Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 09:52 CEST

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där IF Metall varslat om blockad mot nyanställning, inhyrning och övertid hos Svensk Dos AB i Uppsala.

IF Metall kräver kollektivavtal med bolaget.

Blockaden bryter ut den 2 maj om ingen uppgörelse nåtts innan dess. Svensk Dos hanterar dosförpackade mediciner och maskinerna producerar 2 000 dospåsar i timmen.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet 08-545 292 43


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där IF Metall varslat om blockad mot nyanställning, inhyrning och övertid hos Svensk Dos AB i Uppsala. IF Metall kräver kollektivavtal med bolaget.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på avtal

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 13:32 CET

Medlingsinstitutets fasta medlare Carl Rydeman handlägger ärendet där SEKO – Facket för service och kommunikation varslat om nyanställningsblockad mot det Liberiaflaggade fraktfartyget ”Voge Fantasy”.

Fartyget ligger för närvarande i Orrskärshamnen i Söderhamn. SEKO har begärt att ett ITF Standard Agreement/Special Agreement skall tecknas, vilket rederiet avvisat.

Blockaden träder i kraft den 26 mars klockan 14.

Seko kommer att begära sympatiåtgärder.


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Carl Rydeman handlägger ärendet där SEKO – Facket för service och kommunikation varslat om nyanställningsblockad mot det Liberiaflaggade fraktfartyget ”Voge Fantasy”.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlare utsedda i byggförhandling

Pressmeddelanden   •   2014-03-20 11:05 CET

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Erland Olauson och Jan-Peter Duker att medla mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet i förhandlingen om ett nytt byggavtal.

Byggnads har varslat om strejk från den 1 april om ingen lösning nås innan dess. Varslet omfattar cirka 1 400 byggnadsarbetare på 40 byggarbetsplatser och innehåller tre steg där konflikten gradvis utvidgas den 1 april, 8 april och den 15 april.

Jan Sjölin har tidigare bland annat varit avtalssekreterare i Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Jan-Peter Duker har varit vd i arbetsgivarorganisationen Arbio och därefter vice VD och avtalsansvarig i Svenskt Näringsliv.

Erland Olauson har bland annat varit förste vice ordförande och avtalssekreterare i LO.


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet har utsett Jan Sjölin, Jan-Peter Duker och Erland Olauson att medla mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet i förhandlingen om ett nytt byggavtal.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 11:09 CET


Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där IF Metall varslat om nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad mot Site Tel Sweden i Sollentuna.

IF Metall ställer krav på kollektivavtal med företaget.

Stridsåtgärderna träder i kraft den 31 mars om ingen lösning nås innan dess.

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där IF Metall varslat om nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad mot Site Tel Sweden i Sollentuna.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutvecklingen till och med december 2013

Pressmeddelanden   •   2014-03-04 09:00 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,3 procent för helåret 2013. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,3 procent och för arbetare 2,4 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med december månad 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Jämför man enbart december månad 2013 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,2 procent för både näringslivet och hela ekonomin.

Den låga löneutvecklingen som redovisas för staten ifrån och med oktober månad 2013 hänger samman med att avtalen där löpte ut i september månad och att många statsanställda ännu inte fått ut nya löner.

– De löneavtal som slutits under 2013 gav något lägre lönepåslag jämfört med 2012 års avtal, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

Enligt Medlingsinstitutets beräkningar uppgår de avtalsmässiga löneökningarna för kalenderåret 2013 till i genomsnitt 2,2 procent, att jämföras med 2,8 procent 2012. Skillnaden mellan åren har också att göra med när under året lönerevisionerna genomfördes.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

– Baserat på historiska samband mellan preliminära utfall, avtal och definitiva utfall bedöms löneökningarna för 2013 uppgå till 2,63 när utfallen blir definitiva, säger Bo Enegren.

– Med en obefintlig inflation under 2013 blir den reala löneökningen högre än år 2012 trots att de avtalade lönerna är lägre.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 28 februari.

Mer information

Bo Enegren 08-545 292 44


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,3 procent för helåret 2013. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,3 procent och för arbetare 2,4 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2014-02-24 11:37 CET

Medlingsinstitutets fasta medlare Carl Rydeman handlägger ärendet där Svenska Transportarbetareförbundet varslat om nyanställningsblockad mot fraktfartyget ”Berum” flaggat i Antigua och Barbuda.

”Berum” ligger för närvarande i Härnösands hamn.

Fartyget saknar ITF Standard Agreement/Special Agreement och Svenska Transportarbetareförbundet varslar också om sympatiåtgärder i form av vägran att utföra lastning och lossning av fartyget.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet 08-545 292 43


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Carl Rydeman handlägger ärendet där Svenska Transportarbetareförbundet varslat om nyanställningsblockad mot fraktfartyget ”Berum” flaggat i Antigua och Barbuda.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på kollektivavtal

Pressmeddelanden   •   2014-02-20 15:38 CET


Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet har varslat om strejk och blockad mot företaget Mysec Sweden i Hägersten.

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med företaget. Konflikten bryter ut den 5 mars om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena handlägger ärendet där Svenska Elektrikerförbundet har varslat om strejk och blockad mot företaget Mysec Sweden i Hägersten.

Läs vidare »
Media-no-image

Medlingsinstitutets årsrapport för 2013

Pressmeddelanden   •   2014-02-11 09:00 CET

Medlingsinstitutet presenterar i dag sin årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2013”. Rapporten innehåller fakta om bland annat arbetsmarknaden, lönerna och den svenska konkurrenskraften år 2013.

Mer än 500 tecknade kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor rapporterades till Medlingsinstitutet under år 2013. Den norm som lades fast av industrin med avtal som gav en kostnadsökning på 6,8 procent under tre år stod sig väl i alla sektorer.

– Lönebildningen har fungerat väl utifrån de kriterier vi har för att bedöma den, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.

Prognoserna visar på en reallöneökning i storleksordningen 2,5 procent under år 2013, då inflationen var i det närmaste obefintlig. De svenska reallönerna har, med undantag för år 2011, ökat varje år sedan 1994.

Den svenska konkurrenskraften har utvecklats väl i ett längre perspektiv. De senaste årens förstärkning av kronan och med högre arbetskraftskostnadsökningar än i omvärlden innebär dock en utmaning för exportindustrin.

Sysselsättningen har ökat.

Trots det stora antalet förhandlingar blev varslen om stridsåtgärder bara 19 och i fyra fall utlöstes stridsåtgärder som fick till följd att arbetsdagar gick förlorade på grund av strejk eller lockout. Under avtalsrörelsen förlorades 6 192 dagar och totalt under året 7 084 dagar.

– Det är få konflikter med tanke på avtalsrörelsens omfattning, säger Claes Stråth.

Förhandlingsresultaten visar också en tydlig trend mot fler tillsvidareavtal och fler "sifferlösa avtal". År 2015 kommer cirka 800 000 anställda att omfattas av avtal med lokal och individuell fördelning utan något centralt angivet utrymme eller individgarantier.

År 2014 blir ett lugnare avtalsår då drygt 50 avtal löper ut. Därtill kommer ett antal avtal som kan sägas upp under året.

– Det borde kunna ge arbetsmarknadens parter ett andrum och skapa möjlighet till eftertanke och dialog, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har sakta minskat sedan 2005. Den viktigaste förklaringen till löneskillnaden mellan könen är att kvinnor och män återfinns i olika yrken och branscher. En analys ur ett europeiskt perspektiv visar att i länder där det är vanligare att kvinnor förvärvsarbetar är det större skillnader mellan kvinnors och mäns löner.


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet presenterar i dag sin årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2013”. Rapporten innehåller fakta om bland annat arbetsmarknaden, lönerna och den svenska konkurrenskraften år 2013.

Läs vidare »
Media-no-image

Löneutveckling till och med november 2013

Pressmeddelanden   •   2014-02-04 09:05 CET

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,3 procent för perioden januari till och med november 2013. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,2 procent och för arbetare 2,4 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med november månad 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Jämför man enbart november månad 2013 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,3 procent för både näringslivet och hela ekonomin.

Den låga löneutvecklingen som redovisas för staten i oktober och november (mindre än en procent) hänger samman med att avtalen där löpte ut i september månad och att många statsanställda ännu inte fått ut nya löner.

De löneavtal som slutits under 2013 gav något lägre lönepåslag jämfört med 2012 års avtal. Enligt preliminära beräkningar från Medlingsinstitutet uppgår de avtalsmässiga löneökningarna för kalenderåret 2013 till i genomsnitt 2,2 procent, att jämföras med 2,8 procent 2012.

Skillnaden mellan åren har också att göra med när under året lönerevisionerna genomfördes.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 januari.

Mer information:

Bo Enegren 08-545 292 44


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,3 procent för perioden januari till och med november 2013. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,2 procent och för arbetare 2,4 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Medling om krav på avtal

Pressmeddelanden   •   2014-02-03 14:16 CET


Medlingsinstitutets fasta medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där SEKO – Facket för service och kommunikation varslat om nyanställningsblockad mot det Liberiaflaggade fraktfartyget ”Peace”.

SEKO har begärt att ett ITF Standard Agreement/Special Agreement för det Liberiaflaggade fartyget Peace skall tecknas.

Fartyget ligger för närvarande i Norrköpings hamn.

Seko kommer att begära sympatiåtgärder.

 


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutets fasta medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där SEKO – Facket för service och kommunikation varslat om nyanställningsblockad mot det Liberiaflaggade fraktfartyget ”Peace” i Norrköpings hamn.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • bo.andersson@mi.se
  • 08-54529243

Om Medlingsinstitutet

Myndighet som verkar för väl fungerande lönebildning och har ansvar för lönestatistik

Medlingsinstitutet har tre huvuduppgifter.
Att verka för en väl fungerande lönebildning.
Att medla i arbetstvister.
Att ansvara för den officiella lönestatistiken.
Medlingsinstitutet har cirka 10 anställda i sina lokaler i Gamla Stan i Stockholm. Medlare i arbetstvister utses från gång till gång och är inte anställda.

Adress

  • Medlingsinstitutet
  • Box 1236 (besöksadress Öserlånggatan 43)
  • 111 82 Stockholm