Skip to main content

Metro Media House AB beviljas företagsrekonstruktion: ”Finns tydlig plan”

Press release   •   Apr 01, 2019 08:00 CEST

Stockholms Tingsrätt har beviljat Metro Media House AB:s ansökan om företagsrekonstruktion. Metro Media House AB har ställt in betalningarna och ambitionen är att rekonstruktionen ska vara färdig under sommaren 2019. Syftet är att säkra den journalistiska verksamheten, personalens löner samt bolagets framtida drift.

Bakgrunden till rekonstruktionsansökan är de senaste årens minskade intäkter från annonsförsäljning, samt att Metros verkliga ekonomiska situation och behov av avsättningar till omstruktureringskostnader (beräknade av Kinnevik koncernen till 200 miljoner kronor) blev kända. Dessa var medvetet dolda av Kinnevik och Metros tidigare VD Leif Eliasson när Aktiebolaget Custos köpte Metro från Kinnevik i början av 2017. Budget och prognos som lämnades av säljaren inför köpet, ett positivt resultat om 10 miljoner kronor, avvek med 60 miljoner kronor från det kända behovet av budgetjustering som var en förlust om 50 miljoner kronor. Till stor del berodde den stora skillnaden på en kortsiktig lönsamhetsstrategi under slutet av år 2016 som förbättrade årsresultatet 2016, men som underminerade möjligheterna att kunna driva en lönsam verksamhet en lång period efter densamma.

Metro Media House har sedan tidigare påbörjat ett omställningsarbete för att se till att bolaget når lönsamhet igen. Bland annat har Metro- och Custos-koncernen genomfört stora investeringar i nya digitala plattformar samt slutit nya strategiska kundavtal med e-handelsföretag runt om i Europa. 

I vår nya plan finns utgivning av en hemdistribuerad veckotidning, en omfattande digital satsning samt en ny affärsmodell som ska täcka upp för den traditionella annonsaffären, säger Christen Ager-Hanssen, ägare och VD för Metro Media House AB.

Under rekonstruktionen kommer bolaget få tid att fokusera på kostnadsbesparingar och omställningsåtgärder. I planen ingår exempelvis att bolaget ska byta till en mer ändamålsenlig lokal. Dessutom kommer Metro som varumärke att knytas närmare Custos-koncernens övriga verksamhet för att skapa synergieffekter.

– Det finns en tydlig plan och en stark ägare med en hög ambition i Metro och dess framtid. Om de berörda parterna i processen är beredda att dra sitt strå till stacken så kommer företagsrekonstruktionen kunna bli klar relativt snabbt, säger Marcus Wenner på Svensk Företagsrekonstruktion, som bistår Metro Media House i processen.

Borgenärssammanträde är planerat till den 15 april 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Wenner, jurist, Svensk Företagsrekonstruktion AB

T: +46 708 27 41 61 E: marcus.wenner@svenskrekonstruktion.se

Christen Ager-Hanssen, VD, Metro Media House AB och VD, Aktiebolaget Custos

T: +46 704 22 99 00 E: cah@custosgroup.com

Fakta: Det här är en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är en process som syftar till att ett företag ska återfå lönsamhet och undvika en konkurs. Under processens gång finns det regler som skyddar bolaget från avtalsbrott, vilket säkrar den fortsatta driften av verksamheten. Endast ett företag som har en god affärsidé och tillräckliga möjligheter att lyckas tillåts genomföra en företagsrekonstruktion och det är tingsrätten som fattar beslut om att starta och avsluta en företagsrekonstruktion. Mer information finns på www.svenskrekonstruktion.se.

Metro Media House AB ingår i Custos koncernen och är ett innovativt mediehus med ett antal digitala kanaler samt tidningen Metro.