Skip to main content

Moderaterna i Stockholms stads förbundsordförande Sten Nordins inledningsord vid presskonferensen i dag, den 19 februari 2010

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:37 CET


(DET TALADE ORDET GÄLLER)

Välkomna
Det är kort sagt ledsamt att överhuvudtaget behöva ha den här presskonferensen. Vi vet ju alla varför vi är här. För att få svar på frågan om några få partimedlemmar valt att tänja eller överträda våra interna gränser.
Låt mig inleda med att teckna en bakgrundsbild.
I början av februari kunde vi konstatera att det varit ett ovanligt högt valdeltagande i provvalet i en specifik valkrets och vi började inom förbundet att titta på detta. Ett högt valdeltagande säger ingenting i sig om huruvida våra interna regler följs eller inte. Men det fanns ändå fog att agera kraftfullt och undersöka om det har begåtts regelbrott.
I lördags gav nomineringsstämman i uppdrag till förbundsstyrelsen att göra en än mer grundlig utredning kring förfarandet i provvalet vilket. Vi gav den revisionsbyrån Ernst & Young i uppdrag att utreda om det har begåtts regelbrott i form av att nyvärvade medlemmar har fått sina medlemsavgifter betalda. De har per telefon genomfört samtal med nya medlemmar för att kontrollera hur de blev värvade eller gjorde valet att gå med i förbundet. De har också genomfört samtal med de personer som har värvat flest medlemmar under 2009.
Låt mig här betona att vi är en medlemsorganisation vilket bygger på att man värvar medlemmar och att vissa personer värvar fler medlemmar än andra. Det är inget fel utan ska tvärtom uppmuntras. Dock måste det tydliggöras att detta ska ske i enlighet med våra interna regler.
Den 12 februari berättade den dåvarande kandidaten Mats Rudin i samtal med förbundsstyrelsen att han har betalat medlemsavgiften för ett antal nyvärvade medlemmar. Det är enligt våra medlemsstadgar inte tillåtet. Och Mats Rudin har som alla vet tagit konsekvenserna av detta och självmant valt att omedelbart dra tillbaka sin kandidatur och lämna samtliga sina uppdrag.
Jag har tagit del av det skriftliga underlaget och genom de båda utredningarna som har genomförts så har det framkommit att det begåtts fler felaktigheter. Mats Rudin har värvat och registrerat nya medlemmar genom att ge namn och medlemsavgifter till andra partikollegor som också är kandidater – Rolf Könberg, Petter Lindfors och Mats G Nilsson – och dessa har i sin tur lämnat in de nya medlemmarna och medlemsavgifter för registrering. Samtliga tre ovan nämnda bekräftar att så är fallet.
Frågan som jag vet att ni alla vill ha svar på är om de brutit mot våra egna regler? Svaret är nej. Däremot har de inte levt upp till den anda med vilken reglerna författats och har därmed brustit i det förtroende på vilket det politiska uppdraget vilar.
Vi har fört samtal med de här tre personerna. Två av dessa tre, Rolf Könberg och Petter Lindfors, har i idag på morgonen meddelat att de drar tillbaka sina kandidaturer. Den tredje personen, Mats G Nilsson har valt att pröva sitt förtroende inför nomineringskommittén.
Hur Rolf och Petter motiverar sina respektive avgångar får ni läsa med deras egna ord. Jag kan bara konstatera att den senaste veckans turbulens och intensiva ryktesspridning inte varit lätt för någon.
Jag känner med Rolf och Petter i dag, men framför allt med deras familjer.
Provvalet är i sig en intern process och ett av stegen på väg att fastställa våra listor inför valet i höst. I rapporten som kommer att distribueras alldeles strax, rätar vi nu ut de sista frågetecknen och svarar på de detaljfrågor som ställts under veckan. Vi tar också död på några av de värsta osanningarna som präglat delar av rapporteringen runt frågan.
Låt mig betona att man ska vara mycket försiktig med att lyssna eller sprida anklagelser och ogrundade rykten. I de fall fel begås så ska dessa rättas till, men det är också allvarligt att sprida uppgifter som inte överensstämmer med sanningen.
Och jag kan intyga att vi har gjort allt som står i vår makt för att gå till botten med det här.
Genom Ernst & Youngs utredning som ni strax kommer att få ta del av samt i förbundets interna utredning som jag muntligen har berört, men som jag inte delar ut, så framkommer det att det är en person, Mats Rudin, som har begått ett regelbrott och ett fåtal personer som har brustit i omdöme och förfarande.
Varför delar vi inte ut förbundets interna utredning skriftligen?
För det första så är det en samling detaljerade intervjuprotokoll som först ska framläggas för nomineringskommittéerna i dag. För det andra – den innehåller redogörelser kring ett flertal namngivna personer.
Låt mig påminna om att bakom dessa personer så finns inte bara en politiker utan också en människa av kött och blod. Vi tar hänsyn till det och följer det korrekta förfarandet.
Låt mig redogöra för mina slutsatser ur förbundets interna utredning.
”Urvalet av granskade valdistrikt och aktiva medlemmar har skett till följd av en kombination av avvikande röstresultat i provvalet i Stockholms stad, medlemsvärvningar och stora medlemsökningar i förekommande föreningar.

