Media-no-image

Svag krona och måttliga löneökningar håller konkurrenskraften uppe

Pressmeddelanden   •   2015-08-31 10:43 CEST

Under de senaste 15 åren har den svenska industrins arbetskraftskostnader ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden mot Tyskland och euroområdet har varit ännu större. Det visar en rapport om den svenska industrins konkurrenskraft från Medlingsinstitutet.

De svenska företagen har trots högre arbetskostnadsökningar än i omvärlden stått sig väl i konkurrensen tack vare en stark produktivitetstillväxt. Sedan strax före finanskrisen har emellertid produktiviteten utvecklats väsentligt svagare än tidigare, men ungefär i linje med konkurrentländerna. Däremot har såväl produktion som sysselsättning utvecklats förhållandevis svagt i svensk industri.

Samtidigt som enhetsarbetskostnaderna minskat under en längre period har också priserna fallit, vilket medfört att företagens vinstandel 2014 var låg i ett historiskt perspektiv och även i jämförelse med flera konkurrentländer. De senaste åren har arbetskraftskostnaderna utvecklats i linje med omvärlden som en följd av en långsammare ökningstakt i Sverige men också högre löneökningar i vårt viktigaste konkurrentland Tyskland. De förhållandevis dämpade löneökningarna och de senaste årens försvagning av kronan bidrar till en återhämtning av vinster och konkurrenskraft 2015.

Mer information

Bo Enegren, 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Under de senaste 15 åren har den svenska industrins arbetskraftskostnader ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden mot Tyskland och euroområdet har varit ännu större. Det visar en rapport om den svenska industrins konkurrenskraft från Medlingsinstitutet.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-08-18 11:05 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Svenska Byggnadsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Brukskvarnen i Uppsala AB.

Byggnads kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad av allt arbete som utförs av företaget.

Företaget bedriver fastighetsförvaltning.

Konflikten bryter ut den 27 augusti om inte en lösning nåtts innan dess.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Svenska Byggnadsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Brukskvarnen i Uppsala AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med april 2015

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 09:05 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,0 procent för perioden januari till och med april 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,0 procent och för arbetare 1,7 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med april månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Jämför man enbart april månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 1,7 procent för näringslivet och 1,8 för hela ekonomin. I offentlig sektor var motsvarande löneökningstal 2,4 procent i kommunerna, 1,4 procent i landstingen och 2,1 procent i staten.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 juni.

Mer information
Bo Enegren
08-545 292 44

 

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,0 procent för perioden januari till och med april 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,0 procent och för arbetare 1,7 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Rapporter om löneskillnader lönebildning och jämstäldhet

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 11:05 CEST

Medlingsinstitutet presenterade på onsdagen två rapporter om löneskillnader mellan kvinnor och män och om lönebildning och jämställdhet.

Den första rapporten, ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2014 – vad säger den officiella lönestatistiken?”, visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män minskat med 0,2 procentenheter till 13,2 procent mellan 2013 och 2014. Det är den ovägda skillnaden eller det så kallade rålönegapet. Kvinnors genomsnittslön är med andra ord 86,8 procent av mäns.

Sedan 2005 har löneskillnaden minskat med 3,1 procentenheter.

Tar man hänsyn till ålder, yrke, utbildning, arbetstid och i vilken sektor man arbetar uppgår den oförklarade löneskillnaden till 5,0 procent. Det är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med 2013. Minskningen förklaras delvis av att statistiken förbättrats och fått en mer detaljerad yrkesklassificering. Också vid så kallad regressionsanalys minskar löneskillnaden med 0,8 procentenheter till 4,2 procent. En sådan analys visar också att yrke förklarar den största delen av löneskillnaden mellan kvinnor och män.

– Ju mer detaljerad den officiella lönestatistiken blir desto större del av löneskillnaden kan förklaras och det blir mindre kvar som inte kan förklaras med statistikens hjälp. Därmed får också parterna ett bättre underlag för sina analyser och ställningstaganden, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.

I rapporten undersöks också vilka orsakerna är till att löneskillnaderna minskar. En struktureffekt, som att arbetsmarknaden blir mindre könssegregerad, förklarar 60-70 procent av minskningen. Resten förklaras av en löneökningseffekt som beror på att kvinnor haft en bättre löneutveckling i procent än män.

– Att könsfördelningen börjat jämnas ut kan leda till en fortsatt utveckling mot minskad löneskillnad mellan könen, säger Claes Stråth.

Den andra rapporten, ”Lönebildning och jämställdhet”, är resultatet av tre uppdrag i regeringens regleringsbrev för Medlingsinstitutet år 2015.

Det första uppdraget var att granska kollektivavtalen ur jämställdhetssynpunkt. Granskningen visar att det genomgående i kollektivavtalen finns krav på saklighet i lönesättningen.

– Men att de centrala avtalen innehåller många bestämmelser för att motverka osakliga skillnader mellan kvinnor och män innebär inte att parterna kan slå sig till ro. I takt med att allt mer av avtalens innehåll bestäms på lokal nivå blir riktlinjerna i de centrala avtalen viktigare, säger Claes Stråth

Det andra uppdraget var att studera relativlöneförändringar mellan 2008 och 2013. Resultatet visar på förändringar både i lönenivå och på skillnader i löneökningstakt. Det är enbart lön som studerats inte hela arbetskraftskostnaden.

– Att det sker betydande förändringar betyder inte att alla är nöjda. Det är ju inte säkert att det gynnar den grupp man själv representerar. Men det visar att det finns utrymme för förändringar även om lönenormeringen sätter ramarna, konstaterar Claes Stråth.

Det tredje uppdraget var att granska om valet av avtalskonstruktion, som till exempel om lönebildningen sker centralt eller lokalt, har påverkat löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Efter att ha studerat utvecklingen mellan 2009 och 2013 verkar konstruktionen inte vara avgörande för löneutvecklingen. Det är större skillnader inom avtalskonstruktioner än mellan dem.

– Att utfallet blir så lika trots en ökad grad av lokal lönebildning tyder på att industrinormen har haft ett starkt genomslag. Det säger ingenting om framtiden och det är angeläget att normens ställning inte undergrävs, säger Claes Stråth.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet presenterade på onsdagen två rapporter om löneskillnader mellan kvinnor och män och om lönebildning och jämställdhet. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat med 0,2 procentenheter till 13,2 procent mellan 2013 och 2014. Kvinnors genomsnittslön är med andra ord 86,8 procent av mäns. Sedan 2005 har löneskillnaden minskat med 3,1 procentenheter.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlingsinstitutet bjuder in till presskonferens

Pressmeddelanden   •   2015-06-10 14:33 CEST

Vid en presskonferens den 17 juni presenterar Medlingsinstitutet den officiella lönestatistiken för år 2014 och rapporten "Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2014, vad säger den officiella lönestatistiken?". Samtidigt presenteras också rapporten ”Lönebildning och jämställdhet” som är en redogörelse för uppdrag i regeringens regleringsbrev.

Tid: Onsdag den 17 juni 2015 kl. 11:00–12:00

Plats: Folkets Hus rum 201, Barnhusgatan 12–14, Stockholm

Rapporterna presenteras utförligare vid en konferens för arbetsmarknadens parter i Folkets Hus klockan 13:00–16:30 den 17 juni. Medier är välkomna att närvara. Konferensen avslutas därefter med ett mingel med avgående generaldirektören Claes Stråth.

Anmälan till bo.andersson@mi.se senast den 15 juni

Lönestrukturstatistiken bygger på en årlig undersökning som baseras på individuppgifter. Den innehåller uppgifter om till exempel kön, ålder, yrke, utbildning och region. Syftet med den årliga lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Med hjälp av dessa uppgifter kan man till exempel ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Vid en presskonferens den 17 juni presenterar Medlingsinstitutet rapporten "Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2014, vad säger den officiella lönestatistiken?". Samtidigt presenteras rapporten ”Lönebildning och jämställdhet” som är en redogörelse för uppdrag i regeringens regleringsbrev. Tid: Onsdag den 17 juni 2015 kl. 11:00–12:00 Plats: Folkets Hus rum 201, Barnhusgatan 12–14, Stockholm

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med mars 2015

Pressmeddelanden   •   2015-06-02 09:05 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 1,9 procent första kvartalet 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,9 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,0 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med mars månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Jämför man enbart mars månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 1,7 procent för näringslivet och 2,0 för hela ekonomin. I offentlig sektor var motsvarande löneökningstal 2,7 procent i kommunerna, 2,4 procent i landstingen och 2,1 procent i staten.

Löneökningstakten har successivt fallit tillbaka sedan förra sommaren efter en uppgång i början av 2014. Om retroaktiva löner kommer att betalas ut i normal omfattning skulle löneökningstakten första kvartalet 2015 slutligen komma att uppgå till cirka 2,3 procent, att jämföras med den hittills uppmätta löneökningstakten på 2,0 procent.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 29 maj

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 1,9 procent första kvartalet 2015. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,9 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,0 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Blandad utveckling i Sveriges konkurrentländer

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 14:03 CEST

Tillväxten i Sveriges viktigaste konkurrentländer utvecklas i olika riktningar. Det skriver Medlingsinstitutet i en ny rapport.

Konjunkturen i Tyskland har stärkts sedan slutet av 2014 och den rekordlåga arbetslösheten fortsätter fall. Röster börjar höjas för att tysk ekonomi kan vara på väg mot överhettning på några års sikt.

För närvarande är den tyska arbetslösheten 4,8 procent, vilket är den lägsta nivån i EU.

– Det är mer än en halvering av andelen arbetslösa på tio år, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

Bakom den tyska tillväxten ligger både export och inhemsk efterfrågan.

– Men den inhemska efterfrågan anses ändå vara för låg och det lär återigen göra att Tyskland får kritik från EU-kommissionen.

Utvecklingen i Norden är splittrad.

 • I Danmark fortsätter ekonomin att återhämta sig i måttlig takt. Arbetsmarknaden har repat sig betydligt och löneökningstakten ser ut att vara på väg upp från låga nivåer.
 • I Norge väntas en fortsatt konjunkturnedgång, men någon kris väntas inte. De norska löneökningarna väntas bli de lägsta på mer än 20 år.
 • I Finland talar man om ett förlorat decennium och 2014 missade Finland för första gången EU:s 3-procentsgräns för offentligt underskott. Också i Finland väntas låga löneökningar under 2015.
 • Mer information

  Bo Enegren

  Telefon: 08-545 292 44

  Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

  Tillväxten i Sveriges viktigaste konkurrentländer utvecklas i olika riktningar. Det skriver Medlingsinstitutet i en ny rapport.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Blandad utveckling i Sveriges konkurrentländer

  Pressmeddelanden   •   2015-05-25 14:03 CEST

  Tillväxten i Sveriges viktigaste konkurrentländer utvecklas i olika riktningar. Det skriver Medlingsinstitutet i en ny rapport.

  Konjunkturen i Tyskland har stärkts sedan slutet av 2014 och den rekordlåga arbetslösheten fortsätter fall. Röster börjar höjas för att tysk ekonomi kan vara på väg mot överhettning på några års sikt.

  För närvarande är den tyska arbetslösheten 4,8 procent, vilket är den lägsta nivån i EU.

  – Det är mer än en halvering av andelen arbetslösa på tio år, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

  Bakom den tyska tillväxten ligger både export och inhemsk efterfrågan.

  – Men den inhemska efterfrågan anses ändå vara för låg och det lär återigen göra att Tyskland får kritik från EU-kommissionen.

  Utvecklingen i Norden är splittrad.

 • I Danmark fortsätter ekonomin att återhämta sig i måttlig takt. Arbetsmarknaden har repat sig betydligt och löneökningstakten ser ut att vara på väg upp från låga nivåer.
 • I Norge väntas en fortsatt konjunkturnedgång, men någon kris väntas inte. De norska löneökningarna väntas bli de lägsta på mer än 20 år.
 • I Finland talar man om ett förlorat decennium och 2014 missade Finland för första gången EU:s 3-procentsgräns för offentligt underskott. Också i Finland väntas låga löneökningar under 2015.
 • Mer information

  Bo Enegren

  Telefon: 08-545 292 44

  Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

  Tillväxten i Sveriges viktigaste konkurrentländer utvecklas i olika riktningar. Det skriver Medlingsinstitutet i en ny rapport.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Medlare utsedda i pilotförhandling

  Pressmeddelanden   •   2015-05-11 10:27 CEST

  Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Karl Olof Stenqvist att medla mellan Svenska Flygbranschen/Scandinavian Airlines System (SAS) å ena sidan och Svensk Pilotförening å den andra i tvisten om ett nytt kollektivavtal.

  Svensk Pilotförening har varslat om strejk från den 21 maj om ingen lösning nås innan dess.

  Gunilla Runnquist har tidigare bland annat varit förhandlingschef för Lärarförbundet.

  Karl Olof Stenqvist har tidigare bland annat varit förhandlingschef för Teknikföretagen.

  Presskontakt

  Bosse Andersson

  Medlingsinstitutet

  08-545 292 43

  Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

  Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Karl Olof Stenqvist att medla mellan Svenska Flygbranschen/Scandinavian Airlines System (SAS) å ena sidan och Svensk Pilotförening å den andra i tvisten om ett nytt kollektivavtal.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  Löneutvecklingen till och med februari 2015

  Pressmeddelanden   •   2015-05-05 09:03 CEST

  De hittills uppmätta löneökningarna i privat sektor uppgick i genomsnitt till 1,9 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,8 procent och för arbetare 2,1 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

  – Löneökningstakten har under de senaste månaderna visat en tydlig inbromsning, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

  – Det gäller i synnerhet i privat sektor där siffrorna tyder på att man på lokal nivå inte fått ut högre löneökningar än avtalen anger.

  Siffrorna bygger på ett genomsnitt för januari och februari månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. Jämför man enbart februari månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 1,8 procent för privat sektor och 2,0 för hela ekonomin.

  Den urvalsrotation som genomförs vid varje årsskifte medförde denna gång att den uppmätta  löneökningstakten blev något högre för såväl arbetare som tjänstemän än den annars skulle blivit. Effekterna kan dock gå åt olika håll för olika branscher. Till exempel drogs löneökningstakten upp i transportsektorn medan det omvända gäller för byggnadsindustrin.

  I staten och privat sektor innefattas nu även åldrarna 65–66 år i populationen. För statens del har detta inneburit att den uppmätta löneökningstakten dragits upp med 0,3 procentenheter, då den genomsnittliga lönen för de äldre är högre än genomsnittet. För privat sektor har inte kunnat mätas upp någon effekt av den ändrade populationen. Kommunerna har inte haft någon åldersbegränsning och populationen där är sålunda oförändrad.

  Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

  Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns webbplats den 30 april.

  Mer information
  Bo Enegren
  08-545 292 44

  Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

  De hittills uppmätta löneökningarna i privat sektor uppgick i genomsnitt till 1,9 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,8 procent och för arbetare 2,1 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. – Löneökningstakten har under de senaste månaderna visat en tydlig inbromsning, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • yjgnvjbokffzis.andjvcatshtryajmkerixssonqdsxmwykfswzvu@mi.se
  • 08-54529243

  Om Medlingsinstitutet

  Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

  Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
  Att verka för en väl fungerande lönebildning.
  Att medla i arbetstvister.
  Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
  Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

  Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Öserlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm