Löneutvecklingen under år 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 09:33 CET

Under 2018 ökade lönerna i Sverige med i genomsnitt 2,6 procent jämfört med 2017. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall för december månad. Löneökningstakten under helåret 2018 blev därmed något högre än 2017 då den uppgick till 2,3 procent.

Löneökningstakten i december 2018 var enligt bearbetningen 2,6 procent i ekonomin som helhet. I näringslivet ökade lönerna med 2,5 procent och i offentlig sektor med 2,9 procent denna månad.

– Trots att Sverige har gått från låg- till högkonjunktur har inte den starka efterfrågan på arbetskraft gjort något större avtryck på löneökningstakten i ekonomin som helhet. Den senast uppmätta löneökningstakten är densamma som genomsnittet sedan 2010. Samtidigt kan den mycket höga efterfrågan på arbetskraft i offentlig sektor vara en bidragande orsak till att löneökningarna är något högre där jämfört med i näringslivet, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på preliminära utfall och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare sker enligt avtalen den årliga lönerevisionen i april eller maj månad. Inom staten ligger dock revisionstidpunkten för de flesta i oktober månad. För många löntagare sker lönerevisionen de facto vid en senare tidpunkt och lönehöjningen betalas därför ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden. Siffrorna revideras normalt upp i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker oftast av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet. För statens del brukar revideringarna vara stora det fjärde kvartalet.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med december 2018, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 28 februari i år. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,5 procent för helåret 2018. Den preliminära siffran för december månad var 2,6 procent.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för perioden januari–december 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,7 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar främst offentlig sektor.

Mer information:

Petter Hällberg, Medlingsinstitutet 08-545 292 45

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Under 2018 ökade lönerna i Sverige med i genomsnitt 2,6 procent jämfört med 2017. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall för december månad. Löneökningstakten under helåret 2018 blev därmed något högre än 2017 då den uppgick till 2,3 procent.

Läs vidare »

Stabilt år på arbetsmarknaden 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 10:03 CET

År 2018 präglades av stabilitet på arbetsmarknaden till skillnad från inledningen av år 2019 med dess våg av varsel om strejker och lockouter. Konfliktdagarna år 2018 var få, näringslivets lönsamhet låg nära en genomsnittlig nivå och reallönen och sysselsättningsgraden ökade. Det framgår av Medlingsinstitutets rapport ”Lönebildningen och avtalsrörelsen 2018”.

- Vårt uppdrag är bland annat att verka för att lönebildningen inte påverkar samhällsekonomin negativt och det kan vi inte se att den har gjort, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

- År 2019 har börjat med en konflikt i hamnarna som riskerar att få stora konsekvenser. Ser man tillbaka framstår den svenska arbetsmarknaden som en av de fredligaste i världen, men modellen bygger på att båda parter strävar efter att nå lösningar. Dit har vi ännu inte nått i hamnkonflikten.

Avtalsrörelsen år 2018 var av begränsad omfattning. De tecknade avtalen omfattar cirka 235 000 anställda. Också i år är antalet förbundsavtal litet och intresset riktas mer mot förberedelserna för avtalsrörelsen år 2020 .

- År 2020 kommer närmare tre miljoner anställda att direkt påverkas av förhandlingarna, i år handlar det om cirka 160 000, säger Carina Gunnarsson.

Några fakta ur årsrapporten för år 2018:

 • I avtalsrörelsen omförhandlades 30 kollektivavtal, utan stridsåtgärder.
 • Den enda strejk bröt ut var när Ryanairs piloter krävde kollektivavtal.
 • Löneökningarna år 2018 ser ut att bli 2,6 procent, en real ökning efter inflation med 0,5 procent.
 • Arbetskostnadernas ökningstakt de senaste åren har varit förenlig med både ökad lönsamhet i näringslivet och en förbättrad arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet för många grupper.
 • Stigande arbetskostnader i förhållande till omvärlden de senaste åren har kompenserats av en svagare krona och konkurrenskraften verkar inte ha påverkats av de ökade kostnaderna.
 • Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar i Sverige, men också i Europa som helhet.
 • Kollektivavtalstäckningen var i ett internationellt perspektiv fortsatt hög

Frågor om avtalsrörelsen: Christian Kjellström 08-580 804 51

Frågor om samhällsekonomin: Valter Hultén 08-545 292 44

Frågor om lönestatistik: John Ekberg 08-545 292 42

Frågor om stridsåtgärder: Per Ewaldsson 08-545 292 47

Mediekontakt: Bosse Andersson 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

År 2018 präglades av stabilitet på arbetsmarknaden till skillnad från inledningen av år 2019 med dess våg av varsel om strejker och lockouter. Konfliktdagarna år 2018 var få, näringslivets lönsamhet låg nära en genomsnittlig nivå och reallönen och sysselsättningsgraden ökade. Det framgår av Medlingsinstitutets rapport ”Lönebildningen och avtalsrörelsen 2018”.

