Media no image

Löneutvecklingen till och med augusti 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 09:33 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken för augusti indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent, jämfört med augusti i fjol. För årets första åtta månader visar beräkningarna att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Samtliga siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när alla retroaktiva löneutbetalningar kommit in och statistiken blir definitiv.

– Vi vet att satsningar på lärares och undersköterskors löner bidrar till löneutvecklingen just nu, främst i offentlig sektor. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft generellt sett stor. De flesta bedömare räknar med stigande löneökningar till följd av den starka konjunkturen, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Det finns dock en osäkerhet i Medlingsinstitutens prognos, eftersom en hel del retroaktiva löneutbetalningar ännu saknas i statistiken. De preliminära siffrorna för augusti månad visar i nuläget löneökningar på 1,9 procent.

– Mycket tyder ändå på att löneökningstakten har tilltagit något sedan april i år. Tydligast är detta för kommunsektorn, men i viss mån gäller det också för näringslivet, säger Valter Hultén.

Medlingsinstitutets prognos baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med augusti månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns webbplats den 30 oktober.

Konjunkturlönestatistiken revideras upp fortlöpande i 12 månader. Retroaktiva löneutbetalningar rapporteras in i takt med att nya löner förhandlas fram på lokal nivå. Störst revideringar sker normalt av det andra och tredje kvartalet, eftersom många centrala och lokala löneförhandlingar genomförs under vår och sommar. Medlingsinstitutets modellprognos är en beräkning av återstående revideringar efter nuvarande preliminära utfall.

För perioden januari­-augusti visar den preliminära statistiken i nuläget löneökningar på 2,2 procent för ekonomin som helhet. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för dessa månader. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,7 procent. De förväntade revideringarna väntas påverka de hittills uppmätta siffrorna för både näringslivet och offentlig sektor. Löneökningstakten för helåret 2016 var 2,4 procent i ekonomin som helhet.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken för augusti indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent, jämfört med augusti i fjol. För årets första åtta månader visar beräkningarna att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Siffrorna är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när statistiken blir definitiv.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda för skärgårdstrafiken

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 14:38 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Christina Rogestam, Olle Hammarström och Cecilia Fahlberg Pihlgren att medla mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket och Almega Tjänsteföretagen i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet skärgårdstrafik.Seko har varslat om blockad mot nyanställningar och inhyrning/bemanning från den 3 november och om strejk vid 18 företag från den 14 november om ingen lösning nås innan dess.

Christina Rogestam är bland annat tidigare riksdagsledamot och generaldirektör för Invandrarverket.

Olle Hammarström har bland annat en bakgrund som förbundssekreterare på fackförbundet Sif.

Cecilia Fahlberg Pihlgren är bland annat tidigare ordförande för fackförbundet Unionen.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Christina Rogestam, Olle Hammarström och Cecilia Fahlberg Pihlgren att medla mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket och Almega Tjänsteföretagen i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet skärgårdstrafik.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i spelförhandling

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 14:51 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Anders Hammarbäck och Jan Sjölin att medla mellan Hotell- och restaurangfacket och Almega Tjänsteförbunden i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet spel.

Hotell- och restaurangfacket har varslat om strejk på Casino Cosmopol i Malmö från den 20 oktober och på Casino Cosmopol i Stockholm, Göteborg och Sundsvall från den 27 oktober om ingen lösning nås innan dess.

Anders Hammarbäck är tidigare är tidigare bland annat förhandlingschef på fackförbundet Vision.

Jan Sjölin är bland annat tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Anders Hammarbäck och Jan Sjölin att medla mellan Hotell- och restaurangfacket och Almega Tjänsteförbunden i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet spel.

Läs vidare »
Media no image

Riksbanken på Medlingsinstitutets konferens

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 13:49 CEST

Medlingsinstitutet arrangerar konferensen "Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen" på måndag den 16 oktober klockan 9-12 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Vice riksbankschef Henry Ohlsson talar om penningpolitik och lönebildning. Medverkar gör också Industrins ekonomiska råd, Konjunkturinstitutet, Arbetsförmedlingen och tankesmedjorna Futurion, Katalys och Timbro. Konferensen är öppen för medier.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet arrangerar konferensen "Samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen" på måndag den 16 oktober klockan 9-12 i Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Vice riksbankschef Henry Ohlsson talar om penningpolitik och lönebildning. Konferensen är öppen för medier.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i Samhallförhandling

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 09:11 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Malte Eriksson och Olle Hammarström att medla mellan sju LO-förbund och Almega Samhallförbundet i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda på Samhall.

De sju fackförbunden (IF Metall, Fastighetsanställdas förbund, Handelsanställdas förbund, GS, Hotell och Restaurangfacket, Seko och Kommunal) har varslat om blockad mot övertid, mertid och nyanställningar från den 12 oktober och om strejk från den 17 oktober.

Malte Eriksson är tidigare är tidigare bland annat ordförande för Grafiska Fackförbundet.

Olle Hammarström har bland annat en bakgrund i arbetsmarknadsdepartementet och Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF – numera Unionen).

Presskontakt

Bosse Andersson, Medlingsinstitutet, 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Malte Eriksson och Olle Hammarström att medla mellan sju LO-förbund och Almega Samhallförbundet i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda på Samhall.

Läs vidare »
Media no image

Enskildas villkor vanligaste varselorsaken vid gällande kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 12:00 CEST

Den vanligaste orsaken till att kollektivavtalsbundna arbetsgivare drabbas av varsel om stridsåtgärder är missnöje med enskilda medlemmars villkor, oftast gäller missnöjet lön. Det visar en kartläggning som Medlingsinstitutet har gjort på regeringens uppdrag.

Den näst vanligaste anledningen är missnöje med arbetsmiljöförhållanden eller organisatoriska frågor.

–Tillsammans svarar dessa varselanledningar för cirka 80 procent av orsakerna till konflikter med kollektivavtalsbundna arbetsgivare. Merparten av dessa ärenden står SAC Syndikalisterna (Sveriges arbetares centralorganisation) för, säger Medlingsinstitutets chefsjurist Per Ewaldsson.

En tredjedel av alla ärenden där varsel om stridsåtgärder har lagts under åren 2000–2017 har gällt arbetsgivare som är redan är bundna av ett tillämpligt kollektivavtal. Det innebär 420 ärenden. Av dessa står SAC-föreningar för cirka 75 procent.

Eftersom medling normalt inte förekommer i tvister med SAC är uppgifterna om de konflikterna inte heltäckande och det är osäkert om alla dessa ärenden faktiskt gäller arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal.

De fackföreningar som normalt tecknar kollektivavtal för sina medlemmar svarar för cirka tio procent av de 420 ärendena och Svenska Hamnarbetarförbundet svarar för cirka sju procent. Återstoden avser ärenden med andra ”fristående” fackföreningar.

– Efter en uppgång år 2006 har antalet ärenden med varsel om stridsåtgärder mot kollektivavtalsbundna arbetsgivare minskat och är sedan några år på samma nivåer som i början av 2000-talet, vilket innebär ett drygt tiotal per år. Till och med augusti i år är antalet nya sådana ärenden tre till antalet, säger Per Ewaldsson.

Medlingsinstitutet uppskattar att totalt cirka 4 800 arbetsdagar har gått förlorade i denna typ av konflikter under den undersökta perioden. Siffran rymmer sannolikt ett visst mörkertal.

Konsekvenserna för de konfliktdrabbade verksamheterna är inte enbart förlorade arbetsdagar. Konflikterna leder även till ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. I vissa fall torde konsekvenserna vara tämligen begränsade. I andra fall, såsom i konflikten i en av terminalerna i Göteborgs hamn, är de ekonomiska konsekvenserna omfattande både för det konfliktdrabbade bolaget och för dess kunder.

De lösningar som nås för de etablerade facken har vanligtvis någon form av koppling till kollektivavtal, till exempel genom att arbetsgivaren tecknar ytterligare ett kollektivavtal, avstår från sådant arbete som inte omfattas av det befintliga kollektivavtalet, eller att stridsåtgärden återkallas efter det att de två berörda fackföreningarna kommit överens om vilket förbund som ska ha ”avtalsrätten” vid företaget/verksamheten. Utgången i de ”fristående” fackföreningarnas konflikter är oftast okänd för Medlingsinstitutet.

Inte i något fall har dock lösningen för de ”fristående” fackföreningarna bestått i att arbetsgivaren har tecknat ytterligare kollektivavtal.

Mer information:

Per Ewaldsson telefon: 08-545 292 47

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Den vanligaste orsaken till att kollektivavtalsbundna arbetsgivare drabbas av varsel om stridsåtgärder är missnöje med enskilda medlemmars villkor, oftast gäller missnöjet lön. Det visar en kartläggning som Medlingsinstitutet har gjort på regeringens uppdrag. Den näst vanligaste anledningen är missnöje med arbetsmiljöförhållanden eller organisatoriska frågor.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med juli 2017

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 09:33 CEST

Medlingsinstitutets beräkning visar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i juli jämfört med samma månad förra året. För årets första sju månader ger beräkningen att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Samtliga siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv.

– Mycket tyder på att löneökningstakten har tilltagit något sedan april i år. Tydligast är detta i kommunsektorn, men i viss mån gäller det också för näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Osäkerheten i Medlingsinstitutens prognos är dock stor, eftersom en hel del retroaktiva löneutbetalningar ännu saknas i statistiken. De preliminära siffrorna för juli månad visar i nuläget löneökningar på 1,9 procent.

– Vi vet att satsningar på lärares och undersköterskors löner bidrar till löneutvecklingen just nu, främst i offentlig sektor. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft generellt sett stor. De flesta bedömare räknar med att löneökningstakten ska stiga till följd av den starka konjunkturen, säger Valter Hultén.

Medlingsinstitutets prognos baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med juli månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 29 september.

Konjunkturlönestatistiken revideras upp fortlöpande. Retroaktiva löneutbetalningar rapporteras in i takt med att nya löner förhandlas fram på lokal nivå. Störst revideringar sker normalt av det andra och tredje kvartalet, eftersom många centrala och lokala löneförhandlingar genomförs under vår och sommar. Medlingsinstitutets modellprognos är en beräkning av återstående revideringar av nuvarande preliminära utfall.

För perioden januari­-juli visar den preliminära statistiken i nuläget löneökningar på 2,2 procent för ekonomin som helhet. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för dessa månader. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,7 procent. De förväntade revideringarna kommer att påverka de hittills uppmätta siffrorna för både näringslivet och offentlig sektor. Löneökningstakten för helåret 2016 var 2,4 procent i ekonomin som helhet.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets beräkning visar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i juli jämfört med samma månad förra året. För årets första sju månader ger beräkningen att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Samtliga siffror är prognoser över vad den definitiva konjunkturlönestatistiken väntas visa.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen första halvåret 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 09:35 CEST

Medlingsinstitutets beräkning visar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,8 procent i juni, jämfört med samma månad förra året. För årets sex första månader ger beräkningen att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Samtliga siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv.

– Mycket tyder på att löneökningstakten tilltog något under det andra kvartalet i år. Tydligast är detta för kommunsektorn, men i viss mån gäller det också för näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Osäkerheten i Medlingsinstitutens prognos är dock större än normalt, eftersom en hel del retroaktiva löneutbetalningar ännu inte hunnit rapporteras in. Den preliminära statistiken för juni månad visar i nuläget löneökningar på 1,8 procent.

– Vi vet att satsningar på lärares och undersköterskors löner bidrar till löneutvecklingen just nu, främst i offentlig sektor. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft generellt sett stor. De flesta bedömare räknar med att löneökningstakten ska stiga till följd av den starka konjunkturen, säger Valter Hultén.

Medlingsinstitutets prognos baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med juni månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 augusti.

Konjunkturlönestatistiken revideras upp fortlöpande. Retroaktiva löneutbetalningar rapporteras in i takt med att nya löner förhandlas fram på lokal nivå. Störst revideringar sker normalt av det andra och tredje kvartalet, eftersom många centrala och lokala löneförhandlingar genomförs under vår och sommar. Medlingsinstitutets modellprognos är en beräkning av återstående revideringar av nuvarande preliminära utfall.

För perioden januari­–juni visar den preliminära statistiken i nuläget löneökningar på 2,2 procent för ekonomin som helhet. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för dessa månader. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,8 procent. De förväntade revideringarna kommer att påverka de hittills uppmätta siffrorna för både offentlig sektor och näringsliv. Löneökningstakten för helåret 2016 var 2,4 procent i ekonomin som helhet.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets beräkning visar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,8 procent i juni, jämfört med samma månad förra året. För årets sex första månader ger beräkningen att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Siffrorna är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i förhandling för personliga assistenter

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2017 09:56 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Jan Sjölin att medla i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdföretagarna om ett nytt kollektivavtal för branschen personlig assistans.

Kommunal har varslat om nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning av personal på hela avtalsområdet från den 8 september om en lösning inte nåtts innan dess.

Claes Stråth är bland annat tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Jan Sjölin är bland annat tidigare avtalssekreterare i Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Jan Sjölin att medla i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Vårdföretagarna om ett nytt kollektivavtal för branschen personlig assistans.

Läs vidare »
Media no image

Medlarna i Göteborgs hamn lösta från sitt uppdrag

Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 11:00 CEST

Medlingsinstitutet har beslutat att bevilja medlarna Anders Lindströms och Jan Sjölins begäran och lösa dem från uppdraget i Göteborgs hamn. Medlingsuppdraget mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och APM Terminals har pågått sedan den 25 november 2016.

- De båda medlarna, som är två av de mest erfarna som Medlingsinstitutet har att tillgå, anser att alla möjligheter till en framgångsrik medling har uttömts. En lösning kräver inte bara skickliga medlare utan också parter som är villiga att kompromissa, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

- Förhoppningsvis har medlingen ändå bidragit till att skapa en större klarhet hos parterna om vilka förutsättningarna är för att hitta en lösning på konflikten.  

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har beslutat att bevilja medlarna Anders Lindströms och Jan Sjölins begäran och lösa dem från uppdraget i Göteborgs hamn. Medlingsuppdraget mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och APM Terminals har pågått sedan den 25 november 2016.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • rzxqkxikbo.andersson@miti.ooeakpse
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm