Otpclotguohwe2nkrgfi

Skolbarn får undervisning i konflikthantering

Pressmeddelanden   •   Aug 04, 2016 06:00 CEST

Konflikter i skolan leder till dålig arbetsmiljö och hälsa. Under hösten 2016 lanseras ”Bråka smartare” - lektioner i konflikthantering för elever. Syftet är att skapa en tryggare skolmiljö genom att ge eleverna verktyg för att hantera sina konflikter.

Media no image

Lärares bristande kompetens kring konflikthantering skapar ordningsproblem i skolan!

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2014 16:54 CET

Elever har rätt till arbetsro påtalar regeringen.  Oro hotar möjligheten för svenska skolor att nå sina mål och ordningsproblemen måste åtgärdas säger skolministern Jan Björklund.  Regeringen vill satsa på färre elever i klasserna och drygt 2 miljarder för att stärka lärarna. Men skolpersonal har sällan verktyg att hantera ordningsproblem säger Tamara Maskovic på Medlingscentrum. Ofta är arbetsron avhängig den enskilda lärarens förmåga att hantera oro och uppblossande konflikter.

Ordningsproblemen yttrar sig framförallt på högstadiet och gymnasiet visar den oroande Pisa undersökningen. Det börjar också krypa ner i åldrarna säger Jan Björklund. Enligt Tamara Maskovic vittnar ett stort antal lärare ute på skolorna om att de känner en ständig oro inför att själva ta tag i ordningsproblem. 

– Lärare vet inte hur de ska klara av att reda ut konflikterna som är deras ständiga vardag, detta är en av orsakerna till oro i skolan säger Tamara Maskovic på Medlingscentrum. Det vi ser är att pedagoger i sin utbildning saknar kompetens att hantera konflikter utan att själva bli inblandade. Så det räcker inte med mindre klasser. Även lärares kompetens i effektiv konflikthantering behöver stärkas.

Personalledd Skolmedling är ett verktyg för att konstruktivt och enkelt hantera stora och små konflikter mellan elever och mellan elever och personal. Uppkomna situationer kan upptäckas och hanteras i tid så att en god arbetsmiljö upprätthålls. Det gör att skolpersonal i tid hanterar situationer som uppstår så att de kan behålla en god arbetsmiljö. Personalledd skolmedling skapar också ett gemensamt förhållningssätt som gör att skolpersonal agerar på ett likartat sätt.

Bert Johansson, bitr rektor på Sjöstadsskolan i Stockholm har valt att utbilda en stor del av sin personal i Personalledd Skolmedling sedan två år tillbaka och anser att det bidragit till att skapa arbetsro för såväl elever som personal.

-Genom Personalledd Skolmedling har vi skapat ett gemensamt förhållningssätt och ett strukturerat arbetssätt för att nå effekt. Detta  har helt klart gett oss ett verktyg att se och snabbt möta konflikter på vår skola.  


Kontakt:
Tamara Maskovic
0738 43 49 20
tamara@medlingscentrum.se


Medlingscentrum stödjer skolor och arbetsplatser att hantera konflikter och att skapa en stimulerande arbetsmiljö. Vi föreläser, utbildar och tar uppdrag inom privat och offentlig sektor. Är även internationellt certifierade medlare som snabbt rycker ut vid slitsamma arbetsplatskonflikter.


Ordningsproblemen hotar möjligheten för svenska skolor att nå sina mål och de måste åtgärdas säger skolministern Jan Björklund. Regeringen vill satsa på färre elever i klasserna och drygt 2 miljarder för att stärka lärarna. Men skolpersonal har sällan verktyg att hantera ordningsproblem säger Medlingscentrum.Den är upp till den enskilda lärarens förmåga att hantera oro och uppblossande konflikter.

Läs vidare »
Media no image

Domstolsverket offentliggör förtäckning över medlare i Sverige

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2012 07:37 CEST

Domstolsverket offentliggör idag en förtäckning över särskilda medlare i Sverige. Den 1 augusti 2011 infördes en ny lag om medling, som ger parter ökade möjligheter att lösa sina tvister utanför domstol. I förhållande till en domstolsprocess kan medling spara mycket tid och pengar. Nu gör Domstolsverket lagen användbar.

Parter som har hamnat i tvist med varandra har i allmänhet mycket att vinna på att lösa tvisten på frivillig väg.
– Genom medling får parterna ett helt annat inflytande över lösningen av sin tvist och en sådan lösning är ofta mycket lättare att följa än en dom, säger Tamara Maskovic från  Medlingscentrum, Stockholm.

Domstolsverket offentliggör en förtäckning över särskilda medlare. Medlarens roll är att hjälpa parterna att finna deras egen lösning på deras eget problem. Domstolsförfarandet går istället ut på att bestämma över parterna, vilket oftast leder till en vinnare och en förlorare alternativt två förlorare.

– En domstolsprocess kostar mycket pengar och detta bör man vara beredd på. Även om man har möjlighet att få rättsskydd eller rättshjälp får man själv bekosta en del av rättegångskostnaderna, säger advokat Gert Nilsson, Advokatfirman Eldrimner, Stockholm. Han tillägger att en medlingslösning normalt kan nås till bråkdelen av kostnaden jämfört med en lösning i domstol eller skiljenämnd.

Tamara Maskovic ser positivt på den nya lagen:
– Genom medling skapas en struktur genom vilken konfliktparterna konstruktivt kan kommunicera med varandra. Som medlare är jag opartisk och ger aldrig råd. Dessutom har jag tystnadsplikt. Medling handlar inte om att bli ”vänner” utan att hitta en för båda parter acceptabel lösning, det mest konstruktiva förhållandet till varandra och det framtida samarbetet.

–Om konfliktparterna dessutom tillsammans med medlaren själva jobbar fram lösningen känner de större ansvar för att den ska fungera och sannolikheten är större att de fullgör sina åtaganden, säger Gert Nilsson.

Detta innebär också en större chans att bevara en fortsatt möjlig affärsrelation mellan tvistande företag, eller en fungerade familjerelation trots arvstvisten som varit. Den överenskommelse parterna kommer fram till kan även verkställas i en tingsrättsdom, om parterna så vill – kan det bli mycket enklare?

Läs mer: http://www.domstol.se/Tvist/Sarskild-medling/Mer-om-sarskild-medling/

Medlingscentrum arbetar med konflikthantering och effektivisering av samarbeten. Motsättningar eskalerar lätt och dränerar samarbeten. Detta leder till minskat engagemang och produktivitet bland personalen. Vi arbetar för att  arbetsplatser ska präglas av effektivitet och stabilitet.
Medlingscentrum erbjuder  föreläsningar, utbildningar och genomför konsultuppdrag inom privat och offentlig sektor. Pressansvarig: Tamara Maskovic, tamara@medlingscentrum.se, 0738 43 49 20

Domstolsverket offentliggör idag en förtäckning över särskilda medlare i Sverige. Den 1 augusti 2011 infördes en ny lag om medling, som ger parter ökade möjligheter att lösa sina tvister utanför domstol. I förhållande till en domstolsprocess kan medling spara mycket tid och pengar. Nu gör Domstolsverket lagen användbar. http://www.domstol.se/Tvist/Sarskild-medling/Mer-om-sarskild-medling/

Läs vidare »
Media no image

Lärares bristande kompetens i konflikthantering tas inte på allvar!

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2012 07:36 CEST

Enligt organisationen Friends har var tredje elev mobbats det senaste halvåret. Konflikter kan bli livsfarliga om man inte lär elever att hantera dem. Konflikter hör till skolans vardag men lärares kompetens inom konflikthantering är bristfällig.

