Media no image

Unikt risk- och krislabb byggs i Östersund

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 11:12 CEST

I anslutning till universitetets forskningscentrum Risk and Crisis Research Centre, RCR, startar nu bygget av ett risk- och krislaboratorium, RCR Lab. Målet är att det ska ge världsledande forskning om krisövningar med fokus på ledning, samverkan och kommunikation i samarbete med företag och organisationer.

I labbet ska krisövningar kunna genomföras under kontrollerade former där all data och händelseförlopp registreras och samlas in i realtid genom kameror, mikrofoner och annan teknik. På lokalens väggar ska film, virtuella miljöer och bilder kunna projiceras 360 grader, labbet ska kunna rökfyllas och vibrera med hjälp av speciella högtalare. Det ska också gå att känna lukter som exempelvis bensin och avgaser vid övningar av exempelvis en bilolycka

- Labbet ska kunna fylla många olika behov, så även om fokus ligger inom risk- och krisområdet, så räknar vi med att laboratoriet också kan bli intressant även inom andra områden, exempelvis för studier inom psykologi, akutmedicin, design och stadsplanering, säger Erna Danielsson.

I dagsläget finns ett 15-tal externa partners som visat intresse för att använda labbet i olika syften. Det dominerade intresset handlar om utbildningar i kris och övningar av olika krissituationer. Till labbet hör även en mobil enhet som ska kunna användas för studier och övningar i fält, till exempel på skolor, industrier och offentliga platser och lokaler. I sin mest grundläggande form ska labbet stå klart till terminsstart hösten 2017 och senare invigas i november, men labbet kommer att utvecklas fortlöpande under kommande år.

- Labbet kommer att erbjuda möjligheter att bedriva utbildning på ett nytt sätt eftersom vi får helt nya pedagogiska möjligheter genom labbets tekniska lösningar, säger Erna Danielsson, RCR.

Ett övergripande syfte med RCR Lab är att bidra till ett tryggt, säkert och hållbart samhälle och regional tillväxt. Satsningen blir möjlig genom stöd från Östersunds kommun och Mittuniversitetet.

En pressvisning kommer att hållas i samband med invigningen av labbet. Kontakta oss om du redan nu vill besöka RCR Lab för en visning.

Kontakt:
Erna Danielsson, Risk and Crisis Research Centre, Mittuniversitetet

Tfn: 010-142 81 32
E-post: erna.danielsson@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Just nu pågår byggandet av en helt ny och världsunik laboratoriemiljö på Mittuniversitetets campus i Östersund. Det ska bli en fysisk och virtuell miljö för övning och utveckling av krishantering, samverkan och forskning inom risk- och krisområdet.

Läs vidare »
Media no image

Konsten att hantera vardagsrasism – en föreläsning av Maxida Märak inom Open Campus

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 11:20 CEST

Under föreläsningen kommer Maxida Märak att berätta om sig själv och hur hennes omgivning och bakgrund har format henne att bli den hon är idag. Vi får en inblick i hennes samiska ursprung som alltid är central, men också i konsten att hantera vardagsrasismen. Under 2017 kommer Maxida Märek att vara Östersunds FKs konstnärliga ledare och guide i deras kulturakademi som syftar till att öka kunskaperna om urfolk och minoriteters ställning, historia och kultur.

Föreläsningen ingår i Open Campus, ett projekt som drivs i samverkan mellan Mittuniversitetet och Folkuniversitetet för att korta vägen till inkluderingen i samhället till jobb och egen försörjning för utrikesfödda.Projektet letar kontinuerligt efter samarbetspartners som delar samma värdegrund, och där var samarbetet med ÖFK självklart, berättar Lotta Brännström, projektledare på Mittuniversitetet för Open Campus.

– Under 2017 vill Östersunds FK lära sig mer om urfolk och minoriteters ställning, historia och kultur och har valt att ta ställning lokalt genom att fördjupa sig i samisk kultur. Individers trivsel och känsla av gemenskap är otroligt viktigt, en bro till gemenskap är förståelse för olika människors perspektiv och positioner, oavsett bakgrund. I föreläsningen berättar Maxida om sitt liv, jobb och sin tillvaro till stor del med ett samiskt perspektiv, och här tänker jag att vi har en dela att lära, säger hon.

Föreläsningen ges den 22 maj kl. 18:30 – 20:00, campus Östersund, sal F214

Vi välkomnar pressen att närvara.

