Skip to main content

Meda AB (publ) - Bokslutsrapport 2006

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 08:52 CET

Bokslut år 2006
· Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 256,0 (2 869,9) MSEK.

· Rörelseresultatet ökade till 1 433,9 (349,0) MSEK.

· Resultatet efter skatt steg till 788,4 (143,5) MSEK.

· Resultatet per aktie steg till 7,25 (1,19) SEK.

· Utdelningen per aktie föreslås bli 1,00 (0,45((1)) SEK.

· Förslag om split 2:1.


Highlights
· Förvärvet av 3M:s läkemedelsdivision i Europa klart - integrationsarbetet löper planenligt

· Nyemissionen övertecknad

· Utökat indikationsområde för det nyförvärvade läkemedlet Aldara

· Långsiktigt licensavtal inom hjärt/kärlområdet med italienska Recordati

FÖRSÄLJNING
Medakoncernens nettoomsättning under perioden januari-december uppgick till 5 256,0 (2 869,9) MSEK. Inom astmaområdet fortsatte den starka tillväxten för Novolizersystemet där lanseringen av Novopulmon 400 µg på flera europeiska marknader var en viktig bidragande orsak. Den planerade lanseringen av Formatris i Frankrike fick emellertid senareläggas till första halvan av 2007 beroende på förseningar hos myndigheterna. Betadine (medel mot infektion) visade en god utveckling med höga marknadsandelar i södra Europa och Tramadol (medel mot smärta) bibehöll en stark position trots en ökad konkurrens inom segmentet.

Marknadsbolagen i Norden, Belgien, Spanien och Portugal utvecklades starkt under året. Även i Tyskland uppnåddes förbättrade marknadsandelar för flertalet prioriterade produkter. Bland de nystartade marknadsbolagen i Centraleuropa börjar nu utvecklingen ta fart i särskilt Tjeckien och i Slovakien.

Koncernens försäljning under det fjärde kvartalet uppgick till 1 351,4 (1 256,2) MSEK. Relifex (medel mot artros och ledgångsreumatism) relanserades framgångsrikt av Medas marknadsorganisation i Spanien. Under det fjärde kvartalet genomfördes även lansering av Relifex på den tyska marknaden.

RESULTAT
Rörelseresultat
Koncernens rörelseresultat för perioden januari-december ökade till 1 433,9 (349,0) MSEK.

I rörelseresultatet ingår som tidigare angivits engångseffekter i form av realisationsvinster. Den sammanlagda effekten av det första kvartalets avyttring av en produktionsanläggning i Nederländerna samt det andra kvartalets samarbetsavtal med det spanska läkemedelsföretaget Almirall resulterade i en realisationsvinst om 321,9 MSEK.

Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 1 965,2 (1 326,7) MSEK. Av dessa utgjorde avskrivningar 379,4 (240,7) MSEK. Under det fjärde kvartalet uppgick rörelsekostnaderna till 476,7 (701,5) MSEK. Det fjärde kvartalet 2005 belastades med omstruktureringskostnader relaterade till förvärvet av Viatris på 176 MSEK och den reella kostnadsnivån för det fjärde kvartalet 2006 var därför ca 50 MSEK lägre än för samma period föregående år. Meda har således på mycket kort tid uppnått en betydande effektivisering och rationalisering av verksamheten efter förvärvet av Viatris. Genom det framgångsrika fusionsarbetet samt det under 2006 ingångna samarbetsavtalet med Almirall har lönsamhetsmålet i samband med förvärvet kunnat överträffas med bred marginal och tidigare än beräknat.

EBITDA (resultat före avskrivningar) för perioden uppgick till 1 813,3 (589,7) MSEK. Exklusive engångseffekter från avyttringar uppgick EBITDA till 1 491,4 MSEK. För det fjärde kvartalet uppgick EBITDA till 418,4 (91,4) MSEK. Därmed uppgick EBITDA-marginalen exklusive engångseffekter till 28,4% för helåret samt till 31,0% för det fjärde kvartalet.

Finansiella poster
Ett starkt kassaflöde har bidragit till att bolaget under 2006 kunnat reducera den räntebärande nettoskulden med 748,7 MSEK till 4 512,1 MSEK. Koncernens finansnetto för perioden uppgick till -243,4 (-207,4) MSEK. Koncernens resultat efter finansnetto för år 2006 uppgick därmed till 1 190,5 (141,6) MSEK.

Nettoresultat
Koncernens skattekostnad för perioden januari-december uppgick till 402,1 (39,9) MSEK, motsvarande en skattesats på 33,8 (28,2)%.

Nettoresultatet från kvarvarande verksamheter ökade till 788,4 (101,7) MSEK för perioden. Resultatet per aktie före utspädning steg därmed under år 2006 till 7,25 (1,19) SEK.

