Skip to main content

Miris Holding - Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2018

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2018 15:44 CET

MIRIS HOLDING AB (publ)

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för för tidigt födda barn.

Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2018

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1–30/9, 2018

Nettoomsättningen uppgick till 8 965 tkr (10 152 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till -8 222 tkr (-10 799 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till -8 222 tkr (-10 799 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

1/7–30/9, 2018

Nettoomsättningen uppgick till 3 017 tkr (2 793 tkr)

Resultatet före skatt uppgick till -1 765 tkr (-3 119 tkr)

Resultatet efter skatt uppgick till -1 765 tkr (-3 119 tkr)

Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

Viktiga händelser under och efter periodens utgång

  • Miris lanserar kampanjen "The Swedish Way"
  • Miris genomför ett omfattande effektiviseringsprogram
  • Miris överlämnar omfattande dokumentation till FDA
  • Forskning med Miris HMA fortsätter växa i USA

VD:s kommentar

Tredje kvartalet resulterade i en nettoomsättning om 3 mkr, en ökning på 8% jämfört med samma period 2017 (2,8 mkr). Resultatet efter skatt förbättrades även denna period och för de tre första kvartalen uppgick det till -8 222 tkr (-10 799 tkr), en 31,3% ökning jämfört med de första nio månaderna 2017. I september presterade Miris Holdings sitt första positiva resultat någonsin på månadsbasis, 121 tkr. Bruttomarginalen vid utgången av Q3 uppgick till 74,3% (61,5%).

Perioden har präglats av intensivt arbete för att säkerställa att efterfrågad dokumentation lämnades in till FDA i oktober. Vi har avslutat kompletterande studier och tagit fram fördjupande svar för FDAs granskning. Arbete med ansökan om marknadsgodkännande av Miris HMA instrument hos FDA är omfattande då Miris ansökan är den första i sitt slag (de-novo ansökan) och inget annat instrument finns att jämföra med på den amerikanska marknaden. En stor del av det som har tagit och fortfarande tar tid är att säkerställa att FDA får ett komplett underlag för sin bedömning av instrumentet. Respons från FDA förväntas i mitten av januari 2019.

Försäljningen under perioden har följt de senaste kvartalens nivå med försäljning fördelat mellan Asien, Europa och den amerikanska forskningsmarknaden. I tillägg till försäljning av instrument och förbrukningsvaror ser vi ett ökande intresse i vårt senaste erbjudande om olika typer av serviceavtal. Dessa avtal förbättrar det förebyggande arbetet och kommunikationen mellan Miris och Miris kunder.

Vi har under perioden haft viktiga kundmöten i Asien, Nord Amerika och Europa och deltagit på en international konferens i Japan, International Society for Research in Human Milk and Lactation (ISRHML). Miris har också hållit seminarier för kunder i Japan och USA. Dessa seminarier har som huvudsakligt syfte att sprida kunskap om hur individualiserad nutrition genom specifik berikning av bröstmjölk är avgörande vid behandlingen av för tidigt födda barn och dessutom praktiska tips om hur man löser det praktiska arbetet – The Swedish Way.

Effektiviseringsprogrammet som beslutades i augusti är genomfört och utfallet börjar ge effekt från slutet av året och kommer ha full effekt från mitten av Q1 2019. Detta kommer ge en besparing på ca 6 mkr på årsbasis. För att de värden som finns i Miris ska bibehållas och utvecklas krävs ytterligare finansiering i form av lån. Danske Bank är en långivare, vissa lånelöften har även erhållits av några av bolagets större ägare tillika ledamöter i styrelsen. Nuvarande finansiering medger Miris att driva sin verksamhet och det planerade utvecklingsarbetet vidare åtminstone 6 månader.

Framöver fortsätter vi arbetet med utveckling av försäljningsprocessen och ökad kundnärvaro. Med de senaste årets lärdomar om den globala marknaden rustar vi nu för ett än mer systematisk arbete i flera europeiska regioner. Arbetet i Norden och Holland har redan påbörjats och i tiden framåt ligger fokus på Storbritanien och Tyskland. Detta arbete kommer gå hand i hand med implementering av den digitala marknadsplatform som Miris har utvecklat under den senaste perioden i syfte att utbilda marknaden på ett än mer effektivt sätt. Vi forsätter även att ständigt utveckla och förbättra Miris produktportfölj. Målet är att kontinuerligt kundanpassa produkterna och bidra till en förbättring av bolagets marginaler.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Resultatutveckling under rapportperioden

Rörelseintäkter för perioden januari till september uppgick till 9 810 tkr (10 656 tkr) varav 411 tkr (371 tkr) avser aktiverat eget arbete. Det är ca 800 tkr lägre än samma period 2017. Resultatet efter skatt till och med kvartal 3, 2018 uppgick till -8 222 tkr (-10 799 tkr). Det förbättrade resultatet jämfört med 2017 förklaras av att kostnaderna är betydligt lägre till föjd av en ökad bruttomarginal och lägre personalkostnader till följd av färre antal anställda.

