Skip to main content

Civilingenjörsutbildningarna får bra betyg!

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 16:19 CET

Civilingenjörsutbildningarna vid Sveriges lärosäten, däribland Mittuniversitetet, har granskats av en bedömargrupp på Högskoleverket. Mittuniversitetet får många positiva omdömen för sin satsning på civilingenjörsutbildning. De inriktningar som bedöms i utvärderingen är teknisk design och informationsteknologi. Inriktningen mot teknisk fysik hade inte startat när bedömningen påbörjades.


Genomgående kan man se att det faktum att civilingenjörsutbildningen vid Mittuniversitetet bedrivs i mindre skala, – jämfört med lärosäten som till exempel KTH och Chalmers – är positivt ur studenternas synvinkel. Fler exempel på detta tas upp i utvärderingen och till exempel så ser bedömargruppen det mentorsprogram som erbjuds alla civilingenjörsstudenter som ett intressant och lovvärt initiativ.

En förutsättning att kunna erbjuda alla studenter mentorer i näringslivet är att vi har relativt små studentgrupper jämfört med de stora tekniska högskolorna. Att få en personlig mentor redan från start och därmed få insikt i hur företag och organisationer fungerar tycker de flesta av våra studenter är oerhört värdefullt, kommenterar Lennart Bergström, som är programansvarig för civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi.

Lärandemiljön vid Mittuniversitetet på Campus Sundsvall får också bra betyg. Det finns moderna och ändamålsenliga lokaler, laborationsutrustningen bedöms hålla mycket hög standard och tillgång till datasalar liksom utrymmen för självstudier är god.

Mittuniversitetets organisation bedöms ge förutsättningar för utvärdering, återkoppling och åtgärder för ständig förbättring. Det faktum att studentgrupperna är ganska små skapar en närhet mellan studenter och lärare och det blir då lättare att tillvarata studenternas synpunkter och idéer.

Men bedömargruppen pekar också på några svagheter som identifierats.

I huvudsak handlar förbättringsområdena om sådant som berör den interna organisationen, som egentligen inte ”berör” studenterna. Det som kommer fram som berör studenterna är t ex att lärarkompetensen behöver kompletteras i teknisk design, något som Mittuniversitetet redan är i gång med, bland annat genom att inrätta en professor i industriell design, säger Torbjörn Carlberg, som är programansvarig för teknisk design. Även ansvaret för kursvärderingar är otydligt, men detta har vi redan tagit tag i och vi kommer under våren att i samband med Bolognaanpassning av utbildningarna utveckla nya former för kvalitetsarbete, menar Lotten Glans, som är utbildningsledare i fakultetsnämnden.

Trots att utvärderingen inte omfattar den nya inriktningen på Civilingenjörsprogrammet – teknisk fysik – kommenterar ändå bedömargruppen denna nya inriktning som ett lovande exempel på hur studenterna aktiveras tidigt i utbildningen. I detta fall genom att konstruera egna sveptunnel-mikroskop, som ska vidareutvecklas under utbildningens gång och ligga till grund för alltmer avancerade uppgifter.

Frågor kan ställas till:
Torbjörn Carlberg 060-148751, Lennart Bergström, 060-148629, Lotten Glans, 060-148881
--------------------------------------------------------------------------------
Med vänlig hälsning
Bitti Jonasson
Informationschef
--------------------------------------------------------------------------------------------
Informationsavdelningen Mittuniversitetet (PR and Information Office, Mid Sweden University)
S-831 25 Östersund
Besöksadress (visiting address): Campus Östersund, Studentplan 2, Hus B, Plan 3 (Regementsgatan)
Mobile: +46 70 618 55 28
Tel: +46 63 16 55 28
Fax: +46 63 16 54 54
E-mail: bitti.jonasson@miun.se
www.miun.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera