Dyoxyve3ybs9q0siqnj1

Flyglinjen Mora-Stockholm nödvändig för norra Dalarna

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 10:05 CET

Flygplatsen i Mora är nödvändig för kommunens och norra Dalarnas utveckling. Det skriver Mora kommun i sitt yttrande över Trafikverkets flygutredning.

Ucsby5nbaaho8ewfax2j

Så vände Mora krisen till trivsel

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 13:06 CEST

Mora är kommunen som går mot strömmen när det gäller arbetsklimat och rekrytering på socialtjänstsidan. När andra kommuner närmast skriker efter socialsekreterare och har stor brist på kompetent personal, har Mora närmast kö till jobben. Arbetsmiljöverket menar efter sin inspektion i Mora att ”bilden är helt unik i Sverige”. I Sverige saknas för närvarande cirka 1000 socialsekreterare.

B0kl9biifgeikfktc1nb

Mora - Sveriges 14:e bästa idrottskommun

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2014 09:07 CEST

Mora har utsetts till landets 14:e bästa idrottskommun av tidningen Sport & Affärer. Förstaplatsen 2014 gick till Stockholm Stad. Men Mora har också utsetts till Sveriges starkaste ”en-eventskommun” för det stora deltagandet i Vasaloppets olika tävlingar.

Yq1owhwi0daea8v6txf0

Strandenområdets framtid ska utredas

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2014 17:12 CEST

Strandenområdets framtid ska nu utredas av kommunledningskontoret, och flera organisationer kommer att bjudas in för att delta i en förstudie.

Hdtdtwrlquh8d9uual6t

Nytt flerfamiljshus planeras i Morkarlby

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2014 17:11 CEST

Bostadsbristen i Mora är stor och därför kommer byggnadsnämnden att planlägga ett flerfamiljshus med 40 lägenheter i Morkarlby.

Nxxpgqqwzww3wmjnjcse

Mora kommun planerar att bygga en ny brandstation

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2014 17:09 CEST

Kommunstyrelsen ger Byggnadsnämnden i uppdrag att planlägga ett område vid Mäxvägen/Svedjärnsvägen för att bygga en ny brandstation.

R8djw1sga7pqsqk5uldo

Kommunen stödjer förslag till rovdjursplan, men efterlyser strategi för människors upplevda trygghet

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2014 17:07 CEST

Mora kommun har i en remiss yttrat sig kring ett förslag till en förvaltningsplan som Länsstyrelsen gör över stora rovdjur i Dalarnas län. Kommunen anser i övergripande drag att förslaget är välskrivet, men har några invändningar.

Media no image

Socialnämnden klarar budgeten

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2007 15:38 CEST

Vid delårsbokslutet var prognosen ett minus på ganska exakt en miljon kronor. Men den senarelagda starten av Emmagården har förändrat situationen.
Socialnämndens ordförande Bernt Persson (s).

Senaste budet var egentligen att öppna det nya demensboendet före jul, men vid byggmötet härförleden kom beskedet att portarna kan slås upp först efter helgerna. Följden av det har blivit att de 1.6 miljoner som reserverats i årets budget för öppnandet inte kommer att förbrukas, och därmed uppstår en positiv avvikelse på + 600 tkr. Pengar som dock kommer att användas för att förbereda flytten från sjösidan och Solhöjden och det gör att ett nollresultat blir följden.

- Men vi har verkligen inte senarelagt öppnandet av Emmagården för att spara pengar, försäkrar nämndens ordförande Bernt Persson. Innan den kan ta emot patienter där måste vi ha 5-7 stycken i Nås till en kostnad av 1 860 kronor/dygn mot ungefär 1 100 kronor/dygn i egen verksamhet. På lasarettet har vi dessutom alltid en eller flera färdigbehandlade som vi inte har plats för i dag och det kostar 3 500 kronor/dygn.


Ekonomisk uppföljning januari-augusti
Ett plusresultat på 1 465 mkr redovisas, vilket dock anses vara i knappaste laget med hänsyn till att vikarielöner för ytterligare en sommarmånad återstår att betala. Till det kommer resultatet av årets löneförhandlingar som gav ett utfall på en nivå som var 1.5 mkr högre än vad som planerats.

I realiteten är det delar av de 7 mkr som avsatts för öppnande av nytt äldreboende som gör att resultatet blivit positivt. Negativa avvikelser finns på personalkostnadssidan, i synnerhet inom hemtjänsten. Utbildningsvikarier i början av året har också belastat kostnaderna och gör så resten av året.

Platsbristen i kommunen visar sig också i att individ- och familjeomsorgen tvingas notera ett minus på grund av att vårdplatser måste köpas externt. Situationen är densamma för särskilt boende inom äldreomsorgen. I det sistnämnda fallet är dock lösningen inom synhåll, eftersom Emmagården öppnar i januari och dit flyttar patienterna från Sjösidan och Solhöjden som därefter kan övergå till att bli särskilda boenden.

Serviceavtal minskar byråkratin
Om enskilda vårdtagare samtycker kan numera serviceavtal skrivas av enhetscheferna som ett alternativ till särskilt biståndsbeslut. Detta gäller för personer som är äldre än 75 år och avser hjälp i hemmet, matdistribution och trygghetslarm. En smidig metod som frigör resurser inom förvaltningen. Om behovet för den enskilde inte kan fastställas eller om han/hon inte accepterar serviceavtalet så kommer givetvis ett särskilt biståndsbeslut att fattas enligt gängse regler. Ett sådant är dessutom överklagningsbart, till skillnad från ett serviceavtal.

I samma riktlinjer som där serviceavtalet ingår har också införts att ansökan om riksfärdtjänst numera ska inlämnas minst tre veckor före varje resa. Under avdelningen ”Personlig omvårdnad/omsorg” noteras att rätten till utevistelse/promenader utökats till två gånger per vecka.

Mora ansöker om missbruksprojekt tillsammans med Orsa
Avsikten är att förbättra vård och behandlingsinsatser genom att bland annat förbättra samordningen och samverkan mellan socialtjänst och sjukvård. Även personalens kunskaper inom området behöver förbättras. Genom samarbetet med Orsa kan den samlade kompetensen ökas med bättre bedömningar och resultat som följd.

Projektet ska pågå i två år med start i januari 2008. Totalkostnaden budgeteras till 1438 000 kronor och det sökta bidragsbeloppet utgör 719 000 kronor. Moras andel av kostnaderna (70 %) finansieras inom socialnämndens budget.

Genomförandet sker i två steg. Det första omfattar fyra olika utbildningar, medan man i det andra bildar ett samverkansteam på 5-8 personer med berörda parter. Detta team utbildas också och deltar i konferenser på olika nivåer. Under projekttiden kommer en särskild handledare att heltidsanställas.

Ingen boendegaranti för de allra äldsta
En motion från Ulla Rombo (kd), Gunnel Söderberg (m) och Mats-Gunnar Eriksson (fp) föreslår att personer äldre än 85 år ska garanteras plats på anpassat boende. Finansieringen ska ske med hjälp av de 1.35 miljarder som alliansregeringen satsar på vård och omsorg av äldre.

I svaret från socialchefen Gunnel Gyllander framgår att det idag finns 640 personer i åldersgruppen, medan antalet platser i särskilt boende är 162 och att antalet lägenheter i någon form av anpassat boende är 145. Efterfrågan är stor och för att kunna erbjuda den önskade garantin ”behöver sannolikt både platser i särskilt boende och andra boendeformer utökas”.

Socialnämnden menar att det i dagsläget är orealistiskt att genomföra det motionärerna önskar och avslog motionen.

Flexibla lokaler - ingen fråga för socialnämnden
Kristdemokraterna genom Mikael Sterio har förslagit att kommunen ska satsa på lokaler av modultyp även inom socialnämndens boendeformer, för att ha maximal flexibilitet när efterfrågan varierar.

Socialchefen menar i sitt svar att förvaltningen inte har kunskaper om vilka lokaler som vid en utökning skulle vara möjliga att ersätta med moduler.

Nämnden beslutade enligt socialchefens svar.

Sven-Erik Nilsson
sven-erik.nilsson@mora.se

Läs vidare »
Media no image

Ännu ett år med överskott i finanserna

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2007 09:17 CEST

Från kommunstyrelsens sammanträde den 3 april

För 2006 summeras överskottet till + 39.6 MSEK vilket är 14 MSEK över budget. Men 10 MSEK är av fiktiv karaktär, en budgeterad pensionsavsättning som måste redovisas som en positiv resultatpåverkan.
Kommunstyrelsens ordförande Peter Helander (c) bläddrar i sina papper under överinseende av vice ordföranden Bengt-Åke Rehn (s).

Detta till trots har de ekonomiska målen nåtts. Den positiva avvikelsen mot budget förklaras också med lägre avskrivningar, förbättrat finansnetto och högre slutlig skatteavräkning.

- Vi har en ekonomi i balans, säger ordföranden Peter Helander. Nämnderna har totalt sett hållit budget och det är glädjande. Styrningen av verksamheterna fungerar också bättre.

Två resultatmässigt svaga år, 2002 och 2003, följdes av 2004 som gav ett nollresultat. Sedan kom alltså två starka år som gett betydande överskott. Därigenom har det egna kapitalet kunna inflationsskyddas från och med 2000. På den positiva sidan kan också nämnas att den långfristiga skuldsättningsgraden minskat från 23 % till 9 % sedan 2004, samtidigt som det egna kapitalet per invånare ökat från 17 511 kronor till 22 121.

Många nyckeltal liksom resultatutvecklingen i nominella tal har alltså gått åt rätt håll. Men som vanligt i den kommunala världen - till skillnad från i näringslivet - så väntar alltid svåra år framöver.

- Resultatnivån väntas bli lägre 2007, 2008 och 2009, förutskickar Peter Helander. Kostnaderna ökar mer än intäkterna, inte minst på grund av den demografiska utvecklingen. Det kan också bli problem att rekrytera personal, så förutom att aktivt rekrytera till nu aktuella tjänster funderar vi också på hur vi ska kunna förändra vår organisation för att minimera personalbehoven framöver.


Förslag till arvoden i helägda bolag och stiftelser
Ordförandeposten ger nu i alla bolag 20 % av ett basbelopp per månad. Vice ordförande får 4 %. Stiftelsen Siljansfors skogsmuseums ordförande arvoderas på samma sätt om vice ordförandena i bolagen.

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst i Dalarnas län.
Här föreslås kommunfullmäktige fullmäktige besluta att tillåta maximalt åtta resor/månad inom hela Dalarna.

Antagande av detaljplan för Gesundabergets stugby
Beslutades föreslå fullmäktige att delegera ärendet till kommunstyrelsen för att undvika onödig tidsspillan. Bolaget vill starta den första etappen snarast.

Besvarande av medborgarförslag angående antik- och loppismarknad vid Kajenområdet
Det kommer inte att möta något hinder för en seriös aktör som vill arrangera detta under ordnade former.

Besvarande av motion angående Mora ungdomsråd
Motionären Ingvar Niilimaa förespråkade att ungdomsrådet ska få ett årligt ekonomiskt bidrag till sin verksamhet från kommunen, samt att det ska vara remissinstans i frågor som berör kommunens ungdomar.

Motionen avslogs.

Kristdemokraternas motion angående feriearbete och sommarpraktik
Den daterar sig från 2005 då partiet ville att alla avgångselever på högstadiet och alla elever på gymnasiets årskurs 1 och 2 ska ges möjlighet till minst två veckors feriearbete-sommarpraktik. När motionen nu är på väg att besvaras föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska göra det med redovisning av den sommarpraktik som kommer att anordnas 2007. Den omfattar elever i åk 9 och avser 90 timmar under en treveckorsperiod. Anordnare är Arbetsmarknadsenheten inom ramen för sin budget och kostnaden beräknas till 350 000 kronor. Det medger att 50 elever kan beredas praktikplats.

Ansökan om plantillstånd för upprättande av detaljplan för del av fastigheten Morkarlby 43:55 söder om Violvägen
Beslutades att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja detaljplanearbetet och att avsätta 100 000 kronor för kostnaderna. När arbetet slutförts kommer ytterligare småhustomter att finnas tillgängliga för intresserade köpare.

Ansökan om plantillstånd för planläggning av fastigheten Rothagen 115:2 vid golfbanan på Sollerön
Beslutades att avslå ansökan eftersom den strider mot översiktsplanens rekommendationer.

Översyn av områden för vindkraft
Det är Energimyndigheten som gör översynen och Mora har redan tidigare till länsstyrelsen pekat ut tre områden i kommunen som kan vara lämpliga för ändamålet: Björnberget/Näcksjövarden, Kyrkberget och Säliträdberget. Beslutades att ställa sig bakom byggnadsnämndens remissvar och föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för hantering av vindkraft inom kommunen.

Korrigering av kommunstyrelsens beslut 2006-12-20, § 179 gällande Fördjupad översiktsplan för Norets köpcentrumområde med omnejd
Genom att byta ut ”fördjupad översiktsplan” mot ordet ”planprogram” kan ett antal utställnings- och remissrundor undvikas med påföljd att förfarandet går minst ett halvår snabbare.

Ansökan om plantillstånd för fastigheterna Mora Stranden 18:2, 18:4, 18:6 avseende utökad byggrätt för handel respektive utökad yta för bostäder
Det handlar om f.d. Domus och parkeringsytan mot Moragatan. Här vill EjendomsInvest bygga både handelslokaler och bostäder samt flytta parkeringen till ett nybyggt parkeringsgarage under jord.

Beslutades att bevilja det sökta plantillståndet.

Borgerlig vigselförrättare i Mora kommun
Beslutades tillstyrka att länsstyrelsen förordnar Gunnel Söderberg, Sollerön.

Utlåning av Zorns ”Mora Marknad” till Lillehammers konstmuseum
Denna dyrgrip ägs av kommunen och hänger i Tingshuset, Sal 1. Beslutades att låna ut verket till Lillehammers konstutställning sommaren 2007.

Förslag till avtal med ALMI Företagspartner Dalarna AB
Det har blivit dags för Dalarnas kommuner, inklusive landstinget, att förnya samarbetsavtalet för perioden 2007-2010. Kostnaden för Mora kommun uppgår till 211 162 kronor per år och det beslutades i enlighet med förslaget. Finansiering sker via kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Siljansfors skogsmuseum
Den ekonomiska situationen för stiftelsen är prekär och för att finansiera renoveringen av en ångsåg samt kostnader för en fastighetsreglering krävs ett omedelbart tillskott på 500 000 kronor. Egentligen har medel till renoveringen funnits i stiftelsen genom anslag från olika håll, men de pengarna har använts för att täcka det löpande driftunderskottet och därmed förbrukats.

Beslutades att bevilja 500 000 kronor från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Norra Dalarnas Bioenergiförening
Ytterligare en organisation med likviditetsproblem och därför beslutade kommunstyrelsen att förskottera 2008 års bidrag som uppgår till 151 881 kronor. Beloppet tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Trängslets regleringsfond
Kommunen får inte längre några pengar till muddringsarbeten i Österdalälven. Från Mora hade 15 ansökningar lämnats till länsstyrelsen och kommunen har prioriterat dem enligt följande:

1. Oxbergs IF, 400 000 kronor till byggandet av ny Vasaloppskontroll. (Total kostnad: 1 715 000 kronor)

2. Föreningen Å/F TOMTENS Vänner, 70 000 kronor för byggande av båthus. (Total kostnad 150 000 kronor, exklusive 600 arbetstimmar).

3. Garsås Framtidsgrupp, 100 000 kronor för ombyggnad av den del av det gamla stationshuset där Emil Lindroths trämodeller av Moramiljöer förvaras. (total kostnad 100 000 kronor, exklusive eget arbete).

4. Nusnäs Hembygdslag, 32 000 kronor för takning av två gamla timmer hus vid ångbåtsbryggan. (Total kostnad 32 000 kronor, exklusive eget arbete).

Ansökan om bidrag ur Venjanssjöns vattenregleringsfond
Föreningen Å/F TOMTENS Vänner har ansökt om 10 000 kronor ur fonden för att delfinansiera bryggor. Kommunstyrelsen tillstyrker att föreningen beviljas de 8 467 kronor som finns kvar i fonden.


Sven-Erik Nilsson
sven-erik.nilsson@mora.se

Läs vidare »
Media no image

Barn- och utbildningsnämnden klarade budgeten 2006

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2007 16:33 CET

Inte bara det, när alla siffror kommit på plats visade det sig att den positiva avvikelsen blev ungefär 300 000 kronor.

Under hösten har annars prognoserna pekat på en avvikelse i miljonklassen; men bättre interkommunala ersättningar, högre statsbidrag än väntat för KomVux och ökade föräldraavgifter visade sig ha en välgörande effekt på resultatet. Till det kommer att skolorna varit duktiga på att spara och framför allt hållit nere personalkostnaderna som utgör en betydande del av nämndens budget.


Sollerö förskola
Nämnden beslutade uppdra till tekniska förvaltningen att i samråd med förvaltningen projektera och färdigställa en nybyggnad, klar att tas i bruk 2009. Kostnaderna ska rymmas inom investeringsramen 20 miljoner. Genom bygget friställs nuvarnade lokaler som ägaren Morastrand AB kan utnyttja för andra ändamål, dessutom minskar kön till barnomsorgen med ungefär 10 platser.

- Ingen stor minskning alltså, säger nämndens ordförande Nils Carlsson. Men redan i höst öppnar vi två nya avdelningar på Junibacken i Noret, i det som idag kallas Grindstugan. Och 2008 räknar vi med kunna ta i bruk två nya avdelningar i Utmeland. Sammantaget ska det här göra att vi får en rimlig balans mellan tillgång och efterfrågan på barnomsorgsplatser.


Utmelandsområdets förskola och fritids
Här är tanken att en helhetslösning skapas där bättre parkeringsmöjligheter och avlämnings- och hämtningsplats är ett par av komponenterna. Den utökning med två avdelning som nämnt ovan är en annan, liksom renovering av Klockarhagens fritids. En utredning om allt detta ska göras av tekniska förvaltningen i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen.


Budget 2007
Kommunbidraget för 2007 är 301 531 tkr och fördelas enligt följande:

• BUN-Kansli 13 546
• För- och grundskola 192 298
• Gymnasieskola 69 882
• Resursskola 24 805


Val av ledamöter och ersättare i gymnasieutskottet
Utskottet består av nämndens presidium: Nils Carlsson (c) ordförande, Thomas Näslund (s) 1:e vice ordförande och Malin Höglund (m) 2:e vice ordförande.

Ersättare: Anna Hed (c), Lennart Sohlberg (s) och Christina Tomth (fp).


Val av representant i kommunala handikapprådet
Beslutades att utse Paul Beijnes (morap).


Övriga frågor
Under denna avdelning behandlades en skrivelse till Dalatrafik med krav på ekonomisk gottgörelse för alla de problem som höstterminens bristfälliga busstrafik skapat. Sammanlagt vill förvaltningen ha 117 332 kronor och kravet består av tre delar:

1. Inställda/uteblivna turer har uppgått till 122 stycken och medfört att Dalatrafik anses ha fått 18 545, 50 för mycket betalt.

2. Punkt 1 har gett följdverkningar inom organisationen på flera nivåer, och för detta begär man 78 080 kronor. Allt enligt en beräkning som utgår från 122 ärenden som vardera tar fyra timmar till en beräknad kostnad av 160 kronor/timme.

3. Ett schablonbelopp om 1% av det belopp som förvaltningen erlagt under höstterminen (2 070 626 kronor) avrundar framställningen med 20 706 kronor.


Sven-Erik Nilsson
sven-erik.nilsson@mora.se

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Press
  • andeurrsxg.rosrvncvvxventarchg@meeora.sbse
  • 0250-26102

Om Mora kommun

Adress

  • Mora kommun
  • Fredsgatan 16
  • 792 80 Mora
  • Sverige

Länkar