Under 2009 har i Stockholms stad 540 personer nyvärvats av annan medlem till Moderaterna i Stockholms stad. Sju personer har stått för 380 av de värvningarna. Alla dessa sju personer har gjort ett mycket bra provvalsresultat i sjätte kretsen i allmänhet och i föreningen Tensta-Rinkeby i synnerhet. Därför har granskningen främst inriktats på dessa sju personer.
Vad som också är utmärkande för Tensta-Rinkeby är att deltagandet i provvalet har varit extremt högt i jämförelse med snittdeltagandet i Stockholms stad. I Tensta-Rinkeby var valdeltagandet 68,3 procent, jämfört med snittet i Stockholms stad på 31,8 procent. Därför har hela sjätte kretsen specialgranskats.
Till detta kan läggas att sju personer i Tensta-Rinkeby har avlagt två provvalsröster var, och därmed underkändes deras andra röst. Nio stycken personer som röstade i Tensta-Rinkeby var ej registrerade som medlemmar och deras provvalsröster underkändes därmed. Totalt underkändes 43 kuvert med provvalsröster i Stockholms stad.“
”Mats Rudin, som självmant avsagt sig sin kandidatur till riksdagen, erhöll i sjätte kretsen 174 röster i provvalet till riksdagen. Ett noterbart högt röstetal. Han tillstår att han värvat ett stort antal personer till förbundet – långt över 80 nyvärvade personer – och i flera fall själv betalat deras medlemsavgifter.
Förbundets stadgar:
§ 3, Mom 1 Medlemskap: ”Medlem i förbundet är den som vill främja partiets strävanden och ställa sig dessa stadgar till efterrättelse, inte tillhör annat politiskt parti och som erlagt fastställd medlemsavgift”.
§ 5 Medlemsavgifter: ”Medlem skall erlägga en årlig medlemsavgift, …”
Mats Rudin har via Petter Lindfors, Rolf Könberg och Mats G Nilsson registrerat nya medlemmar och i samband med detta överfört medlemsavgifter till dessa tre.
Petter Lindfors erhöll i sjätte kretsen 161 provvalsröster till kommunfullmäktige. Ett anmärkningsvärt högt röstetal mot bakgrund av att han varken bor eller verkar i valkretsen. Lindfors tillstår att han från Mats Rudin erhållit pengar för att kunna betala medlemsavgifter för ett sextiotal medlemmar till förbundet. Han säger sig ha värvat tio till 15 av dessa medlemmar själv.
Rolf Könberg erhöll i sjätte kretsen 256 provvalsröster till kommunfullmäktige. Ett noterbart högt röstetal. Han tillstår att han för Mats Rudins räkning levererat medlemsavgifter för registrering för registrering. Totalt har Könberg registrerat 45 medlemmar under 2009, varav han värvat ett antal av dessa själv.
Mats G Nilsson erhöll i sjätte kretsen 198 provvalsröster till riksdagen. Ett anmärkningsvärt högt röstetal mot bakgrund av att han varken bor eller verkar i kretsen. Han tillstår att han från Mats Rudin erhållit pengar för att kunna betala medlemsavgift för registrering. Nilsson har under 2009 registrerat 43 medlemmar. Utav dessa har han, hans hustru och andra föreningsmedlemmar värvat ett antal. Nilsson är nomineringskommitténs ordförande till kommunfullmäktige.”
”Specialstudie av nomineringskommittéernas övriga ordförande
Christer G Wennerholm, som varken bor eller är verksam i sjätte kretsen, erhöll i kretsen 232 provvalsröster till landstingsfullmäktige, vilket är marginellt mer än i andra kretsar. Han har under 2009 inte värvat eller registrerat någon medlem. Wennerholm är nomineringskommitténs ordförande till riksdagen. Han har vunnit i alla valkretsar.
Ulla Hamilton, som varken bor eller är verksam i sjätte kretsen, erhöll i kretsen 225 provvalsröster till kommunfullmäktige, vilket är något mer än i andra kretsar. Hon har under 2009 inte värvat eller registrerat någon medlem. Hamilton är nomineringskommitténs ordförande till landstingsfullmäktige. Hon har kommit tvåa i alla valkretsar.”
För sakens skull vill jag återigen klargöra att det inte är jag eller för den delen förbundsstyrelsen som beslutar om vilka som blir våra kandidater. Det är med provvalet som grund och nomineringskommittéernas beredning som förslagen till listor kommer till. Och hur listorna till slut kommer att se ut bestäms i morgon av nomineringsstämman.
Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till de externa konsulter som hjälpt oss att utreda detta. Men framförallt vill jag tacka alla dem som jobbat hårt under den senaste tiden för att få klarhet i de frågor som ställts.
I och med detta vänder vi nu blad och går vidare.
(Bifogat Ernst & Youngs regelbrottsutredning)
Presskontakt: Helena Widegren 076-12 29 878