Media no image

Täby kommun tar över asylboende successivt från och med maj

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 10:16 CEST

Nyanlända i Täby kommun kommer från och med maj att kunna flytta in på asylboendet på Kemistvägen 30, tidigare Täby Park Hotell. Det står klart sedan Täby kommun och Migrationsverket nått en överenskommelse om att lediga platser hyrs ut till kommunen.

Migrationsverket och Täby kommun har tillsammans med fastighetsägaren Täby Åkerby 12 AB skrivit under ett avtal. Det innebär att Täby kommun kan hyra tomma boendeplatser av Migrationsverket i andra hand från och med 1 maj.

De boende som fortfarande är asylsökande kommer parallellt att kunna bo kvar i boendet en tid till. Senast den 31 augusti ska Migrationsverket ha lämnat över fastigheten till Täby kommun som då tar över hyresavtalet.

– Vi vet att Täby och många andra kommuner har en stor utmaning i att ta emot nyanlända som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Därför känns det oerhört bra att vi har nått en pragmatisk lösning så att Täby redan nu kan börja använda de boendeplatser som vi inte behöver längre. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är en ovanlig lösning som är möjlig eftersom det är ett boende vi hyr direkt av en fastighetsägare, säger Magnus Rodin, regionchef, Migrationsverket.

Det är inte fastställt vilket belopp som Täby kommun kommer att betala per boendeplats till Migrationsverket. Det kommer dock enbart att handla om att täcka Migrationsverkets omkostnader per plats för hyra, städning, bevakning etc.

– Vi var redan i mars överens om att Täby kommun skulle överta Migrationsverkets hyresavtal och nu är processen klarlagd. Nu när avtalet är klart kommer vi att kunna lösa kommunens åtaganden om tillfälliga boenden för de med uppehållstillstånd. Det innebär att det inte kvarstår något behov just nu av andra tillfälliga boenden så som moduler, säger Leif Gripestam (M) kommunstyrelsens ordförande.

Migrationsverkets ambition är att de asylsökande familjer som har barn i förskole- och skolåldern ska kunna gå klart vårterminen innan de eventuellt behöver flytta till ett annat asylboende. De asylsökande som kan komma att behöva flytta kommer att få information om en ny adress senast 14 dagar innan flytt.

Asylboendet har i dagsläget 263 boende och cirka 400 boendeplatser. Det öppnade som ett ankomstboende i september 2015.

Migrationsverket avvecklar nu ett stort antal asylboenden över hela Sverige. Läs gärna mer på www.migrationsverket.se om hur det arbetet går till.

Frågor eller intervjuer

Magnus Rodin, regionchef, Migrationsverket (Migrationsverkets presstjänst, 010-485 66 55)

Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande Täby kommun (presskontakt Fredrik Wevle, 076-643 93 92)

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Nyanlända i Täby kommun kommer från och med maj att kunna flytta in på asylboendet på Kemistvägen 30, tidigare Täby Park Hotell. Det står klart sedan Täby kommun och Migrationsverket nått en överenskommelse om att lediga platser hyrs ut till kommunen.

Läs vidare »
Media no image

Arbetstillstånd: Snabbare beslut som certifierad arbetsgivare

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 08:00 CEST

‒ Vi tror att det här kommer att underlätta betydligt för de bolag som är i behov av att nyrekrytera eller förlänga sina medarbetares tillstånd, säger Cecilia Borin, kvalitetschef på Migrationsverket.

Nu gör Migrationsverket det möjligt för fler arbetsgivare att bli certifierade och få snabbare beslut i arbetstillståndsärenden. Den certifierade arbetsgivaren skickar in en komplett ansökan om arbetstillstånd via Migrationsverkets webb. Migrationsverket ska då fatta ett beslut i ärendet inom tio arbetsdagar i förstagångsansökningar och inom 20 arbetsdagar i ärenden där ett arbetstillstånd ska förlängas.

Tidigare var kravet för att bli certifierad att arbetsgivaren hade minst 25 ansökningar om arbetstillstånd per år. Idag finns inte längre något sådant krav utan arbetsgivaren ska motivera sitt återkommande behov av utländsk arbetskraft.


‒ Förändringen innebär en möjlighet för mindre företag och start-ups att certifiera sig. Behoven av arbetskraft är desamma, oavsett storleken på bolaget, och med certifieringen kan hela rekryteringsprocessen gå snabbare, säger Cecilia Borin.

Certifieringen innebär inte att Migrationsverket frångår eller förändrar villkoren för att bevilja arbetstillstånd. De grundläggande kraven på försörjning och löne- och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal gäller fortfarande. Detsamma gäller fackets rätt att i varje enskilt ärende få möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren.

‒ Vi har lyssnat och förstår att behovet att återinföra möjligheten för arbetsgivare att bli certifierade finns men i en annan form än tidigare. Den förbättrade versionen är ett resultat av de önskemål som kommit till oss på Migrationsverket, säger Cecilia Borin.

Mer information om certifieringen finns här.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Nu gör Migrationsverket det möjligt för snabbare beslut i arbetstillståndsärenden och därmed för företag att få snabbare besked i sin rekrytering av utländsk arbetskraft.

Läs vidare »
Media no image

Migrationsverket ändrar inte aprilprognosen

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 12:50 CEST

I och med att id-kontrollerna försvinner ökar sannolikheten för fler asylsökande. Men det scenario som Migrationsverket planerar utifrån står ändå fast och prognosen för antalet asylsökande som kommer till Sverige under 2017 revideras inte i nuläget.

Tisdagen 2 maj meddelade regeringen att de inte förlänger de kontroller av identitetshandlingar för resenärer i kollektivtrafiken från Danmark som gällt sedan början av januari 2016.

I Migrationsverkets prognos till regeringskansliet 26 aprillänk till annan webbplats bedömde myndigheten att mellan 22 000 och 45 000 personer kommer att söka asyl i Sverige under 2017. Planeringsantagandet* är 34 700 personer inklusive omplacering av 3 700 asylsökande från Italien och Grekland.

I prognosen gjorde Migrationsverket även bedömningen att det skulle kunna ske en viss ökning av antalet asylsökande under sommaren och hösten 2017. Den bedömningen står fast. I och med regeringens beslut ökar dessutom sannolikheten för fler asylsökande under denna period.

‒ I och med att det är en prognos pratar vi om att sannolikheten ökar eller minskar för olika scenarior. Dessa scenarior påverkas i sin tur av ett stort antal faktorer, som till exempel överenskommelsen mellan EU och Turkiet, den tillfälliga lagen i Sverige och migrationspolitiken i resten av Europa, säger Arvid Zheng Norin, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

‒ Det vi ser nu är att sannolikheten för det lägre scenariot har minskat och vi kan få se en utveckling i närheten av prognosens planeringsantagande. Sannolikheten för en stor ökning, som skulle ge en utveckling närmare det högre scenariot, bedöms som liten.

Liten förändring i gruppen ensamkommande barn
Inom gruppen ensamkommande barn kommer vi sannolikt att se en större ökning jämfört med resten av gruppen asylsökande. En anledning till att fler ensamkommande barn kan antas söka asyl i Sverige är att de inte i samma utsträckning som övriga asylsökande omfattas av Dublinförordningen.

Det gör att ensamkommande barn som tar sig från till exempel Tyskland till Sverige efter id-kontrollernas upphörande inte i lika hög grad kommer att skickas tillbaka till Tyskland som vuxna gör. Verket har också i tidigare prognoser bedömt att det främst är ensamkommande barn som påverkats av id-kontrollerna.

Migrationsverket följer utvecklingen
Migrationsverket fortsätter att följa utvecklingen efter regeringens beslut och ser över myndighetens beredskap. Det innebär bland annat att Migrationsverket har kontakt med berörda aktörer som Polisen, Länsstyrelsen, Kriminalvården, Transportstyrelsen samt vissa kommuner i södra Sverige. Myndigheten ser även över på vilket sätt verksamheten kan komma att påverkas, till exempel när det gäller tillgången på boendeplatser.

*Prognosen utgår från ett övre och ett nedre scenario samt ett planeringsantagande däremellan, vilket är det scenario som Migrationsverket planerar utifrån.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

I och med att id-kontrollerna försvinner ökar sannolikheten för fler asylsökande. Men det scenario som Migrationsverket planerar utifrån står ändå fast och prognosen för antalet asylsökande som kommer till Sverige under 2017 revideras inte i nuläget.

Läs vidare »
Media no image

Region Väst samlar återvändandearbetet till Göteborg

Nyheter   •   Maj 04, 2017 11:51 CEST

Som en del i Migrationsverkets anpassning till det ekonomiska läget koncentrerar nu Region Väst resurserna för återvändande till Göteborg. Tidigare har arbetet med att handlägga och träffa människor med beslut om återvändande varit spritt över regionen.


− Vi kan nu flytta allt återvändandearbete från mottagningarna utan att öka resurser i Göteborg särskilt mycket. Vi siktar på en effektivisering, vilket förhoppningsvis leder till samordningsvinster och större kunskap, säger Migrationsverkets regionchef Väst Marcus Toremar.

En fördel är att en återvändandeenhet arbetar koncentrerat med återvändande. En annan är att enheten i Göteborg ligger nära Migrationsverkets utreseboende, förvaret, och Landvetter.

− Att vi inte finns på alla orter kan vi lösa med till exempel mobila team som reser i regionen, säger Marcus Toremar.

Fortfarande aktuellt med en minskning på vissa orter
Sedan mitten av mars har region Väst arbetat med att konkretisera antal årsarbetare per befattning och ort i regionen. Det innebär att regionen kunnat fastställa ett överskott av assistenter på vissa orter, och samtidigt ett ökat behov av handläggare.

− Det är viktigt att ha rätt kompetens på rätt plats. För att enheterna ska klara sina uppdrag kommer de nischas så att alla inte gör allt, säger regionchef Marcus Toremar.

Mottagningsenheterna i Halmstad, Mariestad och Vänersborg är de som berörs mest av förändringarna. Mottagningen i Halmstad måste minska till 30 årsarbetare och både i Vänersborg och Mariestad kommer tre enheter bli två.

− Men jag vill vara tydlig med att vi inte lägger något varsel idag. Ännu vet vi inte hur 2018 års budget kommer se ut, säger Marcus Toremar.

*Årsarbetare är inte samma sak som antal medarbetare.

Som en del i Migrationsverkets anpassning till det ekonomiska läget koncentrerar nu Region Väst resurserna för återvändande till Göteborg. Tidigare har arbetet med att handlägga och träffa människor med beslut om återvändande varit spritt över regionen.

Läs vidare »
Media no image

Prognos: ”Fortsatt fokus på att fatta beslut”

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 12:13 CEST

Antalet människor som kommer söka asyl i Sverige är i princip oförändrat, jämfört med den bedömning som gjordes i februari. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.

­ – Vårt fokus fortsätter att ligga på att fatta beslut i alla typer av ärenden. Många som sökte asyl 2015 och 2016 har fått beslut i sina ärenden, och målet är att i princip alla resterande ska få beslut i sitt ärende under det här året, säger Mikael Ribbenvik, tf. generaldirektör på Migrationsverket.


Migrationsverket planerar avgöra cirka 95 000 asylärenden i år, enligt den prognos som lämnas till Regeringskansliet idag. Det är drygt 10 000 färre ärenden jämfört med föregående prognos.

– Vi har idag en större andel öppna asylärenden som är mer komplicerade än tidigare. Dessa ärenden har i praktiken visat sig ta längre tid att avgöra än planerat. Samtidigt befinner sig myndigheten i en omställning som innebär att vi drar ner och styr om våra resurser för det uppdrag vi har idag och de närmaste åren, säger Mikael Ribbenvik, tf. generaldirektör på Migrationsverket.

Målet att i princip alla som sökte asyl 2015 och 2016 och som ännu inte fått beslut i sina ärenden ska få det i år står fast.

Avvecklingen av boendeplatser fortsätter
I takt med att allt fler asylärenden avgörs minskar antalet inskrivna i mottagningssystemet och därmed även behovet av asylboenden. Migrationsverket fortsätter därför att avveckla upphandlade tillfälliga boendeplatser runtom i landet.

Det är först och främst direktupphandlade tillfälliga boenden som avvecklas, därefter kommer de boenden som upphandlats i ramavtalen. Hittills i år har omkring 12 500 platser avvecklats.

Ökat antal ankomster till Italien
Sedan våren 2016 har antalet människor som sökt asyl i Sverige legat på en stabil nivå. Anledningarna är framförallt en fortsatt restriktiv migrationspolitik i EU, överenskommelsen mellan EU och Turkiet, gräns – och ID-kontroller samt den tillfälliga lagen i Sverige.

Samtidigt är drivkrafterna att ta sig till Europa fortsatt starka runtomkring i världen. Detta syns bland annat i Italien där antalet ankomster via den centrala Medelhavsrutten ökat med 45 procent i början av 2017 jämfört med samma tid förra året. Detta har dock inte påverkat Sverige i någon större omfattning i år.

Oförändrad prognos för asylsökande till Sverige
Enligt Migrationsverkets prognos kommer mellan 22 000 och 45 000 personer att söka asyl i Sverige under året. Planeringsantagandet* är 34 700 personer, inklusive omplacering av 3 700 asylsökande från Italien och Grekland. Planeringsantagandet är samma som februariprognosen, medan det lägre scenariot har sänkts med 3 000 personer.

Planeringsantagande för ensamkommande asylsökande barn är 2 400 under 2017 och 2 900 under 2018, vilket inte innebär någon skillnad jämfört med förra prognosen.

Antalet ansökningar från anhöriga till personer som beviljats asyl bedöms bli färre jämfört med förra prognosen. Detta gäller både för 2017 och kommande år.

Här finns prognosen (pdf)

Fakta om Migrationsverkets verksamhets– och utgiftsprognos
Migrationsverket ska redovisa anslagsprognoser för 2017-2021 vid fem tillfällen under året. Fyra gånger om året lämnas kommenterade prognoser till regeringskansliet. Nästa prognos kommer i juli 2017.

*Prognosen utgår från ett övre och ett nedre scenario samt ett planeringsantagande däremellan, vilket är det scenario som Migrationsverket planerar utifrån.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Antalet människor som kommer söka asyl i Sverige är i princip oförändrat, jämfört med den bedömning som gjordes i februari. Det visar Migrationsverkets senaste prognos.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan från Migrationsverket och Nordiska museet: SPEAK OUT - LISTEN UP!

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 10:52 CEST

Närmare 80 procent av de senaste sex årens migration till Sverige faller i skuggan av mediernas rapportering om människor på flykt och är så gott som frånvarande i det offentliga samtalet.

Varför är stora delar av migrationen till Sverige osynlig i debatten och vilka följder får detta? Vad behövs för att vända trenden och vad skulle hamna på agendan om Sveriges nya invånare fick en starkare röst i debatten?

Vad händer när vi börjar tala med i stället för om varandra? Möt personer som har inspirerats av kommunikationssatsningen MIG Talks för att bryta ny mark och sprida en mer mångfacetterad bild av migration och flyktingskap.

Panelsamtal och diskussion med människorna som själva har migrerat, och profiler från akademi, medier, kultur och myndigheter.

Plats: Samlingssalen i Nordiska museet på Djurgårdsvägen 16, Stockholm
Tid: Fredag 21 april, 15:00-17:30
OSA: Föranmälan senast 19 april till: ulla.karin.warberg@nordiskamuseet.se

Dessutom: On stage, beyond the headlines – vem som helst som har egen migrationserfarenhet får säga sin mening.

Möt människorna som migrerar, medierna som sprider bilder, akademin och kulturvärlden, opinionsbildare och beslutsfattare.

Bland deltagarna: Mikael Ribbenvik, Migrationsverkets vikariande generaldirektör; Sanne Houby-Nielsen, styresman för Nordiska museet; Jonas Engman, etnolog; Lisa Söderlindh, ansvarig för MIG Talks, David Landes, innehållschef the Local; Kristof Tamas, kanslichef på Delegationen för migrationsstudier; Kerstin Brunnberg, f d vd Sveriges Radio mm; Garance Legrand, The Newbie guide to Sweden; Suad Ali, expert Migrationsverket; Mats Nilsson, teamledare Clio Online, Bonnier Education; Helén Nilsson, chef för kommunikationsavdelningen, Svenska institutet; Robert Englund, projektledare Migrationsinfo.se; Karl Dalén, ansvarig för sociala medier, Dagens Nyheter; Maja Dahl, samtalsledare för Podden ”Människor och migration”, Arena Idé; Heike Graf, docent i medier och kommunikation vid Södertörns Högskola; Annika Rosén, docent vid Malmö högskola.

Moderator: Staffan Dopping

Ett arrangemang av: Migrationsverket och Nordiska museet

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Vad går förlorat i gapet mellan den synliga och faktiska migrationen till Sverige?

Läs vidare »
Media no image

Första medicinska åldersbedömningen snart klar

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 08:15 CEST

Om en månad förväntas Rättsmedicinalverket skicka det första utlåtandet om en asylsökandes ålder till Migrationsverket.

− Det betyder att vi snart kommer att kunna fatta det första beslutet där Rättsmedicinalverkets åldersbedömning finns med som en del av bevisningen, säger Daniel Salehi, Migrationsverkets processledare för åldersbedömningar.


Migrationsverket har sedan början av mars gett möjligheten att genomgå medicinsk åldersbedömning i ärenden där den sökandes ålder är oklar. Den medicinska ålderbedömningen är frivillig och görs av Rättsmedicinalverket, som får underlag av upphandlade mottagningar runtom i landet.

Hittills har 1340 personer fått ett erbjudande om att genomgå medicinsk ålderbedömning och 1207 har tackat ja genom att skriva under en blankett.

Migrationsverket kan skicka upp till 500 beställningar per månad och region till Rättsmedicinalverket.

Som underlag för den medicinska åldersbedömningen får den sökande göra två undersökningar: En röntgenundersökning av visdomständerna och en magnetkameraundersökning av knäleden. Efter undersökningar och analyser av bilder gör en rättsläkare en bedömning om personen är över eller under 18 år. Rättsmedicinalverkets bedömning kallas rättsmedicinskt utlåtande om ålder.

Utlåtandet säger inte exakt hur gammal man är, utan är en bedömning om personen är över eller under 18 år, säger Ann Lemne, utvecklingschef vid Rättsmedicinalverket.

Det rättsmedicinska utlåtandet om ålder skickas till Migrationsverket som sedan gör en samlad bedömning av utlåtandet och annan stödbevisning, exempelvis skolbetyg och den sökandes berättelse.

Detta, tillsammans med de skyddsskäl som den sökande åberopat, ligger sedan till grund för Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd.

Enligt ett lagförslag som föreslås träda i kraft den 1 maj, kommer Migrationsverket att fatta ett tillfälligt beslut om åldern för den sökande, i början av asylprocessen. Inför ett sådant tillfälligt beslut kan en medicinsk åldersbedömning finnas med.

Knappt 18 000 ensamkommande barn väntar fortfarande på att få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad av Migrationsverket. Bland dem finns personer som sökte asyl 2015 och senare.

- Alla dessa personer kommer inte bli aktuella för medicinsk åldersbedömning, exempelvis för att vi bedömer att det redan finns handlingar som visar att personen sannolikt är underårig, säger Daniel Salehi.

Fakta
Knappt 38 000 ensamkommande barn har sökt asyl sedan 2015.
2016 fattade Migrationsverket 9542 beslut om uppehållstillstånd för ensamkommande barn.
Perioden januari till mars 2017 har 1471 beslut fattats.
Bifallsfrekvensen var 78 procent under 2016 för ensamkommande barn.
Snitthandläggningstid för 2016: 328 dagar.
Åldersuppskrivningar 2016: 3400 personer.
2017, jan-mars: 278 personer.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Om en månad förväntas Rättsmedicinalverket skicka det första utlåtandet om en asylsökandes ålder till Migrationsverket. − Det betyder att vi snart kommer att kunna fatta det första beslutet där Rättsmedicinalverkets åldersbedömning finns med som en del av bevisningen, säger Daniel Salehi, Migrationsverkets processledare för åldersbedömningar.

Läs vidare »
Media no image

Migrationsverket bjuder in dig till pressträff om medicinska åldersbedömningar

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2017 12:36 CEST

Träffen inleds med en kort introduktion. Därefter finns möjlighet att ställa frågor och att genomföra enskilda intervjuer.

Tid: Fredagen den 31 mars kl. 09.00

Plats: Rättsmedicinalverket, Klarabergsviadukten 90, hus D.

Obligatorisk föranmälan till press@migrationsverket.se senast den 30 mars kl.12.00. Var beredd att kunna visa upp presslegitimation eller motsvarande.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Möt experter från Migrationsverket och Rättsmedicinalverket som berättar om den nya ordningen i asylprövningen och hur en medicinsk åldersbedömning går till.

Läs vidare »
Media no image

Facken på Migrationsverket anlitar en arbetstagarkonsult i omställningsarbetet

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 15:42 CET

Partsrådet* inom den statliga sektorn har beslutat att Migrationsverkets fackliga organisationer ska få anlita en arbetstagarkonsult för att granska och analysera verkets underlag för det pågående omställningsarbetet. Enligt planerna ska granskningen pågå till den 12 maj.

På Migrationsverket pågår ett stort arbete med att anpassa organisationen till att det kommer betydligt färre asylsökande än tidigare. I början av året lämnade de fackliga organisationerna på Migrations­verket in en begäran om att få anlita en arbetstagarkonsult och i mitten av förra veckan fick de klartecken av Partsrådet *. Syftet med konsultens arbete är ge de fackliga organisationerna stöd inför förhandlingarna med arbetsgivaren om verkets omställningsbeslut.

Arbetstagarkonsulten kommer att granska strategiska och ekonomiska dokument samt intervjua ledning, arbetsgivarrepresentanter och medarbetare. Tanken är att arbetsgivarkonsulten ska ta reda på vad de intervjuade tycker om de frågor och förändringar som är på gång inom myndigheten.

Den 12 maj ska konsulten vara klar med sitt arbete. Fram till dess fortsätter Migrationsverket att planera omställningsarbetet. En dialog kommer att föras om vilka typer av förhandlingar som kan genomföras.

* Rådet är till för ett partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet. Det är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, OFR/S,P,Olänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Saco-Slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Sekolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Partsrådet stödjer lokala parter i gemensamma frågor som de centrala parterna fastställt i kollektivavtal. Läs mer om Partsrådet på www.partsradet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Partsrådet* inom den statliga sektorn har beslutat att Migrationsverkets fackliga organisationer ska få anlita en arbetstagarkonsult för att granska och analysera verkets underlag för det pågående omställningsarbetet. Enligt planerna ska granskningen pågå till den 12 maj.

Läs vidare »
Media no image

Migrationsverket anpassar verksamheten i region Väst

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 12:47 CET

Migrationsverket fortsätter att planera för en minskad organisation från 2017 och framåt. Bakgrunden är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem. I hela landet ska 180 boenden avvecklas under våren och i region Väst avvecklas 22 boenden.

Mottagningen i regionen minskar
I region Väst, liksom i övriga regioner, minskar behovet av antal årsarbetare* inom mottagningen. Under hösten 2017 behöver antalet minska med cirka 75 årsarbetare från dagens cirka 400 årsarbetare. Den övergripande målsättningen är att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns hos befintliga medarbetare så långt som det är möjligt.

− Vi ser över vilka arbetsuppgifter som ligger på mottagningen och hur de kan fördelas på bästa sätt mellan orterna, säger regionchef Marcus Toremar.

Finns kvar på alla orter trots minskningen
Regionen kommer att ha kvar sin verksamhet på alla orter där man finns idag, men några orter berörs mer av förändringen. Mariestad minskar med 25 årsarbetare, Vänersborg med 26 årsarbetare och Halmstad med 21 årsarbetare.

− För oss är det viktigt att ha kvar verksamhet på alla orter, dels på grund av antalet sökande, dels på grund av de geografiska avstånden i regionen, säger Marcus Toremar.

Mottagningsenheter har blivit tillståndsenheter
För att minska antalet årsarbetare inom mottagningen och samtidigt öka kapaciteten inom tillståndsprövningen, har mottagningsenheten i Falkenberg och en av mottagningsenheterna i Borås omvandlats till tillståndsenheter. Regionen har också börjat hantera arbets- och studerandetillstånd. Under året ska regionen avgöra totalt 22 200 tillståndsärenden.

− Vi tar ett krafttag inom tillståndsprövningen, och även inom asylprövningen har vi mycket att göra detta år, säger Marcus Toremar.

Antalet årsarbetare inom asylprövningen behöver öka något under årets första månader för att därefter ligga konstant under året. Regionen ska avgöra 12 000 asylärenden och utreda 7 900 asylärenden till och med sista augusti i år.

Nästa steg i regionens omställning
I dagsläget finns inte någon konstaterad övertalighet och det är för tidigt att säga hur många som kommer att varslas om uppsägning. De fackliga representanterna och medarbetare i regionen är informerade.

Region Väst
Migrationsverket har i dag 900 årsarbetare i region Väst. Hela myndigheten har cirka 8 400 medarbetare. Samtliga regioner har påbörjat omställningsarbetet.

Region Väst omfattar Migrationsverkets verksamhet i Hallands län och Västra Götalands län.

Du hittar Migrationsverkets regionindelning här (pdf).
Läs även en tidigare nyhet från 19 januari: Migrationsverket inleder återgång till mindre organisation


*Antal årsarbetare och antal medarbetare är inte samma sak.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Region Väst räknar med att bli runt 75 färre årsarbetare inom mottagningen under 2017. Verksamheten måste anpassas till behov och budget. – Vi minskar inom mottagning och försöker fördela tjänsterna på bästa sätt mellan orterna. Samtidigt behöver vi fler som jobbar med tillstånds-ärenden, säger regionchef Marcus Toremar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • praacmmcesrbsttwaujahinsccqleutehrn@migrationsvegblamrrkkzxaetfj.se
  • 010-485 66 55 (kl.8-17)
  • 010-485 06 96 (Pressjour)

Om Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.