FINANSIELL STÄLLNING
Den finansiella ställningen har under 2006 stärkts till följd av ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändring av rörelsekapital) för perioden januari-december ökade till 1 061,3 (445,0) MSEK. Genomförda omstruktureringsåtgärder belastade kassaflödet med -125,1 MSEK. Förändringen i rörelsekapitalet uppgick för perioden till -297,5 (-51,1) MSEK. Det totala kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick därmed till 763,8 (393,9) MSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för perioden januari-december till -211,0 (-6 314,7) MSEK. Förutom löpande investeringar bl a i koncernens produktionsanläggningar inträffade under året följande viktiga händelser. I första kvartalet förvärvades produkten Parlodel för 375,2 MSEK och avyttringen av en produktionsanläggning i Nederländerna genererade 83,0 MSEK. Under andra kvartalet träffades ett samarbetsavtal med Almirall, vilket generade ett inflöde om 280,0 MSEK. I augusti tecknades ett exklusivt licensavtal med det amerikanska utvecklingsbolaget BioDelivery Sciences International avseende BEMATM Fentanyl för alla länder i Europa. I samband med undertecknandet betalades 18,2 MSEK (2,5 MUSD).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick för perioden januari-december till
-756,3 (6 188,9) MSEK. Under perioden har banklån amorterats netto med 700,3 MSEK och under andra kvartalet betalades utdelning till Medas aktieägare om 52,2 MSEK.

Koncernens likvida medel var vid utgången av december 120,6 MSEK mot 331,4 MSEK vid årets början. Därtill uppgick outnyttjade bekräftade kreditfaciliteter till 1 853,3 MSEK. Nettoskuldsättningen uppgick vid årets slut till 4 512,1 MSEK jämfört med 5 260,8 MSEK vid årets början och soliditeten förstärktes från 32,7% till 38,0%.

Det egna kapitalet uppgick per den 31 december till 4 296,8 MSEK mot 3 759,6 MSEK vid årets början, vilket motsvarar 39,50 (34,57) SEK per aktie.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
· FÖRVÄRVET AV 3M:S LÄKEMEDELSDIVISION I EUROPA KLART
Den 9 november 2006 offentliggjordes att Meda har träffat avtal om förvärv av 3M:s läkemedelsdivision i Europa. Förvärvet var villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheter i vissa länder i Europa. Berörda konkurrensmyndigheter i dessa länder har nu godkänt förvärvet, och Meda tog över verksamheten per den 1 januari 2007. Genom förvärvet blir Meda ett av de ledande europeiska specialty pharmaföretagen.

Förvärvspriset har preliminärt fastställts till 5 640 MSEK. I samband med offentliggörandet av förvärvet kommunicerades ett högre förvärvspris på skuldfri bas om ca 6 200 MSEK. Positiv valutaeffekt bidrog till en lägre köpeskilling med ca 300 MSEK. Resterande skillnad om ca 260 MSEK utgörs av personalrelaterade skulder som Meda övertar samt justering för rörelsekapital.

3M:s läkemedelsdivision, som förvärvats av Meda, marknadsför viktiga specialistprodukter såsom Aldara, Tambocor och Minitran i Europa. Vid förvärvstillfället omsatte verksamheten ca 2 miljarder SEK på årsbasis och hade drygt 300 anställda. EBITDA marginalen (rörelseresultat före avskrivningar) är ca 30%. Viktiga synergieffekter kan uppnås genom en mer slagkraftig organisation på de större marknaderna som Frankrike, Italien, Storbritannien, Spanien och Tyskland. Kostnadssynergierna förväntas överstiga 150 MSEK varav huvuddelen kan ske genom administrativ rationalisering. Försäljningsorganisationen arbetar främst inom terapiområdena dermatologi och hjärta / kärl. Flera av Medas största produkter tillhör också dessa terapiområden. Då produkterna kompletterar varandra förväntas positiva synergieffekter uppstå även i marknadsföringen.

· INTEGRATIONEN AV 3M
Meda kunde efter övertagandet av 3M-verksamheten den 1 januari 2007 omedelbart påbörja integrationsarbetet. Drygt 300 tidigare 3M-anställda har övergått till Medas dotterbolag runtom i Europa och den organisatoriska och funktionella strukturen har fastställts. Alla marknadsaktiviteter rörande de förvärvade produkterna kontrolleras och leds nu av Meda. Överföring av varuförsörjning och produktregistreringar pågår och väntas i huvudsak vara avslutat under det första halvåret 2007.

Integrationen medför att Meda under 2007 kommer att belastas med vissa omstruktureringskostnader av engångskaraktär. Detta kommer att belasta resultatet på kort sikt men stärker den framtida lönsamheten.

· ORGANISATION
I samband med integrationen av 3M genomförs följande organisatoriska förändringar:

Central organisation
Ansvaret för Business Development övergår till Mårten Österlund, VP Scientific Affairs. Anders Larnholt fortsätter som ansvarig för Investor Relations och blir samtidigt Regional Director för Region North.

Regional organisation
Marknadsbolagen delas in i följande regioner:
Region West, Regional Director Ton van´t Hullenaar, tidigare Head of 3M Pharma Division Europe.
Region Central / East, Regional Director som tidigare Esfandiar Faghfouri.
Region North, Regional Director Anders Larnholt.

Marketing Centers
Meda etablerar ett nytt Marketing Center för terapiområdet Hjärta / Kärl som kommer att lokaliseras till Paris.

· UTÖKAT INDIKATIONSOMRÅDE FÖR LÄKEMEDLET ALDARA
Aldara ingår som en viktig del i Medas förvärv av 3M:s läkemedelsdivision i Europa. Produkten är sedan tidigare registrerad i Europa för behandling av viss typ av hudcancer (basaliom) som kan orsakas av solexponering samt för hudförändringar (genitala kondylom) som orsakas av virus.

Den 29 november 2006 erhölls tillstånd från Europakommissionen att utöka Aldaras indikationsområde till att innefatta aktinisk keratos. Aktinisk keratos kännetecknas av rödbruna, fjällande fläckar på solskadad hud och kan vara ett förstadie till hudcancer (skivepitel cancer). Aktinisk keratos drabbar mer än 30 miljoner människor i Europa.

· MEDAS NYEMISSION ÖVERTECKNAD
Sammanräkningen i Medas nyemission visar att 11 592 196 aktier, motsvarande 99,84 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Inklusive de aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter övertecknades nyemissionen. Emissionslikviden uppgår till 1 858 MSEK före emissionskostnader.

De 18 288 aktier som ej tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 0,16 procent av det totala antalet erbjudna aktier, har i enlighet med de principer som beskrivs i prospektet tilldelats de aktieägare som tecknat sig för aktier utan stöd av teckningsrätter.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Meda med 11 610 484 aktier och aktiekapitalet med 23 220 968 SEK. Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i Meda till 116 104 842 aktier och aktiekapitalet till 232 209 684 SEK. Sista dag för handel med BTA beräknas bli den 20 februari 2007. De nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsen från och med torsdagen den 1 mars 2007.

Emissionslikviden har i sin helhet använts för att amortera på den bryggfinansiering som säkerställdes inför 3M-förvärvet. I nästa steg kommer bolaget att ta upp en längre lånefacilitet genom syndikering i bankmarknaden.

· LÅNGSIKTIGT LICENSAVTAL INOM HJÄRT/KÄRLOMRÅDET MED ITALIENSKA RECORDATI
Meda och det italienska läkemedelsbolaget Recordati har tecknat ett långsiktigt licensavtal för marknadsföringen av Zaneril på den tyska marknaden. Zaneril är en kombinationsprodukt av läkemedelssubstanserna lercanidipin och enalapril. Produkten är väldokumenterad och indikerad för behandling av högt blodtryck. Meda har sedan länge ett samarbete med Recordati gällande de skandinaviska marknadsrättigheterna avseende produkten Zanidip (lercanidipin) samt kombinationen lercanidipin och enalapril.

Den totala marknaden för blodtryckssänkande läkemedel på den tyska marknaden uppgår till ca 20 miljarder SEK, varav marknadsförsäljningen av lercanidipin och enalapril som monosubstanser uppgår till ca 300 MSEK respektive 800 MSEK. Recordati har nyligen erhållit försäljningstillstånd för Zaneril av den tyska läkemedelsmyndigheten och lansering planeras till våren 2007.

· UTDELNING
Styrelsen föreslår en utdelning med 1,00 SEK per aktie. I sammanhanget bör framhållas att nyemitterade aktier är berättigade till utdelning, vilket innebär att det totalt utdelade beloppet mer än fördubblas.

· FÖRSLAG OM SPLIT 2:1
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 3 maj 2007 en s k split, varvid varje aktie delas upp i två nya aktier. Genom en split 2:1 kommer antalet aktier att öka till 232 209 684, oräknat effekten av de teckningsoptioner som kan komma att utnyttjas.

· ÅRSSTÄMMA OCH ÅRSREDOVISNING
Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 3 maj 2007 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Pipers väg 2A i Solna.

Årsredovisningen kommer att publiceras senast den 19 april och finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt distribueras till samtliga aktieägare.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernen
Meda följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Principen för redovisning av det primära segmentet har ändrats från affärsområden (Pharma och Medical Device) till en geografisk uppdelning. I övrigt är koncernens redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2005.

RAPPORTER 2007
Delårsrapport januari - mars torsdagen den 3 maj
Delårsrapport januari - juni onsdagen den 8 augusti
Delårsrapport januari - september tisdagen den 30 oktober


Stockholm den 20 februari 2007

Anders Lönner
Verkställande direktör


Bokslutsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer.


1)Omräknat med hänsyn till nytt antal aktier efter nyemissionen 2007

För ytterligare information kontakta:
Anders Lönner, Verkställande direktör tel. 08-630 19 00
Anders Larnholt, Investor Relations tel. 08-630 19 62