Media no image

9,3 miljoner kronor till forskning om biogas

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 08:01 CEST

Klimatmålen styr mot ersättning av fossilbaserade drivmedel till biobaserade drivmedel. Sverige har antagit målet att uppnå en fossilfri fordonstrafik 2030. Genom utveckling av biometan kan tillgången på biogas som fordonsbränsle öka. Mittuniversitetet får nu 4,6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om biogas och projektets totala budget är 9,3 miljoner kronor.

Utvecklingen av biogas som fordonsbränsle är begränsad till mängden tillgängligt organiskt avfall och antalet biogasmackar. Biogasproduktionen kan ökas kraftigt och vid en fullskalig utbyggnad möta huvuddelen av efterfrågan på bränsle för transporter i Sverige genom att integrera system för förgasning av biomassa och biogassystem. För att producera större volym kan en alternativ väg vara att förgasa biomassa till syntesgas genom katalytisk metanisering eller integrering i biogassystem via rötning för att producera metan. På så sätt kan biobränslet biometan bidra till målet om en fossilfri fordonstrafik 2030.

-Teknologin och genomförandet kommer att studeras i samarbete med Chalmers tekniska högskola. En teknisk och ekonomisk analys kommer att göras för att undersöka möjligheten till kommersialisering och produktion av fordonsbränsle genom integrerad biomassaförgasning och rötning av avfall tillsammans med Härnösand Energi & Miljö och Mittsverige Vatten och Avfall, säger Ulf Söderlind, ingenjör vid Mittuniversitetet.

Sedan tidigare bedriver Mittuniversitet forskning inom området bioenergi. Forskningen bedrivs inom forskningscentrum FSCN – Fibre Science and Communication Network.

-Detta projekt kommer att inriktas på biogasproduktion, via biometanisering av syntesgas, och är tänkt att kommersialiseras mellan 2022 och 2025, berättar Wennan Zhang, projektledare vid Mittuniversitetet.

Målsättningen är att forskningen ska bidra till öka biogasproduktionen från organiskt avfall som kan användas som fordonsbränsle i regionen och i Sverige från 1,2 TWh till 10 TWh/år samt att kommersialisera förgasning av skogs- och industriella biomassarester så att 70 TWh/år av biogas kan produceras i Sverige och regionen för att fullt ut möta den inhemska efterfrågan på gas/bränsle inom transportsektorn.

Kontakt
Ulf Söderlind, ingenjör Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 80 42
E-post: ulf.soderlind@miun.se

Wennan Zhang, docent Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 86 39
E-post: wennan.zhang@miun.se

Kort om FSCN
FSCN utvecklar forskning om industriella processer, funktionella ytor och biobaserade material från skogsråvara, t ex nya cellulosamaterial, nanomaterial och fiberteknologi. Forskningen sker i nära samarbete med näringsliv, skogsbolag och industrier i Sverige och Europa. www.miun.se/fscn

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Klimatmålen styr mot ersättning av fossilbaserade drivmedel till biobaserade drivmedel. Sverige har antagit målet att uppnå en fossilfri fordonstrafik 2030. Genom utveckling av biometan kan tillgången på biogas som fordonsbränsle öka. Mittuniversitetet får nu 4,6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om biogas och projektets totala budget är 9,3 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media no image

13 miljoner kronor till forskning mot skogsskador

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 08:13 CEST

Skog utgör den dominerande naturtypen i mellersta Norrland och är en viktig råvaruresurs för regionens industri. Det finns stora förhoppningar att denna resurs också i framtiden ska utgöra en viktig del av den regionala ekonomin och bidra till samhällets klimatomställning. En viktig framgångsfaktor är att hantera riskerna med ökade klimatrelaterade skogsskador. Under senare år har ett flertal stora stormar påverkat skogslandskapet och skadat stora volymer skog. I fotspåren av dessa har epidemiskt stora utbrott av barkborrar skett som skadat ytterligare arealer av skog tillsammans med parasitsvampar. Förutom dessa skador tillkommer även ekonomiskt betydande angrepp av snytbaggar, sork och älg på skogsplanteringar.

- Sammantaget orsakar dessa skador årligen ett ekonomiskt bortfall för skogsnäringen motsvarande miljardbelopp på nationell nivå. Det begränsar möjligheterna att ersätta fossila material med skogsråvara, säger Bengt-Gunnar Jonsson.

Med det nya varmare klimat som väntar oss finns också en risk att nya skadedjur kan komma att etablera sig i regionen. Ett exempel på det är bastborren som sprids västerut genom Ryssland och som där bidragit till att döda 10 000-tals hektar skog.

Sedan tidigare finns starka forskningsmiljöer vid Mittuniversitetet kring skog och skogsproduktion. Nu kan dessa områden utvecklas och forskningen fördjupas med studier på skadedjur.

- Inom projektet ska vi arbeta med nyttiggörande av ämnen som överför beteendepåverkande signaler hos skogsskadeinsekter och utveckla metoder för att skydda utsatta skogsområden i samband med utbrott av skogsskadeinsekter. Vi kommer också att utveckla tillämpbara metoder för att skydda plantor mot skador från sork och älg, berättar Erik Hedenström.

Målsättningen är att starta en samverkansplattform mellan skogsnäringens aktörer med målet att stödja effektiv kommunikation och resultatspridning. Vid projektets slut vill vi se effektiva övervakningsmetoder för skadegörare, nya metoder för att bekämpa skadedjur och ett väl fungerande forum för samarbete.

Kontakt

Bengt-Gunnar Jonsson, professor i växtekologi vid Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 89 41
E-post: bengt-gunnar.jonsson@miun.se

Erik Hedenström, professor i organisk kemi Mittuniversitetet
Tfn: 010-142 87 29
e-post: erik.hedenstrom@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

I ljuset av pågående klimatförändringar behöver vi stärka skogsbruket i regionen så att råvaruförsörjningen inte hotas av ökande skogsskador från bland annat granbarkborre och bastborrar. Mittuniversitetet får nu 6 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för forskning om skogsskador och projektet har en total budget på 13 miljoner kronor.

Läs vidare »
Nwypm9ohes6shls4odym

Nu blir flytande huset i Sundsvalls hamn ännu smartare

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 13:43 CEST

Under hösten 2016 flyttade de första hyresgästerna in i det flytande huset, Contain, i Sundsvalls hamn och nyligen gav kommunen klartecken att fler flytande hus kan få byggas. Nu har Imorgon Innovation, som står bakom projektet, tillsammans med forskningscentret STC vid Mittuniversitetet installerat sensorer som mäter olika egenskaper i huset för att ytterligare kunna analysera levnadsstandarden.

Media no image

Skolledarnas komplexa roll diskuteras i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 09:39 CEST

Var: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, B 51

När: 5 juli, 2017

Kontakt: Tomas Berglund, universitetslektor/vicedekan, Mittuniversitetet, 010-142 81 65, tomas.berglund@miun.se

Program

För fullständigt program, besök: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Evenemang/skolledarutbildningens-dag-2017/

12.15 12.55 Hur får vi elever i skolan att må bättre? Förebyggande elevhälsoarbete i praktikenMedverkande: Lisbeth Kristiansen, Annika Karlström, Malin Rising-Holmström, Mittuniversitetet. Kommentator: Hamid Zafar, Karlstads universitet.

13.00 13.50 Functions, Conditions, Practices, and Health of School Leaders
Medverkande
: Stephan Gerhard Huber, University of Zug, Guri Skedsmo, University of Zug och Oslo universitet, Olof Johansson, Umeå universitet, Helene Ärlestig, Umeå universitet.

14.00 – 14.50 Skolledarutbildning och pedagogiskt ledarskap i praktiken
Medverkande: Marie Wrethander, Göteborgs universitet, Jan Löwstedt, Stockholms universitet. Kommentator: Gunnar Berg, Mittuniversitetet

15.00 – 15.50 Är skolledare en egen profession?
Medverkande: Gunnar Berg, Mittuniversitetet, Matz Nilsson, Skolledarförbundet, Ingegerd Salmose Lärarförbundet skolledare, Olof Johansson, Umeå universitet, Håkan Eilard, Karlstads universitet. Moderator: Erik Groth, Karlstads universitet

16.00 – 17.00 Nästa generation av skolledarutbildning – vad kommer efter rektorsprogrammet? Paneldebatt
Medverkande: Anna Ekström, Utbildningsdepartementet, Ulrika Carlsson, Centerpartiet, Annika Pontén, UKÄ, Matz Nilsson, Skolledarförbundet, Helen Ärlestig Umeå universitet, Gunnar Berg, Mittuniversitetet. Moderatorer: Marie Wrethander, Göteborgs universitet, Tomas Berglund, Mittuniversitetet

---

Skolledarutbildningens dag är ett samarrangemang mellan rektorsprogrammen vid Mittuniversitetet, Göteborgs-, Karlstads-, Umeå- och Stockholms universitet.

Mittuniversitetet i AlmedalenMittuniversitetet har i helt egen regi en seminariedag under Almdedalsveckan, den 5:e juli. För mer information, besök www.miun.se/almedalen

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Den 5 juli samlas rektorsutbildare från hela landet i Almedalen för att debattera skolledarens komplexa roll med bland andra Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Läs vidare »
Media no image

22,5 miljoner kronor till nytt forskningslabb

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 11:06 CEST

Det är forskningscentret Risk and Crisis Research Centre, RCR, vid Mittuniversitetet som bygger det avancerade labbet på Campus Östersund. Det unika med labbmiljön är att det utrustas med en så kallad flersensorisk immersionsteknik, vilket innebär att tekniken i labbet påverkar de mänskliga sinnena så att man sjunker in i en simulerad miljö eller händelse som om den vore verklig. Att RCR Lab nu har fått 22,5 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder för mellersta Norrland betyder att man inte behöver göra avkall på något i den tekniska utrustningen, berättar Jörgen Sparf, projektledare.
– Vi behöver alltså inte göra en enklare variant av labbet utan kan förverkliga det fullt ut och tillgodose många fler behov. Det här är en fantastiskt sommarpresent, säger han.

Själva labbet utgörs av ett kvadratiskt rum på 64 kvadratmeter. Rummet är utrustat med visualisering i 360 grader i form av sömlös projicering på de vita väggarna, ett surroundsystem där ljudet kan komma från vilket håll som helst, vibrationer med hjälp av lågfrekventa ljud, miljöljus och effektljus, som blixtar och eldsken, rök för att simulera bränder, dofter för att förstärka upplevelsen, värmeaggregat för att förstärka brandscenarier och förstås rekvisita för att precis som på en teater bidra till att skapa en känsla av verklighet i simuleringarna.

Dessutom finns där avancerade filmkameror som kan filma även i infrarött, vid mörkläggning och rökfyllning, ett system för ljudupptagning, synspårning som kan registrera ögonrörelser och en fysioliogisk teknik för mätning av kroppsliga reaktioner som svett, puls och andning. Det rikt utrustade labbet kommer alltså att vara en idealisk miljö för att simulera olika former av risker och kriser och därmed utveckla lärandet inom området.

– Labbet kommer inte bara att gynna RCR och avdelningen för samhällsvetenskap där själva labbet är lokaliserat, utan också andra ämnen och forskare både på Mittuniversitetet och utanför samt partners och andra intressenter. Intresset för labbet är redan mycket stort såväl nationellt som internationellt. Så det är många spännande samarbeten som väntar framöver, säger Jörgen Sparf.

Här kan man följa bygget av RCR Lab: https://www.miun.se/rcrlab/

Kontakt
Jörgen Sparf
Tfn: 010-142 82 76
E-post: jorgen.sparf@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Omskakande jordbävningar, stimmiga nattklubbsbesök eller heta eldsvådor – i Mittuniversitetets nya forskningslabb för risk- och krisforskning är ingenting omöjligt. Labbet, som redan har fått internationell uppmärksamhet, får nu 22,5 miljoner kronor ur EU:s strukturfonder.

Läs vidare »
Media no image

Mittuniversitetet i Almedalen – ny kunskap för ett bättre samhälle

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 14:29 CEST

Genom att lyfta fram strategiska delar ur vår forskning som svarar mot aktuella samhällsutmaningar vill Mittuniversitetet bidra till ökad kunskap hos beslutsfattare, politiker, medier och allmänhet. I åtta seminarier presenterar vi aktuell forskning och väcker frågeställningar som sedan är grund för debatt med inbjudna paneldeltagare, ofta personer med nationellt ledande positioner.

Program
Besök www.miun.se/almedalen för mer information samt komplett beskrivning av programmet, som fortfarande uppdateras

När: 5:e juli, 2017

Var: Björkanderska huset, Skeppsbron 24, sal F 20, Visby.
Ingen föranmälan krävs.

8.45–9.30 Sveriges mål för friluftslivet hotas av brist på kunskap
Medverkande från Mittuniversitetet: Peter Fredman, professor
I panelen: Per Klingbjer, ordförande, Svenskt friluftsliv, Johan Ekroth, kommunikationschef, Friluftsfrämjandet, Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare, Svenska turistföreningen, Ingela Hiltula, bitr. avdelningschef, Naturvårdsverket, Ingrid Peterson, generaldirektör, Formas, Åke Iverfeldt, vd, Mistra, Saila Quicklund, riksdagsledamot

9.45–10.30 Kan morgondagens plastpåse vara fiberbaserad?
Medverkande från Mittuniversitetet: Sven Norgren, forskare
I panelen: Rickard Axdorff, Naturbrukarna Sverige, Torgny Persson, Skogsindustrierna, Ingela Hiltula, Naturvårdsverket, Johan Hultberg, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden (M)

10.45–11.30 Livet och arbetet för egenföretagare i Det jämställda landet
Medverkande från Mittuniversitetet: Emma Hagqvist, doktor i hälsovetenskap, Bodil Landstad, professor i hälsovetenskap med fördjupning arbetsliv
I panelen: Lise-Lotte Argulander, arbetsrättsexpert, Företagarna och Morten Kulstad, ledare för Kulstad Maskin AS

11.45–12.30 Crime prevention – redefining policing strategies to increase community safety
Participants from Mid Sweden University: Teresa Silva, associated professor in criminology
Invited participants: Minister for Justice and Migration, Morgan Johansson, Peder Björk, Municipality council, Sundsvalls kommun, Anders Hall, head of the Development Unit at Swedish Police Service and Josef Wiklund, local police area manager in Sundsvall

13.00–13.45 Skolans möjligheter att främja hälsa och skolnärvaro genom ökad delaktighet
Medverkande från Mittuniversitetet: Maria Warne, lektor i rehabiliteringsvetenskap, Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap.
I panelen: Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten, Anna Sjölander, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Shanti Ingeström, Barnombudsmannen, Mats Oscarsson, Mittuniversitetet.

14.00–14.45 En skola för medelklassen
Mittuniversitetet: Magnus Oskarsson, nationell projektledare PISA 2015.
I panelen: Per Kornhall skoldebattör och författare samt Maria Rasmusson forskare vid Mittuniversitetet

15.00–15.45 Smutskastning i sociala medier – en vinnande strategi i valkampanjer?
Medverkande från Mittuniversitetet: Kajsa Falasca, forskare i politisk kommunikation.
I panelen: Deltagare som jobbar med valkampanjer i svenska partier inför valet 2018.

16.00–16.45 Borde svenska partier regleras mer i lag?
Medverkande: Sofie Blombäck, lektor i statsvetenskap, Niklas Bolin, docent/universitetslektor
Paneldeltagare: Mia Sydow Mölleby, gruppledare för Vänsterpartiet och ledamot i KU

---

Skoledarutbildningens dag 5 juli, Campus Gotland
Under Almedalsveckan deltar också forskare från Mittuniversitetet på Skolledarutbildningens dag, ett samarrangemang mellan Rektorsprogrammet vid Mittuniversitet och flera andra aktörer på området.

Läs mer om program och innehållet i Skolledarutbildningens dag här: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Evenemang/skolledarutbildningens-dag-2017/

Kontakt
Kicki Strandh, kommunikationschef
Tfn:
010-1428814
E-post:
kicki.strandh@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Den 5:e juli deltar Mittuniversitetet i Almedalsveckan. Vi bjuder in allmänhet och media till en rad samhällsaktuella seminarier där bland annat justitieminister Morgan Johansson deltar i en av debattpanelerna.

Läs vidare »
Media no image

Nytt avtal om forskningssamarbete mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:34 CEST

Avtalet beslutades formellt av kommunfullmäktige för Sundsvalls kommun den 25 maj. Det nya avtalet omfattar 40 miljoner kronor och fördelar sig på fyra år, 2018-2021, där parterna Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet bidrar med lika stora delar, 20 miljoner kronor vardera.

- Vi är glada över att kommunens verksamheter får möjlighet att utvecklas med stöd av forskningen samtidigt som vi kan stötta nytänkande idéer och innovationer. På så sätt kan vi stärka Sundsvall ur ett nationellt och globalt perspektiv och bli mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande.

Pågående avtal för Sundsvalls kommuns samverkan med Mittuniversitet, som startade 2015, löper ut 31 december 2017. Det pågående samverkansavtalet omfattar totalt 30 miljoner kronor och Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun finansierar det med lika stora delar, alltså 15 miljoner vardera, fördelat på tre år. Det finns en ömsesidig vilja att fortsätta samarbetet av flera anledningar.

- Avtalet stärker vår region och vår attraktivitet. Samarbetsavtalet handlar om att stimulera forskning som gör nytta för studenter, forskare, samhälle och näringsliv. Min förhoppning är att stora satsningar framöver blir inom miljöområdet, skolan med bland annat digitalisering och designområdet, säger Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet.

Halvtidsutvärderingen, som genomfördes under hösten 2016, visade på framgångsrik samverkan med många och tillitsfulla relationer mellan kommunens olika förvaltningar och bolag samt forskare från olika delar av universitetet. Inom ramen för avtalet har hittills ett trettiotal förstudier och forskningsprojekt genomförts. De omfattar studier inom skolområdet och lärmiljöer, miljöområdet med olika typer av miljöövervakning och vårdområdet bland annat. Varje förstudie har projektmedlemmar både från den kommunala organisationen och lärosätet.

- Aktiviteten inom avtalet är hög, vi ser att samverkan sker över gränser och kompetensområden. Uppväxlingen med andra finansiärer är mycket god och genomförda projekt visar på goda resultat med bäring på både projekt-, avtals- och effektmål, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid Mittuniversitetet och medlem av beredningsgruppen för projektanslag inom avtalet.

Ambitionen är att förstudier och mindre avgränsade projekt ska kunna växlas upp och bli till större forskningsinsatser där både näringsliv och externa finansiärer kan medverka. Några exempel på detta är projektet SMART som handlar om den smarta staden, miljömätningar och digitalisering samt KM2 som handlar om att skörda och lagra grön energi. Det inleddes med gröna gatljus som monterades på campus i Sundsvall. KM2 har växlats upp med finansiella medel från flera finansiärer till ett större forskningsprogram som under 2016 beviljades EU-stöd på 17 miljoner kronor. SMART har fått finansiella medel från KK-stiftelsen och EU bland annat och är nu ett stort forskningsprojekt vid Mittuniversitetet. Tack vare samarbetet mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet fick dessa forskningsprojekt goda möjligheter att genomföra förstudier i mindre skala.

Läs mer om samverkansavtalet på www.miun.se/samverkansundsvall

Kontaktpersone

Hans-Erik Nilsson, dekan Mittuniversitetet, e-post hans-erik.nilsson@miun.se telefon 070-2323808

Eva-Marie Blusi Tyberg, strateg Sundsvalls kommun, e-post eva-marie.tyberg@sundsvall.se telefon 070-235 23 99

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Onsdagen den 14 juni skrivs ett nytt samverkansavtal under mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet. Avtalet skrivs under kl. 17.00 i ljusgården Grönborg, Storgatan 73. Media hälsas välkomna att delta. Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall, och Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet, skriver under avtalet.

Läs vidare »
Kl8toqmarsvivu3mubmq

Skytteanska samfundets pris till Erika Wall

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 09:10 CEST

Kungliga Skytteanska Samfundets pris till yngre framstående forskare tilldelas i år docent Erika Wall, sociolog verksam i rehabiliteringsvetenskap och knuten till Risk and Crisis Research Centre vid Mittuniversitetet.

Media no image

Studentprojekt skapar trygghet inom hemtjänsten

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 11:38 CEST

Arbetet med att effektivisera hemtjänsten och öka tryggheten för brukarna har pågått sedan hösten 2016. Då startade Sigma IT Consulting och Östersunds kommun ett projekt tillsammans för att kunna använda Internet of Things inom hemtjänsten. Martin Andersson, student vid Mittuniversitetets informatikprogram, har därefter deltagit i arbetet genom att ta fram en larmapp som är anpassad efter hemtjänstens behov. Appen ska installeras på hemtjänstpersonalens telefoner.

Regina Rosander, projektledare från Sigma, menar att samarbetet med Mittuniversitetets studenter är mycket värdefullt.
– De är självgående, vana att jobba i projekt och motiverade. När man skapar innovativa tjänster handlar ju mycket om att förstå mottagaren, därför är det viktigt med individer som förstår helheten och har kompetens att få det att hända, säger hon.

Informatikprogrammet vid Mittuniversitetet har sedan 2015 utbildning på Campus, vilket skapar möjligheter för studenterna att samverka med lokala företag.
– Och för uppdragsgivarna är det också en viktig rekryteringskanal, säger Regina Rosander.

Martin Andersson, som har utvecklat appen under en tioveckorskurs där egna innovationsidéer ges utrymme, ser stort värde i möjligheten till samarbete.
– Just samarbetet mellan näringslivet och Mittuniversitetet är en viktig del av utbildningen som ger en bra kontakt med kommande arbetsgivare. Det har varit nyttigt att se hur arbetet i verkligheten kan förändras under projektets gång.

Ta del av fler spännande projekt som studenterna har jobbat med under kursen ­– den 30/5, 31/5 och den 1/6 presenterar de sina arbeten. Presentationerna sker i hus Q, Campus Östersund, och är öppna för allmänheten.

Kontakt
Regina Rosander, Sigma IT Consulting, tfn 070-257 58 11
Lena-Maria Öberg, examinator, Mittuniversitetet, tfn 072-581 88 02
Martin Andersson, student Mittuniversitetet, tfn 070-1473047

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Glömt att stänga av spisen, ramlat eller sovit dåligt? En student vid Mittuniversitetet har i ett samarbete med näringslivet tagit fram en app som ska bidra till ökad trygghet för de som har hemtjänst.

Läs vidare »
Media no image

Modell för att räkna fram smarta material

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 11:09 CEST

Kompositmaterial och perforerade material är eftertraktade så kallade smarta material. Materialen är sammansättningar av olika typer av material med helt olika egenskaper som när de blandas får helt nya egenskaper. I jakten på det perfekta materialet gäller det att kunna räkna ut hur stor andel av respektive material som behövs och hur de ska arrangeras.

– Genom att finfördela det heterogena materialet till en gräns där det utifrån betraktat framstår som ett homogent material kan vi räkna ut hur materialet är beskaffat. Vår modell är utformad för att lösa denna ekvation, säger Tatiana Lobkova som doktorerar på avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik vid Mittuniversitetet.

Tatiana Lobkova licentiatavhandling heter”Homogenization Results for Parabolic and Hyperbolic-Parabolic Problems and Further Results on Homogenization in Perforated Domains” och presenteras den 30/5, kl. 10:00-12:00, Sal Q 221, Akademigatan 1, Östersund. Presentationen sker på engelska.

Kontakt
Tatiana Lobkova
Tfn: 010-142 82 85
E-post: tatiana.lobkova@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Efterfrågan på hållbara och smarta material av hög kvalitet med låg vikt och minskat nyttjande av jordens resurser ökar. En doktorand vid Mittuniversitetet presenterar nu en modell för att räkna ut hur de smarta materialen är beskaffade.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • kicki.strandh@miun.se
 • 060-14 88 14
 • 070-346 59 87

 • Presskontakt
 • Skribent och webbredaktör
 • krister.holm@miun.se
 • 063-165716
 • 070-4847108

Om Mittuniversitetet

Utbildning och forskning

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för all utbildning. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där universitetet kan bedriva forskning av hög internationell kvalitet och där stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Adress

 • Mittuniversitetet
 • Kunskapens väg 8
 • 831 25 Östersund
 • Sverige
 • Vår hemsida