Skip to main content

Sten Nordin (M): Stark ekonomi, trygg ytterstad och attraktiv stadsmiljö i fokus för Tertialrapport 1

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 06:30 CEST

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M)

Stockholm står sig starkt. Tertialrapport 1 justerar helårsprognosen för Alliansens budget för 2013 till ett överskott på 425,5 mnkr. Det gör det möjligt att satsa på sociala investeringar, en trygg och förskönad stadsmiljö samtidigt som ansvar för ekonomin värnas.

– Vi lade fram en offensiv budget 2013 som innehöll både en skattesänkning och stora satsningar på främst sociala investeringar. Alliansen har en ansvarsfull politik för en stabil ekonomi i Stockholm -även i tider av viss ekonomisk oro i Europa, säger kommunstyrelsens ordförande och finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Vi arbetar för att hela Stockholmska vara attraktivt. Därför vill vi i samband med Tertialrapport 1 bevilja ytterstadssatsningar om totalt 21,6 mnkr. Satsningarna omfattar alltifrån lovaktiviteter och trygghetsvärdar till en stor idrottssatsning på Järva läsåret 2013-2014. Även en rekryteringsmässa samt insatser för ett rent och snyggt Järva 2013 märks av. Initiativen är många och vi ser fram emot resultatet av dessa riktade satsningar i ytterstaden, säger kommunstyrelsens ordförande och finansborgarrådet Sten Nordin (M).

Inom ramen för projektet Vackra Stockholm, som ska bidra till att skapa en god stadsmiljö, feriearbeten och trygghet, beviljas i tertialrapport 1 medel om 6,2 mnkr. Intresset från stadsdelsnämnderna har varit stort att identifiera projekt i staden som kan hjälpa till att försköna stadsmiljön.

– Det är viktigt att Stockholm är en ren, vacker och trygg stad för såväl stockholmarna som besökande. En attraktiv stadsmiljö höjer livskvaliteten för stockholmarna och det är därför roligt att stadsdelsnämnderna har kommit in med ansökningar om idéer för förbättringar. Genom projektet Vackra Stockholm förstärker vi också vår omfattande satsning på feriejobb för unga, säger kommunstyrelsens ordförande och finansborgarrådet Sten Nordin (M).

Fakta:
Ytterstadsarbetet
Kommunstyrelsen har för ytterstadsarbetet reserverat medel i stadens bokslut. Stadens nämnder ansöker om ytterstadsmedel i samband med verksamhetsplaner, tertialrapporter samt verksamhetsberättelser. I samband med Tertialrapport 1 förväntas ytterstadssatsningar beviljas om sammanlagt 21,6 mnkr.

Sedan tidigare har stadsdelsnämnderna beviljats totalt 35,3 mnkr för feriearbeten inom ramen för ytterstadsarbete. Beslut togs på Kommunstyrelsen den 20 februari i år. Se ärendet i bifogat PDF-dokument.

Vackra Stockholm
Kommunstyrelsen ska i samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser leda ett projekt under namnet ”Vackra Stockholm”. Uppdraget innebär att identifiera begränsade projekt i staden som kan hjälpa till att försköna stadsmiljön så som skolgårdar, parker, stigar, torg, badplatser, motionsspår, viadukter och andra publika platser i staden. Arbetet ska löpa under minst två år med start sommaren 2013 och i de olika upprustningsprojekten ska feriearbetare engageras. 15 mnkr är avsatt i budgeten för projektet som löper under en tvåårsperiod.

Presskontakt:
Therez Olsson, pressekreterare, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument