Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 11:05 CET

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Cookin Food i Stockholm.

Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

Företaget bedriver bland annat catering av livsmedel.

Konflikten bryter ut den 30 mars om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet

08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-03-10 11:05 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Kabes AB i Linköping.

Livsmedelsarbetareförbundet kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk.

Företaget bedriver bakning och försäljning av bageri- och konditoriprodukter.

Konflikten bryter ut den 23 mars om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet

08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Livsmedelsarbetareförbundet varslat om stridsåtgärder mot Kabes AB i Linköping.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med december 2014

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 09:03 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent under år 2014. Även för arbetare såväl som för tjänstemän ökade lönerna med 2,8 procent. Löneökningarna i hela ekonomin uppmättes också till 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan avser utvecklingen mellan helåren 2014 och 2013. Jämför man enbart december månad 2014 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,4 procent för såväl näringslivet som för hela ekonomin.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Med utgångspunkt från hur de preliminära utfallen och de avtalsmässiga löneökningarna tidigare förhållit sig till de slutliga utfallen bedöms löneökningen för helåret 2014 komma att uppgå till 2,8–2,9 procent när utfallen blir definitiva.

– Med en inflation på minus 0,2 procent år 2014 skulle det innebära en reallöneökning på 3,0–3,1 procent. Bortsett från krisåret 2009 är det den högsta reallöneökningen under 2000-talet, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 2 mars.

Mer information
Bo Enegren
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,8 procent under år 2014. Även för arbetare såväl som för tjänstemän ökade lönerna med 2,8 procent. Löneökningarna i hela ekonomin uppmättes också till 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-02-18 11:00 CET

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Fastighetsanställdas Förbund varslat om stridsåtgärder mot ISAB Clean AB i Sundbyberg.

Fastighetsanställdas Förbund kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad av allt arbete som utförs av företaget på Armémuseum i Stockholm.

Företaget bedriver bland annat fastighetsservice och städning.

Konflikten bryter ut den 9 mars om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet

08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Fastighetsanställdas Förbund varslat om stridsåtgärder mot ISAB Clean AB i Sundbyberg.

Läs vidare »
Media-no-image

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 09:03 CET

Nästan var fjärde anställd omfattas år 2015 av ett så kallat sifferlöst avtal och 60 procent av avtal utan individgarantier. Det visar en kartläggning i Medlingsinstitutets årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014” som presenterades på tisdagen. Rapporten innehåller fakta bland annat om arbetsmarknaden, lönerna och den svenska konkurrenskraften år 2014.

Medlingsinstitutet ska enligt sin instruktion ”tillvarata och upprätthålla den samsyn som finns på arbetsmarknaden om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll”. Den samsynen har ifrågasatts, men en studie av hur parterna direkt och indirekt kopplar sina avtal till normen visar att normeringen har inflytande över hela arbetsmarknaden.

– Att parterna själva genom avtal, samordning och samverkan befäster normeringen visar att det råder en sådan samsyn, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.

Under år 2014 rapporterades 43 tecknade kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor till Medlingsinstitutet. Den norm som lades fast av industrin år 2013 med avtal som gav en kostnadsökning på 6,8 procent under tre år stod sig väl i alla sektorer.

– Lönebildningen har fungerat väl utifrån de kriterier vi har för att bedöma den, säger Claes Stråth.

Prognoserna visar på en reallöneökning i storleksordningen drygt 3 procent under år 2014, då inflationen var obefintlig. De svenska reallönerna har, med undantag för år 2011, ökat varje år de senaste 20 åren och har givit en reallöneökning på närmare 60 procent under den perioden.

Den svenska konkurrenskraften står inför utmaningar med sjunkande produktivitetstillväxt och arbetskraftskostnader som stiger snabbare än i omvärlden. En försvagad krona har emellertid inneburit en viss lättnad för exportindustrin.

Eftersom få avtal förhandlades under år 2014 blev det också få konflikter. Medlare tillsattes bara vid sex tillfällen. I fem av dessa lades varsel om stridsåtgärder och i två utlöstes stridsåtgärderna. Under avtalsrörelsen förlorades 2 845 dagar och totalt under året 3 450 dagar.

– Sverige har få förlorade arbetsdagar på grund av konflikter, vilket blir tydligt vid en jämförelse med de övriga nordiska länderna, säger Claes Stråth.

Också år 2015 är det få avtal som ska omförhandlas, men förberedelserna för den stora avtalsrörelsen 2016 pågår redan.

– När det gäller löneskillnaderna mellan kvinnor och män är det viktigt att parterna söker ett svar på hur den frågan ska tacklas. Medlingsinstitutet har i regleringsbrevet för år 2015 fått nya uppdrag på jämställdhetsområdet, säger Claes Stråth.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har sakta minskat sedan 2005. Den viktigaste förklaringen till löneskillnaden mellan könen är att kvinnor och män återfinns i olika yrken och branscher.

Rapporten i sin helhet finns på Medlingsinstitutets hemsida www.mi.se.

Mer information:

Bosse Andersson tel 08-545 292 43

Pressansvarig på Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Nästan var fjärde anställd omfattas år 2015 av ett så kallat sifferlöst avtal och 60 procent av avtal utan individgarantier. Det visar en kartläggning i Medlingsinstitutets årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2014” som presenterades på tisdagen. Rapporten innehåller fakta bland annat om arbetsmarknaden, lönerna och den svenska konkurrenskraften år 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Presskonferens om Medlingsinstitutets årsrapport

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 15:30 CET

Den 17 februari presenterar Medlingsinstitutet sin årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen år 2014".

Tid: Den 17 februari 2015 klockan 9:00 (kaffe från klockan 8:30)

Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6

Rapporten ger en bred bild av arbetsmarknaden år 2014 och berättar bland annat om de avtal som träffades och om de som ska träffas i år. Dessutom innehåller den konfliktstatistik, ett avsnitt om samhällsekonomin, ett avsnitt om Sveriges internationella konkurrenskraft, en genomgång av den fackliga organisationsgradens utveckling, ett jämställdhets­kapitel med mera.

Årets rapport beskriver också den internationellt konkurrensutsatta sektorns roll i lönebildningen och hur normeringen påverkar arbetsmarknaden. Ett avsnitt handlar om omfattningen av lokal lönebildning och ytterligare ett avsnitt om lönespridning ur svenskt och internationellt perspektiv.

Presslegitimation krävs.

Meddela gärna om ni kommer till bo.andersson@mi.se.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Den 17 februari presenterar Medlingsinstitutet sin årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen år 2014". Tid: Den 17 februari 2015 klockan 9:00 (kaffe från klockan 8:30) Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med november 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 09:05 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,9 procent för perioden januari till och med november 2014. För arbetare ökade lönerna med 2,8 procent och för tjänstemän med 2,9 procent. Löneökningarna i hela ekonomin uppmättes till 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med november månad 2014 jämfört med motsvarande period 2013. Jämför man enbart november månad 2014 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,6 procent för näringslivet och 2,5 procent för hela ekonomin.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 januari.

Mer information
Bo Enegren,  08-545 292 44

 

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,9 procent för perioden januari till och med november 2014. För arbetare ökade lönerna med 2,8 procent och för tjänstemän med 2,9 procent. Löneökningarna i hela ekonomin uppmättes till 2,8 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 11:05 CET

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Piezomotor AB i Uppsala.

IF Metall kräver kollektivavtal med företaget och varslar om nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad.

Företaget utvecklar och tillverkar av mikromekaniska motorer.

Konflikten bryter ut den 9 februari om inte en lösning nåtts innan dess.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Piezomotor AB i Uppsala. IF Metall kräver kollektivavtal med företaget och varslar om nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 11:05 CET

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Fastighetsanställdas förbund varslat om stridsåtgärder mot Tempest Services i Stockholm.

Fastighetsanställdas Förbund kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad mot företagets arbete vid Miobutiken i Kungens Kurva i Stockholm.

Företaget bedriver bland annat fastighetsskötsel och lokalvård.

Konflikten bryter ut den 2 februari om inte en lösning nåtts innan dess.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Fastighetsanställdas Förbund varslat om stridsåtgärder mot Tempest Services i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 11:00 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Fastighetsanställdas Förbund varslat om stridsåtgärder mot Servicetjänst Syd i Malmö.

Fastighetsanställdas förbund kräver kollektivavtal med företaget och varslar om strejk och blockad av företagets arbete vid Biltemabutiken i Malmö.

Företaget bedriver bland annat lokalvård.

Konflikten bryter ut den 2 februari om inte en lösning nåtts innan dess.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Fastighetsanställdas Förbund varslat om stridsåtgärder mot Servicetjänst Syd i Malmö.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • borgiz.avkhobvnderssajoveqonotxwobbevjokfjyq@mi.zozese
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Öserlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm