Skip to main content

Löner till och med september 2013

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 09:30 CET

 De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgick i genomsnitt till 2,1 procent för perioden januari till och med september 2013.

Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 2,0 procent och för arbetare 2,3 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för januari till och med september månad 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Jämför man enbart september månad 2013 med samma månad året innan blir löneökningarna 1,8 procent för näringslivet och 1,9 procent för hela ekonomin.

De löneavtal som slutits under 2013 innebär något lägre lönepåslag jämfört med fjolåret.

Fortfarande är det många arbetstagare som inte fått ut löner i enlighet med de nya avtalen. Det slutliga utfallet kommer därför att bli högre än det som hittills redovisats. Tidigare revideringsmönster och information från avtalen indikerar ett definitivt genomsnittligt utfall för månaderna januari till och med september på mellan 2,5 och 2,6 procent. Detta kan jämföras med det hittills uppmätta utfallet på 2,1 procent.

– Därmed skulle årets löneökningar hamna i paritet med krisåren 1994 och 2010-2011, säger Medlingsinstitutets nationalekonom Bo Enegren.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 29 november. Utvecklingen i siffror och i diagramform finns på Medlingsinstitutets hemsida.

Mer information Bo Enegren 08-545 292 44


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.