Skip to main content

Ulla Hamiltons inledningsanförande i budgetfullmäktiges integrations- och arbetsmarknadsdebatt 25 november 2010

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 12:12 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Ulla Hamilton, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd

BUDGETFULLMÄKTIGE STOCKHOLMS STAD DEN 24-25 NOVEMBER

ULLA HAMILTONS INLEDNINGSANFÖRANDE I INTEGRATIONS- OCH ARBETSMARKNADSDEBATTEN

Det talade ordet gäller

Stockholm har en bättre situation än landet i övrigt när det gäller utanförskapet. Här är färre arbetslösa (5,4 % i oktober 16-64 år) än i riket som helhet (6,7 %) och här finns en större rörlighet och fler möjligheter. Men i Stockholm finns också problem som blir större här än i en mindre stad.  Trots en relativt sett låg arbetslöshet befinner sig fortfarande alltför många utanför arbetsmarknaden. Inrättandet av en arbetsmarknadsnämnd, där de olika ”verktyg” som staden har till sitt förfogande samlas under samma tak, är därför ett viktigt steg i arbetet för att minska utanförskapet. Det handlar om jobbtorgen, rekryteringsprogrammet Start, komvux, Järvalärling, samhällsorientering och det övergripande samordningsansvaret för arbetsmarknads- och flyktingfrågor.

I januari 2008 startade Stockholmsalliansen Jobbtorg Stockholm. Vi vet att (S) initialt var emot den verksamheten varför jag välkomnar att ni nu har svängt och är för jobbtorgen. Det är en viktig signal till alla stockholmare.  För Jobbtorg Stockholm visar på goda resultat. Sedan starten har Jobbtorg Stockholm hjälpt 12 000 personer till egen försörjning. Det motsvarar 15 personer/dag. Alliansens politik leder idag till att lika många/dag går till egen försörjning som den tidigare röd/gröna majoritetens politik förde till förtidspension och utanförskap Kan skillnaden på politiken bli tydligare 15 personer/dag in kontra 15 personer/dag ut?

Genom Jobbtorgen ska alla som idag är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet garanteras en snabb individuell bedömning och en aktivitetsplan. Under 2011 utökas verksamheten så att 200 ungdomar som under en längre period har uppburit försörjningsstöd, har funktionsnedsättning eller rätt till ett instegsjobb efter praktik på 1-3 månader också kan erbjudas 6 mån visstidsanställning i staden. Visstidsanställningarna visar på mycket goda resultat där många har fått förlängd anställning efter de första sex månaderna.

AmN ska också, i samverkan med stadsdelsnämnderna, utveckla insatser för de som inte tillhör Jobbtorg Stockholms målgrupp. Idag saknar såväl SDN som Jobbtorgen många gånger rätt verktyg för denna målgrupp. Genom ett ökat samarbete kan vi också få till stånd ett likställigt arbetssätt och därmed hjälpa fler till egen försörjning. Det ska inte vara någon skillnad beroende på vilken stadsdel man bor i och därför är ett närmare samarbete mellan Jobbtorgen och SDN ett viktigt och tydligt uppdrag i budgeten.

Komvux flyttas nu till AmN. En viktig verksamhet som bland annat gör det möjligt att fånga upp de allför många ungdomar som inte fullföljt gymnasieskolan. Idealet vore givetvis att denna andra chans inte skulle behövas. Men verkligheten är sådan att den gör det och då är det viktigt att se till att den är av god kvalitet och också faktiskt leder till ökade möjligheter för dem som går utbildningen att få jobba.  Den upphandling av Komvux som nu är på gång genomförs inom ramen för KSL så även här ser vi ett begynnande välkommet samarbete över kommungränserna i länet. Tio kommuner deltar i den gemensamma upphandlingen av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Kunskaper i svenska är grundläggande för att komma in på arbetsmarknaden. Därför flyttas också SFI till arbetsmarknadsnämnden. Den upphandling som nyligen påbörjas fullföljs under det kommande året. Ju närmare samverkan man kan åstadkomma mellan utbildningarna och näringslivet, desto större är möjligheterna för dem som går SFI att faktiskt få jobb. Därigenom kan man förmodligen också minska antalet avhopp från SFI, vilket är viktigt.

Mot bakgrund av den debatt som uppstått kring integrationspolitiken så ser jag det som min uppgift att inom ramen för detta arbete:

Försvara den öppenhet som flyktingpolitiken baseras på

Värna den förändring som skett när det gäller att öppna upp för arbetskraftsinvandring

Genom bland annat SBR och AmN se till att arbetet inom ramen för Järvalyftet blir framgångsrikt i form av minskat utanförskap och fler arbetsplatser och företag.

Att bygga konflikter mellan nya, potentiella och infödda svenskar gagnar ingen och riskerar att förstärka segregationen. En sådan politik kan vi aldrig acceptera.  Därför är det viktigt att jobba för att eliminera grogrunden för en invandrarfientlig politik som tyvärr vuxit sig starkare även i Sverige. Samtidigt måste vi bli ännu bättre på att ta tillvara på den kompetens som finns hos de människor som valt Sverige till sitt nya hemland.

I arbetet mot utanförskapet är både sommarjobben och arbetet med Järvalärling viktiga inslag. Det faktum att både arbetsmarknads- och näringslivsfrågorna ligger under samma rotel gör det också möjligt att på ett bättre sätt samordna arbetet med till exempel de lokala företagsområdena i ytterstaden i syfte att hitta introduktions-, lärlings-, och praktikplatser för skolelever, flyktingar och invandrare.

För 2011 är målet att kunna erbjuda 3 500 ungdomar sommarjobb i stadens regi. Den utmaning som finansborgarrådet gjorde gentemot näringslivet förra året gav gehör, men inte i så stor utsträckning som vi hade hoppats. Därför får stockholmsföretagen en ny chans till sommaren 2011. Jag hoppas att resultatet blir än bättre då. För det är viktigt att ungdomar får möjlighet att få erfarenhet från såväl offentliga som privata arbetsplatser.

Med detta,fru/herr ordförande, vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222