Skip to main content

Ändring i lagen om mottagande av asylsökande

Nyhet   •   Maj 02, 2016 08:14 CEST

Riksdagen beslutade i april att rätten till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande (LMA) ska upphöra för personer som har ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga. Ändringen i lagen börjar gälla den 1 juni 2016. Migrationsverket har nu påbörjat ett arbete med att informera de personer som kommer att beröras av lagändringen. Det innebär att cirka 4500 personer ska få ett informationsbrev. Av dessa kommer cirka 1500 personer som bor i Migrationsverkets boenden även att kallas till ett informationssamtal innan den 1 juni.

Ändringen i LMA innebär att en person förlorar rätten till bistånd om det finns ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga. Det innebär till exempel att personen förlorar sin rätt till dagersättning och rätt att bo i ett asylboende som betalas av Migrationsverket.

Lagändringen påverkar vuxna personer som inte bor tillsammans med barn som de har vårdnadshavaransvar för. Det påverkar inte personer som erhållit överföringsbeslut enligt Dublinförordningen och inte heller personer i förvar. Ensamkommande barn (BUV) som har ett beslut om avvisning eller utvisning som inte längre går att överklaga påverkas av lagändringen dagen de fyller 18 år. I lagändringen framkommer att undantag kan göras om det anses ”uppenbart oskäligt” att rätten till bistånd upphör, men att det måste handla om starka skäl och att möjligheten till undantag ska tillämpas restriktivt. Om det finns ett beslut om tidsfrist för frivillig avresa upphör rätten till bistånd senast när tidsfristen löper ut.

Viktigt att nå ut med information
Då det är viktigt att nå ut med information till de sökande som direkt kommer påverkas av lagändringen 1 juni kommer Migrationsverket göra en informationsinsats riktad till just den här gruppen.

De som bor i egna boenden och som påverkas av lagändringen kommer att få ett informationsbrev innan 1 juni om ändringarna från Migrationsverket. De som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden kommer även att kallas till ett samtal hos Migrationsverket. Informationen går ut på samma sätt till de som har sina ärenden överlämnade till polisen. Informationsbrevet finns översatt till ett tiotal språk.


Vad innebär informationsinsatsen i arbete för de olika regionerna?

Migrationsverket har gjort en genomgång av de ärenden som direkt berörs av lagändringen 1 juni. I tabellen nedan listas de med en uppdelning av regioner, anläggningsboenden (ABO) och egna boenden (EBO).