Skip to main content

Nya fullmäktigeförsamlingen valde ny kommunstyrelse

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 16:51 CET

Från sammanträdet 2006-11-06

En ny mandatperiod innebär en delvis annorlunda sammansättning av kommunens högsta beslutande organ. Somliga går, andra kommer. Dessutom ska ny kommunstyrelse väljas.

Av fullmäktiges 41 ordinarie ledamöter är det 16 som är nya för perioden 2007-2010. Några av dem, närmare bestämt fem, har varit ersättare under den gångna mandatperioden och tar nu alltså klivet upp till att bli ordinarie.

Kommunstyrelsen mönstrar fem nya namn: Bigitta Sohlberg (s), Christina Bröms (c), Nils Carlsson (c), Mikael Sterio (kd) och Ingvar Niilimaa (morap). Av dem är två för närvarande ordförande i facknämnder; Sohlberg i kulturnämnden och Carlsson i barn- och utbildningsnämnden. Att de numera sitter i kommunstyrelsen talar för att de även fortsätter som ordförande under den nya mandatperioden. Det har nämligen uttalats att kommunstyrelsen i större utsträckning än tidigare ska innehålla ordförande från facknämnderna.


1. Öppnande, upprop, behörighet och justering
I avvaktan på val av nytt presidium och därmed ordförande, öppnades sammanträdet av församlingens ålderman Bernt Persson (s). Till att justera dagens protokoll utsågs Lars Matsson-Frost (c) och Malin Höglund (m).


2. Val av kommunfullmäktiges presidium
Följande ledamöter valdes: Bengt Jernhall (c), ordförande, Majvor Hellström-Mases (s) förste vice ordförande, Christiane Djäken (m) andre vice ordförande.


3. Allmänhetens frågestund
Bengt Jernhall övertog ordförandeklubban och tackade för förtroendet att bli ordförande för ännu en mandatperiod. Beslutades att justeringspersonerna skulle övervaka kvällens kommande röstningar.

Några frågor från allmänheten hade inte anmälts.


4. Inkomna revisionsrapporter
Granskning av Region Siljans delårsrapport 2006.

Rapporten lämnades utan åtgärd.


5. Revisionsreglemente
Kommunstyrelsens förslag 2006-10-20 § 116:
Kommunfullmäktige antar upprättat revisionsreglemente, med ändringen att ”suppleanter” stryks i § 4, sid. 1.

Torbjörn Jonsson (fp) citerade valda delar ur kommunallagen. Han ansåg att majoriteten av revisorerna ska komma från oppositionen och ville ha in en skrivning om detta i reglementet.

Gösta Frost (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag som innebär att fördelningen av revisorer följer mandatfördelningen, men att ordföranden kommer från oppositionen.

Rainer Hielle (v) och Ingvar Niilimaa (morap) anslöt sig till Torbjörn Jonssons yrkande.

Efter omröstningen begärdes votering som utföll med siffrorna 25-16 till förmån för kommunstyrelsens förslag.

Beslutades alltså enligt kommunstyrelsens förslag.

Samtliga oppositionspartier reserverade sig mot beslutet.


6. Ändringar i fullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens förslag 2006-10-20 § 117:
Kommunfullmäktige antar förslag enligt tjänsteskrivelse, daterad 2006-09-11.

Beslutades enligt kommunstyrelsens förslag.

Läs arbetsordningen här (pdf)


7. Presentation av fullmäktigeledamöter
Samtliga närvarande 41 ledamöter presenterade sig med namn, parti och bostadsort. Även anledningen till det politiska engagemanget redovisades.


8. Val av kommunfullmäktiges valberedning
1. Beslut om antal ordinarie ledamöter och ersättare
2. Val av ordinarie ledamöter och ersättare
3. Val av presidium

Beslutades att valberedningen ska bestå av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.

Till ordinarie ledamöter valdes: Bengt Jernhall (c), Peter Helander (c), Lars Matsson-Frost (c), Christina Bröms (c), Majvor Hellström-Mases (s), Gösta Frost (s), Lizzie Gullo (s), Gunnel Söderberg (m), Ulla Rombo (kd), Olov Carlsson (mp) och Joije Lintrup (morap)

Till ersättare valdes: Anna Hed (c), Sonja Sys (c), Anders Bogg (c), Nils Carlsson (c), Thomas Näslund (s), Gunilla Olsson (s), Jons Ingemar Larsson (s) Malin Höglund (m), Torbjörn Jonsson (fp) Börje Lundberg (SPI) och David Örnberg (v).

Till presidium valdes: Bengt Jernhall (c) ordf., Majvor Hellström-Mases (s) och Gunnel Söderberg (m).


9. Val av fem ordinarie revisorer för Mora kommun, lekmannarevisorer i bolagen Morastrand AB, Moravatten AB, Moraparken AB, samt för Stiftelsen Siljansfors skogsmuseum och Stiftelsen Vasaloppets Hus för perioden 2007-2010
Till revisorer i samtliga fall valdes: Jan Flodén (m) ordf., Kenneth Westerlund (s) v.ordf., Susanne Halén (v), Helmer Nilsson (c) och Bernt Hägg (s).


10. Val av kommunstyrelse för perioden november 2006 till november 2010
1. Beslut om antal ordinarie ledamöter och ersättare
2. Val av ordinarie ledamöter och ersättare
3. Val av presidium

Beslutades att kommunstyrelsen som tidigare ska bestå av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.

Till ordinarie ledamöter valdes: Bengt-Åke Rehn (s), Bigitta Sohlberg (s), Bernt Persson (s) Peter Helander (c) Christina Bröms (c), Anders Bogg (c), Nils Carlsson (c), Gunnel Söderberg (m), Mikael Sterio (kd) Ingvar Niilimaa (morap) och David Örnberg (v).

Till ersättare valdes: Bengt Jernhall (c), Anna Hed (c), Sonja Sys (c), Jaakko Mattila (c), Thomas Näslund (s), Gösta Frost (s), Gunilla Olsson (s), Malin Höglund (m), Mats-Gunnar Eriksson (fp), Olov Carlsson (mp) och Rainer Hielle (v).

Till presidium valdes. Peter Helander (c) ordf., Bengt-Åke Rehn (s) förste vice ordförande och Gunnel Söderberg (m) andre vice ordförande.


11. Resultat av folkomröstningen
Kommunstyrelsens förslag 2006-10-20 § 118:
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av resultat från folkomröstningen 2006-09-17.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder, i enlighet med resultatet av folkomröstningen.

Olof Carlsson (mp) yrkade att ärendet skulle bordläggas och stoppas i papperskorgen. Ansåg att frågan varit fel ställd och fört väljarna bakom ljuset. Gunnel Söderberg (m) biföll kommunstyrelsens förslag, medan Joije Lintrup (morap) läste ur jaktstadgans § 28 och menade att det redan är möjligt att värna sina tamdjur genom att skjuta angripande rovdjur. Lintrup instämde i Olov Carlssons yrkande.

Peter Helander (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag, liksom Roland Nordwall (c) . Rainer Hielle (v) ansåg att man inte skulle sätta sig över folkomröstningens resultat, även om han varit emot att den skulle hållas.

Beslutades enligt kommunstyrelsens förslag i de båda frågorna.

Reservationer från Olof Carlsson (mp) och Joije Lintrup (morap).


12. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor
Medborgarförslag från Oskar Andersson om avfallshantering och från Britt-Marie Meyer om byggande av nytt kulturhus. Från Evert Bäcke i Våmhus hade tre medborgarförslag lämnats in: om att snygga till en jordplätt i Våmhus, om allmän buskröjning i Våmhus och om cykelväg från Linkitt via bensinmacken och Myran fram till skolan.

Beslutades att ta emot medborgarförslagen.


13. Günter Masuhrs avsägelse som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Beslutades godkänna avsägelsen och tillskriva länsstyrelsen för omräkning.Sven-Erik Nilsson
sven-erik.nilsson@mora.se