Skip to main content

Hamilton (M): 145 miljoner kronor investeras i fler cykelvägar och bättre underhåll

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 07:53 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafikborgarråd Ulla Hamilton (M)

Fler cykelbanor och breddning av befintliga gång- och cykelvägar, intensifierad vinterväghållning på prioriterade cykelvägnät,  fler cykelparkeringar och fler cykelpumpar. Det är några av de cykelsatsningar som finns med i trafik- och renhållningsnämndens verksamhetsplan för år 2014. Beslut väntas tas på nämndens sammanträde den 12 december.

-  Vi vill att fler stockholmare ska kunna välja cykeln som transportmedel i staden. Därför
fortsätter vi göra det så enkelt och smidigt som möjligt för fler att välja cykeln genom ökade satsningar på cykelinfrastruktur och bättre underhåll, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad

Satsningarna inkluderar bland annat cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på S:t riksgatan/Fleminggatan, breddning av cykel- och gångbanor på Lilla Västerbron samt breddning av Norr Mälarstrands cykelbanor. Utöver dessa satsningar kommer totalt fem sop-/saltmaskiner att användas på det
prioriterade cykelvägnätet för den intensifierade vinterväghållningen.Ytterligare två mindre maskiner med gummiplogar för cykelfält kommer att provas på Kungsholmen och Östermalm i vinter för eventuell utökning i framtiden. 

-  I cykelplanen är vi tydliga med vikten av att erbjuda en god cykelinfrastruktur. Cykeln är en del av lösningen för ökad framkomlighet i Stockholm och genom dessa satsningar förbättrar vi möjligheterna för ett ökat vintercyklande och stöttar de som vill cykla året runt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:

Satsningar:

·  Projekt för planerat genomförande 2014 – 105 miljoner kronor totalt


 Exempelvis: 

-  S:t Eriksgatan/Fleminggatan, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder -  18,9 miljoner kronor

-  Lilla Västerbron, bl.a. breddning av cykel- och gångbanor – 18,7 miljoner kronor

·  Utredning och projektering för 2014 – 17,9 miljoner kronor totalt

Exempel

-  Norr Mälarstrand och Västerbronedfarten, breddning och korsningsåtgärder – 1 miljon kronor

-  Kungsgatan mellan Kungsbron och Vasagatan, cykel och stombuss ­– 0,7 miljoner kronor

·  Övriga cykelåtgärder – 16,9 miljoner totalt

-  Cykelpumpar – 0,7 miljoner kronor

- Cykelparkering i hela staden 2013-2015 – 8,0 miljoner kronor

-  Cykelvägvisning – 3,5 miljoner kronor

- Beläggningsåtgärder – 4,7 miljoner kronor

·  Under 2013 har kontoret bildat en samlad expertisgrupp utifrån uppdraget i budget om en
cykeljour som ska prioritera drift och underhåll på utvalda pendlingsstråk och utveckla det framtida underhållsarbetet på stadens cykelbanor.

·  Ett prioriterat cykelvägnät har tagits fram som skall hålla en högre standard på snöröjning och vinterunderhåll, men på sikt är ambitionen att det ska bli bättre framkomlighet på allt fler cykelbanor. En del av strategin är att åstadkomma en drift- och underhållsstandard på det prioriterade cykelvägnätet för cykel som är jämförbar med trafikleder och huvudvägnät för motorfordon.  Det betyder en hög standard på stora delar av färdsträckan för pendlingscyklister där målsättningen är att
cyklisterna upplever skillnad.

·  Totalt fem sop-/saltmaskiner kommer att användas på det prioriterade cykelvägnätet för den
intensifierade vinterväghållningen. De för 2014 prioriterade stråken finns markerade på kartor och publicerade på webben. Ytterligare två mindre maskiner med gummiplogar för cykelfält kommer att provas på Kungsholmen och Östermalm i vinter för eventuell utökning i framtiden.

·  Dessa arbeten fortsätter under 2014 och åtgärder planeras även för söderort. Arbetena samordnas även med belysning för att säkerställa trygghet och säkerhet under de mörka årstiderna. Åtgärderna är cykelfrämjande och bidrar till bättre förutsättningar för en högre standard och ökad säkerhet.

·  Förstärkta målningsinsatser gällande cykelmarkeringar, cykelboxar m.m. kommer att göras under 2014 för ökad trafiksäkerhet.

·  En ny miljövänlig eldriven sopmaskin används nu för att höja standarden på innerstadens cykelbanor.

·  Ett utökat samarbete med grannkommunerna kring cykelbanor har inletts under 2013 och
kommer att utökas under 2014 för att säkerställa det regionala perspektivet.

·  Arbetet med parkeringstal för cyklar i samband med nybyggnation genomförs och ska upp till
politisk behandling i stadsbyggnads- och exploateringsnämnden.

 

Bifogar länk till Verksamhetsplan för 2014 samt bilaga med särskilda cykelåtgärder och kartor över huvudcykelstråken:

http://insynsverige.se/stockholm-trn/dagordning?date=2013-12-12.

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02

 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222