Skip to main content

Hamilton (M): 40 miljoner satsas på ökad trafiksäkerhet 2014

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 11:30 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafikborgarråd Ulla Hamilton (M)

Åtgärder för säkrare gång- och cykelpassager för 14 miljoner kronor, 24 miljoner kronor för ökad trafiksäkerhet vid skolor och 2 miljoner kronor för fortsatt arbete med åtgärdsplan på sträckan Drottningholmsvägen – Bergslagsvägen. Detta  är några av de trafiksäkerhetsåtgärder som trafik- och renhållningsnämnden väntas fatta beslut om på sitt sammanträde idag den 12 december 2013.

-  Stockholmarna ska känna sig trygga i trafiken, vare sig de går, cyklar, kör bil eller åker kollektivt. Därför fortsätter vårt trafiksäkerhetsarbete i hög takt genom miljonsatsningar på trafikantförbättrande åtgärder och åtgärder vid skolor, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

I arbetet ingår även åtgärder för ökad hastighetsefterlevnad. Säkra huvudgator och ökad kunskap hos alla som bor och verkar i staden. Att säkra punkter där gående och cyklister korsar motorfordonstrafik är en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra säkerheten för dessa.

-  Fysiska och konkreta trafiksäkerhetsåtgärder spelar en viktig roll i vårt trafiksäkerhetsarbete.  Men stockholmarna måste även visa hänsyn och respekt för varandra i trafiken för att vi ska nå ända fram, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:

Satsningar

·  Trafikantförbättrande åtgärder till en utgift om 14 miljoner kronor under 2014. Merparten av ombyggnationerna syftar till att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom hastighetsdämpning och/eller målning och kantstensjustering för att skapa bättre framkomlighet för cykeltrafiken och kollektivtrafiken

·  Åtgärder vid skolor till en utgift om 24 miljoner kronor under 2014. Bland annat planerar trafikkontoret att påbörja genomförandet av trafiksäkerhetsåtgärder vid Norra Ängby skola, Hässelby Villastads skola, Västbergaskolan och Sturebyskolan. Utgifterna för genomförandet av åtgärderna beräknas uppgå till ca 20 mnkr.

·  Fortsatt arbete med åtgärder längs Drottningsholmsvägen - Bergslagsvägen till en utgift om 2 miljoner kronor under 2014.

Bakgrund:

I november 2010 antog kommunfullmäktige ett nytt trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad. Programmet beskriver hur staden ska fokusera och inrikta trafiksäkerhetsarbetet för att nå de uppsatta målen år 2020.

Stadens trafiksäkerhetsarbete ska fokusera på hastighetsefterlevnad, säkra huvudgator och ökad kunskap hos alla som bor och verkar i staden. Åtgärder ska årligen konkretiseras i särskilda åtgärdsplaner.

Säkra huvudgator och åtgärder för säkrare korsningspunkter

·  Säkrare gång- och cykelpassager

·  Obevakade övergångsställen med dubbla körfält

·  Arbete med skolor för ökad trafiksäkerhet

·  Åtgärder inom ramen för Cykelplanen

·  Trafikantförbättrande åtgärder

Åtgärder för ökad hastighetsefterlevnad

·  Hastighetsplaner

·  Trafiksäkerhetskameror

Åtgärder för ökad kunskap

·  Trafiksäkerhetsgranskningar i projekt

·  Flerårig åtgärdsplan för Drottningholmsvägen-Bergslagsvägen

·  Samspel mellan gående och cyklister

Trafikkontorets tjänsteutlåtande bifogas.

 

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel 076-122 92 02


 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222