Skip to main content

Joakim Larssons inledningsanförande i budgetfullmäktiges bostadsbolagsdebatt 24 november 2010

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 15:35 CET

Äldre- och ytterstadsroteln, Stadshuset

Joakim Larsson (M), äldre- och ytterstadsborgarråd

BUDGETFULLMÄKTIGE STOCKHOLMS STAD DEN 24-25 NOVEMBER

JOAKIM LARSSONS INLEDNINGSANFÖRANDE I BOSTADSBOLAGSDEBATTEN

Det talade ordet gäller.

Vi har under de senaste åren arbetat med att ta fram och fattat beslut om en vision för Järva och en Söderort 2030. Vi har fastslagit målen. Nu handlar det om att stadens samtliga nämnder och styrelser ska arbeta åt samma håll. För att bit för bit uppfylla visionsmålen.

Arbetet sker långsiktigt och inom ramen för ordinarie verksamhet. Omfattande investeringar, såväl tid som pengar, genomförs. Min uppgift handlar om att bidra till att alla arbetar åt samma håll och se till att arbetet fortlöper med full kraft.

Idag beslutar vi om att fortsätta ytterstadsutvecklingen på ett långsiktigt och metodiskt sätt. Och för ytterstaden som helhet. Efter att ha frågat de verkliga experterna, de boende, om vad som är positivt med området och vad som gör att de trivs, samt vilka förändringar de vill se, kan vi nu - stadsdel för stadsdel - göra investeringar utefter den inriktningen.

En av mina viktigaste prioriteringar för arbetet med att utveckla ytterstaden har varit och är att arbeta med bildsättningen.

Jag vågar påstå att bildsättningen av ytterstaden i många fall är helt felaktig. De allra flesta stockholmarna trivs jättebra i sitt boende och i sitt bostadsområde. De allra flesta engagerar sig på ett eller annat sätt i sitt närområde och är stolta över sin stadsdel. Man känner inte igen sig i den svartmålande bild som florerar. Självfallet finns det saker som behöver åtgärdas. Men så ser det ut i hela Stockholm.

Det är viktigt att inte blunda för de brister som de boende lyfter fram, de behöver åtgärdas. Det arbetet tar jag på största allavar. Men min poäng är att stockholmarna i ytterstaden inte känner igen sig i den svartmålande bild som många gånger målas upp, den skapar klyftor som inte finns i verkligheten.

Min målsättning är att den som flyttar till Stockholm ska ha lite svårt att välja var man vill bo – i innerstaden med den absoluta närheten till storstadspulsen, eller i någon av alla fantastiska ytterstadsdelar där grönskan finns nära husknuten. Hela Stockholm ska vara attraktivt i alla dess delar. Gränserna kan gärna suddas ut. Men vi måste alla ta vårt ansvar att varken förstora eller förminska de utmaningar som finns och allt positivt som händer.

Stadens ytterstadsdelar är just nu i ett skede av stor förändring. Efter många års styvmoderlig behandling från olika politiska majoriteter, satsar vi nu mer än någonsin.

Vi genomför en historisk satsning på renovering och energieffektivisering av miljonprogrammens fastigheter och stärker tryggheten och förbättrar boendemiljöerna.

Vi har under föregående mandatperiod fattat beslut om en vision för Söderort som innefattar en plan för fler arbetsplatser, bättre kommunikationer och tvärförbindelser, tryggare och bättre stadsmiljö och bostäder.

Vi har beslutat om att ta fram en särskild skolstrategi och näringslivsstrategi för ytterstaden, vi har starka och goda krafter som verkar tillsammans i Järvaandans sammanslutning, vi har en mycket god samverkan mellan föreningar, företag, stadsdelsnämnd, polis, brandkår och religiösa samfund bara för att nämna några exempel på en oerhört positiv utveckling.

Uppdraget i budgeten är tydligt. Alla nämnder och styrelser ska delta aktivt för att systematiskt uppnå de mål som är satta för att utveckla ytterstaden som helhet, och bocka av de insatser som behövs för att nå målen som återfinns i visionerna för Järva och Söderort.

Vi vägrar att låta oss nedslås av alla olyckskorpar vars enda bidrag är att ropa på statliga pengar och fler otydliga satsningar. Vi har satt igång ett långsiktigt arbete som vi har för avsikt att slutföra.

Stadens stora investeringar i ytterstaden bidrar också till ökat företagande och sysselsättning. Vi låter också privata entreprenörer konkurrera om uppdrag inom den kommunala förvaltningen, vilket skapar nya möjligheter för företag.

Som exempel på de investeringar som görs kan nämnas: Förbifarten, tvärbana, överdäckning av E18 för att också bygga bostäder här, påbörjat arbetet för Spårväg Syd, renovering och energieffektivisering av miljonprogrammet, Nya Söderstaden med nya arenan, utvecklingen av Älvsjö Centrum och Mässan, ett Farsta med idrottsprofil, nya lokaler för företag på Rinkebystråket, utveckling av Järvafältet, listan kan göras mycket längre. Vi menar allvar.

För att hela Stockholm ska vara attraktivt i alla dess delar måste staden också erbjuda en mångfald av boendeformer

Människor i olika skeden i livet har olika behov och ställer därmed olika krav på sitt boende. Därför är det av högsta prioritet att Stockholm har en bostadsmarknad som erbjuder alternativ för den som bor långsiktigt, men också för den som behöver mer temporära lösningar. För studenten likaväl som för pensionären. Hyresrätten är lika viktig som bostadsrätten.

Det är viktigt att det byggs hyresrätter i Stockholm och jag ser gärna att merparten byggs av privata aktörer. Uppdraget återfinns i budgeten som vi idag ska besluta om.

Vi har som målsättning att bygga 15 000 nya bostäder också under kommande mandatperiod och slår nu fast att 6 000 av bostäderna ska vara hyresrätter.

Våra kommunala bostadsbolag har en egen viktig roll att spela.

Vi ska vara bland de bästa på fastighetsförvaltning. Med det menar jag för det första att det är centralt för de kommunala bostadsbolagen att värna och vårda sina hyresgäster som kunder.

Vi har, som jag tidigare nämnt, under den här mandatperioden initierat ett antal boendedialoger för att i samtal med de boende komma fram till vilka renoveringssatsningar som är viktiga samt vilka förbättringar de boende vill se i sin närmiljö.

Det viktigt att ta hand om de hyresrätter vi har. Ett flertal av fastigheterna i miljonprogramsområdena i Stockholm har aldrig stambytts, aldrig fasadrenoverats samtidigt som de är ineffektiva ur ett energiperspektiv.

Vi ska vara aktiva fastighetsförvaltare i den bemärkelsen att även genomföra köp och försäljningar av fastigheter.

Vi ska möjliggöra friköp i ytterstaden. Med flera alternativ och blandade upplåtelseformer kan människor med olika önskemål, olika bakgrund och som befinner sig i olika skeden i livet bo och leva bredvid varandra.

Stockholm ska vara attraktivt i alla dess delar. Bostadsbolagen spelar en central roll i arbetet med visionerna för Järva och Söderort. Vi formar utvecklingen i dialog med de verkliga experterna, stockholmarna själva.
Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222