Skip to main content

Fokus på den enskilda patienten i nya diabetesrekommendationer

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 11:54 CET

Intensiv blodsockersänkande behandling vid typ 2-diabetes minskar risken för komplikationer i njurar, ögon och nervsystem. Läkemedelsverket konstaterar i sina nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes att det vetenskapliga stödet för en sådan behandling är starkt.

Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. HbA1c är ett prov som visar hur blodsockret legat under de senaste 2-3 månaderna. Läkemedelsverket rekommenderar därför att behandlingen inleds så snart patienten fått sin diabetesdiagnos för att minska risken för komplikationer på sikt.

Målvärdet för HbA1c är oförändrat 6 procent eller lägre. Läkemedelsverket tillägger att målet kan vara högre eller lägre i individuella fall och ”bör grunda sig på en klinisk bedömning samt den välinformerade patientens önskemål”.

– Vi vet från en rad studier att en bra behandling i början av sjukdomsförloppet ger en bättre prognos för typ 2-patienterna, säger professor Peter Nilsson på Skånes universitetssjukhus, Malmö. Både de etablerade och de nya läkemedlen har sin plats när enskilda individer ska få hjälp att uppnå den viktiga sänkningen av blodsockret. Detta beskrivs närmare i det nya dokumentet från Läkemedelsverket, som han medverkat till att ta fram.

Enligt Nationella diabetesregistret NDR når endast lite drygt hälften av patienterna idag rekommenderade målvärden.

Individuellt anpassad behandling
Läkemedelsverket rekommenderar i första hand behandling med metformin, i enlighet med Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer. Men patienter med typ 2-diabetes har av olika skäl ibland svårt att uppnå ett bra blodsockervärde med de äldre läkemedel som rekommenderas i första hand. Då kan enligt riktlinjerna nyare läkemedel prövas, till exempel DPP-4-hämmare som Januvia (sitagliptin).

Biverkningsprofilen är god, bland annat orsakar DPP-4-hämmarna sällan blodsockerfall eller viktuppgång. Januvia har det bredaste användningsområdet bland DPP-4-hämmarna och kan enligt indikationerna kombineras med de flesta andra diabetesläkemedel och med insulin eller användas som enda behandling till patienter som inte tål metformin.

Fyra aktuella kunskapsdokument om diabetes finns nu, framtagna av Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Myndigheterna har samarbetat för att vården och behandlingen av diabetespatienterna ska motsvara höga krav. 
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation

Om DPP-4-hämmare
DPP-4-hämmarna hämmar enzymet DPP-4 (dipeptidylpeptidas 4) som bryter ner inkretin vilket ger en ökad insulinproduktion samt en minskad produktion av glukos i levern, med lägre blodsockernivåer som resultat.

Om Januvia och Janumet
Det första preparatet i klassen DPP-4-hämmare, Januvia (sitagliptin), godkändes 2007.

Januvia är godkänt för patienter med typ 2-diabetes:

Som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans, som tillägg till kost, motion och metformin där inte detta ger tillfredställande kontroll, i kombination med en sulfonureid när patienten inte tål metformin, i kombination med både sulfonureid och metformin där dessa båda inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll, i kombination med en glitazon när inte kost, motion och glitazon ger tillfredsställande glykemisk kontroll, i trippelkombination med en glitazon och metformin när diet och motion samt behandling med båda dessa medel inte ger tillfredsställande blodsockerkontroll samt som tillägg till insulin (med eller utan metformin) för behandling av patienter med typ 2-diabetes när patienterna först har prövat diet och motion samt fast dosering av insulin och metformin och inte fått tillfredsställande blodsockerkontroll.

Januvia ska inte användas av patienter som är överkänsliga mot något ämne i tabletten eller av patienter med typ 1-diabetes.

Kombinationsläkemedlet Janumet (sitagliptin + metformin) godkändes 2008.

Januvia och Janumet och ingår i högkostnadsskyddet för patienter som först har provat metformin, SU eller insulin eller där dessa inte är lämpliga.

För mer information om läkemedlen se www.fass.se