Skip to main content

"Barn och unga behöver både hjälp och stimulans"

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 09:35 CET

Anders Åkesson och Ida Nilsson, Miljöpartiet.

– Det är bekymrande att allt fler av våra barn och unga inte verkar vara nöjda med sin tillvaro. Från Region Skånes sida gör vi vad vi kan för att vända trenden, både genom att erbjuda hjälp åt dem som behöver den och genom att driva på det förebyggande folkhälsoarbetet, säger regionråd Anders Åkesson (MP) med anledning av "Folkhälsorapport barn och unga 2016" som publiceras idag.

Region Skåne har tillsammans med Kommunförbundet Skåne tagit pulsen på barn och ungdomar i Skåne. Drygt 27,000 elever i grundskolans årskurs sex, nio samt andra året på gymnasiet har svarat på frågor om allt från vad de äter, hur de trivs i skolan och vad de gör på sin fritid till hur de mår i största allmänhet. Enkäten kom ursprungligen till efter initiativ från Miljöpartiet för att ge en bättre bild av barn och ungas livssituation – sedd genom deras egna ögon – och genomfördes första gången 2012.

Även om en klar majoritet säger sig må bra eller mycket bra så är det idag fler skånska barn och unga som upplever sig stressade i skolan och uppger att de har någon form studiesvårighet jämfört med för fyra år sedan. En ökande andel känner sig också otrygga i samhället i stort och anger att de regelbundet är nedstämda eller ängsliga. Den negativa trenden är särskilt tydlig bland flickor. På plussidan finns att färre barn och unga idag säger sig använda droger, alkohol eller tobak än de gjorde 2012.

– Från Region Skånes sida gör vi vad vi kan för att erbjuda en god hjälp åt de barn och unga som behöver professionellt stöd – när och där de behöver den. Vi har telefonrådgivningar och har infört landets första mobila ungdomsmottagning, och genom våra första linjen-mottagningar kan vi hjälpa även barn i låga åldrar i ett tidigt skede, säger Anders Åkesson, regionråd och gruppledare för Miljöpartiet samt ursprunglig initiativtagare till folkhälsoenkäten.

Omvänt arbetar även Region Skåne aktivt med insatser för att stimulera glädjeämnen i livet.

– Vi är verksamma på flera fronter och tillsammans med en mångfald av aktörer för att på olika sätt främja folkhälsan. Ett exempel är det regionala idrottspolitiska program som vi tagit fram under året och som syftar till att stärka idrottsrörelsen och dess betydelse både för vår psykiska och fysiska hälsa, säger Ida Nilsson (MP), ordförande för Region Skånes Folkhälsoberedning.

Ida Nilsson menar samtidigt att resultaten från folkhälsoenkäten måste ses i ett större perspektiv och har bäring på hela samhället.

– Oro eller ångest uppstår inte ur tomma intet, och därför är det viktigt att vi undersöker vad som orsakar den, om det så är stress i skolan, relationer till familj och vänner, socioekonomiska förhållanden eller något annat. Genom att regelbundet göra den här typen av undersökningar får beslutsfattare på alla nivåer en bättre förståelse för hur barn och unga själva upplever sin situation och får också anledning att fundera över frågor som varför flickor uttrycker mer oro än pojkar gör och vad som eventuellt behöver förändras för att vi ska få en jämlik och god hälsa, säger hon.

Läs hela folkhälsorapporten på Region Skånes webbplats,

http://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/folkhalsa-och-social-hallbarhet/folkhalsorapporter/folkhalsorapport-barn-och-unga-i-skane/


För mer information, kontakta:
Anders Åkesson, regionråd och gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne, 0705-17 32 86
Ida Nilsson, ordförande för Folkhälsoberedningen, 0734-13 47 47

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida