Media-no-image

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2015

Pressmeddelanden   •   2016-02-11 13:33 CET

År 2015 blev det fredligaste året på svensk arbetsmarknad sedan Medlingsinstitutet inrättades. Det visar Medlingsinstitutets årsrapport.

Inte en enda arbetsdag gick förlorad på grund av strejk eller lockout i förbundsförhandlingar och bara i två fall behövdes medling.

– Det förklaras naturligtvis till stor del av det var få avtal som löpte ut år 2015, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

Bara 40 kollektivavtal tecknades under året. Under år 2016 löper 476 avtal ut och förhandlingarna kommer att beröra snart sagt alla anställda med kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden.

– Det skapar fler möjliga konfliktytor, men jag räknar med att arbetsmarknadens parter hanterar avtalsrörelsen ansvarsfullt, säger Carina Gunnarsson.

Lokala konflikter som en följd av krav på kollektivavtal får ofta stor uppmärksamhet, men bara i fyra fall bröt konflikter ut på grund av sådana krav under år 2015. I de konflikterna gick 67 arbetsdagar förlorade. Samtidigt tecknade under året uppskattningsvis 14 000 arbetsgivare avtal direkt med fackliga organisationer eller blev bundna av kollektivavtal genom att gå in i en arbetsgivarorganisation.

Räknar man in alla konflikter på arbetsmarknaden gick 234 dagar förlorade under år 2015.

Medlingsinstitutets årsrapport ger också en antydan om orsaken till att löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar.

Lönespridningen har ökat för kvinnor sedan början av 2000-talet medan den varit i det närmaste oförändrad för män. Detta kan delvis förklaras av att fler kvinnor tar chefsjobb, vilket också bidragit till att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat. Mellan 2000 och 2014 har löneskillnaden mellan könen minskat med 4,4 procentenheter till 13,2 procent. Minskningen har varit störst i de högsta lönelägena. Jämför man till exempel de tio procent av kvinnorna som har högst lön med de tio procent av männen som har högst lön har skillnaden minskat med 7,6 procentenheter till 19,6 procent.

Den svenska industrins kostnadsläge har förbättrats i förhållande till konkurrentländerna sedan 2013. En orsak till detta är att kronan har försvagats mot bland annat euron. En annan bidragande orsak är en dämpad utveckling av arbetskraftskostnaderna. Jämfört med andra europeiska länder är ändå kostnadsnivån inom svensk industri förhållandevis hög.

Reallönen ökade med 2,5 procent under 2015. Därmed fortsätter den stadiga ökning som inleddes i mitten av 1990-talet.

– En viktig förklaring till att lönebildningen fungerar väl är den internationellt konkurrensutsatta sektorns roll som lönenormerare. Den normering som blev följden av de avtal som tecknades för tre år sedan har haft stort genomslag också år 2015. Medlingsinstitutets uppdrag att upprätthålla samsynen när det gäller normeringen ligger fast, säger Carina Gunnarsson.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

År 2015 blev det fredligaste året på svensk arbetsmarknad sedan Medlingsinstitutet inrättades. Det visar Medlingsinstitutets årsrapport. Rapporten redogör också för bland annat avtal och konkurrenskraft under år 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda i flygbranschen

Pressmeddelanden   •   2016-02-11 12:42 CET

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Bengt Huldt och Katarina Novak att  medla mellan Global Employer Company Ltd/Svenska Flygbranschen å ena sidan och  Unionen å den andra i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal.

 Unionen har varslat om strejk på flygningar till och från Arlanda med bolaget  Flybe från den 22 februari 2016 om en lösning inte har nåtts innan dess.

Tvisten gäller kabinpersonal på bolaget Flybe som är underleverantör till  SAS.

 De tre medlarna medlar också i tvisten mellan samma arbetsgivare och Svensk  Pilotförening.

 Jan Sjölin har bland annat tidigare varit avtalsombudsman på Svenska  Kommunalarbetareförbundet.

 Bengt Huldt har tidigare bland annat varit vd för Stål- och  metallarbetsgivarna, Gruvornas arbetsgivareförbund och Svemek.

Katarina Novak har tidigare bland annat varit vd och förbundsdirektör på  Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Presskonferens om Medlingsinstitutets årsrapport flyttad till idag

Pressmeddelanden   •   2016-02-11 09:25 CET

Presskonferensen om Medlingsinstitutets årsrapport för år 2015 om avtal, konfliktstatistik, konkurrenskraft med mera flyttas till i dag, torsdag den 11 februari, klockan 13:30. Plats: Medlingsinstitutets lokaler på Österlånggatan 43.

Orsaken till den ändrade tiden är att rapporten råkat distribueras för tidigt.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Presskonferensen om Medlingsinstitutets årsrapport för år 2015 om avtal, konfliktstatistik, konkurrenskraft med mera flyttas till i dag, torsdag den 11 februari, klockan 13:30. Plats: Medlingsinstitutets lokaler på Österlånggatan 43. Orsaken till den ändrade tiden är att rapporten råkat distribueras för tidigt.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda i flygbranschen

Pressmeddelanden   •   2016-02-05 10:19 CET

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Bengt Huldt och Katarina Novak att medla mellan Svensk Pilotförening, SPF, och Svenska Flygbranschen/Global Employer Comapany Ltd i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal.

SPF har varslat om blockad mot övertidsarbete och nyanställning vid bolaget Flybe från den 15 februari klockan 18.00 om ingen lösning nåtts innan dess.

Flybe är en underleverantör till SAS.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Bengt Huldt och Katarina Novak att medla mellan Svensk Pilotförening, SPF, och Svenska Flygbranschen/Global Employer Comapany Ltd i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal.

Läs vidare »
Media-no-image

Presskonferens om Medlingsinstitutets årsrapport

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 11:40 CET

Medlingsinstitutets årsrapport för år 2015 presenteras vid en presskonferens tisdagen den 16 februari klockan 9:00.

Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm.

Rapporten är inriktad på arbetsmarknad och lönebildning och innehåller fakta om bland annat konkurrenskraft, förhandlingsresultat och kommande förhandlingar, konfliktvarsel, stridsåtgärder och jämställdhet.

Anmälan till bo.andersson@mi.se

Medtag pressleg.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets årsrapport för år 2015 presenteras vid en presskonferens tisdagen den 16 februari klockan 9:00. Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med november 2015

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 09:05 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,2 procent för perioden januari till och med november 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,5 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med november månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. När man enbart jämför november månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,3 procent för näringslivet och 2,3 för hela ekonomin. Lönerna i staten ökade med endast 1,3 procent. Detta beror på att 2015 års lönerevisioner i staten endast i liten utsträckning blivit klara. I kommunerna ökade lönerna med 2,8 procent och i landstingen med 2,4 procent.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 29 januari.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,2 procent för perioden januari till och med november 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,5 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med oktober 2015

Pressmeddelanden   •   2016-01-05 09:05 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,3 procent för perioden januari till och med oktober 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,5 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna bygger på ett genomsnitt för januari till och med oktober månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. När man enbart jämför oktober månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,5 procent för näringslivet och 2,4 för hela ekonomin. Den lägre ökningstakten för hela ekonomin förklaras av att lönerna i staten ökade med endast 1,1 procent. Detta beror på att 2015 års lönerevisioner i staten endast i liten utsträckning blivit klara. I kommunerna ökade lönerna med 2,8 procent och i landstingen med 2,5 procent.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 december.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,3 procent för perioden januari till och med oktober 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,5 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-12-08 11:00 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot bageriföretaget Fyra Bagare i Forshaga.

Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad av allt arbete av anställda vid företaget inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Konflikten bryter ut den 11 januari om inte en lösning nåtts innan dess.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot bageriföretaget Fyra Bagare i Forshaga.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutveckling till och med september 2015

Pressmeddelanden   •   2015-12-03 09:05 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,2 procent för perioden januari till och med september 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,5 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med september månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Jämför man enbart september månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,2 procent för näringslivet och 2,4 för hela ekonomin. I offentlig sektor var motsvarande löneökningstal 2,8 procent i kommunerna, 2,6 procent i landstingen och 2,5 procent i staten.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 november.

Mer information:

Valter Hultén

Nationalekonom, Medlingsinstitutet, tel 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 09:44 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där  fackförbundet Seko varslat om blockad av det Bahamasflaggade fraktfartyget "Ivar  Reefer".

Seko kräver avtal för fartyget enligt ITF TCC/Special Agreement.

Fartyget ankom till Uddevallas hamn på morgonen den 1 december.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där fackförbundet Seko varslat om blockad av det Bahamasflaggade fraktfartyget "Ivar

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • bokv.azkndnuxaerssojjiondi@mi.tzse
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm