Media no image

Medlare utsedda i larmförhandling

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 14:02 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Malte Eriksson och Bengt Huldt att medla i tvisten mellan Svenska Elektrikerförbundet och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för Sector Alarm.

Elektrikerförbundet har varslat om strejk från den 26 april om en lösning inte nåtts innan dess.

Malte Eriksson är bland annat tidigare ordförande för Grafiska Fackförbundet.

Bengt Huldt är tidigare vd för Stål- och metallarbetsgivarna, Gruvornas arbetsgivareförbund och Svemek.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Malte Eriksson och Bengt Huldt att medla i tvisten mellan Svenska Elektrikerförbundet och Almega Tjänsteförbunden om ett nytt kollektivavtal för Sector Alarm.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i konflikten i hotell- och restaurangbranschen

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2017 10:00 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Gunilla Runnquist att medla i tvisten mellan Hotell- och restaurangfacket och Visita om ett nytt kollektivavtal.

HRF har varslat om strejk från den 19 april vid 19 arbetsplatser i sex städer om en lösning inte nåtts innan dess.

Claes Stråth är bland annat tidigare generaldirektör vid Medlingsinstitutet.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Gunilla Runnquist att medla i tvisten mellan Hotell- och restaurangfacket och Visita om ett nytt kollektivavtal.

Läs vidare »
Media no image

Löneökningar för år 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 10:03 CET

Preliminära mätningar under år 2016 visar löneökningar för den svenska ekonomin som helhet på i genomsnitt 2,3 procent. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

– Löneökningstakten år 2016 ser därmed ut att hamna på ungefär samma nivå som 2015, säger Valter Hultén som är ansvarig för makroekonomisk analys hos Medlingsinstitutet.

Utifrån bland annat information från kollektivavtal och storleken på tidigare revideringar beräknar Medlingsinstitutet hur mycket statistiken kommer att revideras ytterligare innan den blir definitiv.

– Vi räknar med att löneutvecklingen för helåret 2016 landar på 2,4 procent i ekonomin som helhet, när siffrorna väl blir definitiva. De återstående revideringarna väntas främst påverka siffrorna för staten, där nya avtal gäller från första oktober förra året. Modellberäkningar av detta slag är dock alltid behäftade med viss osäkerhet, säger Valter Hultén.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar periodiseras tillbaka till den månad lönen tjänades in. Månadsutfallen blir definitiva först efter 12 månader. Under stora avtalsår som 2016 brukar lokala förhandlingar bli klara jämförelsevis sent på året. Revideringarna av statistiken blir då vanligen större och påverkar dessutom statistiken under en längre tid jämfört med andra år.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 28 februari.

Presskontakt

Valter Hultén

073-507 57 00

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Preliminära mätningar under år 2016 visar löneökningar för den svenska ekonomin som helhet på i genomsnitt 2,3 procent. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media no image

Medlingsinstitutets årsrapport för 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 09:03 CET

År 2016 var ett stort avtalsår. Arbetsmarknadens parter träffade 498 avtal som omfattade cirka 2,7 miljoner löntagare. Det lades varsel om stridsåtgärder i samband med 25 avtalsförhandlingar och 10 079 arbetsdagar gick förlorade på grund av att varsel utlöstes. I knappt hälften av tvisterna lades sympativarsel. Det framgår av Medlingsinstitutets årsrapport för år 2016.

– Det fanns farhågor om att det skulle bli en turbulent avtalsrörelse, men antalet varsel och förlorade dagar motsvarar ungefär tidigare stora avtalsår, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

– Vår rapport visar också att den exportberoende sektorns avtal blev normerande. Den svenska modellen fortsätter att fungera väl inom de givna ramarna.

Medlingsinstitutets rapport visar att lönerna ökade med uppskattningsvis 2,4 procent till och med november och att reallönerna år 2016 väntas öka med i storleksordningen 1,4 procent om man mäter inflationen med konsumentprisindex (KPI).

I de förhandlingar som gick till medling gällde tvisterna oftare principer än löneökningsnivåer.

De flesta avtal som tecknades blev ettåriga vilket innebär att vi redan befinner oss i upptakten till ännu en omfattande avtalsrörelse. Under år 2017 löper 465 avtal ut. De avtalen omfattar cirka 2,3 miljoner löntagare.

– Jag utgår från att parterna också denna gång visar sig vara ansvarsfulla även om det naturligtvis som alltid finns motstridiga intressen, säger Carina Gunnarsson.

I lokala tvister lades 24 varsel under året. Flertalet av dessa tvister krav på kollektivavtal. I en lokal tvist utlöstes strejk liksom vid en internationell sympatiaktion.

Totalt gick 10 417 arbetsdagar förlorade på grund av stridsåtgärder under året.

Lönebildningen är en viktig del i den svenska konkurrenskraften. Arbetskraftskostnaderna har ökat snabbare än lönerna, men det är en tillfällig effekt av att nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga har avskaffats. Vid en internationell jämförelse står sig Sveriges konkurrenskraft väl, även om den svaga konjunkturen i Europa drabbat svensk industriproduktion och export. Kostnadsläget har också gynnats av att kronan har försvagats sedan 2013.

I årsrapporten studeras också hur några olika egenskaper förhöll sig till löneutvecklingen mellan 2014 och 2015. Bland dem som fick en procentuellt högre löneökning än medianen fanns förhållandevis fler unga och fler med en lönenivå under genomsnittet.

Presskontakt:

Bosse Andersson, tel 08-545 292 43

Informationsansvarig, Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

År 2016 var ett stort avtalsår. Arbetsmarknadens parter träffade 498 avtal som omfattade cirka 2,7 miljoner löntagare. Det lades varsel om stridsåtgärder i samband med 25 avtalsförhandlingar och 10 079 arbetsdagar gick förlorade på grund av att varsel utlöstes. I knappt hälften av tvisterna lades sympativarsel. Det framgår av Medlingsinstitutets årsrapport för år 2016.

Läs vidare »
Media no image

Presentation av Medlingsinstitutets årsrapport för år 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 10:00 CET

Medlingsinstitutets årsrapport för år 2016 presenteras vid en presskonferens måndagen den 20 februari klockan 9:00.

Plats: Medlingsinstitutets lokaler på Österlånggatan 43, Gamla stan, Stockholm

Rapporten är inriktad på arbetsmarknad och lönebildning under år 2016 och innehåller fakta om bland annat förhandlingsresultat, konfliktvarsel, stridsåtgärder, jämställdhet och konkurrenskraft.

Anmälan till bo.andersson@mi.se

Tag med presslegitimation.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​ Medlingsinstitutets årsrapport för år 2016 presenteras vid en presskonferens måndagen den 20 februari klockan 9:00. Plats: Medlingsinstitutets lokaler på Österlånggatan 43, Gamla stan, Stockholm

Läs vidare »
Media no image

Löneutveckling till och med november 2016

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 10:03 CET

Den första preliminära mätningen för november månad 2016 visar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,3 procent jämfört med november året dessförinnan. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

För hela perioden från januari till och med november 2016 uppgick de preliminära löneökningarna i ekonomin som helhet till i genomsnitt till 2,3 procent, jämfört med samma period 2015. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar periodiseras tillbaka till den månad lönen tjänades in. Månadsutfallen blir definitiva först efter 12 månader. Under stora avtalsår som 2016 brukar lokala förhandlingar bli klara jämförelsevis sent på året, varför revideringarna då är större än andra år.

Utifrån bland annat information från kollektivavtal och storleken på tidigare revideringar gör Medlingsinstitutet en beräkning för hur mycket statistiken kommer att revideras ytterligare innan den blir definitiv. Modellberäkningar av detta slag är alltid behäftade med viss osäkerhet.

– Vi räknar med att löneutvecklingen under de första elva månaderna 2016 landar på 2,4 procent i ekonomin som helhet, när siffrorna väl blir definitiva. De återstående revideringarna väntas främst påverka löneökningarna för anställda i kommunerna och staten. För kommunerna innebär det löneökningar upp mot i genomsnitt 3 procent under dessa månader, säger Valter Hultén.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

– Löneökningstakten sammantaget under de första elva månaderna ser ut att ligga på ungefär samma nivå som under 2015, säger Valter Hultén.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 januari.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Den första preliminära mätningen för november månad 2016 visar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,3 procent jämfört med november året dessförinnan. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media no image

Medling om skogsavtal

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2016 10:23 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson medlar mellan Skogsstyrelsen och GS - Facket för skogs-, trä och grafisk bransch i tvisten om två kollektivavtal för anställda med skogligt arbete inom staten.

GS har varslat om strejk från den 11 januari 2017 om ingen lösning på tvisten har nåtts innan dess.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson medlar mellan Skogsstyrelsen och GS - Facket för skogs-, trä och grafisk bransch i tvisten om två kollektivavtal för anställda med skogligt arbete inom staten.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med oktober 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2016 10:03 CET

Den första preliminära mätningen för oktober månad visar att lönerna ökade med 2,1 procent jämfört med oktober 2015. Siffran gäller både för näringslivet och för ekonomin som helhet. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

– De uppmätta löneökningarna för oktober månad är preliminära och kommer med all sannolikhet att bli högre i kommande mätningar, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatitsiken revideras fortlöpande upp till följd av att retroaktiva löneutbetalningar periodiseras tillbaka till den månad lönen tjänades in. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Månaderna i det andra kvartalet revideras normalt mest eftersom många löntagare då får ny lön. Under stora avtalsår som 2016 brukar dock lokala förhandlingar bli klara jämförelsevis sent på året, varför betydande revideringar sker även under andra halvåret.

För perioden från januari till och med oktober 2016 uppgick de preliminära löneökningarna i ekonomin som helhet, jämfört med samma period 2015, till i genomsnitt till 2,2 procent. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,1 procent.

– Givet information från de nya avtalen samt storleken på tidigare revideringar beräknas löneökningarna i hela ekonomin landa på omkring 2,4 procent under årets första tio månader, när siffrorna väl blir definitiva. De återstående revideringarna väntas påverka löneökningarna för anställda i offentlig sektor mer än löneökningarna för anställda i näringslivet. Modellberäkningar av detta slag är dock alltid behäftade med viss osäkerhet, säger Valter Hultén.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

– Löneökningstakten sammantaget under de första tio månaderna ser alltså ut att ligga på ungefär samma nivå som under 2015, säger Valter Hultén.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 29 december.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Den första preliminära mätningen för oktober månad visar att lönerna ökade med 2,1 procent jämfört med oktober 2015. Siffran gäller både för näringslivet och för ekonomin som helhet. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i vård- och omsorgsförhandling

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 15:13 CET

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Christina Nygårdh att medla i tvisten mellan Vårdföretagarna inom Almega och Svenska Kommunalarbetareförbundet i avtalsförhandlingarna för anställda inom privat vård och äldreomsorg.

Svenska Kommunalarbetareförbundet har varslat om strejk från den 13 december om ingen lösning nås innan dess.

Claes Stråth är bland annat tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Christina Nygårdh är bland annat tidigare förhandlingschef hos Sveriges Ingenjörer.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Christina Nygårdh att medla i tvisten mellan Vårdföretagarna och Svenska Kommunalarbetareförbundet i avtalsförhandlingarna för anställda inom privat vård och äldreomsorg.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med september 2016

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 10:03 CET

Den första preliminära mätningen för september månad visar att lönerna ökade med 2,0 procent jämfört med september 2015. Siffran gäller både för näringslivet och för ekonomin som helhet. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

– De uppmätta löneökningarna för september månad är preliminära och kommer med all sannorlikhet att bli högre i kommande mätningar, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp till följd av att retroaktiva löneutbetalningar periodiseras tillbaka till den månad lönen tjänades in. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Månaderna i det andra kvartalet revideras normalt mest eftersom många löntagare då får ny lön. Under stora avtalsår som i år brukar dock lokala förhandlingar bli klara jämförelsevis sent på året, varför betydande revideringar väntas även för månaderna i det tredje kvartalet.

För perioden från januari till och med september 2016 uppgick de preliminära löneökningarna i både näringslivet och i ekonomin som helhet till i genomsnitt till 2,1 procent, jämfört med samma period 2015.

– Givet information från de nya avtalen samt storleken på tidigare revideringar beräknas löneökningarna i hela ekonomin landa på omkring 2,4 procent under årets första tre kvartal, när siffrorna väl blir definitiva. De återstående revideringarna väntas framför allt komma att påverka löneökningarna för tjänstemän i näringslivet och anställda i kommuner och landsting. Modellberäkningar av detta slag är dock alltid behäftade med viss osäkerhet, säger Valter Hultén.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

– Löneökningstakten sammantaget under de första tre kvartalen ser alltså ut att ligga på ungefär samma nivå som under 2015, säger Valter Hultén.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 november.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Statistiken produceras av Statistiska centralbyrån (SCB).

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Preliminära siffror för september visar att lönerna ökade med 2,0 procent jämfört med september 2015. Siffran gäller både för näringslivet och för hela ekonomin. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken. – Löneökningarna för september månad är preliminära och kommer med all sannorlikhet att bli högre , säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • nmmeepgjbo.anddkerssonlv@mi.ycse
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm