Skip to main content

​Stockholms stads ekonomi är stark men har utmaningar

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2019 10:21 CEST

På kommunstyrelsen den 10 april fattas beslut om Stockholms stads årsredovisning för 2018. Av den framgår att staden uppfyllt kraven för en god ekonomisk hushållning. Samtidigt finns orosmoln kring stadens höga skuldsättning, nettokostnader och sjunkande soliditet. Den grönblå majoriteten kommer att verka för att stärka kostnadskontrollen och skapa beredskap för förändringar i de ekonomiska förutsättningarna.

- Stockholms ekonomi är i grunden stabil, men Socialdemokraterna förde en ekonomiskt oansvarig politik förra mandatperioden. Av ideologiska skäl ökade de skuldsättningen med rekordbelopp. Kommunens driftkostnader ökade utan styrning och kommunalskatten höjdes där pengarna gick till politiska projekt. Inte till stadens kärnverksamheter, säger Anna König Jerlmyr (M) finansborgarråd.

- Den grönblå majoriteten kommer nu att arbeta aktivt för att motverka okontrollerade fördyringar i verksamheterna och skärpa kostnadskontroll och budgetbalans. Om Stockholm ska ha råd med de stora investeringar som krävs för ökad tillväxt, behöver vi bli bättre på att hålla de ekonomiska kalkyler vi sätter upp. En ansvarstagande ekonomi är avgörande för framtida satsningar, säger Anna König Jerlmyr (M) finansborgarråd.

Årsredovisningen i korthet:

  • Resultatet för staden 2018 uppgår till 3 176 miljoner kronor (2 361 miljoner kronor 2017), där realisationsvinster och försäljning av exploateringsfastigheter utgör den största delen, 2 552 miljoner kronor.
  • Kommunkoncernens resultat uppgår till 3 132 miljoner kronor (3 446 miljoner kronor 2017) efter avräkning av koncerninterna mellanhavanden, inklusive utdelning.
  • Koncernen Stockholms Stadshus AB:s samlade resultat uppgår till 1 897 miljoner kronor (2 331 miljoner kronor 2017).
  • Ökande investeringstakt genererar en utveckling av nyupplåningstakten som 2018 uppgår till 9,5 miljarder kronor, vilket är den högsta nivån under de senaste fem åren.
  • Egenfinansieringsgraden för investeringar är 85 procent 2018, med målsättning 100 procent i långt perspektiv.
  • Soliditet mäter hur stor del av stadens tillgångar som är finansierade av eget kapital. Måttet räknas inklusive pensionsskulden. Soliditeten ska långsiktigt inte understiga 34 procent. Kortsiktigt kan värdet sjunka till 30 procent. Soliditeten uppgår 2018 till 35 procent. Det är en nedgång jämfört med 2017 och beror på en ökad skuldsättning.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222