Löneutvecklingen till och med augusti 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 09:30 CET

Under årets första åtta månader ökade lönerna i Sverige med 2,6 procent jämfört med samma period i fjol. Det är en något högre ökningstakt än för helåret 2018.Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall.

Löneökningstakten för augusti månad var enligt bearbetningen 2,4 procent i näringslivet. För offentlig sektor och i ekonomin som helhet var motsvarande siffra 2,5 procent. Löneökningarna i år är därmed något högre jämfört med helåret 2017 då de uppmättes till 2,3 procent i ekonomin som helhet.

– Högkonjunkturen har så här långt inte gjort något större avtryck på löneökningarna. Tittar man isolerat på näringslivet har löneökningstakten visserligen tilltagit en del sedan förra året. Men i kommuner och landsting har löneökningstakten i stället dämpats något den senaste tiden, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

De uppmätta löneökningarna i offentlig sektor påverkades förra året av olika satsningar på framför allt lärares och undersköterskors löner, vilket tillfälligt drev upp löneökningstakten. Inbromsningen i löneökningarna den senaste tiden påverkas av att påverkan från dessa satsningar nu klingat av. Därutöver bidrar det försenade läraravtalet, som blev klart i slutet av september, till att lärare får sina löner reviderade relativt sent under året. Löneökningarna i kommunerna kan därmed komma att bli något högre än vad modellberäkningen visar.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på de preliminära utfallen och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare ligger den årliga lönerevisionen enligt avtalen i april eller maj månad. I många fall sker dock revisionen de facto senare och lönehöjningen betalas ut retroaktivt. I konjunkturlönestatsiken bokförs lönen de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden. Statistiken revideras normalt upp i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker oftast av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med augusti i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 oktober. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för årets första åtta månader. Den preliminära siffran för augusti månad var 2,2 procent.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för årets första åtta månader. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,7 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Under årets första åtta månader ökade lönerna i Sverige med 2,6 procent jämfört med samma period i fjol. Det är en något högre ökningstakt än för helåret 2018. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall.

Läs vidare »

Välfärdsyrken på frammarsch

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 10:00 CEST

Sjuksköterskor, lärare och undersköterskor hör till de yrken som förbättrat sitt löneläge i förhållande till andra grupper mellan åren 2014 och 2017. Det visar rapporten ”Yrke lön och kön” som Medlingsinstitutet gjort på regeringens uppdrag.

– Personalbrist och olika lönesatsningar på enskilda yrken är två av de faktorer som ligger bakom att flera yrken höjt sin genomsnittslön mer än andra, säger Petter Hällberg som är nationalekonom och statistiker på Medlingsinstitutet.

Bland de yrken där löneökningstakten har varit högre än genomsnittet på arbetsmarknaden finns både manligt och kvinnligt dominerade. Men eftersom de yrken som har flest anställda ofta är kvinnodominerade har det bidragit till att löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat när dessa yrken ökat sina löner mer än genomsnittet.

Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag där relativlöneförändringar under tiden 2014 till 2017 skulle kartläggas och dessutom analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporten visar att sådana förändringar som skett i löneläge bland annat har gynnat kvinnligt dominerade yrken som sjuksköterskor, lärare och undersköterskor.

Yrken med krav på högre utbildning har allmänt sett ökat sina löner mer än andra och i många av dessa yrken är andelen kvinnor hög. Yrken där det inte krävs högre utbildning har på motsvarande sätt haft en långsammare löneutveckling. I dessa yrken är andelen kvinnor ofta mindre och dessutom minskande.

De yrken som har lägst genomsnittslöner på den svenska arbetsmarknaden är i många fall dominerade av kvinnor och den könsuppdelade arbetsmarknaden där kvinnor och män i stor utsträckning finns i olika yrken är den viktigaste förklaringen till löneskillnaden mellan kvinnor och män. I rapporten undersöks också om en förändrad könsbalans i ett yrke påverkar lönen.

– Det är en kort tid att dra slutsatser ifrån, men med de data vi har går det inte att se något sådant samband, säger Petter Hällberg.

– Sammantaget är slutsatsen att den lönebildningsmodell vi har inte verkar stå i vägen för förändringar när det gäller yrkens inbördes löneläge.

Mer information

Petter Hällberg Tel 08-545 292 45

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Sjuksköterskor, lärare och undersköterskor hör till de yrken som förbättrat sitt löneläge i förhållande till andra grupper mellan åren 2014 och 2017. Det visar rapporten ”Yrke lön och kön” som Medlingsinstitutet gjort på regeringens uppdrag.

Läs vidare »

Löneutvecklingen till och med juli 2018

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 09:30 CEST

Under årets första sju månader ökade lönerna i Sverige med 2,6 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juli. Löneökningstakten för juli månad var enligt bearbetningen 2,5 procent både i näringslivet och i ekonomin som helhet.

– Den starka svenska konjunkturen har så här långt inte gjort något större avtryck på löneökningarna på arbetsmarknaden som helhet. Det finns dock vissa skillnader mellan olika delar av ekonomin. I kommuner och landsting har löneökningstakten dämpats den senaste tiden. Tittar man isolerat på näringslivet har löneökningstakten istället tilltagit något sedan förra året, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Dämpade löneökningar i offentlig sektor förklaras till stor del av att effekterna från tidigare satsningar på framför allt lärares och undersköterskors löner har klingat av. Vidare innebär det kraftigt försenade läraravtalet, som blev klart i slutet av september, att inga lönerevisioner ännu har kunnat genomföras för denna grupp.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på preliminära utfall och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare ligger den årliga lönerevisionen i april eller maj månad. I många fall sker dock revisionen de facto senare och lönehöjningen betalas ut retroaktivt. I konjunkturlönestatsiken bokförs lönen de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden. Statistiken revideras normalt upp i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker oftast av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med juli i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 1 oktober. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för årets första sju månader. Den preliminära siffran för juli månad var 2,2 procent.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för årets första sju månader. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,7 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor.

Mer information:

Valter Hultén, Medlingsinstitutet

Telefon: 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Under årets första sju månader ökade lönerna i Sverige med 2,6 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juli. Löneökningstakten för juli månad var enligt bearbetningen 2,5 procent både i näringslivet och i ekonomin som helhet.

Läs vidare »

Riksbanken medverkar i Medlingsinstitutets konferens

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 15:31 CEST

Vice riksbankschef Henry Ohlsson talar på Medlingsinstitutets konferens på Vasateatern i Stockholm den 2 oktober. Medverkar gör också Konjunkturinstitutet och Industrins ekonomiska råd. Konferensen är öppen för medier. Henry Ohlsson är tillgänglig för frågor efter sitt tal. Konferensen börjar klockan 9.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Vice riksbankschef Henry Ohlsson talar på Medlingsinstitutets konferens på Vasateatern i Stockholm den 2 oktober. Medverkar gör också Konjunkturinstitutet och Industrins ekonomiska råd. Konferensen är öppen för medier. Henry Ohlsson är tillgänglig för frågor efter sitt anförande. Konferensen börjar klockan 9.

Läs vidare »

Löneutvecklingen första halvåret 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 09:33 CEST

Under första halvåret i år ökade lönerna i Sverige med 2,5 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juni. Löneökningstakten för juni månad låg, enligt bearbetningen, på 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,7 procent.

– Den starka svenska konjunkturen har så här långt inte gjort något större avtryck på löneökningarna på arbetsmarknaden som helhet. Det finns dock vissa skillnader mellan olika delar av ekonomin. I kommuner och landsting har löneökningstakten dämpats den senaste tiden. Tittar man isolerat på näringslivet finns vissa tendenser till att löneökningstakten har tilltagit sedan förra året, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Att löneökningarna har dämpats i offentlig sektor förklaras till stor del av att effekten på löneökningstakten från tidigare satsningar på framför allt lärares och undersköterskors löner har klingat av. Samtidigt pågår utdragna förhandlingar om ett nytt läraravtal, vilket håller tillbaka den uppmätta löneutvecklingen i främst kommunerna till dess att ett nytt avtal finns på plats och nya löner kan betalas ut.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på preliminära utfall och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare ligger den årliga lönerevisionen i april eller maj månad. I många fall sker dock revisionen de facto senare och lönehöjningen betalas ut retroaktivt. I konjunkturlönestatsiken bokförs lönen på de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden, i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker normalt av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet.

– Bedömningen är att ungefär hälften av de förväntade retroaktiva utbetalningarna redan är medräknade i de utfall vi har i nuläget. De ytterligare retroaktiva utbetalningarna väntas bidra med cirka en tiondels procentenhet till löneökningstakten för det första halvåret 2018, säger Valter Hultén.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med juni i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 augusti. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för årets första sex månader. Samma preliminära siffra gäller för juni månad.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent för de första sex månaderna 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,6 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor.

Mer information

Valter Hultén, Medlingsinstitutet

Telefon 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Under första halvåret i år ökade lönerna i Sverige med 2,5 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juni. Löneökningstakten för juni månad låg, enligt bearbetningen, på 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,7 procent.

Läs vidare »

Medling om krav på kollektivavtal med Värmia Syd AB

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf G Larsson handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet varslat om stridsåtgärder mot Värmia Syd, i Asmundtorp utanför Landskrona.

Företaget arbetar bland annat som teknisk konsult inom energi, miljö och VVS-teknik.

Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om strejk. Stridsåtgärderna träder i kraft onsdagen den 22 augusti 2018 om ingen uppgörelse nås innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson, Medlingsinstitutet

Telefon 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf G Larsson handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet varslat om stridsåtgärder mot Värmia Syd, i Asmundtorp utanför Landskrona.

Läs vidare »

Medling i Köpings hamn

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2018 13:43 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där fackförbundet Seko har varslat om nyanställningsblockad av det Palau-flaggade fraktfartyget "Navi Star".

Seko kräver avtal för fartyget enligt ITF TCC Uniform.

Fartyget ankom till Köpings hamn på torsdagskvällen den 9 augusti.

Presskontakt:

Bosse Andersson, Medlingsinstitutet

Telefon 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där fackförbundet Seko varslat om nyanställningsblockad av det Palau-flaggade fraktfartyget "Navi Star". Seko kräver avtal för fartyget enligt ITF TCC Uniform. Fartyget ankom till Köpings hamn på torsdagskvällen den 9 augusti.

Läs vidare »

Medling i flygkonflikt

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet med den strejk Svensk Pilotförening varslar Ryan Air om. Strejken pågår under 24 timmar den 10 augusti om ingen uppgörelse nås innan dess.

Svensk Pilotförening kräver kollektivavtal för de piloter som är baserade i Sverige och att svensk arbetsrätt tillämpas för dem.

Strejken är också en sympatiåtgärd med Irish Air Line Pilots Association som varslat om strejk under samma dag eftersom det råder oenighet om piloternas arbetsvillkor.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet med den strejk Svensk Pilotförening varslar Ryan Air om. Strejken pågår under 24 timmar den 10 augusti om ingen uppgörelse nås innan dess.

Läs vidare »

Löneutvecklingen till och med april 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 09:33 CEST

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,4 procent i april månad i år, jämfört med samma månad i fjol. Ett genomsnitt för årets fyra första månader ger en löneökningstakt på 2,6 procent.

Siffran för april påverkas negativt av att påsken inföll under delvis olika månader 2017 och 2018. Siffran för mars månad påverkades istället positivt av påsken. Ett medelvärde för löneökningstakten i mars och april neutraliserar påskens effekter. Lönerna ökade under dessa månader med i genomsnitt 2,6 procent. Det är också genomsnittet för årets första fyra månader.

Under fjolåret var löneökningarna i näringslivet klart lägre än i offentlig sektor, speciellt i den kommunala sektorn. Sedan slutet av förra året har löneökningarna i näringslivet tagit lite mera fart medan löneökningarna i kommuner och landsting i stället har dämpas. Löneökningstakten i kommunerna, där lönerna ökade snabbast under 2017, var i genomsnitt 2,8 procent under de första fyra månaderna 2018. Detta är ganska nära utvecklingen i näringslivet, där löneökningarna var 2,6 procent under samma period.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den tudelade löneutveckling vi såg 2017. Dessa effekter klingade av under slutet av förra året. Samtidigt är den svenska konjunkturen stark och efterfrågan på arbetskraft hög, vilket till slut bör visa sig även i näringslivets löneutveckling, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på preliminära utfall och statistikens tidigare revideringsmönster. Efter publiceringen av det första månadsutfallet revideras statistiken regelmässigt upp under de efterföljande 12 publiceringarna. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar läggs till statistiken allt eftersom lokala löneförhandlingar blir klara. Störst revideringar sker normalt av månaderna under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med april månad i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 29 juni. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,5 procent för de första fyra månaderna, vilket är något högre än genomsnittet för helåret 2017.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för de första fyra månaderna 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,8 procent. De förväntade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor, då många nya löneavtal gäller från och med april.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,4 procent i april månad i år, jämfört med samma månad i fjol. Ett genomsnitt för årets fyra första månader ger en löneökningstakt på 2,6 procent.

Läs vidare »

Löneskillnaden mellan könen fortsätter minska

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 09:00 CEST

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. År 2017 var skillnaden 11,3 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Det visar Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?”

En stor del av skillnaden beror på olikheter mellan könen när det gäller till exempel vilka yrken man arbetar i, ålder och utbildning. Tar man hänsyn till sådana mätbara faktorer återstår en oförklarad skillnad på 4,3 procent.

– Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 5 procentenheter, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg.

– I alla åldersgrupper närmar sig kvinnornas löner männens.

Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2017 och visar att genomsnittslönen detta år var 33 700 kronor. Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor med en genomsnittslön på 45 100 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 26 000 kronor.

– Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken, säger John Ekberg.

– Det sker en förändring på arbetsmarknaden mot en utjämning av yrkesuppdelningen. Det är en delförklaring till att löneskillnaden minskar, säger John Ekberg.

Två andra orsaker till att löneskillnaden minskar undersöks närmare i rapporten. En sådan orsak är att andelen anställda med eftergymnasial utbildning har ökat mer bland kvinnor än män. Den andra orsaken är att fler kvinnor blir chefer. Det kan vara en bidragande orsak till att lönen för kvinnor som är över 45 år närmar sig männens löner snabbare än i andra åldersgrupper.

Mer information

John Ekberg
Statistikansvarig
08-545 292 42 

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. År 2017 var skillnaden 11,3 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Det visar Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?”

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • bocz.atandhyerywssmconqr@mvci.utsefq
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm