Skip to main content

Ole-Jörgen Persson (M): Moderaterna satsar på tryggheten

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 13:51 CET

Beslut om Spånga-Tensta stadsdelsnämnd verksamhetsplan och budget antas den 10 december. Moderaterna i Spånga-Tensta satsar på tryggheten och vill ha en trygghetsplan för stadsdelen i sin verksamhetsplan och budget för 2016.

- Invånarna i Spånga-Tensta upplever en ökad otrygghet i stadsdelen. Den passiva rödgrönrosa majoriteten prioriterar hellre fina rapporter, dialogforum och lagliga graffittiväggar istället för konkreta åtgärder för att faktiskt förbättra för boenden i vår stadsdel, säger Ole-Jörgen (M), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

- Trygghet handlar mycket om hur invånarna i Spånga-Tensta upplever sin omgivning. Moderaterna vill förstärka den upplevda tryggheten med hjälp av kameraövervakning, bättre belysning och att det finns aktiviteter för alla våra ungdomar. Vi behöver involvera viktiga aktörer i vår stadsdel som det lokala näringslivet, polisen, fastighetsägare och lokala organisationer för att utarbeta en konkret trygghetsplan för stadsdelen, avslutar Ole-Jörgen Persson (M).Fakta

Moderaternas i Spånga-Tensta stadsdelsnämnds förslag till beslut

Stadsdelsförvaltningens förslag ges i uppdrag att:

- Inventera samtliga verksamheter som idag drivs i egen regi i syfte att de ska läggas ut på anbud. Vid en framtida upphandling av verksamheter ska egenregianbud användas restriktivt.

- Tillsammans med polis, lokalt näringsliv, fastighetsägare och lokala organisationer utarbeta en trygghetsplan för stadsdelen i enlighet med vad som anförs i detta beslut. Säkrare gångstråk, fysiska hinder mot olaglig moped- och bilkörning på gångvägar och bättre belysning ska särskilt prioriteras.

- Tillsammans med andra intressenter, bl.a. Storstockholms Lokaltrafik (SL) – utreda förutsättningarna för kameraövervakning i och omkring Spånga station.

- Utreda förutsättningarna för två skateboard-/aktivitetsparker i stadsdelen; en i Bromsten och en i Tensta/Hjulsta. Utredningen ska ta sin utgångspunkt i att företag och organisationer ska bjudas in för att delta i finansieringen och driften av projekten.

- Avbryta allt arbete med att införa ett försök med Medborgarbudget i stadsdelen.

- Avveckla det civila rådet.

- Avveckla allt arbete med Graffitiväggen i Tensta.

- Säkerställa att projektet Social insatsgrupp för vuxna permanentas och utökas.

- Öka sin kompetens i arbetet mot våldsbejakande extremism, utöka samarbetet med polis och rättsvårdande myndigheter samt utarbeta en lokal plan för hur det förebyggande arbetet ska drivas.

- Säkerställa att alla i målgruppen som söker feriejobb också erbjuds detta.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222