Försäljningsutveckling

Instrument och kompletterande produkter för bröstmjölksanalyser

Under årets tredje kvartal har HMA-instrument levererats till Europa, Asien och Nord- och Sydamerika.

Förbrukningsprodukter

Försäljningen av förbrukningsprodukter ökar något från en tidigare nivå på 10% i perioden. Orsak till ökningen ligger delvis i den påbörjade introduktionen av standardlösningen Miris Calibration Control. Bolaget arbetar kontinuerligt med att informera användare av Miris instrument vikten av att fullt ut använda anvisade rengöringsmedel och kontrolllösningar för att säkerställa kvaliteten i analyserna.

Kostnader

Kostnad för sålda varor minskade till och med september till 2 674 tkr (5 090 tkr). Det beror främst på minskade produktionskostnader. Övriga externa kostnader minskade till 5 950 tkr (6 499 tkr). Detta beror till största delen av minskade konsultkostnader. Personalkostnaderna minskade till 8 178 tkr (9 310 tkr). Det beror huvudsakligen på färre antal anställda än 2017.

Utgifter för forskning och utveckling har aktiverats med 3 358 tkr (3 432 tkr). Aktiveringen 2018 avser ansökan om FDA-godkännande i USA och utveckling av standardlösning (lansering i slutet av januari).

Finansiell ställning

Bolagets kassa och tillgängliga medel per den 30 september 2018 uppgick till 336 tkr (4 609 tkr). Den försvagade kassan beror på höga kostnader för FDA ansökan samt en svagare försäljning än förväntat. Bolaget har under kvartal tre lånat ytterligare 1 100 tkr från två av bolagets huvudägare tillika styrelseledamöter till en ränta av 4,3%

För att de värden som finns i Miris ska bibehållas och utvecklas krävs ytterligare finansiering i form av lån. Danske Bank är en långivare, vissa lånelöften har även erhållits av några av bolagets större ägare tillika ledamöter i styrelsen. Nuvarande finansiering medger Miris att driva sin verksamhet och det planerade utvecklingsarbetet vidare åtminstone 6 månader. Styrelsens bedömning är att det därefter antaget nuvarande försäljningsnivå kommer att behövas ytterligare externt kapital i form av lån eller eget kapital.

De räntebärande skulderna inklusive utnyttjad checkkredit uppgick per den 30 september till 12 482 tkr (5 215 tkr), vilket efter avdrag för en kassa på 336 tkr (4 609 tkr) ger en räntebärande nettoskuld på 12 146 tkr (606 tkr). Det egna kapitalet uppgick per 30 september till 2 362 tkr (8 391 tkr). Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 27 758 tkr (33 510 tkr).

Personal och organisation

Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 14,9 personer (16,4).

Moderbolaget

Moderbolaget bedriver koncernsamordnande verksamhet. Dess nettoomsättning under årets tre kvartal 2017 uppgick till 405 tkr (450 tkr). Resultatet efter skatt var -8 297 tkr (-10 862 tkr). Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Miris AB för förlusttäckning. Kassa och bank uppgick till 256 tkr (3 291 tkr) per den 30 september 2018 och det egna kapitalet summerade till 27 758 tkr (33 510 tkr). Soliditeten uppgick den 30 september 2018 till 78 procent (84 procent).

Kort om Miris affärsverksamhet

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall få samma tillgång till neonatalvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår vission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att möjliggöra individuell nutrition baserad på bröstmjölk.

Marknad och försäljning

Marknaden för analys av bröstmjölk delas in i fyra olika segment; (i) Neonatala Intensivvårdsavdelningar (NICU), (ii) forskning, främst universitet, (iii) Mjölkbanker och (iv) Barn- och kvinnokliniker (Asien). På Neonatalavdelningar är läkare världen över överens om att bröstmjölk är den bästa näringen till för tidigt födda barn. Emellertid räcker ofta moderns mjölk inte till och då̊ ges barnet donerad mjölk. Donerad mjölk kommer från mödrar som har mer mjölk än deras eget barn behöver. Den donerade mjölken samlas in av Mjölkbanker som kontrollerar att mjölken är fri från bakterier och virus innan den distribueras till sjukvården. För att möta barnets protein- och energibehov kan den donerade mjölken eller moderns egen mjölk behöva berikas. Det för tidigt födda barnet är mycket känsligt för felaktig berikning då både för mycket som för lite av t ex protein kan ge biverkningar. Det är då värdefullt att kunna analysera mjölken istället för att göra en s k standardberikning, där ingen hänsyn tas till den naturliga individvariationen i mjölkens sammansättning. Nutrition av för tidigt födda barn är ett område med stora behov och med stor förbättrings- och utvecklingspotential.

Universiteten är viktiga för Miris då framtidens kliniska applikationer ofta har sitt ursprung här, samt att den vetenskapliga litteraturen lägger grunden för att utveckling, evidens och information om viktiga insikter skapas. På kvinno- och barnkliniker i Asien analyseras bröstmjölken hos nyblivna mödrar vid första hälsokontrollen.

Försäljningen sker idag via ett distributörs-nätverk men även via direktkontakt med slutanvändaren. Bolaget har redan börjat bygga en egen försäljningsorganisation och kommer framöver att lägga vikt på att utöka denna organisation för att bättre hantera direktförsäljning. Samarbete med distributörer kommer att fortsätta på de marknader där språket är begränsande och internetbaserad marknadsföring ger begränsade möjligheter.

På neonatalavdelningar är det ofta neonatalsjuksköterskor som sköter analyserna men det är neonatalläkare/enhetschefer som initierar behandlingen och inköp av instrument.

Mjölkbanker eller mjölk-kök kan vara kopplade till en NICU eller så är en mjölkbank fristående och försörjer flera NICUs i närområdet. Andra typiska användare av bolagets produkter är professorer, forskare och studenter på universitet.

QA och Regulatory

Analysinstrumenten samt Sonicatorn är CE-märkta medanMiris HMA är i Sverige registrerad hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt för in vitro diagnostik, (IVD). Denna registrering gäller inom hela EES-området. Även i vissa länder utanför EU som

kräver registrering av myndighet, på liknande sätt som i Sverige, är HMA godkänd för försäljning. Dessa länder är för tillfället Japan och Indonesien.

Produktion

Miris har sin huvudsakliga produktion av instrument i Sverige. Instrumenten tillverkas hos externa partners med stor erfarenhet av liknande produkter. Slutkontroll och kalibrering före leverans till kund sker i egna produktionslokaler hos Miris i Uppsala.

Miris lägger stor vikt vid kvalitet och har ett aktivt kvalitetsarbete både med externa produktionspartner samt internt i den egna verksamheten. För att erbjuda kunder ett komplett instrumentsystem samarbetar Miris med ett antal OEM partners som levererar bland annat vätskevärmare och homogenisatorer med Miris varumärke.Tillverkning av förbrukningskemikalier sker i egen regi hos Miris i Uppsala.

Produktutveckling

Miris bedriver en fortgående produktutveckling av sina analysinstrument. Utvecklingen omfattar alla delar av instrumentet såsom hårdvara, mjukvara, elektronik samt mid-IR-teknologin. Bolaget arbetar kontinuerligt med produktions- och kostnadsoptimering samt användarvänlighet.

Produkter/definitioner

HMA Human Milk Analyzer, mätinstrument för analys av bröstmjölk.

LOSsolver™ Den kemiska lösningsvätskan LOSsolver™ används för att konvertera fasta livsmedel till vätska innan analys. Den används oftast i kombination med LOSmixer™ och kan även användas separat.

Miris Ultrasonic Procesor (Miris UP)
I mjölk som varit fryst kan aggregat eller andra partiklar störa mid-IR-analysen. Miris UP är anpassad till Miris HMA och används för beredning (homogenisering) av mjölken, vilket höjer mätnoggrannheten.

Miris Heater Alla vätskor som används i Miris HMA måste ha en temperatur på 40oC när det injiceras i instrumentet. Miris Heater är en värmekälla anpassad för att värma rör och flaskor för att underlätta provhantering innan analys.

Miris Check Produkt för kontroll av mätinstrumenten.

Miris Cleaner Produkt för rengöring av mätinstrument.

Miris Calibration Control Kit™ (MCC)

Standardlösning för kontroll av kalibreringen av mätinstrumentet HMA.

Miris Holdings aktie

Antalet aktier i Miris Holding AB per den 30 september 2018 uppgick till 1 751 424 974

stycken med en röst vardera.

Optionsprogram

Styrelseaktieägarprogram

I syfte att attrahera, motivera samt ge styrelseledamöter i Miris Holding möjlighet att ha ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt med aktieägarnas, omfattades samtliga styrelseledamöter fram till 2013 av s k styrelseaktieägarprogram. Det kvarstår nu fyra styrelseaktieägarprogram för åren, 2010, 2011, 2012 samt 2013, enligt beslut på respektive årsstämma, vilket möjliggjort för styrelseledamöterna att erhålla hela eller delar av styrelsearvodet i form av s k styrelseaktier istället för kontant. En styrelseaktie är utformad som en personaloption med givet lösenpris och med en maximal löptid på sju år. Bolaget kostnadsför löpande beräknade sociala avgifter, vilka uppstår vid utnyttjande av optionerna. Lösenpriserna varierar mellan olika program och uppgår efter omräkning för företrädesemissionen till mellan 0,10 och 0,32 kronor per aktie.

Om alla kvarvarande tilldelade 4 349 997 optionerna i styrelseaktieägarprogrammen utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer maximalt 9 785 492 aktier att emitteras i Miris Holding, vilket medför en utspädning om högst 0,6 procent. Såväl antalet optioner som beräkningen av utspädningen avser efter den nyemission som registrerades i januari 2017.

Såvitt Miris Holdings styrelse känner till, existerar inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal i syfte att skapa ett gemensamt inflytande i Miris Holding. Det finns heller inga s k lockup-avtal för styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav eller för andra aktieägare, som begränsar nämnda personers möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på annat sätt begränsar möjligheterna att fritt förfoga över sina egna aktier.

Finansiella mål

Den framtida marknaden för analys av bröstmjölk, i totalt installerat värde, beräknas till 3,5 - 4 miljarder kr. Bolaget har de senaste åren haft sin huvudsakliga försäljning inom detta marknadssegment. Det är styrelsen och ledningens bedömning att marknaden för analys av bröstmjölk fortfarande är i sin linda men har potential att utvecklas mycket bra under de kommande åren.

Resterande del av 2018 kommer innebära fortsatt intensivt arbete för att vidareutveckla den kommersiella linjen i Miris, implementera effektiviseringsprogrammet, och färdigställa FDA-ansökan. Under 2018 förväntas en försäljning i linje med utfallet för 2017.

Definitioner av nyckeltal
Vinstmarginal Soliditet
Resultat efter finansnetto dividerat med Eget kapital dividerat med balansomslutningen
omsättning.
Eget kapital Nettoskuldsättningsgrad
Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt Differensen mellan räntebärande skulder och
eget kapital likvida medel dividerat med eget kapital
Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital Räntetäckningsgrad
Resultat före räntekostnader dividerat med Resultat före räntekostnader dividerat med
genomsnittligt totalt kapital räntekostnader
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Vinst per aktie
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt
eget kapital antal utestående aktier

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En väsentlig risk är enligt bolagets bedömning nyckelpersoner, då organisationen består av få anställda vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. Förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att försäljning försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av årsredovisningen för 2016. Efter avgivandet av årsredovisningen har som framgår på sidan 5 under avsnittet finansiell ställning att likviditeten i bolaget försämrats och att den finansiella risken i bolaget har därmed ökat.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Uppsala 2018-11-09

Miris Holding AB (publ)

Ingemar Kihlström

Styrelsens ordförande

Hans Åkerblom Inger Andersson

Ledamot Ledamot

Ola Magnusson

Ledamot

Camilla Myhre Sandberg

Verkställande Direktör

Nästa rapporttillfälle

Rapporten för fjärde kvartalet, tillika bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 12 februari2019.

För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Camilla Myhre Sandberg.

Miris Holding AB (publ)

Kungsgatan 115

753 18 Uppsala

Telefon: 018-14 69 07

camilla.sandberg@mirissolutions.com

Web: www.mirissolutions.com

Org nr: 556694-4798

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 nnovember 2018. 

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbruknings-artiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av bröstmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.