Miris skapar internationell uppmärksamhet kring individualiserad nutrition till prematura barn

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 09:34 CEST

​Intresset för det svenska Medtech bolaget Miris HMA instrument och för individuell nutrition fortsätter att växa i USA. Miris bjöds nyligen in av Ohio Neonatal Nutritionists för att föreläsa om hur Sverige bedriver framgångsrik neonatalvård genom att analysera näringsinnehållet i humanmjölk.

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

Nyheter   •   Feb 13, 2019 10:42 CET

MIRIS HOLDING AB (publ)

Miris HMA är nu godkänt i USA – lanseringsförberedelser i full gång

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för förtidigt födda barn.

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Helåret 2018

Nettoomsättningen uppgick till 13 641 tkr ( 13 353 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till -9 186 tkr (-14 627 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till -9 186 tkr (-14 627 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

1/10–31/12, 2018

Nettoomsättningen uppgick till 4 676 tkr ( 3 201 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till -964 tkr (-3 827 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till -964 tkr (-3 827 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet (1/10-31/12)

 • Miris överlämnar omfattande dokumentation till FDA
 • Forskning med Miris HMA fortsätter växa i USA
 • Genombrott för Miris - FDA godkänner Miris Human Milk Analyzer™ i USA
 • Viktiga händelser efter periodens utgång

  Ökad efterfrågan av Miris Human Milk Analyzer™ i USA

  VD:s kommentar

  Välkommen till Miris bokslutskommuniké! Det är speciellt glädjande att få berätta att efter 2,5 års arbete och intensiv kommunikation med FDA så har vi till slut fått marknadsförings- och försäljningstillstånd för Miris HMA™, vårt analysinstrument för analys av bröstmjölk, i USA. Vi meddelade detta i ett pressmeddelande den 21 december. Även FDA gav ut ett positivt pressmeddelande som har fått stor uppmärksamhet. Miris HMA™ är det första instrumentet som godkänts för analys av bröstmjölk i USA för att möjliggöra individualiserad berikning för för tidigt födda barn. Vi har i skrivande stund skickat ut mer än 50 offerter på instrument till amerikanska neonatalavdelningar. Även om detta inte är ordrar, visar det på ett enormt intresse från potentiella kunder. Jämförelsevis sålde Miris totalt 60 instrument under 2018. Lanseringsförberedelserna är nu i full gång. Vi avser att genomföra etableringen i USA i egen regi.

  Vi avslutade sista kvartalet 2018 med en nettoomsättning som uppgick till 4,7 mkr, en ökning på 46% jämfört med samma period 2017. Nettoomsättning för året uppgick till 13,6 mkr, en ökning med 2,2% jämfört med samma period 2017. Resultatet för 2018 hamnade på -964 tkr, en 397% förbättring jämfört med 2017. I december presenterade Miris Holding sitt andra positiva månadsresultat under 2018 på 916 tkr. Bruttomarginalen vid utgången av Q4 uppgick till 75,3% (67,3%).

  Utfallet av effektiviseringsprogrammet som beslutades i augusti har börjat ge effekt i december och kommer ha full effekt från mars 2019. Detta ger en besparing på ca 6 mkr på årsbasis. Under senare delen av 2018 har bolagets kassaflöde understötts av styrelsens medlemmar med närstående bolag. Beroende på försäljningsutvecklingen av Miris HMA™ i USA och fortsatt utveckling av bolaget i samband med etableringen i USA kan ytterligare rörelsekapital behövas.

  Vi har under perioden levererat instrument till Sverige, Italien, Spanien, Grekland, Polen, Brasilien, Australien och USA. En positiv utveckling i Q4 har också varit beställningar av HMA instrument till flera mjölkbanker i Östeuropa. Nyetableringen av mjölkbanker i fler länder i Östeuropa är något bolaget följer med stort intresse.

  Under perioden har vi kommersiellt haft fokus på viktiga aktiviteter i USA och Europa. Vi har deltagit vid konferens i USA (Hot Topics in Neonatology), hållit seminarier och genomfört många kundbesök. Vår kompetens och expertis ger oss en unik möjlighet att ge våra potentiella och existerande kunder råd och vägledning. Miris varumärke uppnår ständigt en ökad respekt på marknaden som resultat av detta arbetet.

  Under första och andra kvartalet 2019 kommer förberedelser av lanseringen på den amerikanska marknaden i slutet av april ha högsta prioritet. Vi kommer delta på internationella konferenser i Danmark, Sydafrika, Spanien och USA och har också planerat för andra aktiviteter i USA, Europa, Oceanen och i mellanöstern. Vidare kommer vi under de kommande månaderna att fortsätta utveckla den digitala marknadsföringen och användning av sociala medier. Vi uppmanar alla att följa oss på LinkedIn, Facebook, Twitter, MyNewsdesk och YouTube.

  Ett stort tack till alla Miris aktieägare för det förtroende och tålamod ni visar. Godkännandet av Miris HMA™ för klinisk användning på den amerikanska marknaden har vi alla väntat på länge! Inför 2019 står nya spännande utmaningar med lansering och etablering i den amerikanska marknaden och fortsatt utveckling av den europeiska marknaden som huvudfokus. Även om vi är bra förberedda kommer säljprocessen i USA fortfarande ta tid som den gör i alla regioner. Förväntningen är att vi kommer börja se effekt i denna försäljningen tidigast under andra halvåret 2019. Det är dock otroligt glädjande att se den stora ökning i offertförfrågningar som nu ständigt inkommer från amerikanska neonatalavdelningar efter att godkännandet blev känt. Att öka kunskapen om behovet av analys av bröstmjölk och individualiserad berikning för för tidigt födda barn kommer vara vår ledstjärna genom året. Vårt engagemang, vår expertis och vår kundkännedom är fundament som kommer ge oss möjlighet att säkerställa ett positivt kassaflöde under det kommande året.

  Camilla Myhre Sandberg
  VD, Miris Holding AB

  Resultatutveckling under rapportperioden

  Nettoomsättningen för perioden januari till december uppgick till 13 641 tkr (13 353 tkr). Resultatet efter skatt 2018 uppgick till -9 186 tkr (-14 627 tkr). Det bättre resultatet beror till största delen av det effektiviseringsprogram som introducerades under hösten.

  Försäljningsutveckling

  Övergripande

  Nettoomsättningen för Q4 2018 slutade på 4 676 tkr (3 201 tkr). För helåret blev nettoförsäljningen 13 641 tkr vilket skall ställas mot 13 353 tkr för 2017.

  Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

  Under årets fjärde kvartal har HMA-instrument levererats till Europa, Nord- och Syd Amerika samt Asien.

  Förbrukningsprodukter

  Försäljningen av förbrukningsprodukter fördubladesunder perioden till 8% jämfört med samma period 2017. Orsak till ökningen ligger störstadels i den påbörjade introduktionen av standardlösningen Miris Calibration Control. Bolaget arbetar kontinuerligt med att informera användare av Miris instrument vikten av att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontroll lösningar för att säkerställa kvaliteten i analyserna.

  Kostnader

  Kostnad för sålda varor minskade under året till 3 957 tkr (6 487 tkr) Det beror på ökad kostnadskontroll, produktionsomläggning och minskning i leveranser av supportkyvetter. Övriga externa kostnader har minskat till 7 365 tkr (9 012 tkr). Detta är ett resultat av effektiviseringsprogram och ökad kostnadskontroll under året. Personalkostnaderna minskade till 10 986 tkr (12 492 tkr) vilket huvudsakligen beror på effektiviserings-programmet.

  Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 4 842 tkr (5 579 tkr). Aktiveringen 2018 avser ansökan om FDA-godkännande i USA.

  Finansiell ställning

  Bolagets kassa och tillgängliga medel per den 31 december 2018 uppgick till 320 tkr (4 753 tkr).

  Under senare delen av 2018 har bolagets kassaflöde understötts av styrelsens medlemmar med närstående bolag. Detta stöd kan komma att fortsätta under den närmaste tiden parallellt med att rörelsekapitalet kontinuerligt utvärderas. Beroende på försäljningsutvecklingen av Miris HMA™ i USA och fortsatt utveckling av bolaget i samband med etableringen i USA kan ytterligare rörelsekapital behövas.

  Räntebärande skulder inklusive utnyttjad checkkredit uppgick per den 31 december till 12 525 tkr (5 215 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 320 tkr (4 753 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 12 205 tkr (462 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 31 december till 1 398 tkr (10 583 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 26 262 tkr (36 055 tkr).

  Transaktioner med närstående

  Under hösten har bolaget erhållit lån om totalt 2 900 tkr från två aktieägare, tillika styrelsemedlemmar. Lånen beräknas betalas tillbaka under första halvåret 2019 och räntan är 4,3%.

  Hans Åkerblom 1 450 tkr

  Ingemar Kihlström AB och Ingemar Kihlström 1 450 tkr

  Totalt 2 900 tkr

  Personal och organisation

  Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 14,2 personer (16,3).

  Moderbolaget

  Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Nettoomsättningen under 2018 uppgick till 540 tkr (585 tkr). Resultatet efter skatt var –9 793 tkr (-14 336 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 71 tkr (3 010 tkr) per den 31 december 2018 och det egna kapitalet summerade till 26 262 tkr (36 055 tkr). Soliditeten uppgick den 31 december 2018 till 72 procent (84 procent).

  Kort om Miris affärsverksamhet

  Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall få samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att möjliggöra individuell nutrition baserad på bröstmjölk.

  Marknad och försäljning

  Marknaden för analys av bröstmjölk delas in i fyra olika segment; (i) Neonatala Intensivvårdsavdelningar (NICU), (ii) forskning, främst universitet, (iii) Mjölkbanker och (iv) Barn och kvinnokliniker (Asien). På Neonatalavdelningar är läkare världen över överens om att bröstmjölk är den bästa näringen till för tidigt födda barn. Emellertid räcker ofta moderns mjölk inte till och då ges barnet donerad mjölk. Donerad mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än deras eget barn behöver. Den donerade mjölken samlas in från mödrar av Mjölkbanker som kontrollerar att mjölken är fri från bakterier och virus innan den distribueras till sjukvården. För att möta barnets energibehov kan den donerade mjölken eller moderns egen mjölk behöva berikas. Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket som för lite av t ex protein kan ge biverkningar. Det är då värdefullt att kunna analysera mjölken istället för att göra en s k standardberikning, där ingen hänsyn tas till den naturliga individvariationen i mjölkens sammansättning. Nutrition av för tidigt födda barn är ett område med stora behov och med stor förbättrings- och utvecklingspotential.

  Universiteten är viktiga för Miris då framtidens kliniska applikationer ofta har sitt ursprung här, samt att den vetenskapliga litteraturen lägger grunden för att utveckling, evidens och information om viktiga insikter skapas. På kvinno- och barnkliniker i Asien analyseras bröstmjölken av nyblivande mödrar vid första hälsokontrollen.

  Försäljningen sker idag via ett distributör-nätverk men även via direktkontakt med slutanvändaren. Bolaget har redan börjat bygga en egen försäljningsorganisation och kommer framöver att lägga vikt på att utöka denna organisation för att bättre hantera direktförsäljning. Samarbete med distributörer kommer att fortsätta på de marknader där språket är begränsande och internetbaserad marknadsföring ger begränsade möjligheter.

  På neonatalavdelningar är det ofta neonatalsjuksköterskor som sköter analyserna men det är neonatalläkare/enhetschefer som initierar behandlingen och inköp av instrument.

  Mjölkbanker eller mjölk-kök kan vara kopplade till en NICU eller så är en mjölk bank fristående och försörjer flera NICUs i närområdet. Andra typiska användare av bolagets produkter är professorer, forskare och studenter på universitet.

  QA och Regulatory

  Miris Calibration Control kit™ är CE-märkt ochMiris HMA™ är i Sverige registrerad hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom hela EES-området. Även i vissa länder utanför EU som kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är HMA godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Japan, Indonesien och senast USA.

  Produktion

  Miris har sin huvudsakliga produktion av instrument i Sverige. Instrumenten tillverkas hos externa partners med stor erfarenhet av liknande produkter. Slutkontroll och kalibrering före leverans till kund sker i egna produktionslokaler hos Miris i Uppsala.

  Miris lägger stor vikt vid kvalitet och har ett aktivt kvalitetsarbete både med externa produktionspartner samt internt i den egna verksamheten. För att erbjuda kunder ett komplett instrumentsystem samarbetar Miris med ett antal OEM partners som levererar bland annat vätskevärmare och homogenisatorer med Miris varumärke.Tillverkning av förbrukningskemikalier sker i egen regi hos Miris i Uppsala.

  Produktutveckling

  Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Bolaget arbetar kontinuerligt med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.

  Produkter/definitioner

  Miris DMA™ Dairy Milk Analyzer, mätinstrument för analys av ko- och buffelmjölk.

  Miris HMA™ Human Milk Analyzer, mätinstrument för analys av bröstmjölk.

  LOSsolver™ Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till vätska innan analys. Den används oftast i kombination med LOSmixer™ och kan även användas separat.

  Miris Ultrasonic Procesor™ (Miris UP)
  I mjölk som varit fryst kan aggregat eller andra partiklar störa mid-IR-analysen. Miris UP är anpassad till Miris HMA™ och används för beredning (homogenisering) av mjölken, vilket höjer mätnoggrannheten.

  Miris Heater™ Alla vätskor som används i Miris HMA™ måste ha en temperatur på 40oC när det injiceras i instrumentet. Miris Heater är en värmekälla anpassad för att värma rör och flaskor för att underlätta provhantering innan analys.

  Miris Check™ Produkt för kontroll av mätinstrumenten.

  Miris Cleaner™ Produkt för rengöring av mätinstrument.

  Miris Calibration Control Kit™ (MCC)

  Standardlösning för kontroll av kalibreringen av mätinstrumentet HMA.

  Miris Holdings aktie

  Antalet aktier i Miris Holding AB per den 31 december 2018 uppgick till 1 751 424 974 stycken med en röst vardera.

  Antal aktier 2018-01-01 1 751 424 974

  Antal aktier 2018-12-31 1 751 424 974

  Under 2018 har det inte genomförts någon emission.

  Optionsprogram

  Styrelseaktieägarprogram

  I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattades samtliga styrelseledamöter fram till 2013 av s k styrelseaktieägarprogram. Det kvarstår nu två styrelseaktieägarprogram för 2012 och 2013, enligt beslut på respektive årsstämma, vilket möjliggjort för styrelseledamöterna att erhålla hela eller delar av styrelsearvodet i form av s k styrelseaktier istället för kontant. En styrelseaktie är utformad som en personaloption med givet lösenpris och med en maximal löptid på sju år. Bolaget kostnadsför löpande beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna. Lösenpriserna varierar mellan olika program och uppgår efter omräkning för företrädesemissionen till mellan 0,10 och 0,23 kronor per aktie.

  Om alla kvarvarande tilldelade 2 999 997 optionerna i styrelseaktieägarprogrammen utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer maximalt 6 369 992 aktier att emitteras i Miris Holding, vilket medför en utspädning om högst 0,4 procent.

  Optioner ställda till anställda och styrelseprogram 2011 har förfallit utan att utnyttjas.

  Såvitt Miris Holdings styrelse känner till, existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal i syfte att skapa ett gemensamt inflytande i Miris Holding. Det finns heller inga s k lockup-avtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav eller för andra aktieägare, som begränsar nämnda personers möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på annat sätt begränsar möjligheterna att fritt förfoga över sina egna aktier.

  Finansiella mål

  Den framtida marknaden för analys av bröstmjölk, i totalt installerat värde, beräknas till 3,5 - 4 miljarder kr. Bolaget har de senaste åren haft sin huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i sin linda men har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.

  Under 2019 förväntas en försäljningsökning jämfört med utfallet för 2018. Bolaget förväntar sig att kassaflödet mot slutet av året kommer att bli positivt.

  Definitioner av nyckeltal
  Vinstmarginal Soliditet
  Resultat efter finansnetto dividerat med Eget kapital dividerat med balansomslutningen
  omsättning.
  Eget kapital Nettoskuldsättningsgrad
  Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt Differensen mellan räntebärande skulder och
  eget kapital likvida medel dividerat med eget kapital
  Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital Räntetäckningsgrad
  Resultat före räntekostnader dividerat med Resultat före räntekostnader dividerat med
  genomsnittligt totalt kapital räntekostnader
  Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Vinst per aktie
  Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt
  eget kapital antal utestående aktier

  Not 1

  Moderbolaget har ställt en obegränsad kapitaltäckningsgaranti för Miris AB. Den gäller till 2019-12-31.

  Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

  Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En väsentlig risk är enligt bolagets bedömning nyckelpersoner, då organisationen består av få anställda vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. Förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att försäljning försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt.

  Styrelsens försäkran

  Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

  Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

  Uppsala 2019-02-12

  Miris Holding AB (publ)

  Ingemar Kihlström

  Styrelsens ordförande

  Hans Åkerblom Inger Andersson

  Ledamot Ledamot

  Ola Magnusson

  Ledamot

  Camilla Myhre Sandberg

  Verkställande Direktör

  Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor.

  Årsstämma

  Årsstämman kommer att avhållas den 8 maj 2019 klockan 16:00 i bolagets lokaler i Uppsala. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Miris hemsida www.mirissolutions.com senast 3 veckor före årsstämman.

  Styrelsen föreslår vid årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret.

  Nästa rapporttillfälle

  Rapporten för första kvartalet 2019 publiceras den 8 maj 2019.

  För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Camilla Myhre Sandberg.

  Miris Holding AB (publ)

  Kungsgatan 115

  753 18 Uppsala

  Telefon: 018-14 69 07

  camilla.sandberg@mirissolutions.com

  Web: www.mirissolutions.com

  Org nr: 556694-4798

  Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018.

  MIRIS HOLDING AB (PUBL) Miris HMA är nu godkänt i USA – lanseringsförberedelser i full gång. Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för förtidigt födda barn.

  Läs vidare »

  Ökad efterfrågan av Miris Human Milk Analyzer™ i USA

  Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 12:09 CET

  Efter att mjölkanalysbolaget Miris mottagit godkännandet av amerikanska Food and Drug Administration (FDA) att tillåta marknadsföring och försäljning av sitt instrument Miris Human Milk Analyzer™ (HMA) i december, har läkare i USA för första gången fått tillgång till en enkel och snabb test som kan analysera näringsinnehållet i bröstmjölk. Miris HMA™ har utvecklats sedan 2006 och är sedan tidigare registrerad som ett medicintekniskt instrument i både Europa och Japan och nu även i USA.

  Intresset för att optimera nutrition för prematura barn ökar i USA och FDA godkännandet har redan visat sig ge effekt. Flera neonatala intensivvårdsenheter i USA har kontaktat Miris och visat stort intresse för Miris HMA™.

  ”Det är otroligt glädjande att se den stora mängden i offertförfrågningar som nu ständigt inkommer från amerikanska neonatalavdelningar efter att vi meddelade FDAs godkännande av Miris HMA™ i slutet av december i fjol”, säger Camilla Myhre Sandberg, CEO Miris. “Det är det första instrumentet som är godkänt som ett diagnostiskt medicintekniskt instrument för analys av human mjölk i USA ”. För närvarande har vi skickat ut mer än 50 offerter till potentiella kunder vid neonatala intensivvårdsenheter i USA. Även om det inte finns konkreta order än är detta en tydlig indikation på ett enormt intresse. Jämförelsevis sålde vi totalt 60 Miris HMA™ 2018”.

  Miris hjälper neonatala intensivvårdsenheter och forskningsinstitutioner
  Miris Human Milk Analyzer™ använder infraröd spektroskopi för att analysera prov av human mjölk och ger en kvantitativ mätning av fett, protein och total mängd av kolhydrat samt beräkningar av totala mängden av fasta ämnen och energiinnehåll i mjölken. Data som granskats av FDA visade att Miris Human Milk Analyzer är effektiv och reproducerbar vid bestämning av nivåer av protein, fett och kolhydrater i mjölken. Detta är ett diagnostiskt analysinstrument avsedd att användas av utbildad vårdpersonal vid kliniska laboratorier.

  “För första gången har doktorer tillgång till ett test att hjälpa till att analysera makronutrienterna i bröstmjölk” säger Courtney Lias, Ph.D., Direktör för Division of Chemistry and Toxicology Devices, FDA’s Center for Devices and Radiological Health. “Tack vare det här testet har vi bättre möjlighet att hjälpa både föräldrar och vårdgivare, främst på neonatalavdelningar, genom att bedöma näringsbehov och anpassa näringen för de barn som inte växer som förväntat,” avslutar Courtney Lias.

  För ytterligare information kontakta:
  Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB
  Cell phone: +46 18-14 69 07
  E-mail: camilla.sandberg@mirissolutions.com

  Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari,-2019

  Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market. 

  Intresset för att optimera nutrition för prematura barn ökar i USA och FDA godkännandet har redan visat sig ge effekt. Flera neonatala intensivvårdsenheter i USA har kontaktat Miris och visat stort intresse för Miris analysinstrument HMA™.

  Läs vidare »

  Miris Holding - Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2018

  Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 15:44 CET

  MIRIS HOLDING AB (publ)

  Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för för tidigt födda barn.

  Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2018

  Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

  1/1–30/9, 2018

  Nettoomsättningen uppgick till 8 965 tkr (10 152 tkr)

  Resultatet före skatt uppgick till -8 222 tkr (-10 799 tkr)

  Resultatet efter skatt uppgick till -8 222 tkr (-10 799 tkr)

  Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

  1/7–30/9, 2018

  Nettoomsättningen uppgick till 3 017 tkr (2 793 tkr)

  Resultatet före skatt uppgick till -1 765 tkr (-3 119 tkr)

  Resultatet efter skatt uppgick till -1 765 tkr (-3 119 tkr)

  Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

  Viktiga händelser under och efter periodens utgång

  • Miris lanserar kampanjen "The Swedish Way"
  • Miris genomför ett omfattande effektiviseringsprogram
  • Miris överlämnar omfattande dokumentation till FDA
  • Forskning med Miris HMA fortsätter växa i USA

  VD:s kommentar

  Tredje kvartalet resulterade i en nettoomsättning om 3 mkr, en ökning på 8% jämfört med samma period 2017 (2,8 mkr). Resultatet efter skatt förbättrades även denna period och för de tre första kvartalen uppgick det till -8 222 tkr (-10 799 tkr), en 31,3% ökning jämfört med de första nio månaderna 2017. I september presterade Miris Holdings sitt första positiva resultat någonsin på månadsbasis, 121 tkr. Bruttomarginalen vid utgången av Q3 uppgick till 74,3% (61,5%).

  Perioden har präglats av intensivt arbete för att säkerställa att efterfrågad dokumentation lämnades in till FDA i oktober. Vi har avslutat kompletterande studier och tagit fram fördjupande svar för FDAs granskning. Arbete med ansökan om marknadsgodkännande av Miris HMA instrument hos FDA är omfattande då Miris ansökan är den första i sitt slag (de-novo ansökan) och inget annat instrument finns att jämföra med på den amerikanska marknaden. En stor del av det som har tagit och fortfarande tar tid är att säkerställa att FDA får ett komplett underlag för sin bedömning av instrumentet. Respons från FDA förväntas i mitten av januari 2019.

  Försäljningen under perioden har följt de senaste kvartalens nivå med försäljning fördelat mellan Asien, Europa och den amerikanska forskningsmarknaden. I tillägg till försäljning av instrument och förbrukningsvaror ser vi ett ökande intresse i vårt senaste erbjudande om olika typer av serviceavtal. Dessa avtal förbättrar det förebyggande arbetet och kommunikationen mellan Miris och Miris kunder.

  Vi har under perioden haft viktiga kundmöten i Asien, Nord Amerika och Europa och deltagit på en international konferens i Japan, International Society for Research in Human Milk and Lactation (ISRHML). Miris har också hållit seminarier för kunder i Japan och USA. Dessa seminarier har som huvudsakligt syfte att sprida kunskap om hur individualiserad nutrition genom specifik berikning av bröstmjölk är avgörande vid behandlingen av för tidigt födda barn och dessutom praktiska tips om hur man löser det praktiska arbetet – The Swedish Way.

  Effektiviseringsprogrammet som beslutades i augusti är genomfört och utfallet börjar ge effekt från slutet av året och kommer ha full effekt från mitten av Q1 2019. Detta kommer ge en besparing på ca 6 mkr på årsbasis. För att de värden som finns i Miris ska bibehållas och utvecklas krävs ytterligare finansiering i form av lån. Danske Bank är en långivare, vissa lånelöften har även erhållits av några av bolagets större ägare tillika ledamöter i styrelsen. Nuvarande finansiering medger Miris att driva sin verksamhet och det planerade utvecklingsarbetet vidare åtminstone 6 månader.

  Framöver fortsätter vi arbetet med utveckling av försäljningsprocessen och ökad kundnärvaro. Med de senaste årets lärdomar om den globala marknaden rustar vi nu för ett än mer systematisk arbete i flera europeiska regioner. Arbetet i Norden och Holland har redan påbörjats och i tiden framåt ligger fokus på Storbritanien och Tyskland. Detta arbete kommer gå hand i hand med implementering av den digitala marknadsplatform som Miris har utvecklat under den senaste perioden i syfte att utbilda marknaden på ett än mer effektivt sätt. Vi forsätter även att ständigt utveckla och förbättra Miris produktportfölj. Målet är att kontinuerligt kundanpassa produkterna och bidra till en förbättring av bolagets marginaler.

  Camilla Myhre Sandberg
  VD, Miris Holding AB

  Resultatutveckling under rapportperioden

  Rörelseintäkter för perioden januari till september uppgick till 9 810 tkr (10 656 tkr) varav 411 tkr (371 tkr) avser aktiverat eget arbete. Det är ca 800 tkr lägre än samma period 2017. Resultatet efter skatt till och med kvartal 3, 2018 uppgick till -8 222 tkr (-10 799 tkr). Det förbättrade resultatet jämfört med 2017 förklaras av att kostnaderna är betydligt lägre till föjd av en ökad bruttomarginal och lägre personalkostnader till följd av färre antal anställda.

  Försäljningsutveckling

  Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

  Under årets tredje kvartal har HMA-instrument levererats till Europa, Asien och Nord- och Sydamerika.

  Förbrukningsprodukter

  Försäljningen av förbrukningsprodukter ökar något från en tidigare nivå på 10% i perioden. Orsak till ökningen ligger delvis i den påbörjade introduktionen av standardlösningen Miris Calibration Control. Bolaget arbetar kontinuerligt med att informera användare av Miris instrument vikten av att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontrolllösningar för att säkerställa kvaliteten i analyserna.

  Kostnader

  Kostnad för sålda varor minskade till och med september till 2 674 tkr (5 090 tkr). Det beror främst på minskade produktionskostnader. Övriga externa kostnader minskade till 5 950 tkr (6 499 tkr). Detta beror till största delen av minskade konsultkostnader. Personalkostnaderna minskade till 8 178 tkr (9 310 tkr). Det beror huvudsakligen på färre antal anställda än 2017.

  Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 3 358 tkr (3 432 tkr). Aktiveringen 2018 avser ansökan om FDA-godkännande i USA och utveckling av standardlösning (lansering i slutet av januari).

  Finansiell ställning

  Bolagets kassa och tillgängliga medel per den 30 september 2018 uppgick till 336 tkr (4 609 tkr). Den försvagade kassan beror på höga kostnader för FDA ansökan samt en svagare försäljning än förväntat. Bolaget har under kvartal tre lånat ytterligare 1 100 tkr från två av bolagets huvudägare tillika styrelseledamöter till en ränta av 4,3%

  För att de värden som finns i Miris ska bibehållas och utvecklas krävs ytterligare finansiering i form av lån. Danske Bank är en långivare, vissa lånelöften har även erhållits av några av bolagets större ägare tillika ledamöter i styrelsen. Nuvarande finansiering medger Miris att driva sin verksamhet och det planerade utvecklingsarbetet vidare åtminstone 6 månader. Styrelsens bedömning är att det därefter antaget nuvarande försäljningsnivå kommer att behövas ytterligare externt kapital i form av lån eller eget kapital.

  De räntebärande skulderna inklusive utnyttjad checkkredit uppgick per den 30 september till 12 482 tkr (5 215 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 336 tkr (4 609 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 12 146 tkr (606 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 30 september till 2 362 tkr (8 391 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 27 758 tkr (33 510 tkr).

  Personal och organisation

  Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 14,9 personer (16,4).

  Moderbolaget

  Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Dess nettoomsättning under årets tre kvartal 2017 uppgick till 405 tkr (450 tkr). Resultatet efter skatt var -8 297 tkr (-10 862 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 256 tkr (3 291 tkr) per den 30 september 2018 och det egna kapitalet summerade till 27 758 tkr (33 510 tkr). Soliditeten uppgick den 30 september 2018 till 78 procent (84 procent).

  Kort om Miris affärsverksamhet

  Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall få samma tillgång till neonatalvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår vission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att möjliggöra individuell nutrition baserad på bröstmjölk.

  Marknad och försäljning

  Marknaden för analys av bröstmjölk delas in i fyra olika segment; (i) Neonatala Intensivvårdsavdelningar (NICU), (ii) forskning, främst universitet, (iii) Mjölkbanker och (iv) Barn- och kvinnokliniker (Asien). På Neonatalavdelningar är läkare världen över överens om att bröstmjölk är den bästa näringen till för tidigt födda barn. Emellertid räcker ofta moderns mjölk inte till och då̊ ges barnet donerad mjölk. Donerad mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än deras eget barn behöver. Den donerade mjölken samlas in av Mjölkbanker som kontrollerar att mjölken är fri från bakterier och virus innan den distribueras till sjukvården. För att möta barnets protein- och energibehov kan den donerade mjölken eller moderns egen mjölk behöva berikas. Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket som för lite av t ex protein kan ge biverkningar. Det är då värdefullt att kunna analysera mjölken istället för att göra en s k standardberikning, där ingen hänsyn tas till den naturliga individvariationen i mjölkens sammansättning. Nutrition av för tidigt födda barn är ett område med stora behov och med stor förbättrings- och utvecklingspotential.

  Universiteten är viktiga för Miris då framtidens kliniska applikationer ofta har sitt ursprung här, samt att den vetenskapliga litteraturen lägger grunden för att utveckling, evidens och information om viktiga insikter skapas. På kvinno- och barnkliniker i Asien analyseras bröstmjölken hos nyblivna mödrar vid första hälsokontrollen.

  Försäljningen sker idag via ett distributörs-nätverk men även via direktkontakt med slutanvändaren. Bolaget har redan börjat bygga en egen försäljningsorganisation och kommer framöver att lägga vikt på att utöka denna organisation för att bättre hantera direktförsäljning. Samarbete med distributörer kommer att fortsätta på de marknader där språket är begränsande och internetbaserad marknadsföring ger begränsade möjligheter.

  På neonatalavdelningar är det ofta neonatalsjuksköterskor som sköter analyserna men det är neonatalläkare/enhetschefer som initierar behandlingen och inköp av instrument.

  Mjölkbanker eller mjölk-kök kan vara kopplade till en NICU eller så är en mjölkbank fristående och försörjer flera NICUs i närområdet. Andra typiska användare av bolagets produkter är professorer, forskare och studenter på universitet.

  QA och Regulatory

  Analysinstrumenten samt Sonicatorn är CE-märkta medanMiris HMA är i Sverige registrerad hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom hela EES-området. Även i vissa länder utanför EU som

  kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är HMA godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Japan och Indonesien.

  Produktion

  Miris har sin huvudsakliga produktion av instrument i Sverige. Instrumenten tillverkas hos externa partners med stor erfarenhet av liknande produkter. Slutkontroll och kalibrering före leverans till kund sker i egna produktionslokaler hos Miris i Uppsala.

  Miris lägger stor vikt vid kvalitet och har ett aktivt kvalitetsarbete både med externa produktionspartner samt internt i den egna verksamheten. För att erbjuda kunder ett komplett instrumentsystem samarbetar Miris med ett antal OEM partners som levererar bland annat vätskevärmare och homogenisatorer med Miris varumärke.Tillverkning av förbrukningskemikalier sker i egen regi hos Miris i Uppsala.

  Produktutveckling

  Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Bolaget arbetar kontinuerligt med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.

  Produkter/definitioner

  HMA Human Milk Analyzer, mätinstrument för analys av bröstmjölk.

  LOSsolver™ Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till vätska innan analys. Den används oftast i kombination med LOSmixer™ och kan även användas separat.

  Miris Ultrasonic Procesor (Miris UP)
  I mjölk som varit fryst kan aggregat eller andra partiklar störa mid-IR-analysen. Miris UP är anpassad till Miris HMA och används för beredning (homogenisering) av mjölken, vilket höjer mätnoggrannheten.

  Miris Heater Alla vätskor som används i Miris HMA måste ha en temperatur på 40oC när det injiceras i instrumentet. Miris Heater är en värmekälla anpassad för att värma rör och flaskor för att underlätta provhantering innan analys.

  Miris Check Produkt för kontroll av mätinstrumenten.

  Miris Cleaner Produkt för rengöring av mätinstrument.

  Miris Calibration Control Kit™ (MCC)

  Standardlösning för kontroll av kalibreringen av mätinstrumentet HMA.

  Miris Holdings aktie

  Antalet aktier i Miris Holding AB per den 30 september 2018 uppgick till 1 751 424 974

  stycken med en röst vardera.

  Optionsprogram

  Styrelseaktieägarprogram

  I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattades samtliga styrelseledamöter fram till 2013 av s k styrelseaktieägarprogram. Det kvarstår nu fyra styrelseaktieägarprogram för åren, 2010, 2011, 2012 samt 2013, enligt beslut på respektive årsstämma, vilket möjliggjort för styrelseledamöterna att erhålla hela eller delar av styrelsearvodet i form av s k styrelseaktier istället för kontant. En styrelseaktie är utformad som en personaloption med givet lösenpris och med en maximal löptid på sju år. Bolaget kostnadsför löpande beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna. Lösenpriserna varierar mellan olika program och uppgår efter omräkning för företrädesemissionen till mellan 0,10 och 0,32 kronor per aktie.

  Om alla kvarvarande tilldelade 4 349 997 optionerna i styrelseaktieägarprogrammen utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer maximalt 9 785 492 aktier att emitteras i Miris Holding, vilket medför en utspädning om högst 0,6 procent. Såväl antalet optioner som beräkningen av utspädningen avser efter den nyemission som registrerades i januari 2017.

  Såvitt Miris Holdings styrelse känner till, existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal i syfte att skapa ett gemensamt inflytande i Miris Holding. Det finns heller inga s k lockup-avtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav eller för andra aktieägare, som begränsar nämnda personers möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på annat sätt begränsar möjligheterna att fritt förfoga över sina egna aktier.

  Finansiella mål

  Den framtida marknaden för analys av bröstmjölk, i totalt installerat värde, beräknas till 3,5 - 4 miljarder kr. Bolaget har de senaste åren haft sin huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i sin linda men har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.

  Resterande del av 2018 kommer innebära fortsatt intensivt arbete för att vidareutveckla den kommersiella linjen i Miris, implementera effektiviseringsprogrammet, och färdigställa FDA-ansökan. Under 2018 förväntas en försäljning i linje med utfallet för 2017.

  Definitioner av nyckeltal
  Vinstmarginal Soliditet
  Resultat efter finansnetto dividerat med Eget kapital dividerat med balansomslutningen
  omsättning.
  Eget kapital Nettoskuldsättningsgrad
  Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt Differensen mellan räntebärande skulder och
  eget kapital likvida medel dividerat med eget kapital
  Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital Räntetäckningsgrad
  Resultat före räntekostnader dividerat med Resultat före räntekostnader dividerat med
  genomsnittligt totalt kapital räntekostnader
  Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Vinst per aktie
  Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt
  eget kapital antal utestående aktier

  Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

  Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En väsentlig risk är enligt bolagets bedömning nyckelpersoner, då organisationen består av få anställda vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. Förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att försäljning försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av årsredovisningen för 2016. Efter avgivandet av årsredovisningen har som framgår på sidan 5 under avsnittet finansiell ställning att likviditeten i bolaget försämrats och att den finansiella risken i bolaget har därmed ökat.

  Styrelsens försäkran

  Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

  Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

  Uppsala 2018-11-09

  Miris Holding AB (publ)

  Ingemar Kihlström

  Styrelsens ordförande

  Hans Åkerblom Inger Andersson

  Ledamot Ledamot

  Ola Magnusson

  Ledamot

  Camilla Myhre Sandberg

  Verkställande Direktör

  Nästa rapporttillfälle

  Rapporten för fjärde kvartalet, tillika bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 12 februari2019.

  För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Camilla Myhre Sandberg.

  Miris Holding AB (publ)

  Kungsgatan 115

  753 18 Uppsala

  Telefon: 018-14 69 07

  camilla.sandberg@mirissolutions.com

  Web: www.mirissolutions.com

  Org nr: 556694-4798

  Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 nnovember 2018. 

  Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

  Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2018 Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

  Läs vidare »

  Miris överlämnar omfattande dokumentation till FDA

  Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 09:47 CEST

  Mjölkanalysföretaget Miris har formellt överlämnat ytterligare omfattande dokumentation för bolagets de novo-ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA).

  Miris säljer Human Milk Analyzer™ i Afrika

  Pressmeddelanden   •   Jul 15, 2019 16:00 CEST

  Det svenska MedTech-företaget Miris har sålt den första Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) i Sydafrika. Det innebär att landets läkare för första gången har tillgång till ett diagnostiskt medicintekniskt instrument som analyserar näringsinnehållet i bröstmjölk och därigenom bidrar till en förbättrad neonatalvård.

  Miris Human Milk Analyzer™ avgörande för behandling av för tidigt födda och sjuka barn i Singapore

  Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2019 11:19 CEST

  Miris har installerat och sålt sitt första HMA-instrument på Singapores enda mjölkbank KK Women's and Children's Hospital. Detta innebär att läkare i Singapore får tillgång till ett medicintekniskt godkänt instrument för att analysera sammansättningen i humanmjölk, vilket är en viktig förutsättning för överlevnad och utveckling av de ca 1000 prematura barn som föds för tidigt varje år.

  Svenska Medtech-bolaget Miris hos Worldwide Business med Kathy Ireland

  Nyheter   •   Maj 17, 2019 15:29 CEST

  KVARTALSRAPPORT 1 FÖR MIRIS HOLDING AB 1 JANUARI – 31 MARS 2019

  Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2019 21:14 CEST

  Kvartalsrapport 1 2019 Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

  Miris Holding genomför riktad nyemission, tillförs 12,2 mkr

  Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2019 12:18 CEST

  Styrelsen i Miris Holding AB har den 3 april 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission till externa investerare om 175 140 000 aktier. Emissionskursen uppgår till 0,07 kr, motsvarande en rabatt om cirka 6,7 % mot stängningskursen den 2 april 2019. Styrelsen anser mot den bakgrunden att emissionskursen är marknadsmässig.

  Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning vid en tidpunkt då bolaget behöver fokusera på kundprojekt i och utanför Sverige och därför behöver säkerställa kapitalet på kort tid, något som förväntas gynna alla aktieägare.

  Genom emissionen tillförs Miris ca 12 259 800 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 70.000 kr. Av emissionslikviden erläggs 180 000 kr genom kvittning.

  Emissionen har riktats till nedanstående investerare:

  Namn Antal aktier Emissionslikvid

  Fårö Capital AB 42 857 142 3 000 000 kr

  MW Asset Management AB 42 857 142 3 000 000 kr

  Monesi Förvaltning AB 86 854 288 6 079 800 kr

  Capensor Capital AB 2 571 428 180 000 kr (kvittning)

  Emissionen innebär att antalet aktier i Miris Holding AB ökar med 175 140 000 från 1 751 424 974 till 1 926 564 974 och att aktiekapitalet ökar med ca 467 040 kronor från ca 4 670 466 kronor till ca 5 137 493 kronor.

  ”Jag är mycket glad för det kapital som nu tillförs bolaget. Det nya kapitaltillskottet ger oss möjlighet att fokusera till fullo på lanseringen av Miris HMA™ på den amerikanska marknaden samt säkerställa vidare utveckling av den globala marknaden” säger Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB.

  För ytterligare information kontakta:
  Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB
  Tel: +46 18-14 69 07. E-mail: camilla.sandberg@mirissolutions.comwww.mirissolutions.com

  Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2019. 

  Miris är ett globalt Medtechföretag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market. 

  Styrelsen i Miris Holding AB har den 3 april 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2018, beslutat att genomföra en riktad nyemission till externa investerare om 175 140 000 aktier. .

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  Om Miris

  Miris mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk.

  Miris är ett globalt Medtech bolag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Visionen är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

  Adress

  • Miris
  • Kungsgatan 115
  • 75318 Uppsala
  • Sverige

  Länkar