Skip to main content

Ulla Hamilton (M): Smart belysning på Kungsholms strand halverar energiförbrukningen

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 06:30 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Avancerad ljusstyrning kan nästan halvera energiförbrukningen i det offentliga utomhusrummet utan att människors trygghet blir lidande. Det visar en ny studie på Kungsholms strand i Stockholm. Bakom projektet står Stockholms stad i samarbete med företagen Fagerhult, Tritech och Sust.

– Stockholms stad ska vara med i utvecklingen av nya miljösmarta lösningar. Ljusstyrning av gatu- och parkbelysning har stor potential att minska stadens energiförbrukning och spara pengar. Nu är det upp till branschen att vidareutveckla och göra de tekniska lösningarna tillgängliga på marknaden, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Vid Kungsholms strand har energiförbrukningen för parkbelysningen minskat med 40 procent genom installation av ett avancerat ljusstyrningssystem. Syftet är att ta reda på om ett styrsystem kan användas för att minska energiförbrukningen för gång- och cykelvägar utan att det påverkar tryggheten och upplevelsen negativt.

– En bra gatu- och parkbelysning bidrar till en ökad trygghet. Därför har det varit viktigt att energibesparning har kunnat genomföras utan att det har påverkat tryggheten negativt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:
·  Stockholms stad har bekostat den tekniska infrastrukturen. Satsningen har delfinansierats av Energimyndigheten via utvecklingsorganisationen Sust (Sustainable Innovation) som samordnar projektet. Fagerhults Belysning och Tritech har utvecklat armaturer och styrsystem samt bidragit med kompetens.

·  I Stockholms parker och vid allmänna stråk finns omkring 50 000 ljuspunkter som förbrukar uppskattningsvis 14 miljoner kWh per år.

·  Fem olika belysningsscenarion testades och utvärderades under hösten 2012. Den modell som idag finns på plats var en överlägsen favorit, enligt en studie som gjordes av Harita Undurty Surya och Efi Stragali (handledare) vid Kungliga Tekniska Högskolans (KTH:s) ljuslaboratorium.

·  Totalt har 750 meter och 34 LED-armaturer placerats ut längs Kungsholms strand. Varje armatur har sensorer som känner av när en fotgängare eller cyklist närmar sig. Armaturen styrs individuellt, men samverkar ändå med de övriga. Om ingen rör sig på vägen dämpas belysningen till hälften av ljusstyrkan, men när någon kommer tänds belysningen automatiskt till full nivå i grupper om sju armaturer åt gången i anslutning till trafikanten. Fyra armaturer ger ljus cirka 60 meter framåt och tre armaturer förblir tända bakom när fotgängaren eller cyklisten har passerat. Efter en minut återgår ljusnivån till den dämpade nivån allteftersom trafikanten lämnar området bakom sig.

·  Besparingspotentialen är enorm. Tekniken är mycket intressant för framtiden, men ännu så länge handlar det om en provmontering.

För ytterligare information
Anders Hedlund, Stockholms stad, tfn 08-508 26 290, e-post anders.hedlund@stockholm.se  

Fakta om LED
LED är en halvledare som avger ljus när den stimuleras elektriskt. Det är en förkortning av engelskans Light Emitting Diod, vilket på svenska betyder ljusemitterande diod eller lysdiod. Flera dioder sätts samman till en så kallad LED-modul. LED-tekniken är mycket energieffektiv och ger stora mängder ljus i förhållande till den elektricitet som förbrukas. Effekterna på miljön i form av lägre elförbrukning är stora – inte minst i de fall då elektriciteten kommer från energikällor som inte är miljöoptimerade, till exempel kolkraft. En LED-modul har också en livslängd som vida överstiger den traditionella ljuskällans.

Fagerhults Belysning
Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer såväl inomhus som utomhus. Verksamheten bedrivs med fokus på design, funktion, flexibilitet och energibesparande lösningar. Fagerhult är en del av Fagerhultgruppen, en av Europas ledande belysningskoncerner med verksamhet i fler än 15 länder. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Tritech Technology
Enligt Tritech ska teknik ska generera hållbar affärsnytta. Tillsammans med kunder utvecklas lösningar och produkter som är viktiga för människor och organisationer. Trichech är experter på utveckling av intelligenta inbyggda system baserade på befintlig och ny teknik för det uppkopplade samhället. Med beprövad metodik, flexibla tekniska plattformar och ett team av ingenjörer, affärsutvecklare och teknikledare, arbetar Tritech för att skapa värde i alla led från idé till innovation.

Sust (Sustainable Innovation)
Sust är ett nationellt centrum för energieffektivisering med syftet att bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv på området. Centrat ägs av en ideell förening med medlemsföretag från olika branscher. Sust driver demonstrationsprojekt, uppmuntrar innovationer och nyföretagande, samt bedriver informationsspridning och kunskapsutveckling.

Presskontakt
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222