Skip to main content

Hamilton (M): Tillsammans skapar vi Promenadstaden Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2014 08:00 CEST

För att staden ska bli ännu mer gångvänlig vill Moderaterna bygga ihop olika gångstråk och utveckla infrastrukturen för stadens gående. Det handlar även om att förbättra driften av stadens gångbanor för att fler ska kunna gå obehindrat, även vintertid. Därför kommer vi nu fatta de första besluten för en övergripande gångplan.

På nästa trafiknämnd fattas beslut om att skicka ut Gångplan för Stockholm på remiss. Det är en handlingsplan som sträcker sig 2015-2020 och är en del av Framkomlighetsstrategin. Gångplanen innebär att ett stort antal åtgärder kommer genomföras efter en prioritetsordning.

– Det vi gör nu är unikt. Moderaterna och Alliansen har gjort stora satsningar på kollektivtrafiken och på cykling. Nu är det dags att grundligt se över situationen för gående. Det har aldrig gjorts tidigare. Stockholm är en gångstad och det ska märkas, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd Stockholms stad.

– Vi bjuder nu in stockholmarna att komma med synpunkter och förslag på var det kan bli bättre. Vi ser att en större andel av olyckorna i trafiken drabbar gående och cyklister, och därför är det även utifrån detta perspektiv prioriterat, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd Stockholms stad.

Handlingsplanen, som är en del av Framkomlighetsstrategin, innehåller nio åtgärder:

  • Förbättra gångvänligheten på ett antal stråk med hög potential
  • Förbättra rekreationsstråk
  • Genomföra kampanjen "Klara - Färdiga - Gå!" 
  • Utveckla ett vägvisningssystem för fotgängare * Skapa en "verktygslåda" för gånganalys 
  • Arbeta med tillfälliga åtgärder 
  • Förbättra gatudrift och gatuunderhåll utifrån fotgängares behov 
  • Ta fram en metod för bedömning av trängsel på gångbanor 
  • Mätning av gångtrafiken

Framkomlighetsstrategin

För att möta utmaningen som ett kraftigt växande Stockholm innebär för framkomligheten har trafikkontoret i Stockholms stad tagit fram en Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030. Strategin formulerar de övergripande målsättningarna för framkomlighetsarbetet i staden. Strategin ger bland annat en grundinriktning för prioriteringar mellan trafikslag som kommer att behöva göras i det snabbt växande Stockholm.

Kopplat till Framkomlighetsstrategin finns ett antal handlingsplaner, bl. a. cykelplanen, strategin för godsleveranser, parkeringsstrategi stomnätsplan. Här blir gångplanen ett ytterligare komplement.

Bifogar ärende till nästa trafiknämnd samt själva planen.

Presskontakt: Moderaternas pressjour, 08-508 29 222


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222