​Blågrön budget beslutad för Region Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 11:00 CET

Riksdagens budgetbeslut kortar vårdköer i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 19:02 CET

Sveriges riksdag har i dag beslutat om en ny statsbudget för 2019 som bygger på Alliansens gemensamma politik. Invånarna i Stockholmsregionen utgör en fjärdedel av landets befolkning, men hälften av landets skatteintäkter. Huvudstadsregionen är avgörande för hela landets tillväxt och utveckling.

​Blågrön budget 2019: Region Stockholm ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare för vårdens medarbetare

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 17:21 CET

Utan anställda i vården får vi ingen hälso- och sjukvård till våra patienter. Den offentligt drivna vården i både Stockholms län och övriga Sverige brottas med samma problem. Medarbetarna anser inte att vi är en tillräckligt bra arbetsgivare. Det visar bland annat för hög personalomsättning, höga sjukskrivningstal och för hög andel inhyrd personal.

Blågrön budget 2019: Ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 11:40 CET

Danderyds sjukhus befinner sig i sin största förändring sedan invigningen år 1964. Just nu byggs en ny behandlings- och akutbyggnad och vårdavdelningar moderniseras och rustas upp. Utöver detta beslutar den blågröna koalitionen i budgeten för 2019 att bygga ytterligare en vårdbyggnad på sjukhusområdet. Projektet kommer börja projekteras och planeras under nästa år. Sammantaget är 1850 miljoner kronor reserverade för detta i Region Stockholms investeringsplan.

- Vi ökar nu kapaciteten på Danderyds sjukhus för att möta behoven i vår växande region. Denna investering ger möjlighet till en god vård i ändamålsenliga lokaler. Detta är bra för såväl patienterna som för alla våra medarbetare. Det här kommer bli en viktig förstärkning i norrort och tillför samtidigt kapacitet till hela länet, säger Charlotte Broberg (M), fastighets- och servicelandstingsråd.

- Vi är inne i en period med stora investeringar i landstingets vårdfastigheter. Vi har tuffa mål när det gäller allt från att begränsa klimatpåverkan i våra byggprojekt till att minska energiåtgången i fastigheterna. Vi ska till exempel sänka energianvändningen med 30 procent till 2030 jämfört med 2011, säger Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafiklandstingsråd.

Fakta
Danderyds sjukhus befinner sig i sin största förändring sedan invigningen år 1964. Region Stockholm genomför just nu omfattande ny- och ombyggnationer på området vilket ska resultera i mer vård, bättre lokaler och en miljö som värnar både patienter och medarbetare. Danderyds sjukhus blir ett av Sveriges modernaste akutsjukhus.

Tidigare planerades för en upprustning, men i den blågröna budgeten beslutas istället för att en ny byggnad ska byggas för att tillföra kapacitet. Under 2019 är 95 miljoner avsatta för att planera och projektera, och i investeringsplanen är totalt 1850 miljoner kronor reserverade för den nya vårdbyggnaden.

I den nya byggnaden planerar vi för bland annat för nya vårdavdelningar och yta som kan möjliggöra fortsatt avlastning för akutmottagningen. Bland annat kommer man kunna behålla 60 geriatriska vårdplatser som vi beslutat om ska finnas kvar på sjukhusområdet, när den nya byggnaden finns och frigör plats. Exakt vad som mer kommer att flytta in eller ska vara kvar i den byggnaden som är idag kommer att beslutas av sjukhuset och landstinget längre fram.

Mellan 11-12 december pågår budgetfullmäktige. Slutgiltigt beslut om budgeten fattas den 12 december efter att samtliga debattrundor är avslutade.

Läs hela budgeten här

Presskontakter
Caroline Opsahl, pressekreterare (M), 070-737 43 35
Tobias Östberg, pressekreterare (MP), 070-737 45 09

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön majoritet som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.

​Danderyds sjukhus befinner sig i sin största förändring sedan invigningen år 1964. Just nu byggs en ny behandlings- och akutbyggnad och vårdavdelningar moderniseras och rustas upp. Utöver detta beslutar den blågröna koalitionen i budgeten för 2019 att bygga ytterligare en vårdbyggnad på sjukhusområdet.

Läs vidare »

Ny nämnd ska sänka kostnader och sjösätta historiska och klimatsmarta investeringar i länets sjukhus

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 19:45 CET

I den blågröna budgeten för 2019 genomförs både satsningar och effektiviseringar för att använda varje skattekrona mer effektivt än idag. Den nya fastighets- och servicenämnden kommer under den kommande mandatperioden göra båda delar – både sänka kostnader för administration och genomföra historiska och klimatsmarta investeringar i vårdens lokaler.

Landstinget blir Region Stockholm vid årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 18:31 CET

Stockholmsregionen behöver en mer samlande kraft mellan kommuner och aktörer inom frågor som är avgörande för länets utveckling, men också en tydligare röst mot staten för att värna länsborna och deras intressen. I samband med att Stockholms läns landsting ombildas till Region Stockholm vid årsskiftet och får utökat ansvar för hela länets utveckling – kommer den blågröna koalitionen ta på sig ledartröjan för detta. I samband med regionbildningen kommer landstinget byta namn till Region Stockholm. 

- Vi i den blågröna koalitionen ser fram emot att ta ett större ansvar för hela regionens långsiktiga utveckling. Vår målbild är tydlig: Region Stockholm ska bli Stockholms läns borgmästare. Vi ska vara en samlande kraft för nära samverkan med länets 26 kommuner och andra aktörer, samtidigt som vi ska vara en tydlig röst för befolkningens och företagens intressen i Sverige och Europa – och mot staten, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

- Regionbildningen innebär större möjligheter att ta ledartröjan för regionens utveckling men det finns också stora utmaningar. Inte minst när det gäller bostadsbrist, trängsel, trafikplanering, tillväxt och regionens kompetensförsörjning som är tätt sammanknutna och är avgörande för att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Ett stort område som också tillkommer är arbetet med den nya länsplanen, där jag vill se att vi ordnar större resurser för infrastrukturutbyggnad i Stockholmsregionen, säger Gustav Hemming (C), Tillväxt- och samhällsplaneringslandstingsråd.

Fakta

Vid årsskiftet kommer Stockholms läns landsting att bilda Region Stockholm och ta över ett antal uppgifter från Länsstyrelsen. Det innebär ett tyngre ansvar för bland annat tillväxtfrågor, hållbar regional utveckling, samhällsplanering, kompetensförsörjning, bostadsförsörjning och miljö- och klimatarbetet. Detta kräver en samlad röst och ett tydligt regionalt ledarskap.

I samband med regionbildningen kommer det även att ske ett namnbyte. Efter årsskiftet kommer landstinget att heta Region Stockholm.

Den nya Region Stockholm ska, tillsammans med länets kommuner, lägga grunden för mer effektiv användning av skattebetalarnas pengar, större investeringar i Stockholmsregionens infrastruktur, ett fortsatt vitalt näringsliv med hög internationell konkurrenskraft, en attraktiv arbetsmarknad samt forskning och högre utbildning som sätter Stockholmsområdet och hela Sverige i internationell framkant.

Med ett sammanhållet regionalt ledarskap ges större möjligheter att lyfta Stockholmsregionens intressen i Sverige och Europa och nå visionen om att vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Samtidigt som de nya ansvarsområdena tar plats i Region Stockholm måste kärnverksamheterna – hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional planering och tillväxt – fortsätta att utvecklas till gagn för regionens invånare med fokus på tillgänglighet, hållbarhet och ekonomi i balans.

Beslut fattas i samband med att den blågröna budgeten slutgiltigt klubbas i landstingsfullmäktige den 12 december. 

Presskontakter
Caroline Opsahl, pressekreterare (M), 070-737 43 35
Sofia Molin, pressekreterare (C), 070-737 41 42

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön majoritet som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.

Stockholms län behöver en samlande kraft mellan kommuner och aktörer inom frågor som är avgörande för länets utveckling, men också en tydligare röst mot staten för att värna länsborna och deras intressen. I samband med att Stockholms läns landsting ombildas till Region Stockholm vid årsskiftet och får utökat ansvar för hela länets utveckling – kommer den blågröna koalitionen ta på sig ledartröjan.

Läs vidare »

Blågrön trafikbudget 2019: 160 miljoner till nya busslinjer och fler avgångar

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 15:47 CET

Idag har kollektivtrafiken debatterats under budgetfullmäktige i landstinget. Oppositionens förslag har röstats ner. Det slutgiltiga budgetförslaget för den blågröna koalitionen beräknas därmed fastställas imorgon. Den innebär bland annat en satsning på 160 miljoner kronor till busstrafiken under 2019 som ska ge fler och tätare turer i befintlig SL-trafik liksom en utbyggnad av trafiken med nya linjer samt tvärgående och kapacitetsstarka direktförbindelser. Totalt handlar det om över 400 nya avgångar per vardag och över 127 000 avgångar nästa år.

- Ordning och reda ger mer pengar till ny, utbyggd och förbättrad trafik. Ett lyckosamt arbete med att strama upp SL:s ekonomi under senare år har lagt en stark grund för framtiden. Det gör att vi nu kan fastställa den stora och riktade satsningen för utökad och förstärkt busstrafik. Detta i syfte att förbättra mänskligt liv och rörelse och därmed bidra till fortsatt tillväxt och utveckling i Stockholmsregionen, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd och ordförande SL.

- Det ska bli lättare för fler att avstå bilen. Framåt ska jag också jobba för att bussarna kommer fram snabbare, utan att fastna i köer. Den blågröna koalitionen prioriterar kollektivtrafiken. Det ska vara bekvämt och smidigt att resa kollektivt och trafiken blir mer klimatsmart, säger Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafiklandstingsråd.

Exempel på bussatsningar som genomförs

 • Drygt 127 000 nya avgångar under 2019 – drygt fyra gånger så många nya avgångar som i fjol.
 • 14 stycken helt nya linjer.
 • Tre nya pendlarlinjer på tvären (två i Norrort och en i Söderort).
 • Satsningar på att minska trängseln, trafikförsörja nya områden och få länet att växa ihop.
 • Direktbusstrafiken i regionen säkras för hela 2019.
 • Fler självkörande bussar. Utöver den redan presenterade satsningen i Barkarby ska även självkörande bussar köras i Vega, efter att den nya pendeltågsstationen har öppnat.
 • Fler direktbussar till City ska utredas. (De så kallade C-linjerna).

Landstingets budget beslutas slutgiltigheten den 12 december när samtliga debattrundor är avslutade. 


Presskontakter

Claes Wersäll
Pressekreterare M
Stockholms läns landsting
070-737 41 90
claes.wersall@sll.se

Tobias Östberg
Pressekreterare MP
Stockholms läns landsting
070-737 45 09
tobias.osterberg@sll.se

 

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön majoritet som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.

Idag har kollektivtrafiken debatterats under budgetfullmäktige i landstinget. Oppositionens förslag har röstats ner. Det slutgiltiga budgetförslaget för den blågröna koalitionen beräknas därmed fastställas imorgon. Den innebär bland annat en satsning på 160 miljoner kronor till busstrafiken under 2019 som ska ge över 127 000 nya avgångar.

Läs vidare »

​Blågrön budget 2019: Färre byråkrater och fler sjuksköterskor

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 13:40 CET

Vid årsskiftet ombildas Stockholms läns landsting till Region Stockholm. I dag är organisationen allt för tungrodd och toppstyrd. I den blågröna budgeten för 2019 beslutas därför att nya Region Stockholm ska övergå från detaljstyrning till målstyrning och decentraliserat beslutsfattande.

​Fler kameror behövs för att öka tryggheten i sjukvården och kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2018 11:42 CET

Regeringen tog innan valet emot en utredning som föreslog justeringar för brottsbekämpande myndigheters möjligheter att kunna sätta upp kameror utan tillstånd. Tillståndsplikten behålls dock för andra samhällsviktiga funktioner, så som i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken och i vissa delar skjuts frågan bara på framtiden. Detta gör det svårare för landstinget att förbättra tryggheten och säkerheten för patienter, resenärer och medarbetare.

- Otryggheten ökar i samhället. Det går ut över våra verksamheter. Vi är i stort behov av fler kameror på både våra sjukhus och i och runt kollektivtrafiken. Landstinget har ansvar för 2,3 miljoner människors sjukvård och kollektivtrafik. Samtidigt uppger 3500 av våra medarbetare att de blivit utsatta för hot eller våld i arbetet. Trots återkommande hotfulla och otrygga situationer på både sjukhusen och i kollektivtrafiken fastnar vi i långa tillståndsprocesser kring utökad kamerabevakning som ofta landar i avslag. Tillståndsplikten måste tas bort nu, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

- Det är extra allvarligt att regeringen åter igen skjutit upp utredningen i de delar som gäller kollektivtrafiken. Vi ser ett stort behov av att kunna utveckla och förbättra arbetet med trygghetskamerorna inom SL-trafiken såsom i tunnelbanan och pendeltågen, vid eller utanför stationer eller entréer, vid busskurer samt i och ut från bussarna – trafiken borde ses som ett sammanhållet system, ett system som också är utpekat som brottsutsatt och historiskt sett föremål för terrorism, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

Fakta
Justitiedepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms läns landsting att yttra sig gällande delbetänkandet ”Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande”. I remissvaret - som beslutades vid landstingsstyrelsen 27/11 - svarar Stockholms läns landsting att tillståndsplikten för kamerabevakning måste tas bort även för sjukvården och kollektivtrafiken.

Forskning visar att trygghetskameror både ökar den upplevda tryggheten och minskar brottsligheten. Forskning visar till exempel att brottsligheten i tunnelbanan minskat med 25 procent sedan trygghetskameror infördes. Enligt en undersökning från SCB är 9 av 10 stockholmare positiva till trygghetskameror runt offentliga miljöer.

De senaste årens skjutningar har aktualiserat frågan om trygghetskameror även i hälso- och sjukvården, i hela kollektivtrafiken samt andra samhällsbärande funktioner. 11 procent av medarbetarna som svarat på Stockholms läns landstings medarbetarundersökning anger till exempel att de utsatts för hot och/eller våld, vilket motsvarar cirka 3 500 personer. Av de som utsatts anger 87 procent att det var en extern person, det vill säga en anhörig, patient eller resenär.

Terrordådet vid Drottninggatan 2017 uppklarades bland annat tack vare tunnelbanans trygghetskameror. Vid samtal med medarbetarna vid akutsjukhusen är önskemålet entydigt om att det måste bli betydligt enklare att få sätta upp trygghetskameror i och runt sjukhusen för patienternas och medarbetarnas trygghet. 

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön majoritet som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.

Regeringen tog innan valet emot en utredning som föreslog justeringar för brottsbekämpande myndigheters möjligheter att kunna sätta upp kameror utan tillstånd. Tillståndsplikten behålls dock för andra samhällsviktiga funktioner, så som i hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken och i vissa delar skjuts frågan bara på framtiden.

Läs vidare »

Nu startar live-pilot med biljettläsare för mobilbiljetter i SL-trafiken

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 06:00 CET

Nu ska det bli enklare att resa kollektivt med hjälp av mobilen. Tidigare har den som köpt sin biljett med SL-appen endast kunnat passera via spärrkiosken. Nu kan resenärerna genom nya biljettläsare använda sina smarta telefoner för att blippa sig ombord på busslinje 2 och 3 och direkt i spärren på ett antal tunnelbanestationer.

Bilder & Videor 8 bilder

Om Moderaterna i Stockholms läns landsting

Moderaterna i Stockholms läns landsting

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön majoritet som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.

Pressjournummer: 08-737 33 33

Adress

 • Moderaterna i Stockholms läns landsting
 • Hantverkargatan 45
 • 104 22 Stockholm
 • Sverige