Samarbete för att ge fler patienter tillgång till immunterapi

Nyheter   •   Jul 05, 2018 10:07 CEST

Beslutsfattare ställer diagnos på Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 14:35 CEST

Inför valet 2018 lanseras antologin Diagnos Sverige i ett samarbete med Veckans Affärer. Redaktör Mats Ögren Wanger har samlat inlägg av bland andra Gunhild Stordalen, Stefan Löfven och Julie Gerberding som var och en ställer diagnos på svensk hälso- och sjukvård med ett särskilt fokus på framtidens hälsa. Vilka dagens och morgondagens hälsoutmaningar är, men framförallt möjliga lösningar.

Julie Gerberding i TV-gala om kampen mot global mödradödlighet

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 11:17 CEST

– Varannan minut dör en kvinna på grund av komplikationer under graviditet eller förlossning. På MSD har vi lång erfarenhet och stor kunskap inom kvinnohälsa och vi har därför bestämt oss för att bidra till att mödrar i alla världsdelar ska få bättre förutsättningar för en trygg graviditet och en säker förlossning, säger Dr Julie Gerberding i en intervju inför Sverigebesöket i maj.

MSD presenterar nya data för fler än 25 tumörtyper vid ASCO 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 07:19 CEST

Vid den 54:e upplagan av den internationella onkologikongressen ASCO som arrangeras av American Society of Clinical Oncology i Chicago den 1-5 juni presenterar MSD data från sin omfattande immunonkologiska forskningsportfölj. Utöver data för PD-1-hämmaren Keytruda® (pembrolizumab) presenteras även data från de strategiska samarbetena mellan MSD och företagen AstraZeneca respektive Eisai.

Bland de 140 abstracts som kommer presenteras finns data för fler än 25 tumörtyper, inklusive 5-årsöverlevnad för patienter med avancerat melanom och 4-årsöverlevnad för patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som behandlats med Keytruda.

”Nya vetenskapliga data och längre uppföljning av de tidiga studierna för pembrolizumab stärker Keytrudas position som en grundpelare i behandlingen av många cancerformer”, säger Thomas Walz, onkolog och medicinsk direktör inom onkologi för MSD Norden och Baltikum. ”Jag ser fram emot ASCO och de banbrytande data som kommer att presenteras där som i slutändan kommer att vara till gagn för cancerpatienter världen över.”

Inom lungcancer presenteras för första gången data från de pivotala fas 3-studierna KEYNOTE-042 respektive KEYNOTE-407, samt livskvalitetsdata från kombinationsstudien KEYNOTE-189

 • KEYNOTE-042 har valts som ett så kallat ”late breaking abstract” (Abstract #LBA4) och kommer att presenteras i plenum söndagen den 3 juni. Resultaten visar bland annat att första linjens behandling med pembrolizumab i monoterapi gav signifikant längre totalöverlevnad (OS) än platinabaserad kemoterapi för NSCLC-patienter vars tumörer uttryckte liganden

PD-L1. Detta tyder på att även patienter med PD-L1-uttryck < 50% kan dra nytta av pembrolizumab i monoterapi som första linjens behandling.

 • KEYNOTE-407 (Abstract #105) jämförde kombinationsbehandling med pembrolizumab och platinabaserad kemoterapi med enbart platinabaserad kemoterapi som första linjens behandling av patienter med NSCLC av skivepiteltyp. Presentationen kommer bland annat att omfatta data för det sekundära utfallsmåttet svarsfrekvens (ORR) och även svarsduration, båda i favör för kombinationsbehandlingen
 • För KEYNOTE-189, företagets fas 3-studie med kombinationen pembrolizumab och platinabaserad kemoterapi jämfört med enbart platinabaserad kemoterapi hos patienter med NSCLC av icke-skivepiteltyp, presenteras hälsorelaterade livskvalitetsdata (Abstract #9021).

Övriga tumörtyper som MSD och samarbetspartners presenterar data för inkluderar bland annat prostatacancer, levercancer, huvud- och halscancer, njurcancer, matstrupscancer, merkelcellscancer, äggstockscancer, endometriecancer, livmoderhalscancer, och småcellig lungcancer.

Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor

Om pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av vuxna patienter med:

 • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
 • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
 • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV
 • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
 • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi.


Läs mer om pembrolizumab på fass.se

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

​Vid den 54:e upplagan av den internationella onkologikongressen ASCO som arrangeras av American Society of Clinical Oncology i Chicago den 1-5 juni presenterar MSD data från sin omfattande immunonkologiska forskningsportfölj. Utöver data för PD-1-hämmaren Keytruda® (pembrolizumab) presenteras även data från de strategiska samarbetena mellan MSD och företagen AstraZeneca respektive Eisai.

Läs vidare »

Sweden, as a Platform for Health Outcomes Real World Evidence in Europe

Nyheter   •   Apr 24, 2018 13:24 CEST

MSD is committed to improve its positive health impact on people’s lifes. The primary way we do this is through our scientific inventions to address the population largest health challenges. But finding new medicines and vaccines isn’t enough.

Svenska kvinnor drabbas fortfarande av HPV-relaterad gyncancer i onödan

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 17:21 CEST

I Sverige drabbas 550 kvinnor årligen av livmoderhalscancer och ytterligare fler än 60 000 kvinnor får veta att de har cellförändringar, d.v.s. förstadium till cancer. Den 16, 17 och 18 april arrangerar Nätverket mot gynekologisk cancer ”Gyncancerdagarna” i Stockholm, Linköping och Malmö för att sprida kunskap och öka medvetenheten om gynekologisk cancer.

Det handlar om dig och mig

Nyheter   •   Jan 31, 2018 14:32 CET

Denna vecka uppmärksammar vi Världscancerdagen, den 4 februari, tillsammans med våra medarbetare världen över och med patienter för en bättre framtid. – Vi drivs av att hjälpa människor att både förebygga och bekämpa cancer, patient för patient, dag för dag, säger Marc Gailhardou, VD, MSD Sverige.

Blockchain - framtiden är redan här!

Nyheter   •   Dec 19, 2017 13:36 CET

Ett engagerande ämne, namnkunniga föreläsare och lunch i brun påse – vi pratar så klart om Brown Bag Lunch Talks på MSD.

Stort steg mot eliminering av hepatit C i Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 12:08 CET

TLV har idag meddelat att sex läkemedel mot hepatit C subventioneras till samtliga patienter oavsett fibrosstadium1. Det skapar förutsättningar för att öka takten i arbetet med att eliminera hepatit C i Sverige i enlighet med WHOs mål att eliminera hepatit B och C år 2030.

Behandling av hepatit C har genomgått en revolution de senaste åren med effektivare behandling, dramatiskt kortare behandlingstider och avsevärt mindre biverkningar, vilket gör att eliminering av sjukdomen nu är inom räckhåll.

Allt fler behandlingsalternativ och en vilja att behandla fler än de allra sjukaste har gjort det möjligt att träffa överenskommelser på en avsevärt lägre prisnivå än tidigare. När de direktverkande läkemedlen mot hepatit C introducerades 2014 var läkemedelskostnaden för att behandla en patient mellan 600 000 och 1 300 000 kronor. Idag finns läkemedel som kostar betydligt mindre än 100 000 kronor2.

De överenskommelser som nu träffats mellan MSD m fl företag och landstingen (genom NT-rådet) gör att arbetet med att eliminera hepatit C i Sverige kan påskyndas. Förutsättningarna är goda eftersom staten sedan flera år skjuter till avsevärda resurser för behandling av hepatit C i överenskommelsen med SKL3. Det som återstår på vägen mot WHOs mål om eliminering är att identifiera de personer som behöver behandling och här finns flera goda initiativ som behöver förstärkas och samordnas. Ett viktig nästa steg är därför att säkerställa en gemensam strategi och en plan för det fortsatta arbetet i hela Sverige.

– Besluten innebär att alla svenska patienter med hepatit C får tillgång till effektiv och kostnadseffektiv behandling för en infektion som obehandlad riskerar att leda till skrumplever och i värsta fall levercancer. Vi på MSD är naturligtvis glada över TLVs beslut och NT-rådets rekommendation och ser fram emot ett gott samarbete med vården för att påskynda arbetet med att eliminera hepatit C, säger Oskar Lindeberg, Market Access Director.

2. TLV: Botande hepatit C-läkemedel subventioneras till alla patienter

3. Regeringen: Överenskommelse om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2017


För ytterligare information vänligen kontakta:

Jenny Wahren

Kommunikationschef

MSD

070-775 21 12

jenny.wahren@merck.com


Om hepatit C

Kronisk hepatit C-infektion är en sjukdom som kan orsaka allvarliga och långsiktiga hälsoproblem för patienter, till exempel nedsatt leverfunktion, leversvikt eller levercancer. Infektionen orsakas av ett virus som sprids via blod och är idag en sjukdom som går att bota hos många patienter. Smittämnet är globalt sett mycket vanligt, men förekomsten i Sverige är förhållandevis låg.

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

TLV har idag meddelat att sex läkemedel mot hepatit C subventioneras till samtliga patienter oavsett fibrosstadium1. Det skapar förutsättningar för att öka takten i arbetet med att eliminera hepatit C i Sverige i enlighet med WHOs mål att eliminera hepatit B och C år 2030.

Läs vidare »

Real World Evidence Collaboration between Karolinska Institutet and Merck and Co., Inc. to be inaugurated at MSD

Nyheter   •   Nov 16, 2016 15:55 CET

​A long-term collaborative agreement has been reached between Karolinska Institutet and Merck & Co., Inc. The agreement brings a five-year collaborative commitment that will focus on utilization of real world evidence, and may also include clinical studies.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Associate Director of Communications,Kommunikationschef
 • jenny.wahren@merck.com
 • 0736 424275

Om MSD

Om MSD

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

Adress

Länkar