Skip to main content

Strategiskt förvärv av MedPointe Inc klart

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 08:41 CEST

• Förvärvet av MedPointe har nu genomförts.

• Meda etablerar sig i USA och blir ett världsledande specialty pharmaföretag med en
omsättning omkring 9 miljarder SEK.

• Slutgiltigt förvärvspris för MedPointe blev 5 229 MSEK.

Den 20 juli 2007 offentliggjorde Meda att bolaget tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i MedPointe. Detta strategiska förvärv har nu slutförts och Meda konsoliderar MedPointe med omedelbar effekt. Meda avser att ge ytterligare information kring förvärvet och dess betydelse för Meda i delårsrapporten för det tredje kvartalet vilken offentliggörs den 30 oktober 2007.

Det slutgiltiga förvärvspriset för MedPointe blev 5 229 MSEK. Detta pris utgjordes av 520 MUSD i kontant betalning och 17,5 miljoner nyemitterade aktier i Meda. Kontantdelen om 520 MUSD har kurssäkrats till SEK/USD 6,74 vilket jämfört med nuvarande valutakurs innebär en positiv effekt om ca 100 MSEK. Den kontanta betalningen uppgick därför till 3 506 MSEK, ett belopp som till fullo finansierats inom befintlig kreditfacilitet. De nyemitterade aktierna bokförs till 98,50 SEK per aktie. Nya aktieägare i Meda blir The Carlyle Group, The Cypress Group LLC och andra amerikanska aktieägare, vilka tillsammans får en ägarandel i Meda motsvarande ca 7%.

Det strategiska förvärvet av MedPointe etablerar Meda som ett världsledande specialty pharmaföretag med full marknadstäckning i både USA och Europa och med en omsättning omkring 9 miljarder SEK. Förvärvet förväntas bidra positivt till Medas vinst per aktie senast under 2009.

MedPointe är ett snabbväxande amerikanskt specialty pharmaföretag med fokus på två av Medas prioriterade terapiområden, Allergi / Andningsvägar och Smärta. Produktportföljerna kompletterar varandra väl. Nettoomsättningen under 2006 uppgick till 252 MUSD vilket motsvarade en tillväxt på 23% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen under första halvåret 2007 uppgick till ca 145 MUSD, vilket på årsbasis motsvarar en förvärvsmultipel på omsättningen om ca 2,6. Medas amerikanska verksamhet kommer proforma att utgöra ca 20% av det sammanslagna bolagets nettoomsättning.

Meda har en pipeline som nu kan kommersialiseras genom ett helägt dotterbolag på den amerikanska marknaden. Därigenom behålls hela produktvärdet. På motsvarande sätt kan Meda genom sin befintliga europeiska organisation tillvarata de produktutvecklingsmöjligheter som ingår i MedPointes utvecklingsprogram.

För mer information kontakta:

Anders Larnholt, Investor Relations, tel. +46 8 630 19 62, +46 709 458 878

MEDA AB (publ) är ett internationellt specialty pharmaföretag med fokus på marknadsföring och marknadsanpassad produktutveckling. Långsiktiga samarbeten och förvärv är grundläggande faktorer för bolagets strategi. Meda är representerat med egna dotterbolag i 26 länder och har över 1500 anställda inom marknadsföring och försäljning. Bolagets produkter säljs i ca 120 länder. Meda är noterat under Large Cap på Nordic Stock Exchange. För mer information, besök www.meda.se.