Skip to main content

Ulla Hamilton (M): Ny cykelplan för bättre framkomlighet och säkrare cykelmiljö i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 07:00 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) 

Idag förväntas Cykelplan Stockholm 2012 antas av kommunfullmäktige. Målet är att det ska bli enklare och säkrare att cykla i hela Stockholms stad. Planen tar sin utgångspunkt i Stockholms stads Framkomlighetsstrategi och innehåller förslag på utbyggnad av pendlingsstråk, huvudstråk och lokalstråk i cykelnätet.

– Att cykla i Stockholm skall vara tidseffektivt, enkelt och säkert. Den nya cykelplanen, som idag antas, presenterar ett ambitiöst åtgärdsprogram för att stärka Stockholm som cykelstad och möta stockholmarnas nya vanor där allt fler cyklar dagligen och under stora delar av året, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M), ordförande i trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad.

Målsättningen med cykelplanen är att förbättra förutsättningarna för ett ökat cyklande och förbättrad framkomlighet i Stockholms stad med fokus på pendlings- och arbetsresor. Idag förväntas planen antas av Stockholms stads kommunfullmäktige.

– Den nya cykelplanen tar ett långsiktigt helhetsgrepp på cykelfrågor i Stockholms stad, både för boende, besökare och arbetspendlare, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

 – Om fler stockholmare väljer cykeln så förbättras framkomligheten i staden för alla trafikslag, det är en framtidsfråga för Stockholm som förväntas växa starkt och bli en miljonstad till 2024 samtidigt som gatuutrymmet inte ökar, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Bakgrund:
I juni 2010 fick trafikkontoret i uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden att ta fram en ny cykelplan för Stockholms stad. Uppdraget bestod i att foga samman de tidigare inner- och ytterstadsplanerna för cykel samt att i planen fokusera på pendlingscyklister och arbetsresor.

Framkomlighetsstrategin som antogs av Kommunfullmäktige i januari 2013 betonar vikten av att prioritera kapacitetsstarka färdmedel som kollektivtrafik, gång och cykel för att upprätthålla en god framkomlighet samtidigt som Stockholm växer.

Cykelplanens två övergripande mål är att det ska vara enkelt och säkert att cykla i Stockholm samt att andelen cyklister ska öka. Cykelplanen omfattar en mängd åtgärder som behöver göras för att nå de övergripande målen. Det är dels åtgärder som syftar till att skapa en väl fungerande infrastruktur, dels för att kommunikation och för att hitta former för samverkan. Planen redogör även för kostnader och uppföljning av de åtgärder som planeras med sikte på 2030.

Material:
Se ärendet i sin helhet som bifogad PDF-fil.

Komprimerad fil med Cykelplan Stockholm 2012 inkl. bilagor med kartbilder i högupplöst nås via länk: http://insyn.stockholm.se/kf/document/2013-02-18/Dagordning/35/35%20u130024bilaga2.pdf

Presskontakt:
Aaron Korewa, pressekretare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument