Skip to main content

Cecilia Brinks anförande i budgetfullmäktiges utbildningsdebatt 24-25 november

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 16:00 CET

Finansroteln, Stockholm Stad

Cecilia Brink (M), gruppledare i Utbildningsnämnden

BUDGETFULLMÄKTIGE STOCKHOLMS STAD 24-25 NOVEMBER

CECILIA BRINKS ANFÖRANDE I UTBILDNINGSDEBATTEN

Det talade ordet gäller.

Ordförande, fullmäktige

Utbildning lär oss om oss själva och om vår omvärld och ger oss redskap att se saker i ett större sammanhang samt hur dessa ting förhåller sig till varandra.

Skolans huvuduppgift är, och jag citerar Alliansens budget, ”att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv till den uppväxande generationen”. Den Den uppgiften står i fokus för alliansens skolpolitik i Stockholm.

På olika politiska nivåer beslutar vi politiker om lagar och författningar, om läroplaner och skolplaner och om de ekonomiska ramarna. Vi politiker formulerar uppdraget och ger skolorna de verktyg de behöver för att uppnå det. Men vi detaljstyr inte. Vi petar inte. Vi pekar inte med hela handen åt rektorer och lärare. Vi litar på att medarbetarna i skolorna kan sitt jobb, och sköter sitt uppdrag. Detta ställer stora krav på engagemang, vidareutbildning och motivation hos skolans medarbetare.

Alla barn i Stockholm ska ha samma tillgång till bra skola. Stockholms skolor ska vara i världsklass och det kräver kunniga lärare och rektorer med en vilja att utveckla och förbättra verksamheten. Det kräver också en skolmiljö som lockar till lärande och förkovran. Arbetet med att förbättra skolmiljön har högsta prioritet.

Genom kontinuerliga kunskapskontroller skapar vi en skolmiljö där man snabbt fångar upp den elev som halkar efter. I nära samråd med föräldrar ska skolan bidra till att alla elever får den hjälp och det stöd som behövs för att målen ska kunna uppnås.

”Ansvaret för elevernas resultat, uppföljning och åtgärder för att förbättra [uppnått resultat] ligger hos rektor”.

Nästa år träder den nya skollagen i kraft. Den ställer stora krav på staden som skolhuvudman. Vi ansvarar för att ”utbildningarna håller hög kvalitet och att de är likvärdiga, oberoende av huvudman”. Därför måste vi bli ännu bättre på att följa upp, analysera och bedöma elevers resultat.

Friskolor är bra. Konkurrens är bra för kvaliteten, även på skolans område. Vi behöver friskolorna och den valfrihet de erbjuder. Vårt uppdrag är att se till att alla elever – oavsett skolhuvudman – uppnår målen.

Särskolan är en viktig skolform. Eleverna i särskolan ska ges möjlighet att prestera på toppen av sin förmåga. I budgeten står det; ”Särskolans uppgift måste vara att ge eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar, såväl kunskapsmässigt som socialt”.

Gymnasieskolan ställs inför stora utmaningar de kommande åren. Ett minskat elevantal ställer höga krav på effektivisering. Den gemensamma gymnasieregion som Stockholm nu helt och fullt går in i är ett viktigt redskap för att öka utbudet och upprätthålla kvaliteten i gymnasieskolan. Vi har mer att erbjuda eleverna om vi går samman, alla behöver inte uppfinna hjulet.

Alliansen i stadshuset har därför lagt en budget som ska tillgodose allt. Jag yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222