Läs vidare »

Presentation av Medlingsinstitutets årsrapport för 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2019 14:00 CET

Medlingsinstitutets årsrapport för år 2018 presenteras vid en presskonferens onsdagen den 20 februari klockan 10:00.

Plats: Medlingsinstitutets lokaler på Österlånggatan 43, Gamla stan, Stockholm

Rapporten är inriktad på arbetsmarknad och lönebildning under år 2017 och innehåller fakta om bland annat förhandlingar, förhandlingsresultat, konfliktvarsel, stridsåtgärder, lönespridning och konkurrenskraft.

Tag med presslegitimation.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets årsrapport för år 2018 presenteras vid en presskonferens onsdagen den 20 februari klockan 10:00. Plats: Medlingsinstitutets lokaler på Österlånggatan 43, Gamla stan, Stockholm

Läs vidare »

Löneutvecklingen till och med november 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 09:33 CET

Under de första elva månaderna 2018 ökade lönerna i Sverige med i genomsnitt 2,6 procent jämfört med samma period 2017. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall för november månad.

Löneökningarna 2018 är därmed något högre än 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet. Löneökningstakten för november månad var enligt bearbetningen 2,6 procent. I näringslivet ökade lönerna med 2,4 procent och i offentlig sektor med 3,0 procent denna månad.

– Högkonjunkturen i den svenska ekonomin och den starka efterfrågan på arbetskraft har inte gjort något större avtryck på löneökningstakten i ekonomin som helhet. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft mycket hög i offentlig sektor och det kan vara en bidragande orsak till att löneökningarna är något högre där jämfört med i näringslivet, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på preliminära utfall och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare sker enligt avtalen den årliga lönerevisionen i april eller maj månad. Inom staten ligger dock revisionstidpunkten för de flesta i oktober månad. För många löntagare sker lönerevisionen de facto vid en senare tidpunkt och lönehöjningen betalas därför ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden. Siffrorna revideras normalt upp i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker oftast av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet. För statens del brukar revideringarna vara stora det fjärde kvartalet.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med november 2018, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 januari i år. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,5 procent för de första elva månaderna 2018. Den preliminära siffran för november månad var 2,4 procent.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för perioden januari–november 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,7 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar främst offentlig sektor.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Under de första elva månaderna 2018 ökade lönerna i Sverige med i genomsnitt 2,6 procent jämfört med samma period 2017. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall för november månad. Löneökningarna 2018 är därmed något högre än 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet.

Läs vidare »

Medlare utsedda i hamnkonflikt

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 09:41 CET

Medlingsinstitutet har utsett Jan-Peter Duker, Gunilla Runnquist och Anders Lindström att medla i arbetstvisten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar.

Hamnarbetarförbundet har varslat om ett flertal stridsåtgärder i olika hamnar från den 23 januari.

Jan-Peter Duker är tidigare bland annat vice vd och avtalsansvarig i Svenskt Näringsliv.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.

Anders Lindström är bland annat tidigare ordförande i Sjöfolksförbundet, chef för Sjöfartsverket och generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet

08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Jan-Peter Duker, Gunilla Runnquist och Anders Lindström att medla i arbetstvisten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar.

Läs vidare »

Löneutvecklingen till och med oktober 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 09:33 CET

Under årets första tio månader ökade lönerna i Sverige med 2,5 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall för oktober. Löneökningarna hittills i år är därmed något högre än helåret 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet.

Löneökningstakten för oktober månad var enligt bearbetningen 2,4 procent. I näringslivet ökade lönerna med 2,3 procent och i offentlig sektor med 2,6 procent denna månad.

– Högkonjunkturen har inte gjort något större avtryck på löneökningstakten i den svenska ekonomin. Tittar man isolerat på näringslivet har löneökningstakten visserligen tilltagit lite grand sedan förra året. Men i kommuner och landsting har löneökningstakten i stället dämpats något den senaste tiden, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

De uppmätta löneökningarna i offentlig sektor lyftes tillfälligt förra året av satsningar på framför allt lärares och undersköterskors löner. Inbromsningen i löneökningarna den senaste tiden påverkas av att effekterna av dessa satsningar nu klingat av. Därutöver bidrar det försenade läraravtalet, som blev klart i slutet av september, till att lärare får sina löner reviderade relativt sent under året eller rent av nästa år. Löneökningarna i kommunerna kan därmed komma att bli något högre än vad Medlingsinstitutets modellberäkning visar.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på preliminära utfallen och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare ligger enligt avtalen den årliga lönerevisionen i april eller maj månad. Inom staten ligger dock revisionstidpunkten för de flesta i oktober månad. För många löntagare sker dock revisionen de facto vid en senare tidpunkt och lönehöjningen betalas därför ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden. Siffrorna revideras normalt upp i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker oftast av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet. För statens del brukar revideringarna vara stora det fjärde kvartalet.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med oktober i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 21 december. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,5 procent för årets första tio månader. Den preliminära siffran för oktober månad var 2,3 procent.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent för perioden januari–oktober. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,6 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor.

Mer information:

Valter Hultén, Medlingsinstitutet

Telefon 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Under årets första tio månader ökade lönerna i Sverige med 2,5 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall för oktober. Löneökningarna hittills i år är därmed något högre än helåret 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet.

Läs vidare »

Medling om krav på kollektivavtal med Kaffelabbet

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 11:00 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med Kaffelabbet i Göteborg och varslar om strejk och blockad.

Företaget arbetar bland annat med kafferosteri, butiksförsäljning och kaféverksamhet

Stridsåtgärderna träder i kraft onsdagen den 14 december 2018 om ingen uppgörelse nås innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med Kaffelabbet i Göteborg och varslar om strejk och blockad.

Läs vidare »

Löneutvecklingen till och med september 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 09:32 CET

Under årets första nio månader ökade lönerna i Sverige med 2,5 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall. Löneökningarna hittills i år är därmed något högre än under helåret 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet.

Löneökningstakten för september månad var enligt bearbetningen 2,5 procent. I näringslivet ökade lönerna med 2,4 procent och i offentlig sektor med 2,6 procent i september.

– Högkonjunkturen har så här långt inte gjort något större avtryck på löneökningarna. Tittar man isolerat på näringslivet har löneökningstakten visserligen ökat en del sedan förra året. Men i kommuner och landsting har löneökningstakten i stället dämpats något den senaste tiden, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

De uppmätta löneökningarna i offentlig sektor lyftes tillfälligt förra året av satsningar på framför allt lärares och undersköterskors löner. Inbromsningen i löneökningarna den senaste tiden påverkas av att effekterna av dessa satsningar nu klingat av. Därutöver bidrar det försenade läraravtalet, som blev klart i slutet av september, till att lärare får sina löner reviderade relativt sent under året eller rent av nästa år. Löneökningarna i kommunerna kan därmed komma att bli något högre än vad modellberäkningen visar.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på de preliminära utfallen och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare ligger den årliga lönerevisionen enligt avtalen i april eller maj månad. I många fall sker dock revisionen de facto senare och lönehöjningen betalas ut retroaktivt. I konjunkturlönestatistiken bokförs lönen de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden. Siffrorna revideras normalt upp i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker oftast av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med september i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 november. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för årets första nio månader. Den preliminära siffran för september månad var 2,3 procent.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för perioden januari–september. Med 90 procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,7 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Under årets första nio månader ökade lönerna i Sverige med 2,5 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall. Löneökningarna hittills i år är därmed något högre än under helåret 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet.

Läs vidare »

Medling om krav på kollektivavtal med elföretag

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 11:00 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med företaget TH:s El och Hushållsservice i Skövde och varslar om strejk.

Företaget arbetar bland annat med service av hushållsmaskiner och ventilationsanläggningar.

Stridsåtgärderna träder i kraft onsdagen den 2 januari 2019 om ingen uppgörelse nås innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med företaget TH:s El och Hushållsservice i Skövde och varslar om strejk.

Läs vidare »

Medling om krav på avtal med Train Logistics Sweden

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 09:44 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med Train Logistics Sweden, TLS, och varslar om strejk.

Företaget arbetar bland annat catering på tåg och levererar mat till bland annat SJ, Snälltåget och Norrlandståget. Företaget har kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket.

Stridsåtgärderna träder i kraft onsdagen den 5 december 2018 om ingen uppgörelse nås innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med Train Logistics Sweden, TLS, och varslar om strejk.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Informationsansvarig
 • botw.auxndhuerynssivonaf@mzzi.adseqc
 • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

 • Medlingsinstitutet
 • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
 • 111 82 Stockholm