Som Medlingscentrum ser det vittnar ett stort antal lärare ute på skolorna om en ständig oro inför hanteringen av konflikter. 

– Lärare vet inte hur de ska klara av att reda ut konflikterna som är deras ständiga vardag, säger Laila Araya på Medlingscentrum.

Personalledd Skolmedling är ett verktyg för att konstruktivt och enkelt hantera stora och små konflikter mellan elever och mellan elever och personal. Inom medling är det viktigt att alla parter i en konflikt blir sedda och få mötas. Personalledd Skolmedling ger unga rätten att själva äga och hantera konflikten med stöd av medlingsutbildad personal på skolan.

- Elever får olika bemötanden vad gäller en konflikt beroende på vilken skolpersonal de vänder sig till, säger Tamara Maskovic på Medlingscentrum. Det vi ser är att pedagoger har inte i sin utbildning en kompetens att hantera vardagen som naturligt består av konflikter och därför behöver man bygga på den kompetense. .Detta leder lätt till att personal arbetar på helt olika sätt inom skolan.

Bert Johansson, bitr trektor på Sjöstadsskolan i Stockholm har satsat på att utbilda en stor del av sin personal i Personalledd Skolmedling.

-Genom Skolmedling har vi skapat ett gemensamt förhållningssätt och strukturerade arbetssätt för att nå effekt. Vi ser hur mobbningsfallen minskat på vår skola nu när vi jobbat med Personalledd Skolmedling i två år, säger Bert Johansson. Detta har helt klart gett oss mod att möta och se konflikter, berättar Bert Johansson.  

Medlingscentrum arbetar med konflikthantering och effektivisering av samarbeten. Motsättningar eskalerar lätt och dränerar samarbeten. Detta leder till minskat engagemang och produktivitet bland personalen. Vi arbetar för att  arbetsplatser ska präglas av effektivitet och stabilitet.
Medlingscentrum erbjuder  föreläsningar, utbildningar och genomför konsultuppdrag inom privat och offentlig sektor. Pressansvarig: Tamara Maskovic, tamara@medlingscentrum.se, 0738 43 49 20

Enligt organisationen Friends har var tredje elev mobbats det senaste halvåret. Konflikter hör till skolans vardag men lärares kompetens inom konflikthantering är bristfällig. Bert Johansson, bitr trektor på Sjöstadsskolan har satsat på att utbilda en stor del av sin personal i Personalledd Skolmedling."Det ger oss ett gemensamt förhållningssätt och ett arbetssätt för att minska mobbning".

Läs vidare »
Media no image

Högaktuellt visar Dagens industri - chefer saknar verktyg för konflikthantering

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2012 06:15 CET

Som chef är man ansvarig för att motsättningar på arbetsplatsen blir lösta, vare sig man vill det eller inte. Chefer i Sverige saknar de mest självklara verktyg för medveten konflikthantering – medling!  Dagens industri skriver idag om chefer och kompetensutveckling och visar att otydliga strategier för konflikthantering slår hårt på effektiviteten. Vem bär ansvaret?

Dagens industri lyfter idag frågan om chefer och kompetensutveckling. Att som chef effektivt hantera motsättningar på arbetsplatsen är av yttersta vikt för att garantera att verksamheten uppfyller uppsatta mål. Små konflikter eskalerar lätt och dränerar samarbeten. Detta leder till minskat engagemang och produktivitet bland personalen. Kostnaderna är oerhörda, inte minst om konsulter till slut behöver kopplas in.

- Vi kontaktas ofta när konflikterna gått för långt och kräver lång och kostsam hantering. Vi vill därför att chefer ska ha tillgång till just de verktyg som vi som konsulter använder när vi tvingas rycka ut för att medla i slitsamma konflikter. Genom att utbilda chefer i medling kan de ta tag i motsättningar i tidigt skede och säkra goda samarbeten på arbetsplatsen, berättar Laila Araya på MedlingsCentrum. Som medlare är man opartisk och ger inte råd utan håller i formen för att parterna ska kunna kommunicera med varandra på ett konstruktivt sätt.

– Att få äga sin konflikt skapar ansvar och deltagande bland personalen. Medling handlar inte om att bli vänner utan att hitta acceptabla lösningar för det framtida samarbetet. Och detta bidrar till gynnsamt arbetsklimat, säger Tamara Maskovic på MedlingsCentrum.

Chefer har många gånger en god grundkunskap i konflikthantering. Problemet är bara att personal bemöts olika beroende på vilken chef man har och vilka erfarenheter som han eller hon har.

- För att garanterar att alla chefer möter konflikter lika krävs ett lathundsbaserade verktyg för medling säger Tamara Maskovic. Det ska inte spela någon roll vem du har som chef. Alla ska få samma typ av behandling.

– Vi ser också hur medling stärker modet hos de chefer som tycker att konflikter är obehagliga att ta i. Plötsligt har de en tydlig struktur att falla tillbaka på och får på så sätt  lättare att ta tag i svåra situationer.

Medlingscentrum arbetar med konflikthantering och effektivisering av samarbeten. Motsättningar eskalerar lätt och dränerar samarbeten. Detta leder till minskat engagemang och produktivitet bland personalen. Vi arbetar för att  arbetsplatser ska präglas av effektivitet och stabilitet.
Medlingscentrum erbjuder  föreläsningar, utbildningar och genomför konsultuppdrag inom privat och offentlig sektor. Pressansvarig: Tamara Maskovic, tamara@medlingscentrum.se, 0738 43 49 20

Dagens industri (bilagan) skriver idag om chefer och kompetensutveckling. De visar tydligt att "som chef är man ansvarig för att motsättningar på arbetsplatsen blir lösta, vare sig man vill det eller inte. Chefer i Sverige saknar de mest självklara verktyg för medveten konflikthantering – medling!" Otydliga strategier för konflikthantering slår hårt på effektiviteten. Vem bär ansvaret?

Läs vidare »
Tueyfskfm3wurinpbbqxq

Lärares bristande kompetens kring konflikthantering tas inte på allvar!

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2011 07:15 CET

Konflikter är livsnödvändiga men kan bli livsfarliga om man inte lär elever att hantera dem. Konflikter hör till skolans vardag men lärares kompetens inom konflikthantering är bristfällig. Personalledd Skolmedling ger skolan ett gemensamt förhållningssätt.

Media no image

Rättsväsendet är blint – ny lag öppnar ögonen!

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2011 07:15 CEST

Den 1 augusti infördes en ny lag om medling, som ger parter ökade möjligheter att lösa sina tvister utanför domstol. I förhållande till en domstolsprocess eller skiljeförfarande kan medling spara mycket tid och pengar.

Parter som har hamnat i tvist med varandra har i allmänhet mycket att vinna på att lösa tvisten på frivillig väg.

– Genom medling får parterna ett helt annat inflytande över lösningen av sin tvist och en sådan lösning är ofta mycket lättare att följa än en dom, säger Laila Araya från  MedlingsCentrum, Stockholm.

Medlarens roll är att hjälpa parterna att finna deras egen lösning på deras eget problem. Domstolsförfarandet går istället ut på att bestämma över parterna, vilket oftast leder till en vinnare och en förlorare alternativt två förlorare.

– En domstolsprocess kostar mycket pengar och detta bör man vara beredd på. Även om man har möjlighet att få rättsskydd eller rättshjälp får man själv bekosta en del av rättegångskostnaderna, säger advokat Gert Nilsson, Advokatfirman Eldrimner, Stockholm. Han tillägger att en medlingslösning normalt kan nås till bråkdelen av kostnaden jämfört med en lösning i domstol eller skiljenämnd 

Rättsväsendet fokuserar enbart på vad som har hänt och hur man genom lagboken ska lösa detta. Rättsväsendet är ju blint för skadan som orsakas när det inte ser till parternas relationer eller till den tid och de kostnader som tvisten medför. Föräldrar får visserligen domstolens utslag om vårdnadens form och arvstvisten liksom den kommersiella tvisten får sin lösning, men hänsyn tas inte till att människor ska ha en fortsatt relation med varandra. Skilda föräldrar kommer alltid att ha en relation till varandra, på samma sätt som tvistande företag många gånger egentligen önskar fortsätta den affärsmässiga relationen.

Laila Araya från ser positivt på den nya lagen:

– Genom medling skapas en struktur genom vilken konfliktparterna konstruktivt kan kommunicera med varandra. Som medlare är jag opartisk och ger aldrig råd. Dessutom har och jag tystnadsplikt. Medling handlar inte om att bli vänner utan att hitta en för båda parter acceptabel lösning det mest konstruktiva förhållandet till varandra och det framtida samarbetet.

–Om konfliktparterna dessutom tillsammans med medlaren själva jobbar fram lösningen känner de större ansvar för att den ska fungera och sannolikheten är större att de fullgör sina åtaganden, säger Gert Nilsson.

Den överenskommelse parterna kommer fram till kan även fastslås i en tingsrättsdom, om parterna så vill– kan det bli mycket enklare?

Medlingscentrum arbetar med konflikthantering och effektivisering av samarbeten.
Motsättningar eskalerar lätt och dränerar samarbeten. Detta leder till minskat engagemang och produktivitet bland personalen. Vi arbetar för att  arbetsplatser ska präglas av effektivitet och stabilitet. 
Medlingscentrum erbjuder  föreläsningar, utbildningar och genomför konsultuppdrag inom privat och offentlig sektor.

Den 1 augusti infördes en ny lag om medling, som ger parter ökade möjligheter att lösa sina tvister utanför domstol. I förhållande till en domstolsprocess eller skiljeförfarande kan medling spara mycket tid och pengar. Den överenskommelse parterna kommer fram till i medlingen kan även fastslås i en tingsrättsdom – kan det bli mycket enklare?

Läs vidare »
Tueyfskfm3wurinpbbqxq

Bristande kompetens hos HR ansvariga för att hantera konflikter

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2011 07:40 CEST

Trots uttalade motsättningar måste personal kunna fortsätta att samarbete om verksamheten ska kunna drivas framåt. Ett viktigt ansvar att hantera interna konflikter ligger hos HR avdelningen, som dock ofta saknar formell kompetens och adekvata verktyg för konflikthantering, som t ex medling!

Tueyfskfm3wurinpbbqxq

Chefer saknar verktyg för konflikthantering

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2011 09:11 CEST

Som chef är man ansvarig för att motsättningar på arbetsplatsen blir lösta, vare sig man vill det eller inte. Chefer i Sverige saknar de mest självklara verktyg för medveten konflikthantering – medling! Otydliga strategier för konflikthantering slår hårt på effektiviteten. Vem bär ansvaret?

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Medlare, konflikthanterare och ägare av Medlingscentrum
  • Konflikthantering och medling
  • tamara@medlingscentrum.se
  • 0738 43 49 20
Socionom med expertis inom konflikthantering. Internationellt certifierad medlare med... Visa mer

Om MedlingsCentrum

MedlingsCentrum skapar effektiva samarbeten som gör att du når dina mål

Medlingscentrum arbetar med konflikthantering och effektivisering av samarbeten.

Motsättningar eskalerar lätt och dränerar samarbeten. Detta leder till minskat engagemang och produktivitet bland personalen. Vi arbetar för att arbetsplatser ska präglas av effektivitet och stabilitet.

Medlingscentrum erbjuder föreläsningar, utbildningar och genomför konsultuppdrag inom privat och offentlig sektor.

Adress

  • MedlingsCentrum
  • Adolf Fredriks Kyrkogata 13
  • 111 37 Stockholm