Media no image

Löneutvecklingen första halvåret 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 09:35 CEST

Medlingsinstitutets beräkning visar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,8 procent i juni, jämfört med samma månad förra året. För årets sex första månader ger beräkningen att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Samtliga siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv.

– Mycket tyder på att löneökningstakten tilltog något under det andra kvartalet i år. Tydligast är detta för kommunsektorn, men i viss mån gäller det också för näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Osäkerheten i Medlingsinstitutens prognos är dock större än normalt, eftersom en hel del retroaktiva löneutbetalningar ännu inte hunnit rapporteras in. Den preliminära statistiken för juni månad visar i nuläget löneökningar på 1,8 procent.

– Vi vet att satsningar på lärares och undersköterskors löner bidrar till löneutvecklingen just nu, främst i offentlig sektor. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft generellt sett stor. De flesta bedömare räknar med att löneökningstakten ska stiga till följd av den starka konjunkturen, säger Valter Hultén.

Medlingsinstitutets prognos baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med juni månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 augusti.

Konjunkturlönestatistiken revideras upp fortlöpande. Retroaktiva löneutbetalningar rapporteras in i takt med att nya löner förhandlas fram på lokal nivå. Störst revideringar sker normalt av det andra och tredje kvartalet, eftersom många centrala och lokala löneförhandlingar genomförs under vår och sommar. Medlingsinstitutets modellprognos är en beräkning av återstående revideringar av nuvarande preliminära utfall.

För perioden januari­–juni visar den preliminära statistiken i nuläget löneökningar på 2,2 procent för ekonomin som helhet. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för dessa månader. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,8 procent. De förväntade revideringarna kommer att påverka de hittills uppmätta siffrorna för både offentlig sektor och näringsliv. Löneökningstakten för helåret 2016 var 2,4 procent i ekonomin som helhet.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets beräkning visar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,8 procent i juni, jämfört med samma månad förra året. För årets sex första månader ger beräkningen att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Siffrorna är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i förhandling för personliga assistenter

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 09:56 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Jan Sjölin att medla i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdföretagarna om ett nytt kollektivavtal för branschen personlig assistans.

Kommunal har varslat om nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning av personal på hela avtalsområdet från den 8 september om en lösning inte nåtts innan dess.

Claes Stråth är bland annat tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Jan Sjölin är bland annat tidigare avtalssekreterare i Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Jan Sjölin att medla i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdföretagarna om ett nytt kollektivavtal för branschen personlig assistans.

Läs vidare »
Media no image

Medlarna i Göteborgs hamn lösta från sitt uppdrag

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 11:00 CEST

Medlingsinstitutet har beslutat att bevilja medlarna Anders Lindströms och Jan Sjölins begäran och lösa dem från uppdraget i Göteborgs hamn. Medlingsuppdraget mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och APM Terminals har pågått sedan den 25 november 2016.

- De båda medlarna, som är två av de mest erfarna som Medlingsinstitutet har att tillgå, anser att alla möjligheter till en framgångsrik medling har uttömts. En lösning kräver inte bara skickliga medlare utan också parter som är villiga att kompromissa, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

- Förhoppningsvis har medlingen ändå bidragit till att skapa en större klarhet hos parterna om vilka förutsättningarna är för att hitta en lösning på konflikten.  

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har beslutat att bevilja medlarna Anders Lindströms och Jan Sjölins begäran och lösa dem från uppdraget i Göteborgs hamn. Medlingsuppdraget mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och APM Terminals har pågått sedan den 25 november 2016.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med april 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 09:33 CEST

Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,9 procent i april 2017. Beräkningen bygger på förväntade revideringar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad. Den genomsnittliga löneökningstakten i ekonomin som helhet under årets första fyra månader beräknas till 2,5 procent. Motsvarande siffra för näringslivet beräknas till 2,2 procent.

Samtliga siffror är en prognos över vad statistiken kommer att visa när den blir definitiv.

– Det ser ut som att löneökningstakten tilltog i april, som är den första utfallsmånaden med avtal som förhandlats i årets avtalsrörelse, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Osäkerheten i denna prognos är dock större än normalt, eftersom det ännu saknas många retroaktiva löneutbetalningar. Det preliminära utfallet för april visar i nuläget på löneökningar på 1,9 procent, men april är den månad som normalt revideras mest från första till sista utfall.

– Om en eller två månader vet vi bättre om denna bild står sig, säger Valter Hultén.

Medlingsinstitutets prognos bygger på Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med april månad, som publicerat på Statistiska centralbyråns webbplats den 30 juni.

Löneökningstakten enligt konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp och löneökningstakten för helåret 2016 ser ut att landa på 2,4 procent i ekonomin som helhet.

Retroaktiva löneutbetalningar påverkar lönestatistiken allt eftersom de rapporteras in. Störst revideringar sker normalt av siffrorna under andra och tredje kvartalet, eftersom många centrala och lokala löneförhandlingar genomförs under vår och sommar. Medlingsinstitutets modellprognos är en beräkning av hur mycket de nuvarande preliminära utfallen kommer att revideras ytterligare innan de blir definitiva.

För januari­–april visar den preliminära statistiken i nuläget på en löneökningstakt på 2,2 procent för ekonomin som helhet. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent för dessa månader. Men 90-procens sannolikhet kommer det definitiva utfallet att bli mellan 2,4 och 2,7 procent. De förväntade revideringarna kommer att påverka de hittills uppmätta siffrorna för både offentlig sektor och näringsliv.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,9 procent i april 2017. Beräkningen bygger på förväntade revideringar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad. Den genomsnittliga löneökningstakten i ekonomin som helhet under årets första fyra månader beräknas till 2,5 procent. Motsvarande siffra för näringslivet beräknas till 2,2 procent.

Läs vidare »
Media no image

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 09:03 CEST

I dag presenteras den officiella lönestatistiken för hela ekonomin och rapporten ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016 – vad säger den officiella lönestatistiken?”

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 12,0 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,5 procentenheter jämfört med året innan.

– Vi ser en trend med fortsatt minskande skillnader. Sedan år 2005 är minskningen 4,3 procentenheter, säger John Ekberg som är statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2016 och visar att genomsnittslönen detta år var 32 800 kronor. Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor med en genomsnittslön på 44 100 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 25 300 kronor.

Tar man hänsyn till de lönepåverkande faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent.

– Den viktigaste förklarande faktorn till löneskillnaden är att kvinnor och män arbetar i olika yrken, säger John Ekberg.

Del två av rapporten är en fördjupning som studerar om det finns ett samband mellan sammanlagd arbetad tid och löneskillnad. Kvinnors inkomst är lägre än mäns vilket beror på lägre lön, men också på att kvinnor i genomsnitt arbetar färre timmar.

– Att jämföra sammanlagd arbetad tid och löneskillnadens utveckling med hjälp av lönestrukturstatistiken är ett nytt angreppssätt, säger John Ekberg.

– Det finns en samvariation i den grupp vi har studerat som skulle kunna tyda på att närvaron på jobbet med tiden påverkar löneutvecklingen och att det bidrar till löneskillnaden mellan könen. Men faktorer som yrke och karriär påverkar åt samma håll och resultaten visar att sambanden är mycket komplexa.

Kontaktperson

John Ekberg, telefon 08-545 292 42

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​I dag presenteras den officiella lönestatistiken för hela ekonomin och rapporten ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016 – vad säger den officiella lönestatistiken?” Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 12,0 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,5 procentenheter jämfört med året innan.

Läs vidare »
Media no image

Presskonferens om löner och löneskillnad

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:54 CEST

Den 20 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016 – vad säger den officiella lönestatistiken”.

Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2016.

Tid: Tisdagen den 20 juni 2017 klockan 9:00

Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm

Ta med pressleg.

Lönestrukturstatistiken bygger på en årlig undersökning som baseras på individuppgifter. Den innehåller uppgifter om till exempel kön, ålder, yrke, utbildning och region. Syftet med den årliga lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Med hjälp av dessa uppgifter kan man till exempel ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Den 20 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016 – vad säger den officiella lönestatistiken”. Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2016. Tid: Tisdagen den 20 juni klockan 9:00 Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm

Läs vidare »
Media no image

Löneutveckling till och med mars 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 09:35 CEST

Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,4 procent i mars 2017. Beräkningen bygger på förväntade revideringar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad. Den genomsnittliga löneökningstakten i ekonomin som helhet under årets första tre månader beräknas även den till 2,4 procent. Motsvarande siffra för näringslivet beräknas till 2,0 procent. Samtliga siffror är en prognos över vad statistiken kommer att visa när den blir definitiv.

– Löneökningstakten i kommunerna har tagit fart det senaste halvåret och låg i genomsnitt på 3,7 procent under årets första tre månader. Troligen bidrar regeringens satsningar på lärarlöner och parternas satsningar på undersköterskornas löner till den jämförelsevis höga löneökningstakten, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Konjunkturlönestatistiken för helåret 2016 är fortfarande preliminär, men kommer sannolikt inte att revideras ytterligare.

– Löneökningstakten förra året ser ut att landa på 2,4 procent i ekonomin som helhet. Därmed ökade lönerna endast marginellt mer än vad som gavs av de centrala avtalen. Justerat för inflationen enligt KPI låg den reala löneökningen trots det på 1,4 procent, säger Valter Hultén.

Medlingsinstitutets beräkningar bygger på Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med mars månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 maj.

Löneökningstakten enligt konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp. Retroaktiva löneutbetalningar påverkar lönestatistiken allt eftersom de rapporteras in. Störst revideringar sker normalt av siffrorna under första och andra kvartalet, eftersom många lokala löneförhandlingar genomförs under vår och sommar. Medlingsinstitutets modellprognos är en beräkning av hur mycket de nuvarande preliminära utfallen kommer att revideras ytterligare innan de blir definitiva.

För januari­–mars visar den preliminära statistiken i nuläget på en löneökningstakt på 2,3 procent för ekonomin som helhet. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,4 procent för dessa månader. Ett 90-procentigt sannolikhetsintervall ger en genomsnittlig löneökningstakt på mellan 2,3 och 2,6 procent. Revideringarna för januari-mars väntas nästan uteslutande påverka staten, där nya avtal gäller från första oktober förra året.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet beräknar att löneökningstakten i ekonomin som helhet var 2,4 procent i mars 2017. Beräkningen bygger på förväntade revideringar av Konjunkturlönestatistikens preliminära utfall för samma månad

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i städförhandling

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2017 11:13 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin och Göran Gräslund att medla i förhandlingarna mellan Fastighetsanställdas Förbund och Seko å ena sidan och Almega Tjänsteförbunden å andra sidan i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för branschen städentreprenad.

Fastighets och Seko har varslat om strejk vid 20 arbetsplatser från den 8 juni om en överenskommelse inte nåtts innan dess.

Jan Sjölin är tidigare avtalssekreterare i Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Göran Gräslund är tidigare bland annat generaldirektör på Datainspektionen.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin och Göran Gräslund att medla i förhandlingarna mellan Fastighetsanställdas Förbund och Seko å ena sidan och Almega Tjänsteförbunden å andra sidan i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för branschen städentreprenad.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i fastighetsförhandling

Nyheter   •   Maj 22, 2017 13:26 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Malte Eriksson att medla i förhandlingarna mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarförbundet Pacta i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för fastighetsskötare med flera i kommunala bolag.

Fastighets har varslat om strejk från den 1 juni om ingen överenskommelse nåtts innan dess.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet.

Malte Eriksson är tidigare ordförande för Grafiska Fackförbundet.

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Malte Eriksson att medla i förhandlingarna mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarförbundet Pacta i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för fastighetsskötare med flera i kommunala bolag.

Läs vidare »
Media no image

Medling om krav på avtal med Järfälla Profilteknik

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Järfälla Profilteknik i Järfälla.

Företaget arbetar med avancerad plåtbearbetning och skärande bearbetning.

IF Metall  kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om blockad mot nyanställning, inhyrning och övertid. Stridsåtgärderna träder i kraft fredagen den 1 juni 2017 om ingen uppgörelse nås innan dess. 

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Järfälla Profilteknik i Järfälla.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • bo.andersson@mi.se
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm