Media-no-image

Löneutvecklingen första halvåret 2014

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 09:05 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med juni 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med juni månad 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Jämför man enbart juni månad 2014 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,4 procent både för näringslivet och för hela ekonomin.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 29 augusti. Med hjälp av en enkel tumregel som utgår från hur de avtalsmässiga löneökningarna och de preliminära utfallen tidigare förhållit sig till de definitiva utfallen kan man få en uppfattning om det slutliga utfallet. För en beskrivning av beräkningen se http://www.mi.se/lonestatistik/konjunkturlonestatistik/

– Tumregeln indikerar att löneökningarna första halvåret 2014, som hittills uppmätts till 2,7 procent för hela ekonomin, kan förväntas bli 2,8–2,9 procent när utfallen blir definitiva, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

– När motsvarande tumregel användes för ett år sedan indikerade den att det preliminära utfallet på 2,0 procent för första halvåret 2013 skulle komma att uppgå till 2,5–2,6 procent när det slutliga utfallet beräknades. Det faktiska utfallet blev 2,5 procent.

– Löneökningarna för helåret är det inte möjligt att uppskatta något utfall för ännu.

Utvecklingen i siffror och i diagramform finns på Medlingsinstitutets webbplats.

Mer information

Bo Enegren 08-545 292 44


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med juni 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Svenska Målareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Jensens Måleri i Bankeryd utanför Jönköping.

Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om blockad vid företagets samtliga arbetsplatser.

Konflikten bryter ut den 14 juli om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt

Tiina Virtanen

Medlingsinstitutet, 08-545 292 40


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Svenska Målareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Jensens Måleri i Bankeryd utanför Jönköping.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med april 2014

Pressmeddelanden   •   2014-07-02 09:05 CEST


De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med april 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med april månad 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Jämför man enbart april månad 2014 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,5 procent för näringslivet och 2,2 procent för hela ekonomin.

- Även om man beaktar att löneökningstakten i april efterhand kommer att korrigeras upp när retroaktiva löner betalas ut ser det ut som att löneökningstakten fallit tillbaka något jämfört med januari och februari då lönerna ökade med nästan 3 procent säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 juni. Utvecklingen i siffror och i diagramform finns på Medlingsinstitutets webbplats.

Mer information:

Bo Enegren

08-545 292 44


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent för perioden januari till och med april 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 2,9 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda i lärarförhandling

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 16:12 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Inger Örtendahl och Torgny Wännström att medla mellan Kommunala Företagens Samorganisation, KFS å ena sidan och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund å den andra sidan i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal.

De båda lärarfacken varslar om blockad av nyanställning och inhyrning.

Stridsåtgärderna träder i kraft måndagen den 2 juli om ingen uppgörelse nåtts innan dess.

Inger Örtendahl har tidigare bland annat varit ordförande för Vårdfacket, ordförande för TCO och chef för Arbetslivsinstitutet.

Torgny Wännström har tidigare varit chef för AFA Försäkring.

Presskontakt:

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet 08-545 292 43


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Inger Örtendahl och Torgny Wännström att medla mellan Kommunala Företagens Samorganisation, KFS å ena sidan och Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund å den andra sidan i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 09:02 CEST

I dag presenteras den officiella lönestatistiken för hela ekonomin och rapporten "Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?" Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2013.

Statistiken visar att genomsnittslönen år 2013 var 30 600 kronor. Högst lön hade män i landsting med en genomsnittslön på 40 300 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 23 900 kronor.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 13,4 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,5 procentenheter jämfört med året innan.

Tar man hänsyn till de lönepåverkande faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor krymper den oförklarade löneskillnaden till 5,8 procent. Det är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Mellan 2005 och 2012 minskar skillnaden beroende på sektor med mellan 6,1 och 2,2 procentenheter om man tar hänsyn till hur kvinnor och män fördelas över olika lönepåverkande faktorer.

– Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män återfinns i olika yrken, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg.

– Och vi ser indikationer på att könsuppdelningen på arbetsmarknaden minskar.

Del 2 av rapporten om kvinnors och mäns löner är en fördjupning som analyserar skillnader mellan kvinnor och män vid byte av arbetsgivare. Resultaten bygger på lönestrukturstatistiken åren 2008 och 2012 där identiska individer identifierats och delats in i två grupper: de som bytt arbetsgivare och de som stannat kvar.

Bland resultaten kan nämnas att:

 • Löneökningarna var större för dem som bytte arbetsgivare än för dem som stannade kvar hos samma. Det var gemensamt för båda könen och gällde i alla delar av arbetsmarknaden.
 • För dem som bytte arbetsgivare var lönepremien i form av bättre löneutveckling störst för kvinnor.
 • De flesta byten av arbetsgivare skedde inom den del av arbetsmarknaden man redan befann sig i. Det gällde män i större utsträckning än kvinnor.
 • Kvinnor i privat sektor, både arbetare och tjänstemän, var mer benägna än män i privat sektor att byta arbetsgivare. I kommuner, landsting och staten var männen mer benägna att byta arbetsgivare.

Kontaktperson:

John Ekberg, telefon 08-545 292 42


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män visar att genomsnittslönen år 2013 var 30 600 kronor. Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 13,4 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,5 procentenheter jämfört med året innan. Tar man hänsyn till yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor krymper den oförklarade löneskillnaden till 5,8 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 12:27 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Svenska Byggnadsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Active Inredning & Montage AB i Helsingborg.

Byggnads kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

Konflikten bryter ut den 26 juni om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Svenska Byggnadsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Active Inredning & Montage AB i Helsingborg. Byggnads kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 12:23 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Ljungblads konditori i Alingsås.

Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

Konflikten bryter ut den 26 juni om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Ljungblads konditori i Alingsås. Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

Läs vidare »
Media-no-image

Presskonferens om löner och löneskillnad mellan kvinnor och män

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 09:16 CEST

Vid en presskonferensden 17 juni presenterar Medlingsinstitutet den officiella lönestatistiken för år 2013 och dessutom rapporten "Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?".

Tid: Tisdag den 17 juni 2014 kl. 9:00-9:45

(Kaffe från kl. 8:30)

Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan

Anmälan till bo.andersson@mi.se senast den 15 juni

Presslegitimation krävs.

Lönestrukturstatistiken är en årlig undersökning som baseras på individuppgifter. Den innehåller uppgifter om till exempel kön, ålder, yrke, utbildning och region. Syftet med den årliga lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Med hjälp av dessa uppgifter kan man till exempel ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner.


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Vid en presskonferens den 17 juni presenterar Medlingsinstitutet den officiella lönestatistiken för år 2013 och dessutom rapporten "Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?". Tid: Tisdag den 17 juni 2014 kl. 9:00-9:45 (Kaffe från kl. 8:30) Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2014-06-05 12:44 CEST

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Sergelbageriet i Stockholm.
Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

Konflikten bryter ut den 23 juni om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt Bosse Andersson

Medlingsinstitutet 08-545 292 43


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Sergelbageriet i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med mars 2014

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 09:05 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent första kvartalet 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 3,0 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

– Denna ökningstakt innebär en viss uppgång jämfört med fjärde kvartalet 2013 då löneökningstakten uppgick till 2,4 procent, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för det första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Jämför man enbart mars månad 2014 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,5 procent för såväl näringslivet som för hela ekonomin. Därmed föll löneökningstakten tillbaka något jämfört med januari och februari då lönerna ökade med nästan 3 procent

  Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 2 juni.

 

Mer information

Bo Enegren

08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent första kvartalet 2014. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,7 procent och för arbetare 3,0 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Informationsansvarig
 • bo.andersson@mi.se
 • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

 • Medlingsinstitutet
 • Box 1236 (besöksadress Öserlånggatan 43)
 • 111 82 Stockholm