Keytruda® rekommenderas nu vid huvud- och halscancer.

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 14:24 CEST

Första anti-PD-1-terapin tillgänglig i Sverige som första linjens behandling av huvud- och halscancer som monoterapi eller i kombination med kemoterapi.

Patienter i Sverige med huvud- och halscancer har nu tillgång till fler behandlingsalternativ i och med ny rekommendation från NT-rådet. NT-rådet rekommenderar Keytruda® (pembrolizumab) som monoterapi eller i kombination med platinabaserad kemoterapi och 5‑fluorouracil (5‑FU) som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel skivepitelcancer i huvud och hals hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 enligt metoden Combined Positive Score (CPS).

– Pembrolizumab ensamt eller i kombination med kemoterapi kommer bli ett mycket viktigt behandlingsalternativ för de patienter med recidiverande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud-hals regionen, där kirurgi eller strålbehandling inte är aktuellt, säger Professor och Överläkare Claes Mercke, Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset.

– Vi är väldigt glada över den här positiva NT-rekommendationen. Det är en viktig milstolpe för en extremt utsatt patientgrupp på ett område där det inte tillkommit några nya behandlingsalternativ på mer än 10 år, säger Oskar Lindeberg, Market Access chef, MSD i Sverige.

Beslutet baserat på solida data
Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, godkände tidigare i år pembrolizumab som första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel skivepitelcancer i huvud- och hals hos vuxna vars tumörer uttrycker PD-L1 över 1 enligt metoden Combined Positive Score (CPS), baserat på data från fas 3-studien Keynote-048. Studien är en multicentrerad, randomiserad, aktivt kontrollerad studie som genomfördes på 882 patienter med histologiskt bekräftat metastaserad eller recidiverande huvud- och halscancer, som inte tidigare hade fått systemisk terapi för återkommande eller spridd sjukdom som inte svarat på tidigare behandling. I den registreringsgrundande studien var medianöverlevnaden (OS; overall survival) 12,3 månader för patienter som fick pembrolizumab i monoterapi (n=257) jämfört med 10,3 månader för dem som fick standardbehandling (n=255) (HR=0,74 95% KI 0,61 – 0,90). För patienter behandlade med pembrolizumab i kombination med kemoterapi (n=242) var OS 13,6 månader jämfört med 10,4 månader för patienter som fick standardbehandling (n=235) (HR=0,65; 95% KI 0,53 – 0,80). I studien rapporterades inga nya biverkningar jämfört med den tidigare kända biverkningsprofilen för pembrolizumab. Läs mer om Keynote-048 i vårt globala pressrum

Om huvud och halscancer
Huvud- och halscancer är ett samlingsnamn på ett antal olika tumörer som utvecklas i eller runt halsen, struphuvud, näsa, bihålor och mun. De flesta cancerformer i huvud och hals är skivepitelcancer som börjar i de platta, skivformiga cellerna som utgör det tunna ytlagret av celler i huvudet och halsen. Två ämnen som i hög grad ökar risken för att utveckla huvud- och halscancer är tobak och alkohol. Andra kända riskfaktorer är att vara man, ha HIV-infektion, HPV-infektion eller EB-virus (Epstein-Barr virus). Det uppskattas att det fanns mer än 705 000 nya fall av huvud- och halscancer diagnostiserade och över 358 000 dödsfall av sjukdomen över hela världen 2018. I Europa beräknas det att det fanns mer än 146 000 nydiagnostiserade fall av huvud- och halscancer och runt 66 000 dödsfall i sjukdomen 2018.

Om Keytruda
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt för behandling av vuxna patienter med:

 • adjuvant behandling efter total resektion av melanom som involverat lymfkörtlar (stadium III)
 • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
 • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
 • metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp i kombination med kemoterapi om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
 • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i kombination med kemoterapi
 • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV
 • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi
 • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS)
 • första linjens behandling av avancerad njurcellscancer (RCC) hos vuxna i kombination med axitinib
 • recidivierande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC) med ett högt PD-L1-uttryck och progression under eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi
 • första linjens behandling av metastaserad eller recidiverande inoperabel skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC) vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 1 enligt CPS metoden

Läs mer om pembrolizumab på fass.se

Vid frågor vänligen kontakta:

Anders Kärnell
Medicinsk Direktör
MSD
Mobil: 073-6552915

Om MSD
Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Första anti-PD-1-terapin tillgänglig i Sverige som första linjens behandling av huvud- och halscancer som monoterapi eller i kombination med kemoterapi.

Läs vidare »

Allvarliga skillnader i lungcancervården i Europa

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2020 13:45 CET

Preliminära data från en jämförande analys av lungcancervården i Europa, genomförd av The Economist Intelligence Unit visar att det finns allvarliga skillnader i cancervården i Europa. Studien som omfattar 27 europeiska länder presenteras idag vid European Cancer forum i Bryssel.

Utmärkta behandlingsresultat räcker inte längre

Nyheter   •   Jan 16, 2020 16:24 CET

När the Economist och Dagens Industri diskuterar megatrender som påverkar världen under 2020, är Jakob Tellgren, Nordenchef på MSD, inbjuden att tala om digitalisering av hälso- och sjukvården, samarbeten och det nya nordiska partnerskapet mellan MSD och Microsoft.

Norden i fokus när Microsoft och MSD inleder nytt strategiskt samarbete om sjukvård

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2020 10:35 CET

Två världsledande amerikanska företag, techbolaget Microsoft och läkemedelsbolaget MSD, har träffat ett samarbetsavtal för de nordiska och baltiska marknaderna. Målet med samarbetet är att tillsammans med vården i regionen hitta lösningar till nytta för såväl patienter som de som arbetar i vården och inom forskningen. Exempel på samarbeten där företagen kan skapa värde för samhället är användandet av artificiell intelligens som stöd för att ställa tidigare diagnoser vid t.ex. lungcancer.

-De nordiska länderna och Baltikum ligger långt fram i den tekniska och medicinska utvecklingen. Något som gör regionen till en idealisk miljö för att möta sjukvårdens behov av smarta och pålitliga lösningar som kan skapa nya möjligheter för sjukvården och patienterna, säger Mathias Ekman, Director Industry Solutions på Microsoft Western Europe.

-Vi vill se sjukvård och hälsa i ett bredare perspektiv, där data och modern teknik ska vara till nytta för alla, inklusive patienterna, sjukvårdprofessionen, forskarsamhället och beslutsfattarna, säger Jakob Tellgren, VP Nordics and Baltics, MSD (Merck, Sharp & Dohme).

-Sjukvården i de olika länderna i Norden och Baltikum möter samma utmaningar. Vården förändras i snabb takt, men den kommer inte alla patienter till del lika fort eller på lika villkor. Det finns flaskhalsar och byråkratiska hinder och samarbetet mellan Microsoft och MSD siktar också till att försöka eliminera just sådana hinder, säger Mathias Ekman.

-Vi är två företag med liknande kultur och värderingar som tillsammans kan skapa värde för patienter och samhället. I gränslandet mellan våra olika expertområden ser vi möjligheter till nya innovationer, säger Jakob Tellgren.

Det är fråga om ett långsiktigt samarbete, i en första fas på fem år men med möjlig förlängning. De två bolagen kommer att initiera projekt som ska komma sjukvården och patienterna till del.

Om partnerskapet

 • Partnerskapets avsikt är att initiera projekt med ett tydligt värde för det sociala ekosystemet och för patienter där behovet är stort, omättat, uppenbart eller brådskande.
 • Partnerskapet initieras på lika villkor mellan parterna.
 • Partnerskapet kommer att initiera projekt där parterna ser gemensamma intressen och tydliga fördelar för det hälsoekonomiska ekosystemet.

Om Microsoft
Microsoft är ett av världens ledande techföretag inom molnstjänster, programvara och datorer. Vårt mål är att hjälpa våra kunder nå sin fulla potential och skapa nya möjligheter med hjälp av digitala verktyg. Bland våra produkter och tjänster finns bland annat Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft Cloud, Xbox, LinkedIn, Minecraft, Skype och sökmotorn Bing. Microsoft grundades år 1975 och den svenska verksamheten startades år 1985. Microsoft Sverige har idag cirka 600 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg och Linköping.

Om MSD
I mer än ett sekel har MSD, ett ledande globalt läkemedelsföretag, forskat och tagit fram mediciner och vacciner för många av världens mest utmanande sjukdomar. Genom våra receptbelagda läkemedel och vacciner för både människor och djur, samarbetar vi med våra kunder och verkar i mer än 140 länder för att leverera innovativa hälsolösningar. Vi fortsätter att vara i framkant av forskningen för att främja förebyggande och behandling av sjukdomar som hotar människor och samhällen runt om i världen. Våra fokusområden är cancer, vacciner och infektionssjukdomar. Vi har 69,000 medarbetare i 140 länder. I Sverige är vi 140 medarbetare och har vårt säte i Hagstaden i Stockholm. I USA och Kanada heter vi Merck. Merck & Co., Inc. är det juridiska namnet och är noterat på New York Stock Exchange under symbolen "MRK".

Två världsledande amerikanska företag, techbolaget Microsoft och läkemedelsbolaget MSD, har träffat ett samarbetsavtal för de nordiska och baltiska marknaderna. Exempel på samarbeten där företagen kan skapa värde för samhället är användandet av artificiell intelligens som stöd för att ställa tidigare diagnoser vid t.ex. lungcancer.

Läs vidare »

Nordic and Baltic focus for Microsoft and MSD in new strategic partnership on Life Science

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2020 10:13 CET

Two world leading American companies, tech company Microsoft and pharma company MSD, have agreed on a partnership for the Nordic and Baltic markets. The aim of the partnership is to support health care, thereby benefiting patients as well as research. One possible field of cooperation is the use of cutting-edge technique, such as artificial intelligence, to support early diagnosis for i.a. lung cancer.

"The Nordic and Baltic states are at the forefront of technical and medical development. This makes the region ideal for leading in addressing the unmet need in health care, based on intelligent and trusted solutions, thereby creating new possibilities for health care providers and patients." says Mathias Ekman, Director Industry Solutions at Microsoft Western Europe.

"We wish to see life science and health in a broader perspective, where access to data and modern tech solutions will benefit all, including patients, doctors and nurses, the research community, and decision makers." says Jakob Tellgren, VP Nordics and Baltics, MSD (Merck, Sharp & Dohme).

"Health care providers in the different countries in the northern and Baltic region face similar challenges. Health care is in rapid transformation, but all patients don’t get to reap the benefits of this equally fast, or on equal terms. Bottlenecks and bureaucratic obstacles are there, and the cooperation between Microsoft and MSD is aiming at eliminating such obstacles." Mathias Ekman says.

"Being two companies with similar culture and shared values, together we can bring value to patients and to society at large. In the crossroads between our fields of expertise, we see opportunities for innovation." says Jakob Tellgren.

The cooperation is long term, with a first phase running for five years and a option for continuation. The two companies will initiate projects benefiting health care providers and patients.

Partnership facts

 • The partnership's intention is to initiate projects with a clear value for the social ecosystem and for patients where the need is great, unsaturated, obvious or urgent.
 • The partnership is initiated on equal terms between the parties.
 • The partnership will initiate projects where the parties see common interests and clear benefits for the health economic ecosystem.

About Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) enables digital transformation for the era of an intelligent cloud and an intelligent edge. Its mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.

About MSD
For more than a century, MSD, a leading global pharmaceutical company, has been inventing for life, bringing forward medicines and vaccines for many of the world's most challenging diseases. Through our prescription medicines and vaccines for both humans and animals, we collaborate with our customers and work in more than 140 countries to deliver innovative health solutions. Today, MSD continues to be at the forefront of research to promote the prevention and treatment of diseases that threaten people and communities around the world. Our focus areas are cancer, vaccines and infectious diseases. We have 69,000 employees in 140 countries. In Sweden, we have 140 employees and are based in Hagastaden, Stockholm. In the US and Canada, we are called Merck. Merck & Co., Inc. is the legal name and is listed on the New York Stock Exchange under the symbol "MRK".

Two world leading American companies, tech company Microsoft and pharma company MSD, have agreed on a partnership for the Nordic and Baltic markets. One possible field of cooperation is the use of cutting-edge technique, such as artificial intelligence, to support early diagnosis for e.g. lung cancer.

Läs vidare »

MSDs Ebolavaccin Ervebo® ges villkorat godkännande av Europakommissionen

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2019 10:29 CET

Godkänt ebolavaccin är ett betydande framsteg i de internationella insatserna för att få stopp på ebolautbrottet i Demokratiska Republiken i Kongo (DRC). MSD är fortsatt engagerade i dessa insatser och välkomnar att flera läkemedelsbolag nu bidrar till lösningen tillsammans med Världshälsoorganisationen, berörda myndigheter och flertalet hjälporganisationer på plats, alla insatser behövs.

Strategiskt partnerskap positionerar Sverige och Norden i framkant för hälsodata

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2019 08:55 CET

Den 12 november samlades internationella forskare och experter inom utfallsforskning och patientcentrerad vård på Karolinska Institutet för att diskutera patientdriven utveckling av läkemedel, svenska kvalitetsregister, hälsodata och dess roll i forskningen, samt hur patienten bäst kan involveras för att optimera vården.

​Angående restsituationen för p-pillret Zoely

Nyheter   •   Nov 08, 2019 15:00 CET

Vi har tyvärr utmaningar i att leverera p-pillret Zoely. Tillverkaren av en av de aktiva substanserna i Zoely har under våren 2019 haft problem med sin tillverkning vilket skapat en global bristsituation. Produktionen av p-pillret kunde återupptas under sommaren och är nu i full gång igen.

Just nu finns Zoely-tabletter på väg till svenska apotek i ett centrallager i Europa. För att kunna expedieras på apotek i Sverige följs omfattande regulatoriska processer, bland annat ska varje förpacknings serienummer laddas upp i en central datahub innan distribution kan ske till Sverige. Det är en del i vårt arbete för att motverka falska läkemedel och öka patientsäkerheten.

Preliminärt förväntas den första leveransen av Zoely nå svenska apotek under vecka 48.

När produktionen kommer i gång igen efter en global restsituation ska lager över hela världen successivt fyllas på igen. Det sker i omgångar, vilket gör att många länder kommer att uppleva restsituationer av och till under en tid innan flödet fungerar normalt igen. 

Läs vidare »

Lungcancer – varje dag räknas

Nyheter   •   Nov 04, 2019 14:40 CET

Cancerfallen i Sverige och i världen ökar, och kampen mot sjukdomen är högst personlig. För patienter och deras anhöriga men även för de som forskar om cancer, behandlar och utvecklar nya behandlingar. I november uppmärksammar vi på MSD lungcancermånaden med en rad aktiviteter tillsammans med patientorganisationer, politiker, vårdföreträdare, forskare och kollegor i branschen.

​Jakob Tellgren invald i Lif:s styrelse

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2019 14:12 CEST

Jakob Tellgren är invald i Lif:s styrelse. ”-MSD som global aktör är intresserade av både det digitala klimatet och de forskningsresurser Sverige erbjuder i form av teknisk kompetenshöjd, systemstruktur, tillgångar som kvalitetsregister och hälsodata samt en framtidsaspirerande vision. Det är helt avgörande för läkemedelsindustrin och självklara frågor för Lif framöver, säger Jakob Tellgren.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • jepsnnkwy.bmwalzhrzvenxb@mxzerzyckqp.ccvomab
 • 08-20 75 00

Om MSD

Om MSD

Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter här. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Adress

Länkar