Kontakt

Lotta Brännström, Projektledare Open Campus, Mittuniversitetet
E-post: lotta.brannstrom@miun.se
tTn: 010-142 82 48

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Maxida Märak beskriver sig som same, artist, aktivist, mamma och medmänniska. Den 22 maj föreläser hon i Östersund på Open Campus – en satsning på inkludering i samhället.

Läs vidare »
Media no image

Annika Bränström och Örjan Petterson nya hedersdoktorer vid Mittuniversitetet

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 11:11 CEST

Hedersdoktorerna utnämns som en uppskattning för framstående insatser inom något av Mittuniversitetets områden eller för den region där Mittuniversitetet verkar. Hedersdoktoratet innebär att de utsedda personerna kan titulera sig som doktor.

-Vi är mycket stolta och glada över att kunna utse personer som alla fullföljt stora insatser inom sina områden. Det gemensamma är att de har påverkat och på olika sätt bidragit till Mittuniversitetet eller till regionen som vi har verksamhet i, säger Hans-Erik Nilsson och Susanna Öhman, dekaner vid Mittuniversitetets två fakulteter.

Förra året utsågs Elizabeth Kendall till hedersdoktor, men hon kunde inte medverka vid förra årets årshögtid utan får ta emot sitt hedersdoktorat i år istället.

De nya hedersdoktorerna håller sina installationsföreläsningar den 12 oktober och installeras officiellt den 13 oktober under Mittuniversitetets akademiska högtid i Sundsvall.

Nya hedersdoktorer vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Annika Bränström är en av få generaldirektörer som funnits i Mittuniversitetets regioner och hon har under lång tid arbetat för att nationella utvecklingsarbeten inte nödvändigtvis måste ha sin hemvist i storstadsregioner. Hon har även varit ordförande för eDelegationen, en delegation sammansatt av ett stort antal generaldirektörer med ansvar för digitaliseringen av Sveriges myndigheter.Sammantaget så står Annika stadigt i första ledet kring digitalisering, samverkan och behovsdriven utveckling och den person, boende och verksam i Sundsvallsregionen, som har haft störst inflytande på IT-utvecklingen i offentlig sektor i dag.

Örjan Petterson har som VD för SCA R & D Centre i Sundsvall varit avgörande för det samarbete som utvecklats mellan SCA och Mittuniversitetet. Örjan Petterson har fungerat som ambassadör för Mittuniversitetet i olika forskningssatsningar vid svenska forskningsinstitut. Under Örjan Pettersons ledning har forskningssamverkan mellan SCA och Mittuniversitetet utvecklat sig stark i både djup och bredd och sammantaget har det resulterat i avsevärd volym i externfinansierad forskning inom Mittuniversitetet. Sammantaget har Örjan Petterson verka för Mittuniversitetets utveckling under nästan 20 år i olika forum.

Ny hedersdoktor vid Fakulteten för humanvetenskap

Elizabeth Kendall är en välmeriterad professor vid Griffith University i Australien med forskning inriktad mot att utveckla system för rehabilitering av människor med allvarliga skador, funktionshinder eller kroniska sjukdomar. Hon har under snart 15 år på olika sätt bidragit till Mittuniversitetets verksamhet och stärkt framför allt forskning och utveckling på Avdelningen för hälsovetenskap. Bidragen har varit betydelsefulla för att stärka avdelningens forskning, dess finansiering och samverkan med det omgivande samhället och med andra forskargrupper.

Kontakt:
Hans-Erik Nilsson, dekan, fakultetsnämnden för naturvetenskap, teknik och medier
Tfn: 010-142 87 39, E-post: hans-erik.nilsson@miun.se

Susanna Öhman, dekan, fakultetsnämnden för humanvetenskap
Tfn: 010-142 81 85, E-post: susanna.ohman@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Mittuniversitetet har utsett nya hedersdoktorer som installeras vid universitetets akademiska högtid i höst. De två som utses är Annika Bränström, fd GD för Bolagsverket och expert inom digitalisering och Örjan Petterson, fd VD för SCA R & D Centre i Sundsvall. Även Elisabeth Kendall, professor i hälsovetenskap som utsågs förra året kommer att få sin doktorshatt i år.

Läs vidare »
Mlqlom5hymvsqzxzfukd

Blivande vårdpersonal lär sig hantera stress genom mindfulness

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 11:21 CEST

Redan under studietiden visar så många som 30 procent av sjuksköterskestudenterna symptom på utmattningssyndrom. Det har fått doktoranden Marja van Vliet att undersöka hur mindfulness och meditation kan hjälpa dem att påverka sin situation.

Qioybpwbiypfodtj6hxs

Nu får Sundsvall sina första smarta drakar

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 10:24 CEST

I maj är det åter dags för Sundsvalls populära drakar att flytta ut och sätta färg på staden. Nytt för i år är att Sundsvall får sina första smarta drakar som går att interagera med. Det är Mittuniversitetets och Grant Thorntons drakar som blir först ut med den nya tekniken. Projektet är ett samarbete mellan Stadsparaden, Adal och forskningscentret STC vid Mittuniversitetet.

Media no image

20 miljoner till forskning om samhällets trygghet

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 08:52 CEST

Samhällets utsätts ibland för stora påfrestningar, exempelvis till följd av klimatförändringar, terrorattentat eller demografiska förändringar. Hanteringen av sådana påfrestningar kräver att många organisationer och samhällsfunktioner samarbetar och hjälps åt, något som ofta kallas samhällets resiliens. Men det saknas kunskap om hur sådana samarbeten sker i Sverige och hur de skulle kunna förbättras. Därför startas projektet Resiliens i Sverige (RISE)

- Vi kommer att studera hur några utvalda samhällsfrågor styrs, hur sociala nätverk är uppbyggda och hur lärandeprocessen ser ut i komplexa situationer där samhället är under press. Det är några av de saker som påverkar samhällets resiliens och som därför är viktiga att förstå, säger projektledare Jörgen Sparf, RCR.

Projektet kommer att fokusera på tre viktiga samhällsfrågor: klimatanpassning och ‑konsekvenser, flyktingskap samt terrorism och våldsbejakande extremism. Men kunskapen från projektet ska också kunna överföras till andra samhällsfrågor

–Det ska bli mycket intressant att samarbeta med offentliga och privata organisationer på lokal nivå. Det är ofta där mycket av kunskapen om samhällets resiliens finns. Extra spännande är också att vi ska göra experimentella studier i RCR:s simuleringslabb som invigs nu i höst, säger Jörgen Sparf.

Målet med projektet är att ta fram kunskap om hur resiliens kan förstås och tillämpas i Sverige. Projektet kommer att ta fram verktyg för både policy och praktiskt arbete med resiliens.

Resiliens i Sverige genomförs i samarbete med Karlstad universitet och Försvarshögskolan.

Kontakt:
Jörgen Sparf, Risk and Crisis Research Centre, tfn 010-142 82 76, e-post: jorgen.sparf@miun.se

Resiliens är förmågan att stå emot och klara av en större påfrestning, samt återhämta sig och vidareutvecklas. Detta innefattar både en fungerande samhällsstyrning med förmåga att bevara centrala samhällsfunktioner stabila och en förmåga till förändring och anpassning – på såväl kort som lång sikt.

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beviljat pengar till Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR för ett femårigt forskningsprojekt om hur det svenska samhället hanterar och återhämtar sig från större kriser.

Läs vidare »
Jehxfyqtl1ubuqmfe47d

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker Mittuniversitetet

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2017 10:43 CEST

På onsdag den 10 maj besöker närings- och innovationsminister Mikael Damberg Mittuniversitetet för att hålla en presentation på konferensen Smart Industri som arrangeras av Mittuniversitetets forskningscenter STC och Bron.

Zz5tfd83euxsjn9x8wwe

Nya kunskaper i fokus när Sveriges historiker samlas i Sundsvall

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 14:11 CEST

Hungerkravaller i Sundsvall, delning av det socialdemokratiska partiet och rysk revolution – allt hände för 100 år sedan. Revolution är temat när Sveriges historiker nu samlas på Mittuniversitetet för att diskutera aktuell forskning.

Media no image

Invigning av materiallabb för ökat samarbete

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 11:11 CEST

- Vår målsättning med labbet är att koordinera och förnya materialvetenskaplig kompetens och utrustning i regionen för ökad forskning och utvecklingsförmåga, säger Christina Dahlström, projektledare vid Mittuniversitetet. Vi vill skapa en kreativ miljö med en öppen plattform där forskare, studenter och näringsliv möts. Det är en långsiktig satsning för att stärka vår region. Labbet kommer att vara öppet för företag och innovationsmiljöer samt andra externa partners.

Media hälsas välkomna att delta vid invigningen.

13.15 Invigning med tal av landshövding Gunnar Holmgren, VD Madelen Sandström, KK-stiftelsen, tf kommundirektör Anneli Wikner Sundsvalls kommun, rektor Anders Fällström och dekan Hans-Erik Nilsson Mittuniversitetet.

14.00 Guidad visning av labbmiljöerna

15.15 Posterutställning och montrar för partners, mingel och samtal

Tid: torsdag 27 april, kl. 13.00-16.00
Plats: Campus Sundsvall, Holmgatan 10, hus S

25 företag är partners i projektet och vi har ekonomiskt stöd från EU regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Västernorrland, Sundsvalls kommun, Energimyndigheten och KK-stiftelsen.

Investeringar i labbet

-Högupplöst svepelektronmikroskop (SEM)Leverantör Tescan
-Sputter för provberedning till SEM Leverantör Rowaco
-Partikelanalysator för att mäta ytladdning, partikelstorleksfördelning, mikroreologi etc. Leverantör Malvern
-Raman mikroskop

Kontakt:
Christina Dahlström, projektledare Mittuniversitetet, 072-5818813, e-post: christina.dahlstrom@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Mittuniversitetet satsar tillsammans med ca 25 företag, däribland SCA, Akzo Nobel och MoRe Research på ett gemensamt material- och innovationslaboratorium vid campus i Sundsvall. Invigningen sker den 27 april. Ca 100 personer kommer att medverka vid invigningen.

Läs vidare »
Media no image
R3oga80er5zkqbqnodr3

Fortsatt högt söktryck till Mittuniversitetet

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 15:55 CEST

Inför höstterminen 2017 har totalt 35 300 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Det är det näst högsta antalet sökande i historien, detta trots ett färre antal utbildningar att söka och att söktrenden till högskolor och universitet i riket generellt minskar med två procent jämfört med förra året.

Ansökningstiden för att studera i höst vid universitet och högskolor gick ut den 18 april. De första siffrorna visar att cirka 35 300 personer har sökt en utbildning vid Mittuniversitetet innan sista ansökningsdagen passerade. Det är några hundra fler jämfört med 2016 och den näst högsta notering någonsin för Mittuniversitetet. Inför höstterminen 2015, då vi hade rekordsiffran 36 000 sökande, var utbudet större och det innebär att det är fler sökanden per plats i år.

Mittuniversitetet erbjuder inför hösten ett 80-tal olika programutbildningar och cirka 190 kurser. Antalet kurser inför hösten 2017 är ca 10 % färre jämfört med höstterminen 2016.

– Det är glädjande att vi behåller ett högt söktryck. Det kan ses som ett kvitto på att vi har ett fortsatt attraktivt utbildningsutbud. Ett högt söktryck underlättar det fortsatta arbetet med att ytterligare stärka utbildningsutbudet och höja kvaliteten, säger Anders Fällström, rektor.

Även antalet förstahandssökande till universitetet fortsätter att ligga på en hög nivå, även det den näst högsta noteringen hittills. Inför hösten finns cirka 9 965 förstahandssökande, vilket är i princip lika många som 2016.

– Vi arbetar systematiskt för att öka kännedomen och kunskapen om våra utbildningar och Mittuniversitetet och det har stärkt vår position. Sett över en längre tid så har vi ökat antalet sökande till utbildningarna, säger kommunikationschef Kicki Strandh.

För den som missade sista ansökningsdatum går det för vissa utbildningar att göra en sen anmälan. Sena anmälningar behandlas i mån av lediga platser på utbildningen. Se mer på www.antagning.se.

Programutbildningar med flest ansökningar (totalt antal sökande)Beteendevetenskapligt program – (2 114)
Psykologprogram – (1 924)
Webbutveckling – (1 122)
Förskollärare – (1 095)
Sjuksköterskeutbildning – (1 029)

Kurser med flest ansökningar (totalt antal sökande)
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap (7.5 hp) – (1 999)
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning (7.5 hp) – (1 803)
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring (7.5 hp) (1 777)
Juridik GR (A)– Juridisk översiktskurs, 15 hp – (1 766)
Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) (7.5 hp)–
(1 754)

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Inför höstterminen 2017 har totalt 35 300 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Det är det näst högsta antalet sökande i historien, detta trots ett färre antal utbildningar att söka och att söktrenden till högskolor och universitet i riket generellt minskar med två procent jämfört med förra året.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • kicki.strandh@miun.se
 • 060-14 88 14
 • 070-346 59 87

 • Presskontakt
 • Skribent och webbredaktör
 • yukropistehggmr.honhlm@miuvlxwpqn.pmslse
 • 063-165716
 • 070-4847108

Om Mittuniversitetet

Utbildning och forskning

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för all utbildning. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Adress

 • Mittuniversitetet
 • Kunskapens väg 8
 • 831 25 Östersund
 • Sverige
 • Vår hemsida