Löneutvecklingen första halvåret 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 09:33 CEST

Under första halvåret i år ökade lönerna i Sverige med 2,5 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juni. Löneökningstakten för juni månad låg, enligt bearbetningen, på 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,7 procent.

– Den starka svenska konjunkturen har så här långt inte gjort något större avtryck på löneökningarna på arbetsmarknaden som helhet. Det finns dock vissa skillnader mellan olika delar av ekonomin. I kommuner och landsting har löneökningstakten dämpats den senaste tiden. Tittar man isolerat på näringslivet finns vissa tendenser till att löneökningstakten har tilltagit sedan förra året, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Att löneökningarna har dämpats i offentlig sektor förklaras till stor del av att effekten på löneökningstakten från tidigare satsningar på framför allt lärares och undersköterskors löner har klingat av. Samtidigt pågår utdragna förhandlingar om ett nytt läraravtal, vilket håller tillbaka den uppmätta löneutvecklingen i främst kommunerna till dess att ett nytt avtal finns på plats och nya löner kan betalas ut.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på preliminära utfall och statistikens tidigare revideringsmönster. För de flesta löntagare ligger den årliga lönerevisionen i april eller maj månad. I många fall sker dock revisionen de facto senare och lönehöjningen betalas ut retroaktivt. I konjunkturlönestatsiken bokförs lönen på de månader den tjänades in, vilket ger upphov till revideringar bakåt i tiden, i takt med att de lokala lönerevisionerna blir klara. Störst revideringar sker normalt av månadsutfallen för det andra och tredje kvartalet.

– Bedömningen är att ungefär hälften av de förväntade retroaktiva utbetalningarna redan är medräknade i de utfall vi har i nuläget. De ytterligare retroaktiva utbetalningarna väntas bidra med cirka en tiondels procentenhet till löneökningstakten för det första halvåret 2018, säger Valter Hultén.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med juni i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 augusti. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för årets första sex månader. Samma preliminära siffra gäller för juni månad.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent för de första sex månaderna 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,6 procent. De prognostiserade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor.

Mer information

Valter Hultén, Medlingsinstitutet

Telefon 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Under första halvåret i år ökade lönerna i Sverige med 2,5 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar Medlingsinstitutets modellbaserade bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juni. Löneökningstakten för juni månad låg, enligt bearbetningen, på 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,7 procent.

Läs vidare »

Medling om krav på kollektivavtal med Värmia Syd AB

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf G Larsson handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet varslat om stridsåtgärder mot Värmia Syd, i Asmundtorp utanför Landskrona.

Företaget arbetar bland annat som teknisk konsult inom energi, miljö och VVS-teknik.

Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om strejk. Stridsåtgärderna träder i kraft onsdagen den 22 augusti 2018 om ingen uppgörelse nås innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson, Medlingsinstitutet

Telefon 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf G Larsson handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet varslat om stridsåtgärder mot Värmia Syd, i Asmundtorp utanför Landskrona.

Läs vidare »

Medling i Köpings hamn

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2018 13:43 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där fackförbundet Seko har varslat om nyanställningsblockad av det Palau-flaggade fraktfartyget "Navi Star".

Seko kräver avtal för fartyget enligt ITF TCC Uniform.

Fartyget ankom till Köpings hamn på torsdagskvällen den 9 augusti.

Presskontakt:

Bosse Andersson, Medlingsinstitutet

Telefon 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där fackförbundet Seko varslat om nyanställningsblockad av det Palau-flaggade fraktfartyget "Navi Star". Seko kräver avtal för fartyget enligt ITF TCC Uniform. Fartyget ankom till Köpings hamn på torsdagskvällen den 9 augusti.

Läs vidare »

Medling i flygkonflikt

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet med den strejk Svensk Pilotförening varslar Ryan Air om. Strejken pågår under 24 timmar den 10 augusti om ingen uppgörelse nås innan dess.

Svensk Pilotförening kräver kollektivavtal för de piloter som är baserade i Sverige och att svensk arbetsrätt tillämpas för dem.

Strejken är också en sympatiåtgärd med Irish Air Line Pilots Association som varslat om strejk under samma dag eftersom det råder oenighet om piloternas arbetsvillkor.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet med den strejk Svensk Pilotförening varslar Ryan Air om. Strejken pågår under 24 timmar den 10 augusti om ingen uppgörelse nås innan dess.

Läs vidare »

Löneutvecklingen till och med april 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 09:33 CEST

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,4 procent i april månad i år, jämfört med samma månad i fjol. Ett genomsnitt för årets fyra första månader ger en löneökningstakt på 2,6 procent.

Siffran för april påverkas negativt av att påsken inföll under delvis olika månader 2017 och 2018. Siffran för mars månad påverkades istället positivt av påsken. Ett medelvärde för löneökningstakten i mars och april neutraliserar påskens effekter. Lönerna ökade under dessa månader med i genomsnitt 2,6 procent. Det är också genomsnittet för årets första fyra månader.

Under fjolåret var löneökningarna i näringslivet klart lägre än i offentlig sektor, speciellt i den kommunala sektorn. Sedan slutet av förra året har löneökningarna i näringslivet tagit lite mera fart medan löneökningarna i kommuner och landsting i stället har dämpas. Löneökningstakten i kommunerna, där lönerna ökade snabbast under 2017, var i genomsnitt 2,8 procent under de första fyra månaderna 2018. Detta är ganska nära utvecklingen i näringslivet, där löneökningarna var 2,6 procent under samma period.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den tudelade löneutveckling vi såg 2017. Dessa effekter klingade av under slutet av förra året. Samtidigt är den svenska konjunkturen stark och efterfrågan på arbetskraft hög, vilket till slut bör visa sig även i näringslivets löneutveckling, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på preliminära utfall och statistikens tidigare revideringsmönster. Efter publiceringen av det första månadsutfallet revideras statistiken regelmässigt upp under de efterföljande 12 publiceringarna. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar läggs till statistiken allt eftersom lokala löneförhandlingar blir klara. Störst revideringar sker normalt av månaderna under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med april månad i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 29 juni. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,5 procent för de första fyra månaderna, vilket är något högre än genomsnittet för helåret 2017.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för de första fyra månaderna 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,8 procent. De förväntade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor, då många nya löneavtal gäller från och med april.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,4 procent i april månad i år, jämfört med samma månad i fjol. Ett genomsnitt för årets fyra första månader ger en löneökningstakt på 2,6 procent.

Läs vidare »

Löneskillnaden mellan könen fortsätter minska

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 09:00 CEST

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. År 2017 var skillnaden 11,3 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Det visar Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?”

En stor del av skillnaden beror på olikheter mellan könen när det gäller till exempel vilka yrken man arbetar i, ålder och utbildning. Tar man hänsyn till sådana mätbara faktorer återstår en oförklarad skillnad på 4,3 procent.

– Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 5 procentenheter, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg.

– I alla åldersgrupper närmar sig kvinnornas löner männens.

Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2017 och visar att genomsnittslönen detta år var 33 700 kronor. Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor med en genomsnittslön på 45 100 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 26 000 kronor.

– Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken, säger John Ekberg.

– Det sker en förändring på arbetsmarknaden mot en utjämning av yrkesuppdelningen. Det är en delförklaring till att löneskillnaden minskar, säger John Ekberg.

Två andra orsaker till att löneskillnaden minskar undersöks närmare i rapporten. En sådan orsak är att andelen anställda med eftergymnasial utbildning har ökat mer bland kvinnor än män. Den andra orsaken är att fler kvinnor blir chefer. Det kan vara en bidragande orsak till att lönen för kvinnor som är över 45 år närmar sig männens löner snabbare än i andra åldersgrupper.

Mer information

John Ekberg
Statistikansvarig
08-545 292 42 

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. År 2017 var skillnaden 11,3 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Det visar Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?”

Läs vidare »

Krav om kollektivavtal mot djurbutik

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där fackförbundet Handels varslat om stridsåtgärder mot djurbutiken Sea Hund och Katt i Kungens Kurva söder om Stockholm.

Handels kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om blockad och arbetsnedläggelse. Varslet omfattar 11 anställlda  Stridsåtgärderna träder i kraft måndagen den 25 juni 2018 om ingen uppgörelse nås innan dess. 

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där fackförbundet Handels varslat om stridsåtgärder mot djurbutiken Sea Hund och Katt i Kungens Kurva söder om Stockholm.

Läs vidare »

Presskonferens om löner och löneskillnad

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 10:02 CEST

Den 19 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2017 – vad säger den officiella lönestatistiken”.

Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2017.

Tid: Tisdagen den 19 juni 2018 klockan 9:00

Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm

Ta med pressleg.

Lönestrukturstatistiken bygger på en årlig undersökning som baseras på individuppgifter. Den innehåller uppgifter om till exempel kön, ålder, yrke, utbildning och region. Syftet med den årliga lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Med hjälp av dessa uppgifter kan man till exempel ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Den 19 juni presenterar Medlingsinstitutet sin rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2017 – vad säger den officiella lönestatistiken”. Samtidigt presenteras den officiella lönestrukturstatistiken för år 2017. Tid: Tisdagen den 19 juni 2018 klockan 9:00 Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Gamla Stan, Stockholm

Läs vidare »

Löneutvecklingen till och med mars 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 09:33 CEST

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,9 procent i mars månad, jämfört med samma månad i fjol. Detta kan jämföras med 2,6 procent de första två månaderna 2018. Uppväxlingen av löneökningstakten i mars beror till betydande del på att påsken inföll under delvis olika månader 2017 och 2018. Sammantaget ökade lönerna med 2,7 procent det först kvartalet 2018.

Under fjolåret var löneökningarna i näringslivet klart lägre än i offentlig sektor, speciellt i kommunsektorn. Sedan slutet av förra året har löneökningarna i näringslivet tagit lite mera fart medan löneökningarna i kommuner och landsting i stället har dämpats. Löneökningstakten i kommunerna, där lönerna ökade snabbast under 2017, låg i genomsnitt på 2,6 procent under det första kvartalet 2018, vilket är ganska nära utvecklingen i näringslivet.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den tudelade löneutveckling vi sett under 2017. Dessa effekter klingade av under slutet av förra året. Samtidigt är den svenska konjunkturen stark och efterfrågan på arbetskraft hög, vilket till slut bör visa sig även i näringslivets löneutveckling, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på statistikens tidigare revideringsmönster. Efter publiceringen av det första månadsutfallet revideras statistiken regelmässigt upp under de efterföljande 12 publiceringarna. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar läggs till statistiken allt eftersom lokala löneförhandlingar blir klara. Störst revideringar sker normalt av månader under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med mars månad i år, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 maj. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,5 procent för det första kvartalet, vilket är något över genomsnittet för helåret 2017.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,7 procent för det första kvartalet 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,8 procent. De förväntade revideringarna av statistiken påverkar både näringslivet och offentlig sektor, men främst staten, där nya löneavtal gäller från oktober 2017.

Mer information
Valter Hultén, telefon 08-545 292 44

Vissa mottagare av detta mail har antingen tecknat sig för en prenumeration på Medlingsinstitutets pressmeddelanden eller finns med på en sändlista hos Medlingsinstitutet. Detta innebär att vi har information om namn, e-postadress och vilka medier mottagarna arbetar för. Sändlistan medför en personuppgiftsbehandling som omfattas av de nya bestämmelser om behandling av personuppgifter som träder i kraft i maj 2018, bland annat EU:s dataskyddsförordning GDPR. Enligt GDPR är Medlingsinstitutet personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Den som inte längre vill finnas kvar på sändlistan kan maila till bo.andersson@mi.se så tar vi bort personuppgifterna och därmed upphör utskicken.

Uppgifterna behandlas i enlighet med de regler som följer av GDPR och kommer inte att användas för andra syften än ovanstående.

Vill du ha ytterligare information om vilka personuppgifter vi har om just dig för denna behandling eller vill du att vi ändrar några uppgifter som rör dig, mejla då till info@mi.se.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,9 procent i mars månad, jämfört med samma månad i fjol. Detta kan jämföras med 2,6 procent de första två månaderna 2018. Uppväxlingen av löneökningstakten i mars beror till betydande del på att påsken inföll under delvis olika månader 2017 och 2018.

Läs vidare »

Löneutvecklingen till och med februari 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 09:33 CEST

Lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i februari, jämfört med samma månad i fjol. Det indikerar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken. Även i januari låg löneökningarna på 2,6 procent, visar beräkningarna. Detta kan jämföras med 2,4 procent för helåret 2017.

Under år 2017 var löneökningarna i näringslivet klart lägre än löneökningarna i offentlig sektor, i synnerhet i kommunsektorn. Sedan slutet av förra året ser dock löneökningarna i näringslivet ut att ha tagit lite mera fart medan löneökningarna i kommuner och landsting i stället har dämpas. Löneökningstakten i kommunerna, där lönerna ökade snabbast under 2017, låg i genomsnitt på 2,8 procent i januari och februari, vilket är ganska nära utvecklingen i näringslivet.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den löneutveckling vi sett 2017. Dessa effekter klingade av under slutet av förra året. Samtidigt är den svenska konjunkturen stark och efterfrågan på arbetskraft hög, vilket till slut bör visa sig i löneutvecklingen även i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på statistikens tidigare revideringsmönster. Efter publiceringen av det första månadsutfallet revideras statistiken regelmässigt upp under de efterföljande 12 publiceringarna. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar läggs till statistiken allt eftersom lokala löneförhandlingar blir klara. Störst revideringar sker normalt av månader under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med februari månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 27 april. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för januari respektive februari månad, vilket är det samma som genomsnittet för helåret 2017.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för de första två månaderna 2018. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,8 procent. De förväntade revideringarna av statistiken beräknas påverka både näringslivet och offentlig sektor, främst staten, vars nya löneavtal gäller från oktober 2017.

Mer information:

Valter Hultén, telefon 08-525 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i februari, jämfört med samma månad i fjol. Det indikerar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken. Även i januari låg löneökningarna på 2,6 procent, visar beräkningarna. Detta kan jämföras med 2,4 procent för helåret 2017.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • bonn.augndfqerdsssnqonty@mzci.qhsebw
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm