Skip to main content

Löneutvecklingen till och med september 2016

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 10:03 CET

Den första preliminära mätningen för september månad visar att lönerna ökade med 2,0 procent jämfört med september 2015. Siffran gäller både för näringslivet och för ekonomin som helhet. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

– De uppmätta löneökningarna för september månad är preliminära och kommer med all sannorlikhet att bli högre i kommande mätningar, säger Valter Hultén, ekonom på Medlingsinstitutet.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp till följd av att retroaktiva löneutbetalningar periodiseras tillbaka till den månad lönen tjänades in. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader. Månaderna i det andra kvartalet revideras normalt mest eftersom många löntagare då får ny lön. Under stora avtalsår som i år brukar dock lokala förhandlingar bli klara jämförelsevis sent på året, varför betydande revideringar väntas även för månaderna i det tredje kvartalet.

För perioden från januari till och med september 2016 uppgick de preliminära löneökningarna i både näringslivet och i ekonomin som helhet till i genomsnitt till 2,1 procent, jämfört med samma period 2015.

– Givet information från de nya avtalen samt storleken på tidigare revideringar beräknas löneökningarna i hela ekonomin landa på omkring 2,4 procent under årets första tre kvartal, när siffrorna väl blir definitiva. De återstående revideringarna väntas framför allt komma att påverka löneökningarna för tjänstemän i näringslivet och anställda i kommuner och landsting. Modellberäkningar av detta slag är dock alltid behäftade med viss osäkerhet, säger Valter Hultén.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

– Löneökningstakten sammantaget under de första tre kvartalen ser alltså ut att ligga på ungefär samma nivå som under 2015, säger Valter Hultén.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska centralbyråns hemsida den 30 november.

Mer information
Valter Hultén
08-545 292 44

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Statistiken produceras av Statistiska centralbyrån (SCB).

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.