Skip to main content

Studenter prisas för arbete om jämlik vård

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2018 09:09 CEST

Risa Larsen tar emot priset av regionråd Anders Åkesson (MP).

Miljöpartiet i Skåne har delat ut sitt första vårdpris. Priset delas ut till en uppsats som inspirerar till en bättre vård inom Region Skåne, skriven av studenter på sjuksköterskeprogrammet. Priset delades ut till Risa Larsen och Agnes Nilsson på Malmö universitet som gjort en studie i Indien.

I år var temat för vårdpriset jämlik vård och hälsa. Priset gick till Risa Larsen och Agnes Nilsson. De har i sin uppsats rest till flerspråkiga Indien och intervjuat sjuksköterskor på två olika sjukhus kring kommunikation. Studien handlar om vikten av kulturell och språklig kompetens som sjuksköterska. De tittade bland annat på hur man genom att kommunicera verbalt, med kroppsspråk och interpersonellt kan öppna upp för att patienten ska känna sig bekväm med att prata öppet.

– Jag är jätteglad för priset. I studien kom vi fram till hur viktigt det är med transkulturell kompetens och språklig kunskap hos sjuksköterskor. Det skapar trygghet och patienten känner sig sedd. Jag är övertygad om att vi kan lära oss av resultatet även inom svensk sjukvård, säger sjuksköterskestudent Risa Larsen.

Juryn för vårdpriset består av representanter från politiken, akademin och civilsamhället. Titeln på den vinnande uppsatsen är ”Interpersonal communication as experienced by nurses working in culturally diverse indian hospitals.”

– Det handlar om att se vad som är normer i olika kulturer så att vi kan använda det när vi planerar vården. Det kan handla om att det finns matalternativ inom slutenvården, att man får lov att vakna när man vill eller att det finns olika typer av kläder. Att våga fråga om traditioner, som om det exempelvis finns någon man vill göra innan en operation eller informera om att det finns både kyrkor och moskéer i närheten av sjukhuset.

Anders Åkesson, regionråd (MP), framhåller också vikten av samverkan mellan olika samhällsaktörer.

– Vården i sig själv kan inte ensamt lösa alla problem. Det är genom samverkan och genom att bygga ett bra samhälle tillsammans som vi påverkar tillgången till god hälsa och vård.

– Vi instiftade priset för att uppmärksamma det goda arbetet som sjuksköterskestudenter gör och för att sprida deras kunskap vidare. Temat jämlik hälsa är viktigt då det fortfarande finns oacceptabla skillnader i hälsa och sjukvård mellan olika grupper i samhället, exempelvis avseende kön och etnisk tillhörigheter, säger regionråd Anders Åkesson (MP) som är juryns ordförande.

Prissumman om 7 500 kronor, delades passande ut på Lindgården på Lindängen i Malmö. Lindängen har blivit ett nav för projekt om jämlik hälsa. I höstas startade Malmö universitet ett stort samverkansprojekt, ”Jämlik hälsa” där basen är just stadsdelen Lindängen. Arbetet bygger på ett nära samarbete mellan de boende och ett femtontal aktörer från offentlig, privat och idéburen sektor och handlar bland annat om att bryta isolering med hjälp av hälsofrämjare från området. Modellen skapades med inspiration från USA där den använts i särskilt utsatta områden.


Juryns motivering till årets pristagare:
God kommunikation är en grundval för att uppnå en jämlik vård. Svårighetsgraden för att uppnå god kommunikation ökar i takt med en allt mer globaliserad värld. Studenter från Skånes lärosäte kommer göra insatser runt om i världen, men världen finns också redan här i Skåne. Risa Larsen och Agnes Nilsson har med sin uppsats skapat en djupare förståelse av mellanmänsklig kommunikation med patienter med annan kulturell bakgrund. Deras uppsats kommer fram till att utökade språkkunskaper och kommunikationsverktyg skulle underlätta sjuksköterskans arbete samt att kulturell medvetenhet leder till ett ökat självförtroende hos sjuksköterskan och hjälper denna förutse eventuella behov hos patienten. 


För mer information, kontakta

Anna-Karin Olsson, pressekreterare Miljöpartiet Region Skåne
Telefon: 072-5951318

Risa Larsen, pristagare
risalarsen@gmail.com

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida