Löneskillnaden mellan könen fortsätter minska

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 09:00 CEST

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. År 2017 var skillnaden 11,3 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Det visar Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?”

En stor del av skillnaden beror på olikheter mellan könen när det gäller till exempel vilka yrken man arbetar i, ålder och utbildning. Tar man hänsyn till sådana mätbara faktorer återstår en oförklarad skillnad på 4,3 procent.

– Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 5 procentenheter, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg.

– I alla åldersgrupper närmar sig kvinnornas löner männens.

Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2017 och visar att genomsnittslönen detta år var 33 700 kronor. Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor med en genomsnittslön på 45 100 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 26 000 kronor.

– Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken, säger John Ekberg.

– Det sker en förändring på arbetsmarknaden mot en utjämning av yrkesuppdelningen. Det är en delförklaring till att löneskillnaden minskar, säger John Ekberg.

Två andra orsaker till att löneskillnaden minskar undersöks närmare i rapporten. En sådan orsak är att andelen anställda med eftergymnasial utbildning har ökat mer bland kvinnor än män. Den andra orsaken är att fler kvinnor blir chefer. Det kan vara en bidragande orsak till att lönen för kvinnor som är över 45 år närmar sig männens löner snabbare än i andra åldersgrupper.

Mer information

John Ekberg
Statistikansvarig
08-545 292 42 

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. År 2017 var skillnaden 11,3 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Det visar Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?”

Läs vidare »

Krav om kollektivavtal mot djurbutik

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där fackförbundet Handels varslat om stridsåtgärder mot djurbutiken Sea Hund och Katt i Kungens Kurva söder om Stockholm.

Handels kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om blockad och arbetsnedläggelse. Varslet omfattar 11 anställlda  Stridsåtgärderna träder i kraft måndagen den 25 juni 2018 om ingen uppgörelse nås innan dess. 

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där fackförbundet Handels varslat om stridsåtgärder mot djurbutiken Sea Hund och Katt i Kungens Kurva söder om Stockholm.

Läs vidare »

Presskonferens om löner och löneskillnad

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 10:02 CEST

Den 19 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2017 – vad säger den officiella lönestatistiken”.

Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2017.

Tid: Tisdagen den 19 juni 2018 klockan 9:00

Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm

Ta med pressleg.

Lönestrukturstatistiken bygger på en årlig undersökning som baseras på individuppgifter. Den innehåller uppgifter om till exempel kön, ålder, yrke, utbildning och region. Syftet med den årliga lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Med hjälp av dessa uppgifter kan man till exempel ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Den 19 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2017 – vad säger den officiella lönestatistiken”. Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2017. Tid: Tisdagen den 19 juni 2018 klockan 9:00 Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm

Läs vidare »

Löneutvecklingen till och med mars 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 09:33 CEST

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,9 procent i mars månad, jämfört med samma månad i fjol. Detta kan jämföras med 2,6 procent de första två månaderna 2018. Uppväxlingen av löneökningstakten i mars beror till betydande del på att påsken inföll under delvis olika månader 2017 och 2018. Sammantaget ökade lönerna med 2,7 procent det först kvartalet 2018.

Under fjolåret var löneökningarna i näringslivet klart lägre än i offentlig sektor, speciellt i kommunsektorn. Sedan slutet av förra året har löneökningarna i näringslivet tagit lite mera fart medan löneökningarna i kommuner och landsting i stället har dämpats. Löneökningstakten i kommunerna, där lönerna ökade snabbast under 2017, låg i genomsnitt på 2,6 procent under det första kvartalet 2018, vilket är ganska nära utvecklingen i näringslivet.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den tudelade löneutveckling vi sett under 2017. Dessa effekter klingade av under slutet av förra året. Samtidigt är den svenska konjunkturen stark och efterfrågan på arbetskraft hög, vilket till slut bör visa sig även i näringslivets löneutveckling, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på statistikens tidigare revideringsmönster. Efter publiceringen av det första månadsutfallet revideras statistiken regelmässigt upp under de efterföljande 12 publiceringarna. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar läggs till statistiken allt eftersom lokala löneförhandlingar blir klara. Störst revideringar sker normalt av månader under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med mars månad i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 maj. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,5 procent för det första kvartalet, vilket är något över genomsnittet för helåret 2017.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,7 procent för det första kvartalet 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,8 procent. De förväntade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor, men främst staten, där nya löneavtal gäller från oktober 2017.

Mer information
Valter Hultén, telefon 08-545 292 44

Vissa mottagare av detta mail har antingen tecknat sig för en prenumeration på Medlingsinstitutets pressmeddelanden eller finns med på en sändlista hos Medlingsinstitutet. Detta innebär att vi har information om namn, e-postadress och vilka medier mottagarna arbetar för. Sändlistan medför en personuppgiftsbehandling som omfattas av de nya bestämmelser om behandling av personuppgifter som träder i kraft i maj 2018, bland annat EU:s dataskyddsförordning GDPR. Enligt GDPR är Medlingsinstitutet personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Den som inte längre vill finnas kvar på sändlistan kan maila till bo.andersson@mi.se så tar vi bort personuppgifterna och därmed upphör utskicken.

Uppgifterna behandlas i enlighet med de regler som följer av GDPR och kommer inte att användas för andra syften än ovanstående.

Vill du ha ytterligare information om vilka personuppgifter vi har om just dig för denna behandling eller vill du att vi ändrar några uppgifter som rör dig, mejla då till info@mi.se.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,9 procent i mars månad, jämfört med samma månad i fjol. Detta kan jämföras med 2,6 procent de första två månaderna 2018. Uppväxlingen av löneökningstakten i mars beror till betydande del på att påsken inföll under delvis olika månader 2017 och 2018.

Läs vidare »

Löneutvecklingen till och med februari 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 09:33 CEST

Lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i februari, jämfört med samma månad i fjol. Det indikerar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken. Även i januari låg löneökningarna på 2,6 procent, visar beräkningarna. Detta kan jämföras med 2,4 procent för helåret 2017.

Under år 2017 var löneökningarna i näringslivet klart lägre än löneökningarna i offentlig sektor, i synnerhet i kommunsektorn. Sedan slutet av förra året ser dock löneökningarna i näringslivet ut att ha tagit lite mera fart medan löneökningarna i kommuner och landsting i stället har dämpas. Löneökningstakten i kommunerna, där lönerna ökade snabbast under 2017, låg i genomsnitt på 2,8 procent i januari och februari, vilket är ganska nära utvecklingen i näringslivet.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den löneutveckling vi sett 2017. Dessa effekter klingade av under slutet av förra året. Samtidigt är den svenska konjunkturen stark och efterfrågan på arbetskraft hög, vilket till slut bör visa sig i löneutvecklingen även i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på statistikens tidigare revideringsmönster. Efter publiceringen av det första månadsutfallet revideras statistiken regelmässigt upp under de efterföljande 12 publiceringarna. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar läggs till statistiken allt eftersom lokala löneförhandlingar blir klara. Störst revideringar sker normalt av månader under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med februari månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 27 april. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för januari respektive februari månad, vilket är det samma som genomsnittet för helåret 2017.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för de första två månaderna 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,8 procent. De förväntade revideringarna av statistiken beräknas påverka både näringslivet och offentlig sektor, främst staten, vars nya löneavtal gäller från oktober 2017.

Mer information:

Valter Hultén, telefon 08-525 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i februari, jämfört med samma månad i fjol. Det indikerar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken. Även i januari låg löneökningarna på 2,6 procent, visar beräkningarna. Detta kan jämföras med 2,4 procent för helåret 2017.

Läs vidare »

Löneutvecklingen för helåret 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 09:32 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i december, jämfört med samma månad i fjol. För helåret 2017 visar beräkningarna att lönerna ökade med 2,5 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent för helåret 2016.

Lönerna i offentlig sektor ökade snabbare än i näringslivet. Det gäller framför allt i kommunerna där lönerna beräknas ha ökat med 3,4 procent 2017.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt bidrar demografiska faktorer till att efterfrågan på arbetskraft generellt sett är mycket stor i både kommuner och landsting, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Den allmänt starka efterfrågan på arbetskraft i svensk ekonomi har dock ännu inte visat sig i särskilt stor utsträckning i näringslivets löneutveckling. I näringslivet som helhet beräknas lönerna ha ökat med i genomsnitt 2,2 procent under 2017, vilket inte är någon uppväxling jämfört med 2016.

– Löneutvecklingen i omvärlden har inte heller tilltagit, trots en stark återhämtning av konjunkturen i många länder. I ett internationellt perspektiv har ändå löneökningarna i Sverige de senaste två åren varit förhållandevis höga och jämförbara med bland annat Tyskland och USA, som tillhör de länder som just nu har ett starkt konjunkturläge, säger Valter Hultén.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på statistikens tidigare revideringsmönster. Efter publiceringen av det första månadsutfallet revideras statistiken normalt upp under de efterföljande 12 publiceringarna. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar läggs till statistiken allt eftersom lokala löneförhandlingar blir klara. Störst revideringar sker normalt av månader under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med december månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 28 februari. De preliminära siffrorna för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för december månad och 2,4 procent för helåret 2017.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent för helåret 2017. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,6 procent. De återstående revideringarna förväntas nästan uteslutande påverka de hittills uppmätta siffrorna för offentlig sektor.

Mer information

Valter Hultén

Medlingsinstitutet

Tel 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i december, jämfört med samma månad i fjol. För helåret 2017 visar beräkningarna att lönerna ökade med 2,5 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent för helåret 2016. Lönerna i offentlig sektor ökade snabbare än i näringslivet.

Läs vidare »

Medlingsinstitutets årsrapport för år 2017: ”Ett unikt fredligt år”

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 09:03 CET

Under avtalsrörelsen år 2017 tecknades 497 avtal som omfattade 2,3 miljoner anställda. Trots det förlorades inte några arbetsdagar på grund av strejk eller lockout i samband med förhandlingarna.

– Det är unikt i en avtalsrörelse av den omfattningen och ett tecken på hur väl den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

Konfliktstatistiken visar ändå 2 570 förlorade arbetsdagar. Det förklaras i huvudsak av den lokala konflikten i Göteborgs hamn.

­– Två av våra mest erfarna medlare försökte bidra till att lösa den konflikten utan att lyckas. Vi har inte kunnat värdera de ekonomiska följderna, men det står klart att konsekvenserna är stora, inte bara för hamnen utan också för regionen och delar av det svenska näringslivet, säger Carina Gunnarsson.

De avtal som tecknades under år 2017 blev nästan undantagslöst treåriga. Det innebär att avtalsrörelserna de två kommande åren blir av betydligt mindre omfattning.

­– Förhandlingar sker i ett par stora avtalsområden också i år, men de flesta av arbetsmarknadens parter får en chans att ägna sig åt mer långsiktiga frågor. Att vårda den svenska modellen är ju ett ständigt pågående arbete, säger Carina Gunnarsson.

Löneökningarna i Sverige under perioden januari–november 2017 uppskattas i Medlingsinstitutets modellprognos till 2,5 procent.

– Löneökningstakten är därmed bara marginellt högre än 2016, trots att konjunkturen har förstärkts. Lönerna ökar dock långsammare i flera andra länder som inte har ett lika starkt konjunkturläge som Sverige, säger Medlingsinstitutets makroekonomiske analytiker Valter Hultén.

­Svensk export har utvecklats svagt sedan finanskrisen 2008, men har i stort sett följt efterfrågan på Sveriges exportmarknader. Andra länder har tappat marknadsandelar i större utsträckning än Sverige, som också behållit sitt relativa välstånd mot OECD-genomsnittet. Sysselsättningsgraden i den svenska ekonomin är också högre 2017 än 2008 och reallönen har fortsatt att öka. Kostnadsökningarna inom industrin de senaste åren tycks ha varit förenlig med en sjunkande arbetskostnadsandel och stigande lönsamhet.

– Sammantaget verkar inte lönebildningen ha försämrat den svenska ekonomins konkurrenskraft, säger Valter Hultén.

Lönespridningen har varit relativt konstant sedan 2001. Den förändring man kan märka är att löneökningen för dem som har lägst lön varit något mindre än ökningen av medianlönen.

En analys i rapporten visar att personalomsättning har en dämpande effekt på löneutvecklingen i ekonomin. Personer som lämnar ett arbetsställe har i genomsnitt högre lön än de som kommer in. Därmed möjliggörs en bättre genomsnittlig löneutveckling för dem som arbetar kvar. Personalomsättningen har bidragit till att hålla nere löneökningarna mer i näringslivet än i offentlig sektor. Räknar man bort personalomsättningen har löneutvecklingen för dem som inte bytt arbetsplats varit likartad i privat och offentlig sektor 2010–2016, i genomsnitt 3,5 procent per år.

Kontaktpersoner:

Carina Gunnarsson, generaldirektör, 08-545 292 41

Per Ewaldsson, 08-545-292 47

Valter Hultén, makroekonomi, 08-545 292 44

John Ekberg, lönestatistik 08-545 292 42

Christian Kjellström, avtal, 08-580 804 51

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Under avtalsrörelsen år 2017 tecknades 497 avtal som omfattade 2,3 miljoner anställda. Trots det förlorades inte några arbetsdagar på grund av strejk eller lockout i samband med förhandlingarna. Konfliktstatistiken visar ändå 2 570 förlorade arbetsdagar. Det förklaras i huvudsak av den lokala konflikten i Göteborgs hamn. Rapporten beskriver också bland annat löneutveckling och konkurrenskraft.

Läs vidare »

Presskonferens om Medlingsinstitutets årsrapport

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 09:46 CET

Medlingsinstitutets årsrapport för år 2017 presenteras vid en presskonferens måndagen den 19 februari klockan 9:00.

Plats: Medlingsinstitutets lokaler på Österlånggatan 43, Gamla stan, Stockholm

Rapporten är inriktad på arbetsmarknad och lönebildning under år 2017 och innehåller fakta om bland annat förhandlingsresultat, konfliktvarsel, stridsåtgärder, lönespridning och konkurrenskraft.

Tag med presslegitimation.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets årsrapport för år 2017 presenteras vid en presskonferens måndagen den 19 februari klockan 9:00. Plats: Medlingsinstitutets lokaler på Österlånggatan 43, Gamla stan, Stockholm

Läs vidare »

Medling om krav på kollektivavtal med Probike AB

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 11:03 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Probike AB i Täby.

Företaget arbetar bland annat som återförsäljare av motorcyklar.

IF Metall kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om blockad mot nyanställning, inhyrning och övertid. Stridsåtgärderna träder i kraft fredagen den 19 februari 2018 om ingen uppgörelse nås innan dess. 

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Probike AB i Täby.

Läs vidare »

Löneutvecklingen till och med november 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 09:33 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,5 procent i november, jämfört med samma månad i fjol. Från och med april i år omfattas många löntagare av nya löneavtal. För perioden april-november visar beräkningarna att lönerna i genomsnitt ökade med 2,6 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent i genomsnitt det första kvartalet.

– Lönerna har den senaste tiden ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet. Vi vet att särskilda satsningar på lärares och undersköterskors löner har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft mycket stor i kommuner och landsting.

Den allmänt starka efterfrågan på arbetskraft i svensk ekonomi har ännu inte visat sig lika tydligt i näringslivets löneutveckling. I näringslivet som helhet beräknas lönerna ha ökat med i genomsnitt 2,3 procent under perioden april–november jämfört med samma period förra året. Det är något högre än löneökningarna enligt de centrala avtalen men jämförbart med löneutvecklingen i näringslivet under helåret 2016.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när statistiken blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på tidigare revideringsmönster. Från att det första månadsutfallet publiceras revideras normalt statistiken upp under en 12-månadersperiod. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar betalas ut i takt med att nya löner förhandlas fram på lokal nivå. Störst revideringar sker normalt av månader under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med november månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 januari. De preliminära siffrorna för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,1 procent för november månad och 2,4 procent i genomsnitt för perioden april–november.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent perioden april-november. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,6 procent. Revideringarna förväntas framför allt påverka de hittills uppmätta siffrorna i offentlig sektor, men till viss del också näringslivet.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,5 procent i november, jämfört med samma månad i fjol. – Lönerna har den senaste tiden ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • bosvqm.andbegefyerssonelnice@mi.se
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm