Tnzvgd05b940mmo3r45w

Migrationsverket har nått målen för 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 01, 2018 12:21 CET

Migrationsverket har nått målen för handläggningen av ärenden 2017. Det visar den preliminära årsstatistiken. – Årets resultat är mycket bra och ligger inom felmarginalen för prognosen. Vi har klarat detta tack vare mycket goda insatser av våra medarbetare. Jag beklagar väntetiderna för de sökande, men vi har nu brutit en negativ trend, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Media no image

Migrationsverket justerar avvecklingsplanen för tillfälliga boenden

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 14:05 CET

Migrationsverket justerar planen att avveckla samtliga tillfälliga boenden före sommaren. Nu senareläggs avvecklingen av 16 av de 24 boenden som återstår.

Migrationsverket har under vintern avvecklat ett stort antal boenden i takt med att antalet inskriva i mottagningssystemet minskat och planen var att avveckla samtliga boenden före sommaren. Orsaken är att färre personer söker asyl vilket leder till ett minskat behov av boenden och ett minskat mottagningssystem.

– Våra medarbetare ute i landet har gjort en otrolig arbetsinsats, säger Migrationsverkets operativa chef Janne Wallin.

Antalet inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms minska från 76 000 till 48 000 vid årets slut, varav knappt hälften bor i Migrationsverkets boenden. Den 14 mars fattade Migrationsverkets operativa chef beslut om att avveckla åtta tillfälliga boenden före sommaren. Resterande 16 boenden kommer att avvecklas löpande efter behov.

Senareläggningen beror dels på att de sökande lämnar boendena i långsammare takt än väntat, dels på att ersättningsboendena inte är tillgängliga i den omfattning som krävs. Ersättningsboendena måste kunna nyttjas fullt ut, vilket kräver anpassningar av exempelvis brandskyddet.

Migrationsverket behöver även ha beredskap för att gymnasielagen kan leda till att fler än beräknat behöver bo i Migrationsverkets boenden.

En senare avveckling beror inte på någon ny prognos gällande antalet asylsökande.

Före sommaren kommer åtta boenden med sammanlagt cirka 800 platser i regionerna Nord, Öst och Väst att avvecklas. Resterande boendeplatser, cirka 1350 stycken, i regionerna Nord, Öst, Väst och Syd kommer att avvecklas löpande med två månaders uppsägningstid.

De som bor i boenden som avvecklas kommer att erbjudas nya boenden och hjälp att flytta. De nya boenden som kommer vara aktuella är korridorsboenden eller lägenheter. Familjer ska prioriteras till lägenheter.

– Migrationsverket gör bedömningar från fall till fall och vår ambition är att det nya boendet ska vara så bra som möjligt för de sökande, säger Janne Wallin.

Boenden som avvecklas före den 31 maj:

Boende Region län Kommun Belagda platser
Åtvidaberg RAM 3 Öst Östergötlands län Åtvidabergs kommun 141
Silverringen Öst Östergötlands län Norrköpings kommun 85
Götaströms värdshus Öst Jönköpings län Vaggeryds kommun 34
Ljunga Park Öst Jönköpings län Sävsjö kommun 102
Mäshult Väst Hallands län Varbergs kommun 73
Mäshult Annexet Väst Hallands län Varberg 34
Hotell i Åsarna 2 Nord Jämtlands län Bergs kommun 73
Cape East RAM 3 Nord Norrbottens län Haparanda kommun 268
Totalt 810

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Migrationsverket justerar planen att avveckla samtliga tillfälliga boenden före sommaren. Nu senareläggs avvecklingen av 16 av de 24 boenden som återstår.

Läs vidare »
Media no image

Fyra tänkbara platser för nytt förvar i norra Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 08, 2018 14:44 CET

Migrationsverket har beslutat att se närmare på fyra olika lokaliseringar för ett nytt förvar i norra Sverige. De fyra platserna ligger i Östersund, Boden, Luleå och Umeå. På två av dessa handlar det om tomtmark med befintliga byggnader, de två andra är obebyggd tomtmark.

I januari skickade Migrationsverket, via byggkonsult­företaget Sweco, ut en förfrågan om ledig tomtmark till tre kommuner – Luleå, Umeå och Östersund. Bakgrunden är regeringens uppdrag till Migrationsverket att öppna 150 nya förvarsplatser. I uppdraget specificerar regeringen att Migrationsverket ska förlägga förvarsplatser även i norra Sverige. Det nordligaste förvaret finns i dag i Gävle.

– Tomtförfrågan skickades ut eftersom vi i ett tidigare skede hade svårt att hitta bra befintliga lokaler i norra Sverige att bygga om till förvar, säger Torbjörn Nyberg, chef för förvarsavdelningen.

Befintliga lokaler

Efter verkets förfrågan har en mängd olika intressenter hört av sig, och inte bara från de tre kommunerna myndigheten vände sig till i utskicket. Flera intressenter som hört av sig kan också erbjuda befintliga lokaler som skulle kunna omvandlas till förvar.

– Vi har nu gått igenom de underlag vi fått in, och har beslutat att titta närmare på fyra av dessa. I Östersund och Boden handlar det om befintliga lokaler, medan det i Umeå och Luleå är obebyggd tomtmark. Samtliga uppfyller de grundkrav som Migrationsverket ställer på ny förvarsverksamhet, säger Torbjörn Nyberg.

Kraven handlar om närhet till polis, Kriminalvården samt flygplats med goda förbindelser med Stockholm. Migrationsverket inleder nu ett förstudiearbete när de fyra alternativen undersöks närmare.

Olika aktörer

I fallet Umeå och Luleå är det fastighetsägaren Specialfastigheter som visat intresse. I Boden är det kommunen som äger fastigheten och byggnaden. I Östersund är det en byggnad som tidigare inrymt Statens institutionsstyrelsens verksamhet på orten.

Verkets målsättning är att kunna öppna det nya förvaret i norra Sverige så fort som möjligt. Samtidigt är det viktigt att den nya lokalen är ändamålsenlig utifrån Migrationsverkets behov.

– De berörda fastighetsägarna behöver nu sända oss underlag så att vi kan bedöma vad det kostar att antingen bygga nytt eller bygga om, samt hur lång tid processen kan ta. Det är inte säkert att det blir dyrare att bygga nytt än att bygga om. Vi måste också ta höjd för flera osäkerhetsfaktorer, såsom de respektive kommunernas inställning till ett eventuellt nytt förvar, säger Torbjörn Nyberg.

Läs mer om bakgrunden och planerna för det nya förvaret i en tidigare artikel.

 

Fakta om förvaren

 • Migrationsverkets 357 förvarsplatser är i dag fördelade på fem orter; Åstorp, Kållered, Flen, Märsta och Gävle. Ambitionen är ytterligare cirka 150 platser i landet under året, varav alltså ett 40-tal i norra Sverige.
 • Förvaren i Märsta och Flen utökar antalet platser under 2018.
 • Ett nytt tillfälligt förvar öppnas i Ljungbyhed under våren 2018.
 • Migrationsverkets förvarsverksamhet bedrivs dygnet runt. Personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige och ska avvisas eller utvisas kan i vissa fall tas i förvar. Förvar kan även användas om det är nödvändigt för att utreda någons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är oklar. Beslut om att ta en person i förvar kan fattas av Migrationsverket, polisen och migrationsdomstolarna.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Migrationsverket har beslutat att se närmare på fyra olika lokaliseringar för ett nytt förvar i norra Sverige. De fyra platserna ligger i Östersund, Boden, Luleå och Umeå. På två av dessa handlar det om tomtmark med befintliga byggnader, de två andra är obebyggd tomtmark.

Läs vidare »
Media no image

Migrationsverket stänger sin verksamhet i Söderhamn

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 14:11 CET

Migrationsverket har beslutat att stänga sin verksamhet i Söderhamn. Orsaken är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem.

Från och med den 16 mars hänvisas alla sökande och övriga besökare i Söderhamn till Migrationsverket i Uppsala och Sundsvall. Migrationsverkets verksamhet minskar och organisationen behöver anpassas efter dessa förutsättningar. Det sker huvudsakligen genom att minska resurserna inom asylprövningen och mottagningen. Orsaken är färre asylsökande i Sverige i kombination med att alltfler inskrivna i mottagningssystemet är i slutskedet av sina asylprocesser och kommer att flytta ut under året.

I samband med att verksamheten i Söderhamn läggs ned berörs cirka 17 medarbetare som fått besked om uppsägning eller omplacering till annan ort.

- Var i regionen vår verksamhet ska finnas kvar är beslutad på strategisk nivå för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett så kostnadseffektivt och bra sätt som möjligt, säger sektionschef Maria Löfgren.

Sökande och övriga besökare hänvisas till andra mottagningsenheter

Asylsökande och övriga besökare välkomnas från och med den 16 mars till Migrationsverket i Uppsala och Sundsvall.

- De som vill komma i kontakt med Migrationsverket ska fortsatt kunna göra det på ett enkelt sätt. Dels genom att besöka oss på våra orter i regionen, dels genom att besöka vår webbplats migrationsverket.se, säger Maria Löfgren.

Ett gott samarbete med kommun och intresseorganisationer

- Jag vill rikta ett stort tack till ett gott samarbete med andra samhällsaktörer i vårt upptagningsområde, det har varit väldigt värdefullt för oss och för de sökande. Och jag vill skicka mitt varma tack till de människor som visat intresse och engagemang för de sökande helt ideellt på sin fritid, det är en ovärderlig insats, säger Maria Löfgren.


Fakta

Mottagningsenheten i Söderhamn stänger sin verksamhet för de sökande den 16 mars. De sökande hänvisas i första hand till Sundsvall och Uppsala.

Det är 913 antal sökande som berörs. Sökande, civilsamhälle och samhällsaktörer informeras via brev och i anslag i receptionen.

All personal på enheten, 17 personer, har blivit uppsagda eller omplacerade.

Personalen består av teamledare, mottagningshandläggare, mottagningsassistenter och boendeassistenter.

De sista asylsökande flyttas från Hälsingland den 12 april 2018.

Kontaktuppgifter

Migrationsverkets presstjänst

Telefon: 010-485 66 55

Sektionschef Maria Löfgren 010-485 54 24

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Migrationsverket har beslutat att stänga sin verksamhet i Söderhamn. Orsaken är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem.

Läs vidare »
Media no image

MiÖD-domar öppnar för helhetsbedömningar i arbetstillståndsärenden

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 09:34 CET

Två domar i Migrationsöverdomstolen (MiÖD) har givit Migrationsverket möjlighet att göra helhetsbedömningar om villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Mindre misstag ska därigenom kunna kompenseras.
– Vi ska fortfarande pröva om villkoren är uppfyllda, men domarna öppnar för en mindre strikt tillämpning av lagen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Migrationsverket har tidigare varit bundet av två avgöranden i MiÖD från 2015, när det gäller tillämpningen av utlänningslagen som berör arbetstillstånd.*

– De tidigare domarna gav oss inte möjlighet att se till en helhet när det gällde vår bedömning om ett arbetstillstånd skulle återkallas, eller inte förlängas. Det innebar att om det framkom uppgifter som visade att villkoren i någon del inte var uppfyllda, så skulle tillståndet återkallas, eller inte förlängas när det gällde förlängningsansökningar, säger Fredrik Beijer.

Två nya MiÖD-avgöranden från december 2017, tog upp frågan om betydelsen av att arbetstagarens lön under en period varit lägre än kollektivavtalsenlig lön, samt frågan om betydelsen av att tjänstepension- och sjukförsäkring saknades under delar av tillståndstiden.

Kompenserande inslag

Enligt Fredrik Beijer innebär de nya domarna en förändring i att Migrationsverket nu kan göra en helhetsbedömning av om villkoren för arbetstillstånd i sin helhet är uppfyllda.

– I båda domarna uttalas att en helhetsbedömning ska göras som innebär att mindre misstag kan kompenseras på annat sätt. Det innebär till exempel att ett något sämre försäkringsskydd kan kompenseras av en något högre lön än vad kollektivavtalet i den berörda branschen säger. Den ena domen understryker också att rent administrativa misstag, som rättats av arbetsgivaren, inte måste ligga till grund för att avslå en förlängningsansökan, säger Fredrik Beijer.

Ska skydda arbetstagaren

Han påpekar att en i sammanhanget viktig aspekt är att lagstiftningen ska skydda arbetstagare från att utnyttjas på ett otillbörligt sätt.

– Även om verket hädanefter gör helhetsbedömningar i arbetstillståndsärenden, måste vi beakta och undersöka om anställningen i sin helhet uppfyller villkoren och inte baseras på ett skenavtal eller är oseriöst på annat sätt. I sådana fall ska ansökan om arbetstillstånd avslås. Det ingår i vårt uppdrag att bevaka inte bara skyldigheter utan också rättigheter. Vi måste vara lika noggranna med detta som innan MiÖD-domarna, säger Fredrik Beijer.

Följt domarna sedan de kom

I en ny rättslig kommentar, baserad på de två nya domarna, preciserar Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer hur helhetsbedömningarna ska göras. Läs den rättsliga kommentaren här.

– Den rättsliga kommentaren är ett stöd för verksamheten i bedömningen av ärendena. Men Migrationsverket har i sin ärendebedömning tillämpat domarna sedan de kom den 13 december, säger han.

Den tidigare praxisen innebar en strikt och därmed också exakt tolkning av bestämmelserna. Nu betonas istället en helhetsbedömning i varje ärende. Vad får det för konsekvenser för verkets prövning av dessa ärenden?

– Domarna innebär att vi nu öppnar ett nytt arbetsfält: individuella helhetsbedömningar i arbetstillståndsärenden. Exakt hur praxisen nu kommer att utvecklas för dessa ärenden är för tidigt att säga. I slutändan är det migrationsdomstolarna som kommer att avgöra var gränserna går för att villkoren ska kunna anses vara uppfyllda i sin helhet, säger Fredrik Beijer.

Bättre anpassade

Han anser att MiÖD:s domar från december innebär att rättstillämpningen nu blir mer balanserad.

– MiÖD gör rimliga bedömningar som är mer anpassade till de faktiska omständigheter vi ofta möter i den här typen av ärenden, säger Fredrik Beijer.

Samtidigt som MiÖD genom de nya domarna ändrar tolkningen av bestämmelserna i lagen som reglerar arbetstillstånd, har regeringen arbetat med ett förslag till ändringar i lagen.

– Vår tolkning i nuläget är att regeringens förslag går i linje med det som uttalas i MiÖD:s nya domar, säger Fredrik Beijer.

* Utlänningslagens kapitel 6 paragraf 2 berör frågan om villkoren för att beviljas ett arbetstillstånd i Sverige:

”Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning, om
1. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig, och
2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.”

Läs MiÖD-dom 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs MiÖD-dom 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs den rättsliga kommentaren här.

Läs frågor och svar om arbetstillstånd.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Två domar i Migrationsöverdomstolen (MiÖD) har givit Migrationsverket möjlighet att göra helhetsbedömningar om villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda. Mindre misstag ska därigenom kunna kompenseras. – Vi ska fortfarande pröva om villkoren är uppfyllda, men domarna öppnar för en mindre strikt tillämpning av lagen, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Läs vidare »
Media no image

Prognos: ”Nu har vi förutsättningar för att jobba annorlunda”

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 12:48 CET

Vid halvårsskiftet 2018 ska de som sökt asyl innan 2017 ha fått beslut i sina ärenden.
− Vi har nu skapat förutsättningar för att jobba annorlunda, med hela myndighetens förmåga. Vi har avgjort en kvarts miljon asylärenden de senaste tre åren, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Antalet människor som söker asyl i Sverige idag är stabilt och utvecklingen bedöms fortgå under året. Totalt väntas 23 000 personer söka asyl, varav 1 500 är ensamkommande barn. Nästa år väntas antalet asylsökande öka till 29 000, utifrån att den tillfälliga lagen upphör i mitten av det året.

Många är i den senare delen av asylprocessen

Den jämna utvecklingen tillsammans med att äldre ärenden har avgjorts, gör att Migrationsverket kan flytta fokus från mottagning och asylprövning till den senare delen av asylprocessen. Det innebär att mer kraft kommer att läggas på förvar, återvändande och domstolsprövning.

Ändrade förutsättningar och ökad effektivitet

Under 2018 går asylprövningen successivt helt över till att sortera ärenden i olika spår utifrån utredningsbehov − exempelvis ärenden med hög beviljandefrekvens eller uppenbart ogrundade ärenden − för en mer effektiv handläggning. Migrationsverket kommer även att öka takten på digitaliseringen för att minska manuella administrativa och resurskrävande inslag i processerna. Enligt dagens prognos väntas antalet öppna ärenden som inte har fått beslut minska från 36 700 till 12 800 under 2018.

− Vi vill så fort som möjligt komma tillbaka till realtidshandläggning, det vill säga att behandla ärenden i den takt de kommer in för att undvika till exempel kompletteringar och handläggarbyten under väntetiden, säger Mikael Ribbenvik.

Kortare väntetider mot slutet av året

De senaste årens växande väntetider kommer att gå ner. Inom ärendeslaget studier är väntetiderna redan kortade, medan nya asyl- och arbetstillståndsärenden bedöms få väntetider på under fyra månader efter halvårsskiftet.

− Det myndigheten nu fokuserar på handlar om att skapa en framtida samlad förmåga som anpassas kontinuerligt efter vårt uppdrag. En viktig del i det är att ge riktigt bra förutsättningar för de medarbetare som är kvar, säger Mikael Ribbenvik.

Läs prognosen i sin helhet här (pdf)


FAKTARUTA
Migrationsverket ställer om

Främst under första halvåret 2018 fortsätter Migrationsverket sin omställning och det berör i första hand mottagning och asylprövning, samt påverkar även hela den operativa verksamheten.

Läs mer om omställningen här

SIFFROR (beräkningar)

Prognos för 2018

Asyl 2018
- 23 000 väntas söka asyl, varav 1500 ensamkommande barn
- 12 800 bedöms vara öppna ärenden vid årets slut, varav 2 500 förlängningsärenden
- Cirka 54 000 ärenden beräknas avgöras, varav runt 10 000 förlängningsärenden
- Syrien, Georgien, Irak och Afghanistan är de största asylsökande nationaliteterna (i januari 2018)

Arbetstillstånd 2018
- 61 000 ärenden väntas inkomma, varav 40 000 förstagångsärenden
- 68 000 ärenden beräknas avgöras, varav 41 000 förstagångsärenden

Studier 2018
- 24 000 ärenden väntas inkomma, varav 15 000 förstagångsärenden
- 23 000 ärenden beräknas avgöras, varav 14 000 förstagångsärenden

Anknytning, (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018
- 56 000 väntas söka på anknytning, varav 44 000 förstagångsärenden
- Cirka 95 000 anknytningsärenden beräknas avgöras, varav 12 000 förlängningsansökningar

Kommunmottagning (bosättning) 2018
46 700 nyanlända totalt beräknas tas emot i kommunerna i år
- varav 23 000 är sökande från asylmottagningen, vilka har fått uppehållstillstånd
- varav cirka 19 000 är inresta anhöriga till före detta asylsökande, vilka har fått uppehållstillstånd
- varav 5000 är kvotflyktingar

Återvändandeärenden (asyl och övriga tillståndsärenden) 2018
28 400 återvändandeärenden beräknas avgöras
- varav 10 000 bedöms lämna landet självmant (efter avslag på asylansökan)
- varav 3 500 bedöms lämnas över till polisen för att verkställas med tvång (efter avslag på asylansökan)
- varav 12 100 bedöms vara överlämnade till polis och avvikna (efter avslag på asylansökan)
- 11 500 verkställighetshinder väntas inkomma
- 11 200 bedöms avgöras under året

Inskrivna i mottagningssystemet 2018
Personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms minskar från 76 000 till 48 000 vid årets slut, varav knappt hälften i Migrationsverkets boenden. Inskrivna ensamkommande barn beräknas minska under året från 4 700 till omkring 1 600 vid årets slut.

LÄNKAR

Så tar Migrationsverket fram en ny prognos

Här hittar du Migrationsverkets tidigare verksamhets- och utgiftsprognoser.

* Prognoserna lämnas i februari, april/maj, juli och oktober. I januari 2018 lämnas dessutom en förenklad prognos.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Vid halvårsskiftet 2018 ska de som sökt asyl innan 2017 ha fått beslut i sina ärenden. − Vi har nu skapat förutsättningar för att jobba annorlunda, med hela myndighetens förmåga. Vi har avgjort en kvarts miljon asylärenden de senaste tre åren, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket.

Läs vidare »
Media no image

Rekryteringsdag på Migrationsverket i Malmö

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 11:09 CET

Torsdagen den 15 februari anordnas en rekryteringsdag på Migrationsverket i Malmö. Fler än 18 myndigheter, kommuner, och förvaltningar med rekryteringsbehov kommer att finnas på plats för att träffa varslade medarbetare på Migrationsverket.
– Vi vet att våra medarbetare har en högt värderad kompetens på arbetsmarknaden idag, säger Åsa Lindberg, regionchef i region Syd.

Rekryteringsdagen, som arrangeras i samverkan med Arbetsförmedlingen, är en av de insatser som genomförs för att bidra till att på bästa sätt tillvarata varslade medarbetares erfarenhet och kompetens.
– Många av dem som nu måste lämna myndigheten har gjort viktiga insatser. Som arbetsgivare ska vi göra vad vi kan för att hjälpa dem vidare i karriären. Rekryteringsdagen är en konkret aktivitet för att sammanföra medarbetarna med potentiella framtida arbetsgivare, säger Åsa Lindberg, regionchef i region Syd.

På rekryteringsdagen kommer fler än 18 myndigheter, kommuner och förvaltningar att finnas på plats för att presentera sin verksamhet och sina anställningsbehov. Medarbetarna kommer att få möjlighet att ställa frågor och presentera sig.
– Ambitionen är att denna insats gör det möjligt för arbetsgivare och våra medarbetare att knyta kontakter som kan leda till nya jobb där våra medarbetares kompetens och erfarenhet tas tillvara, säger Åsa Lindberg.

Inför rekryteringsdagen har Migrationsverket samarbetat med Arbetsförmedlingen för att få offentlig verksamhet till arrangemanget. Några av de arbetsgivare som kommer att vara på plats är Polisen, Skatteverket, Malmö stad, CSN, Tullverket, Försäkringskassan och länsstyrelsen i Skåne. Arbetsförmedlingen kommer också att finnas på plats under dagen.

För ytterligare information kontakta:
Maria Rydström, kommunikatör Migrationsverket. Telefon: 010-485 88 06
Ninni Benediktson, Eures Line Manager, Arbetsförmedlingen. Telefon: 010-486 12 19

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Torsdagen den 15 februari anordnas en rekryteringsdag på Migrationsverket i Malmö. Fler än 18 myndigheter, kommuner, och förvaltningar med rekryteringsbehov kommer att finnas på plats för att träffa varslade medarbetare på Migrationsverket. – Vi vet att våra medarbetare har en högt värderad kompetens på arbetsmarknaden idag, säger Åsa Lindberg, regionchef i region Syd.

Läs vidare »
Media no image

Förenklad prognos: Små skillnader från oktoberprognosen

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 12:49 CET

Migrationsverket gör mindre justeringar av prognosen jämfört med den bedömning som gjordes i oktober. Det visar den förenklade prognos som myndigheten lämnar till regeringen idag.

I den senaste prognosen som kom i oktober 2017 bedömde Migrationsverket att myndigheten skulle avgöra totalt cirka 80 000 asylärenden under 2017. Nu står det klart att Migrationsverket fattat beslut i 78 900 asylärenden, vilket innebär att skillnaden blev marginell (1 procent). Det är även marginella skillnader när det gäller hur många ärenden som väntar på beslut i början av 2018 samt för antalet beslut i tillstånds- och medborgarskapsärenden.

- Det är bra att så många har fått sitt beslut. Vi vet att många har väntat länge på besked. Att avgöra de återstående ärendena så snabbt som möjligt i början av 2018 är högsta prioritet inom asylprövningen, säger Per Ek, presschef på Migrationsverket.

När det gäller ensamkommande barn var målet att alla som sökte 2015 och 2016 skulle få beslut under 2017. De flesta, drygt 18 000, har fått beslut. Idag väntar cirka 2 500 minderåriga, fortfarande på beslut. Att Migrationsverket inte avgjort dem beror i många fall på att vi väntar på medicinska åldersbedömningar eller att de sökande presenterat nya asylskäl efter åldersbedömningen. Utöver gruppen minderåriga väntar ungefär 1300 personer, som kom innan 2017 och som fyllt 18 år eller bedömts vara vuxna, på beslut.

En stor och snabb omställning

Det har gått drygt två år sedan Sverige tog emot 163 000 asylsökande under ett år. Sedan dess har Migrationsverket fattat beslut i cirka 200 000 asylärenden. Under 2017 har mottagningssystemet minskat från cirka 123 000 inskrivna vid årets början till 76 600 vid årets slut.

- Det stora antalet asylsökande som kom under 2015 och i början av 2016 ställde krav på en snabb expansion av verksamheten. Nu när färre söker asyl är kravet att en lika snabb avveckling måste ske, vilket innebär att myndigheten måste genomföra omfattande personalneddragningar på kort tid under året, säger Per Ek.

Inriktningen är att asylprövningen minskar under 2018 från cirka 2400 till cirka 900 medarbetare och mottagningen från cirka 1900 till 900 medarbetare.

Första större prognosen kommer i februari

Migrationsverket ska redovisa anslagsprognoser för 2018-2022 vid fem tillfällen under året. Prognoserna lämnas till regeringskansliet i februari, maj, juli och november. Den januariprognos som idag lämnas till regeringen är förenklad jämfört med övriga prognoser under året, och den avgränsas till ekonomiska konsekvenser för anslagen inom vissa utgiftsområden. Nästa prognos som innehåller omvärldsdelen och våra bedömningar framåt lämnas den 16 februari.

Läs prognosen i sin helhet här.

Läs även:

Migrationsverket har nått målen för 2017 (publicerat 1 januari 2018)

Så tar Migrationsverket fram en ny prognos

Läs tidigare prognoser här.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Migrationsverket gör mindre justeringar av prognosen jämfört med den bedömning som gjordes i oktober. Det visar den förenklade prognos som myndigheten lämnar till regeringen idag.

Läs vidare »
Media no image

Över 1,8 miljarder i förskott till kommunerna

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 10:42 CET

Migrationsverket har i år kraftigt ökat kapaciteten för att handlägga ansökningar om statlig ersättning till kommuner och landsting. I morgon, fredag, gör Migrationsverket en delutbetalning på drygt 1,8 miljarder kronor till kommunerna.

Under 2017 kommer Migrationsverket ha betalat ut 26,6 miljarder kronor i statlig ersättning för asylsökande till kommuner och landsting. Till och med november har Migrationsverket avgjort drygt 106 000 ansökningar.

I år har Migrationsverket vidtagit flera åtgärder för att komma ikapp med handläggningen av ansökningar. Idag arbetar nästan 200 medarbetare med statliga ersättningar för asylsökande, jämfört med början av förra året då det var ett 40-tal medarbetare. Det har gett resultat och Migrationsverket har i år betalat ut ett högre belopp i statlig ersättning än tidigare år.

– Vi har arbetat hårt under hela året, inte minst under december då vi totalt kommer att betala ut 4,5 miljarder kronor till kommuner och landsting. Av den summan är drygt 1,8 miljarder en förskottsutbetalning i form av en delutbetalning till kommunerna, säger Åke Svedmert, sektionschef för statliga ersättningar asylsökande.

Pengarna betalas ut på fredag

Delutbetalningen den 29 december omfattar de fyra ersättningstyper där det ansökta beloppet är av det större slaget (se faktaruta). För att omfattas ska ansökningarna ha lämnats in före den sista november 2017 och Migrationsverket ska ännu inte ha fattat beslut i ärendet.

I slutet av november väntade kommuner och landsting på ersättningar för asylsökande med ansökningar motsvarande cirka 8,1 miljarder kronor. Den summan varierar hela tiden då ersättningar betalas ut och nya ansökningar som ska prövas kommer in. Vad summan blir för hela 2017 blir klart i början av januari.

– Det är alltså inte tal om en skuld utan varje enskild ansökan måste prövas av oss. I många fall är ansökningarna inte kompletta vilket också påverkar handläggningstiden. Under 2018 kommer vi fortsätta att jobba för att få ner handläggningstiderna. Vår ambition är att alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre månader, säger Åke Svedmert.

Se delutbetalningarna uppdelat på läns- och kommunnivå (PDF)

FAKTA

 • De ansökningar som är aktuella för delutbetalningen i år har förhandsgranskats. Bristfälliga eller felaktiga ansökningar kommer inte att bli aktuella i delutbetalningen under 2017. Det kan innebära att en kommun inte får någon delutbetalning alls, eller endast för någon eller några av de fyra ersättningstyperna. Det kan även handla om att samtliga inkomna ansökningar är prövade och utbetalda.
 • Delutbetalningarna koncentreras till de fyra ersättningstyper där kommunerna har sökt mest ersättning:
 • Faktiska kostnader för vård och boende för ensamkommande barn.
 • Ersättning för boendedygn i hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande barn efter anvisning till kommun.
 • Ersättning för utbildning i grundskola.
 • Ersättning för utbildning i gymnasieskola.
 • Delutbetalningarna motsvarar mellan 60 och 90 procent av de ansökta beloppen från kommunerna, utifrån de aktuella ersättningstyperna (se ovan).

  Migrationsverket betalade under 2016 ut 23,6 miljarder kronor till kommuner och landsting i statlig ersättning till asylsökande.

  Förra året gjordes en delutbetalning den sista december på 3 miljarder kronor till kommunerna.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Migrationsverket har i år kraftigt ökat kapaciteten för att handlägga ansökningar om statlig ersättning till kommuner och landsting. I morgon, fredag, gör Migrationsverket en delutbetalning på drygt 1,8 miljarder kronor till kommunerna. Under 2017 kommer Migrationsverket ha betalat ut 26,6 miljarder kronor i statlig ersättning för asylsökande till kommuner och landsting.

Läs vidare »
Media no image

Beslutsstopp för ärenden där flickor inkommit med medicinsk åldersbedömning

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 13:00 CET

Ett par hundra flickor som har genomgått medicinsk åldersbedömning kommer att få vänta tills början av 2018 innan Migrationsverket kan fatta beslut i deras ärenden.

Orsaken är att Rättsmedicinalverket, RMV, undersöker nya studier kring flickors mognad av knäled och därför tillfälligt har pausat arbetet med medicinska åldersbedömningar, som gäller flickor.

– Vårt beslut sker som ett led i RMV:s beslut att pausa de medicinska åldersbedömningarna som gäller flickor. Vetenskapliga rön kan förändras och vi måste vara lyhörda för när RMV anser att det kan finnas skäl att närmare granska metoderna, säger Daniel Salehi, processledare vid Migrationsverket.

RMV räknar med att arbetet kan återupptas i slutet av januari 2018.

Runt 200 flickor berörs av Migrationsverkets beslutsstopp. Av dessa har hälften genomgått testerna hos RMV, men ännu inte fått ett utlåtande. Den andra hälften har fått ett utlåtande från RMV, som visar en mogen knäled, alltså den del av den medicinska åldersbedömningen, som RMV nu ser över.

Migrationsverket kommer tillsvidare alltså inte att fatta beslut i ålders- och asylärenden i sådana ärenden.

Migrationsverket kommer i avvaktan på RMV:s ställningstagande däremot fortsätta att utreda ärenden om ålder som avser flickor och även skicka beställningar till RMV enligt fastslagna rutiner.

När det gäller ärenden där det finns ett beslut om utvisning eller avvisning som vunnit laga kraft, bedömer Migrationsverket att RMV:s översyn för närvarande inte är grund för att fatta beslut om en generell inhibition, det vill säga att samtliga sådana ärenden vilandeförklaras.

För närvarande finns ett 20-tal avslagsbeslut som avser flickor som genomgått medicinsk åldersbedömning, där knäledsundersökningen visat mognad, den del som RMV nu granskar.

– Beroende på var i processen vart och ett av dessa ärenden befinner sig, kan någon av de åtgärder som vi nu fattat beslut om bli aktuella. Men som vanligt har personen alltid möjlighet att lämna in en ansökan om verkställighetshinder, säger Daniel Salehi.

På Migrationsverkets hemsida kan du ta del av mer information om åldersbedömningar.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se

Ett par hundra flickor som har genomgått medicinsk åldersbedömning kommer att få vänta tills början av 2018 innan Migrationsverket kan fatta beslut i deras ärenden. Orsaken är att Rättsmedicinalverket, RMV, undersöker nya studier kring flickors mognad av knäled och därför tillfälligt har pausat arbetet med medicinska åldersbedömningar, som gäller flickor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • presstjansten@migrationsverket.se
 • 010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.
 • Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.

Om Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.