Media-no-image

Medlare utsedda i telekomförhandling

Pressmeddelanden   •   2016-04-08 13:19 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Christina Nygårdh och Katarina Novák att medla i tvisten mellan Almega IT- och Telekomföretagen och fackförbundet Seko i tvisten om ett nytt kollektivavtal för Telekom.

Seko har varslat om strejk från den 18 april om ingen lösning nåtts innan dess.

Christina Nygårdh är tidigare förhandlingschef för Sveriges ingenjörer.

Katarina Novák är tidigare vd och förbundsdirektör på Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Christina Nygårdh och Katarina Novák att medla i tvisten mellan Almega IT- och Telekomföretagen och fackförbundet Seko i tvisten om ett nytt kollektivavtal för Telekom.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda

Pressmeddelanden   •   2016-04-07 17:12 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Christina Rogestam och Göran Ekström att medla i tvisten mellan å ena sidan Unionen och Sveriges Ingenjörer och å den andra sidan Almega IT- och telekomföretagen om nya kollektivavtal.

Christina Rogestam och Göran Ekström medlar även i tvisten om nytt kollektivavtal mellan Unionen och med Almega Medieföretagen.

Medlingsinstitutet har också utsett Malte Eriksson, Torgny Wännström och Anders Hammarbäck att medla i tvisten mellan å ena sidan Unionen och Sveriges Ingenjörer och å den andra sidan Almega Tjänsteförbunden om nytt kollektivavtal för branschen Svenska Teknik- och Designföretagen.

Malte Eriksson, Torgny Wännström och Anders Hammarbäck medlar även i tvisten mellan Unionen och Almega Tjänsteförbunden om nytt kollektivavtal för branschen Säkerhetsföretagen samt serviceentreprenad- och specialserviceföretagen och för branschen Utveckling och Tjänster.

I samtliga tvister har de fackliga parterna varslat om strejk från den 18 april.

Christina Rogestam är tidigare generaldirektör för Invandrarverket.

Göran Ekström är tidigare generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Malte Eriksson är tidigare ordförande för Grafiska Fackförbundet.

Torgny Wännström är tidigare chef för AFA Försäkring.

Anders Hammarbäck är tidigare förhandlingschef för fackförbundet Vision.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett fem medlare i tvisterna mellan Unionen och Sveriges Ingenjörer å ena sidan och Almega å den andra sidan. De fem är Christina Rogestam, Göran Ekström, Malte Eriksson, Torgny Wännström och Anders Hammarbäck.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2016-04-04 11:00 CEST

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund varslat om strejk vid företaget Despec Sweden i Norsborg utanför Stockholm.

Handels kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om strejk från den 12 april.

Företaget bedriver distribution av IT-tillbehör.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet där Handelsanställdas förbund varslat om strejk vid företaget Despec Sweden i Norsborg utanför Stockholm. Handels kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om strejk från den 12 april.

Läs vidare »
Media-no-image

Kommentar till industrins avtal

Pressmeddelanden   •   2016-03-31 19:30 CEST

Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson hälsar avtalen för industrins parter med tillfredsställelse.

– Industrins parter har än en gång träffat ett avtal utan att gå till konflikt, trots att de inledningsvis stod långt ifrån varandra. Det är ett gott betyg åt dem och åt den svenska modellen, säger hon.

– Med sina avtal har nu industrins parter skapat en norm för hela arbetsmarknaden. Det bör underlätta för övriga parter i deras förhandlingar.

Medlingsinstitutets uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning är detsamma som tidigare, det vill säga att slå vakt om den konkurrensutsatta sektorns lönenormerande roll.

– Att industrins parter nått fram till en uppgörelse innebär också att Medlingsinstitutets medlare kommer att ha ett ”märke” att hålla sig till, säger Carina Gunnarsson.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson hälsar avtalen för industrins parter med tillfredsställelse. – Industrins parter har än en gång träffat ett avtal utan att gå till konflikt, trots att de inledningsvis stod långt ifrån varandra. Det är ett gott betyg åt dem och åt den svenska modellen, säger hon.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda för skärgårdstrafiken

Pressmeddelanden   •   2016-03-31 15:46 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Gunnar Samuelsson, Gunilla Runnquist och Ella Niia att medla mellan Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal för Turism och Sjöfart.

Sjöbefälsföreningen har varslat om stridsåtgärder från den 12 april om ingen lösning nåtts innan dess.

Gunnar Samuelsson har tidigare varit chef för Förlikningsmannaexpeditionen och administrativ chef och chefsjurist i landsting och inom Svenska kyrkan.

Gunilla Runnquist har tidigare varit förhandlingschef för Lärarförbundet.

Ella Niia har tidigare varit ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Gunnar Samuelsson, Gunilla Runnquist och Ella Niia att medla mellan Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal för Turism och Sjöfart.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda i byggförhandling

Pressmeddelanden   •   2016-03-31 15:17 CEST

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin och Bengt KÅ Johansson att medla mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet har varslat om stridsåtgärder från den 12 april om ingen lösning nåtts innan dess.

Jan Sjölin har tidigare varit avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal.

Bengt KÅ Johansson har tidigare bland annat varit löneminister och civilminister.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin och Bengt KÅ Johansson att medla mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2016-03-24 11:00 CET

Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Svenska Pappersindustriarbetareförbundet varslat om strejk vid företaget Absorbest i Kisa.

Pappers kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om strejk från den 5 april.

Företaget tillverkar bland annat absorbenter för emballage.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutets faste medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där Svenska Pappersindustriarbetareförbundet varslat om strejk vid företaget Absorbest i Kisa. Pappers kräver kollektivavtal med företaget och har varslat om strejk från den 5 april.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda i måleriförhandling

Pressmeddelanden   •   2016-03-23 09:40 CET

Medlingsinstitutet har utsett Inger Örtendahl, Anders Forsberg och Inger Jonasdotter att medla mellan Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal.

Svenska Målareförbundet har varslat om stridsåtgärder från den 8 april om ingen lösning nåtts innan dess.

Inger Örtendahl är tidigare ordförande för Vårdförbundet (dåvarande SHSTF) och TCO. Hon har också varit generaldirektör för Arbetslivsinstitutet.

AndersForsberg är tidigare ordförande för Jusek och har varit riksdagsdirektör.

Inger Jonasdotter är tidigare förhandlare för Almega och branschansvarig för Almega Serviceentreprenörerna.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Inger Örtendahl, Anders Forsberg och Inger Jonasdotter att medla mellan Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutveckling till och med december 2015

Pressmeddelanden   •   2016-03-02 09:00 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick till 2,3 procent för 2015. För tjänstemännen var ökningstalet 2,5 procent och för arbetare 1,8 procent. För hela ekonomin uppmättes löneökningarna till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan avser utvecklingen mellan åren 2014 och 2015. När man enbart jämför december 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,3 procent för näringslivet och 2,4 för hela ekonomin.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalningar av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Normalt sett är revideringarna störst under det andra kvartalet. Systematiken i tidigare revideringar tyder på att den definitiva löneökningstakten år 2015 för hela ekonomin kommer att stanna på mellan 2,4 och 2,5 procent.

– Räknat över de senaste tre åren har lönerna i ekonomin totalt sett ökat med 7,7 procent. Det kan lite grovt jämföras med industrins märke i 2013 års avtalsrörelse som var 6,8 procent för de tre år avtalen gällde. Löneökningarna utöver centrala avtal har varit förhållandevis små under dessa år, vilket återspeglar att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden har varit lågt, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys på Medlingsinstitutet.

Den uppmätta löneökningstakten i ekonomin som helhet dämpades något 2015 jämfört med 2014. Det var främst inom näringslivet som löneökningarna dämpades, medan lönerna i offentlig sektor ökade ungefär i takt med 2014.

– Men inflationen har också varit låg och därmed har vi haft ännu ett år med ökade reallöner i Sverige. Sedan mitten av 1990-talet har reallönerna stigit i stort sett varje år, vilket har ökat hushållens köpkraft. Uppgången sedan 1995 är ca 60 procent, säger Valter Hultén.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 29 februari.

Mer information:

Valter Hultén, Medlingsinstitutet

Telefon: 08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick till 2,3 procent för 2015. För tjänstemännen var ökningstalet 2,5 procent och för arbetare 1,8 . För hela ekonomin uppmättes löneökningarna till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken. Jämförs december 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,4 procent för hela ekonomin.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda i fotbollsförhandling

Pressmeddelanden   •   2016-02-19 13:36 CET

Medlingsinstitutet har utsett Göran Gräslund och Hans Svensson att medla mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal för fotbollsspelare.

Medlingen sker på gemensam begäran av parterna och inga varsel om stridsåtgärder har lagts.

Göran Gräslund var tidigare generaldirektör på Datainspektionen.

Hans Svensson var tidigare vd för Försäkringskasseförbundet och har bland annat också en bakgrund som förhandlingsombudsman för Försäkringsanställdas förbund.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet

08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

​Medlingsinstitutet har utsett Göran Gräslund och Hans Svensson att medla mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen i förhandlingen om ett nytt kollektivavtal för fotbollsspelare. Medlingen sker på gemensam begäran av parterna och inga varsel om stridsåtgärder har lagts.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • bo.andersson@mi.se
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Österlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm