Media no image

Löneutvecklingen för helåret 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 09:32 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i december, jämfört med samma månad i fjol. För helåret 2017 visar beräkningarna att lönerna ökade med 2,5 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent för helåret 2016.

Lönerna i offentlig sektor ökade snabbare än i näringslivet. Det gäller framför allt i kommunerna där lönerna beräknas ha ökat med 3,4 procent 2017.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärare och undersköterskor har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt bidrar demografiska faktorer till att efterfrågan på arbetskraft generellt sett är mycket stor i både kommuner och landsting, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Den allmänt starka efterfrågan på arbetskraft i svensk ekonomi har dock ännu inte visat sig i särskilt stor utsträckning i näringslivets löneutveckling. I näringslivet som helhet beräknas lönerna ha ökat med i genomsnitt 2,2 procent under 2017, vilket inte är någon uppväxling jämfört med 2016.

– Löneutvecklingen i omvärlden har inte heller tilltagit, trots en stark återhämtning av konjunkturen i många länder. I ett internationellt perspektiv har ändå löneökningarna i Sverige de senaste två åren varit förhållandevis höga och jämförbara med bland annat Tyskland och USA, som tillhör de länder som just nu har ett starkt konjunkturläge, säger Valter Hultén.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när den blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på statistikens tidigare revideringsmönster. Efter publiceringen av det första månadsutfallet revideras statistiken normalt upp under de efterföljande 12 publiceringarna. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar läggs till statistiken allt eftersom lokala löneförhandlingar blir klara. Störst revideringar sker normalt av månader under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med december månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 28 februari. De preliminära siffrorna för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,4 procent för december månad och 2,4 procent för helåret 2017.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent för helåret 2017. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,6 procent. De återstående revideringarna förväntas nästan uteslutande påverka de hittills uppmätta siffrorna för offentlig sektor.

Mer information

Valter Hultén

Medlingsinstitutet

Tel 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i december, jämfört med samma månad i fjol. För helåret 2017 visar beräkningarna att lönerna ökade med 2,5 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent för helåret 2016. Lönerna i offentlig sektor ökade snabbare än i näringslivet.

Läs vidare »
Media no image

Medlingsinstitutets årsrapport för år 2017: ”Ett unikt fredligt år”

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 09:03 CET

Under avtalsrörelsen år 2017 tecknades 497 avtal som omfattade 2,3 miljoner anställda. Trots det förlorades inte några arbetsdagar på grund av strejk eller lockout i samband med förhandlingarna.

– Det är unikt i en avtalsrörelse av den omfattningen och ett tecken på hur väl den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

Konfliktstatistiken visar ändå 2 570 förlorade arbetsdagar. Det förklaras i huvudsak av den lokala konflikten i Göteborgs hamn.

­– Två av våra mest erfarna medlare försökte bidra till att lösa den konflikten utan att lyckas. Vi har inte kunnat värdera de ekonomiska följderna, men det står klart att konsekvenserna är stora, inte bara för hamnen utan också för regionen och delar av det svenska näringslivet, säger Carina Gunnarsson.

De avtal som tecknades under år 2017 blev nästan undantagslöst treåriga. Det innebär att avtalsrörelserna de två kommande åren blir av betydligt mindre omfattning.

­– Förhandlingar sker i ett par stora avtalsområden också i år, men de flesta av arbetsmarknadens parter får en chans att ägna sig åt mer långsiktiga frågor. Att vårda den svenska modellen är ju ett ständigt pågående arbete, säger Carina Gunnarsson.

Löneökningarna i Sverige under perioden januari–november 2017 uppskattas i Medlingsinstitutets modellprognos till 2,5 procent.

– Löneökningstakten är därmed bara marginellt högre än 2016, trots att konjunkturen har förstärkts. Lönerna ökar dock långsammare i flera andra länder som inte har ett lika starkt konjunkturläge som Sverige, säger Medlingsinstitutets makroekonomiske analytiker Valter Hultén.

­Svensk export har utvecklats svagt sedan finanskrisen 2008, men har i stort sett följt efterfrågan på Sveriges exportmarknader. Andra länder har tappat marknadsandelar i större utsträckning än Sverige, som också behållit sitt relativa välstånd mot OECD-genomsnittet. Sysselsättningsgraden i den svenska ekonomin är också högre 2017 än 2008 och reallönen har fortsatt att öka. Kostnadsökningarna inom industrin de senaste åren tycks ha varit förenlig med en sjunkande arbetskostnadsandel och stigande lönsamhet.

– Sammantaget verkar inte lönebildningen ha försämrat den svenska ekonomins konkurrenskraft, säger Valter Hultén.

Lönespridningen har varit relativt konstant sedan 2001. Den förändring man kan märka är att löneökningen för dem som har lägst lön varit något mindre än ökningen av medianlönen.

En analys i rapporten visar att personalomsättning har en dämpande effekt på löneutvecklingen i ekonomin. Personer som lämnar ett arbetsställe har i genomsnitt högre lön än de som kommer in. Därmed möjliggörs en bättre genomsnittlig löneutveckling för dem som arbetar kvar. Personalomsättningen har bidragit till att hålla nere löneökningarna mer i näringslivet än i offentlig sektor. Räknar man bort personalomsättningen har löneutvecklingen för dem som inte bytt arbetsplats varit likartad i privat och offentlig sektor 2010–2016, i genomsnitt 3,5 procent per år.

Kontaktpersoner:

Carina Gunnarsson, generaldirektör, 08-545 292 41

Per Ewaldsson, 08-545-292 47

Valter Hultén, makroekonomi, 08-545 292 44

John Ekberg, lönestatistik 08-545 292 42

Christian Kjellström, avtal, 08-580 804 51

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Under avtalsrörelsen år 2017 tecknades 497 avtal som omfattade 2,3 miljoner anställda. Trots det förlorades inte några arbetsdagar på grund av strejk eller lockout i samband med förhandlingarna. Konfliktstatistiken visar ändå 2 570 förlorade arbetsdagar. Det förklaras i huvudsak av den lokala konflikten i Göteborgs hamn. Rapporten beskriver också bland annat löneutveckling och konkurrenskraft.

Läs vidare »
Media no image

Presskonferens om Medlingsinstitutets årsrapport

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 09:46 CET

Medlingsinstitutets årsrapport för år 2017 presenteras vid en presskonferens måndagen den 19 februari klockan 9:00.

Plats: Medlingsinstitutets lokaler på Österlånggatan 43, Gamla stan, Stockholm

Rapporten är inriktad på arbetsmarknad och lönebildning under år 2017 och innehåller fakta om bland annat förhandlingsresultat, konfliktvarsel, stridsåtgärder, lönespridning och konkurrenskraft.

Tag med presslegitimation.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets årsrapport för år 2017 presenteras vid en presskonferens måndagen den 19 februari klockan 9:00. Plats: Medlingsinstitutets lokaler på Österlånggatan 43, Gamla stan, Stockholm

Läs vidare »
Media no image

Medling om krav på kollektivavtal med Probike AB

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 11:03 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Probike AB i Täby.

Företaget arbetar bland annat som återförsäljare av motorcyklar.

IF Metall kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om blockad mot nyanställning, inhyrning och övertid. Stridsåtgärderna träder i kraft fredagen den 19 februari 2018 om ingen uppgörelse nås innan dess. 

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där IF Metall varslat om stridsåtgärder mot Probike AB i Täby.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med november 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 09:33 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,5 procent i november, jämfört med samma månad i fjol. Från och med april i år omfattas många löntagare av nya löneavtal. För perioden april-november visar beräkningarna att lönerna i genomsnitt ökade med 2,6 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent i genomsnitt det första kvartalet.

– Lönerna har den senaste tiden ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet. Vi vet att särskilda satsningar på lärares och undersköterskors löner har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft mycket stor i kommuner och landsting.

Den allmänt starka efterfrågan på arbetskraft i svensk ekonomi har ännu inte visat sig lika tydligt i näringslivets löneutveckling. I näringslivet som helhet beräknas lönerna ha ökat med i genomsnitt 2,3 procent under perioden april–november jämfört med samma period förra året. Det är något högre än löneökningarna enligt de centrala avtalen men jämförbart med löneutvecklingen i näringslivet under helåret 2016.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när statistiken blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på tidigare revideringsmönster. Från att det första månadsutfallet publiceras revideras normalt statistiken upp under en 12-månadersperiod. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar betalas ut i takt med att nya löner förhandlas fram på lokal nivå. Störst revideringar sker normalt av månader under det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med november månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 januari. De preliminära siffrorna för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,1 procent för november månad och 2,4 procent i genomsnitt för perioden april–november.

Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,5 procent perioden april-november. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,6 procent. Revideringarna förväntas framför allt påverka de hittills uppmätta siffrorna i offentlig sektor, men till viss del också näringslivet.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,5 procent i november, jämfört med samma månad i fjol. – Lönerna har den senaste tiden ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med oktober 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2017 09:33 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i oktober, jämfört med samma månad i fjol. Från och med april i år omfattas många löntagare av nya löneavtal. För perioden april–oktober visar beräkningarna att lönerna i genomsnitt ökade med 2,7 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent i genomsnitt det första kvartalet.

– Lönerna har den senaste tiden ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet. Vi vet att särskilda satsningar på lärares och undersköterskors löner har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft mycket stor i kommuner och landsting.

Den allmänt starka efterfrågan på arbetskraft i svensk ekonomi har ännu inte visat sig lika tydligt i näringslivets löneutveckling. I näringslivet som helhet beräknas lönerna ha ökat med i genomsnitt 2,3 procent under perioden april–oktober jämfört med samma period förra året. Det är något högre än löneökningarna enligt de centrala avtalen men jämförbart med löneutvecklingen i näringslivet under helåret 2016.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när statistiken blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på tidigare revideringsmönster. Från det första preliminära utfallet revideras statistiken regelmässigt upp under 12 månader. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar rapporteras in i takt med att nya löner förhandlas fram på lokal nivå. Störst revideringar sker normalt av det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med oktober månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 29 december 2017. Den preliminära statistiken för oktober månad visar i nuläget löneökningar på 2,0 procent i ekonomin som helhet.

För perioden april–oktober visar den preliminära statistiken i nuläget löneökningar på 2,3 procent för ekonomin som helhet. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,7 procent för denna period. Med 90 procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,5 och 2,8 procent. Revideringarna förväntas påverka de hittills uppmätta siffrorna i både näringslivet och offentlig sektor.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent i oktober, jämfört med samma månad i fjol. Från och med april omfattas många löntagare av nya löneavtal. För perioden april–oktober visar beräkningarna att lönerna i genomsnitt ökade med 2,7 procent.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med september 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 09:33 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,8 procent i september, jämfört med samma månad i fjol. Från och med april i år omfattas många löntagare av nya löneavtal. För årets andra och tredje kvartal visar beräkningarna att lönerna i genomsnitt ökade med 2,8 procent, vilket kan jämföras med 2,4 procent i genomsnitt det första kvartalet.

– Lönerna har den senaste tiden ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

– Vi vet att särskilda satsningar på lärares och undersköterskors löner har bidragit till den löneutveckling vi ser. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft mycket stor i kommuner och landsting.

Den allmänt starka efterfrågan på arbetskraft i svensk ekonomi har ännu inte visat sig tydligt i näringslivets löneutveckling. I näringslivet som helhet beräknas lönerna ha ökat med i genomsnitt 2,4 procent under andra och tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. Det är något högre än löneökningarna enligt de centrala avtalen och marginellt högre jämfört med helåret 2016.

Samtliga redovisade siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när statistiken blir definitiv. Prognoserna är modellbaserade och bygger på tidigare revideringsmönster. Från det första preliminära utfallet revideras statistiken regelmässigt upp under 12 månader. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar rapporteras in i takt med att nya löner förhandlas fram på lokal nivå. Störst revideringar sker normalt av det andra och tredje kvartalet, eftersom många löneförhandlingar genomförs under vår och sommar.

De prognossiffror som presenteras här baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med september månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 november. Den preliminära statistiken för september månad visar i nuläget löneökningar på 2,2 procent i ekonomin som helhet.

För perioden april-september visar den preliminära statistiken i nuläget löneökningar på 2,3 procent för ekonomin som helhet. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,8 procent för dessa månader. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,6 och 2,9 procent. Revideringarna förväntas påverka de hittills uppmätta siffrorna i både näringslivet och offentlig sektor.

Mer information
Valter Hultén, Medlingsinstitutet

08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,8 procent i september, jämfört med samma månad i fjol. – Lönerna har den senaste tiden ökat lite snabbare inom offentlig sektor än i näringslivet, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Läs vidare »
Media no image

Löneutvecklingen till och med augusti 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 09:33 CET

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken för augusti indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent, jämfört med augusti i fjol. För årets första åtta månader visar beräkningarna att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Motsvarande siffra för näringslivet var 2,2 procent. Samtliga siffror är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när alla retroaktiva löneutbetalningar kommit in och statistiken blir definitiv.

– Vi vet att satsningar på lärares och undersköterskors löner bidrar till löneutvecklingen just nu, främst i offentlig sektor. Samtidigt är efterfrågan på arbetskraft generellt sett stor. De flesta bedömare räknar med stigande löneökningar till följd av den starka konjunkturen, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Det finns dock en osäkerhet i Medlingsinstitutens prognos, eftersom en hel del retroaktiva löneutbetalningar ännu saknas i statistiken. De preliminära siffrorna för augusti månad visar i nuläget löneökningar på 1,9 procent.

– Mycket tyder ändå på att löneökningstakten har tilltagit något sedan april i år. Tydligast är detta för kommunsektorn, men i viss mån gäller det också för näringslivet, säger Valter Hultén.

Medlingsinstitutets prognos baseras på konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med augusti månad, som publicerades på Statistiska centralbyråns webbplats den 30 oktober.

Konjunkturlönestatistiken revideras upp fortlöpande i 12 månader. Retroaktiva löneutbetalningar rapporteras in i takt med att nya löner förhandlas fram på lokal nivå. Störst revideringar sker normalt av det andra och tredje kvartalet, eftersom många centrala och lokala löneförhandlingar genomförs under vår och sommar. Medlingsinstitutets modellprognos är en beräkning av återstående revideringar efter nuvarande preliminära utfall.

För perioden januari­-augusti visar den preliminära statistiken i nuläget löneökningar på 2,2 procent för ekonomin som helhet. Det finns en viss osäkerhet i Medlingsinstitutets prognossiffra på 2,6 procent för dessa månader. Med 90-procents sannolikhet beräknas det definitiva utfallet bli mellan 2,4 och 2,7 procent. De förväntade revideringarna väntas påverka de hittills uppmätta siffrorna för både näringslivet och offentlig sektor. Löneökningstakten för helåret 2016 var 2,4 procent i ekonomin som helhet.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken för augusti indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,6 procent, jämfört med augusti i fjol. För årets första åtta månader visar beräkningarna att lönerna ökade med i genomsnitt 2,6 procent i ekonomin som helhet. Siffrorna är prognoser över vad konjunkturlönestatistiken väntas visa när statistiken blir definitiv.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda för skärgårdstrafiken

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 14:38 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Christina Rogestam, Olle Hammarström och Cecilia Fahlberg Pihlgren att medla mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket och Almega Tjänsteföretagen i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet skärgårdstrafik.Seko har varslat om blockad mot nyanställningar och inhyrning/bemanning från den 3 november och om strejk vid 18 företag från den 14 november om ingen lösning nås innan dess.

Christina Rogestam är bland annat tidigare riksdagsledamot och generaldirektör för Invandrarverket.

Olle Hammarström har bland annat en bakgrund som förbundssekreterare på fackförbundet Sif.

Cecilia Fahlberg Pihlgren är bland annat tidigare ordförande för fackförbundet Unionen.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Christina Rogestam, Olle Hammarström och Cecilia Fahlberg Pihlgren att medla mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket och Almega Tjänsteföretagen i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet skärgårdstrafik.

Läs vidare »
Media no image

Medlare utsedda i spelförhandling

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 14:51 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Anders Hammarbäck och Jan Sjölin att medla mellan Hotell- och restaurangfacket och Almega Tjänsteförbunden i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet spel.

Hotell- och restaurangfacket har varslat om strejk på Casino Cosmopol i Malmö från den 20 oktober och på Casino Cosmopol i Stockholm, Göteborg och Sundsvall från den 27 oktober om ingen lösning nås innan dess.

Anders Hammarbäck är tidigare är tidigare bland annat förhandlingschef på fackförbundet Vision.

Jan Sjölin är bland annat tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Anders Hammarbäck och Jan Sjölin att medla mellan Hotell- och restaurangfacket och Almega Tjänsteförbunden i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet spel.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • kcbocjgl.andlkerwpssonkzzxvecpkyvjkh@mi.hcse
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm