Skip to main content

Från förmånsbil till kollektivtrafik

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 14:18 CEST

Idag presenterade Miljöpartiet Skåne sitt trafikpolitiska program. Det behövs ett nytt tänkande som blir starten på ett nytt och hållbart trafiksystem.

Miljöpartiet vill göra det billigare att resa i kollektivtrafiken för fler. Partiet föreslår en kollektivtrafikbonus som innebär att en anställd som får kollektivtrafikkort av sin arbetsgivare endast behöver betala förmånsskatt på halva kortets värde.

Karin Svensson Smith är riksdagskandidat och partistyrelsens trafikpolitiska talesperson:

Med denna bonus byter vi fokus från förmånsbilar till kollektivtrafik. Av alla som har förmånsbil är 82 % män och därför mår både klimat och jämställdhet bra av ett skifte mot kollektivtrafik.

Ett av Region Skånes främsta medel för att styra trafikutvecklingen är genom RTI-planen. Planen omfattar 4,3 miljarder kronor och idag går en alltför stor del till regionala vägprojekt och samfinansiering till nationell infrastruktur. I nästa års revidering av RTI-planen vill partiet öppna upp för investering till spårvagn i Lund.

Mätta Ivarsson är Miljöpartiets förstanamn till regionvalet i mellankretsen:

-  Idag läggs 45 % av pengarna i RTI-planen på vägar. En rimligare nivå är 15 %. Genom att ta bort dyra vägprojekt som väg 100 och motorvägsavfarter på E22:an så kan vi öka andelen som går till kollektivtrafik. På detta sätt är MP en garant för att frigöra pengar så att vi får spårvagnar i Lund.

För att öka förutsättningarna för människor att åka kollektivt måste samarbetet mellan Skånetrafiken och kommunerna måste bli bättre. Planeringen av ny bebyggelse och bra kollektivtrafiklägen måste gå i samklang.

- Vi vill arbeta med så kallade kopplade avtal där Skånetrafiken och kommunerna avtalar att kommunerna styr sin nybyggnation till de lägen där regionen bygger ut kollektivtrafiken. På så sätt säkras resandeunderlaget samtidigt som kollektivtrafiksatsningarna kommer så många invånare som möjligt till del.

Miljöpartiet vill att cykeln ska få ta mer plats i trafiksystemet – idag är det alltför ofta bilen som sätter förutsättningarna vi planeringen. Det är nödvändigt med ett nät av cykelvägar som binder samman de större orterna i Skåne. Några exempel kan vara mellan Vellinge-Malmö, Höganäs-Helsingborg och Kristianstad-Åhus.

-  Supercykelvägen mellan Malmö och Lund behöver få efterföljare på fler ställen i Skåne. Där resandeunderlaget är stort och avståndet understiger två mil måste det finnas möjlighet att få pendla med cykel på ett säkert sätt, säger Karin Svensson Smith


Några punkter ur MP-Skånes trafikpolitiska program:

·  Skåne är hårt belastat av transittrafik. Åtgärder för att omfördela godstransporter från väg till järnväg och sjöfart är nödvändiga. En förutsättning för att järnvägen ska kunna ta hand om ökade godsmängder är att kapaciteten byggs ut. Kilometerskatt på godstrasport på väg är nödvändigt.

·  Det behövs en robust och klimatsäker infrastruktur för att skåningarna ska kunna resa klimatsmart. Trafikverkets uppdrag måste förändras så att inte tåg och vägar slås ut när det t.e.x.regnar mycket och länge.

·  En framtida höghastighetsbana mot Stockholm byggs ut med Lund-Hässleholm som en första sydsvensk etapp. På den sträckan krävs ändå 4-spår på sikt och genom att dra banan via Hässleholm kan en nödvändig kapacitetsökning kombineras med spår för höghastighetståg.

·  Åtgärder på vägar bör ske så att ska ske så att busstrafiken framkomlighet främjas. Detta är särskilt viktigt runt de större städerna där trängseln är stor

·  Kollektivtrafikbonus; en modell som innebär att en anställd som får kollektivtrafikkort av sin arbetsgivare endast behöver betala förmånsskatt på halva kortets värde.

·  Avtal där Region Skåne genom Skånetrafiken förbinder sig att bygga ut trafiken mot att kommunerna styr nybebyggelsen till bra kollektivtrafiklägen.

·  Skåne ska fortsätta utvecklas till ett stationssamhälle med utbyggd pågatågstrafik. Förbättrad bankapacitet ska ge punktligare tåg.

·  En större andel av Region Skånes RTI-medel ska gå till utveckling av kollektivtrafik och utbyggnad av spår samt utveckling av cykeltrafik på bekostnad av vägar. Andelen väginvesteringar från 45% till 15 %. Resurser för spårvagnar i Lund ska frigöras i RTI-planen genom förändringar av väg 100 mot Käglinge samt Lund-Fjelie och motorvägsavfarter på E22 via Lund. Inga pengar till samfinansiering av vägprojekt.

·  Supercykelvägen Malmö-Lund följs av liknande utbyggnader i andra resrelationer upp till två mil där underlaget är stort, till exempel Vellinge-Malmö, Eslöv-Lund, Höganäs-Helsingborg och Åhus-Kristianstad.

Bilagor:

PM Kollektivtrafikbonus

MP-Skånes trafikpolitiska program

Kontakt:

Karin Svensson Smith (MP)
Riksdagskandidat och partistyrelsens trafikpolitiska talesperson.
0703-43 95 15
karin.svensson.smith@mp.se

Mätta Ivarsson (MP)
1:a på listan till regionfullmäktige mellankretsen.
070-914 47 21
matta.ivarsson@mp.se


Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida