Skip to main content

Löneutvecklingen till och med mars 2016

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 10:03 CEST

De hittills uppmätta löneökningarna i ekonomin som helhet uppgick till 2,3 procent det första kvartalet 2016. Även inom näringslivet var de uppmätta löneökningarna 2,3 procent. För tjänstemännen var ökningstalet 2,1 procent medan det var 2,5 procent för arbetare. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna ovan avser ett genomsnitt av det preliminära utfallet för januari till och med mars 2016. När enbart mars månad 2016 jämförs med samma månad ett år tidigare var ökningstakten 2,3 procent i hela ekonomin och 2,2 procent i näringslivet. I offentlig sektor var ökningstalen 2,6 procent i kommunerna, 2,4 procent i landstingen och 1,9 procent i staten.

Löneökningstakten revideras fortlöpande upp, framför allt på grund av utbetalningar av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Normalt sett är revideringarna som störst under det andra kvartalet, eftersom många lönerevisioner då äger rum.

– Om revideringarna följer det förväntade mönstret innebär det att de definitiva löneökningarna i ekonomin som helhet landar på omkring 2,5 procent det första kvartalet i år. Detta är nära de ökningstakter som vi kunnat observera under avslutningen av 2015, säger Valter Hultén, makroekonom på Medlingsinstitutet.

Revideringarna det första kvartalet brukar vid den här tidpunktern främst beröra lönerna inom staten samt lönerna för tjänstemän i näringslivet.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 maj.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.