Skip to main content

Ny analys: Patienter som fått diabetesläkemedlet Januvia hade färre allvarliga hjärt-kärlhändelser än patienter som fått sulfonureider

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2011 07:25 CET

Bland patienter som fått läkemedel av sorten sulfonureider fanns 11 fall av allvarlig hjärt-kärlhändelse, medan man inte fann något fall i gruppen patienter som fått Januvia. Det visar en ny poolad analys av tre tidigare publicerade kliniska studier som presenterades under den internationella diabeteskongressen IDF i veckan.

I en poolad analys som presenterades på den internationella diabeteskongressen IDF som pågår denna vecka har forskare lagt ihop data från tre kliniska studier av JANUVIA® (sitagliptin) där man i jämförelsegruppen använt läkemedel av typen sulfonureider (SU), närmare bestämt glipizid eller glimepirid. Analysen utgår från tre tidigare publicerade, randomiserade, dubbelblinda kliniska studier, där JANUVIA (100 mg/dag) eller SU har använts antingen som monoterapi eller som tillägg till metformin.

- Klart intressanta resultat som dock kommer från poolade observationella data. Vi får nu avvakta  resultaten som kommer från de randomiserade kliniska  prövningar med DPP-4-hämmare och kardiovaskulära effektmått som pågår och vars resultat kommer inom de närmaste åren innan några definitiva slutsatser kandras, säger Carl Johan Östgren, professor i allmänmedicin vid Linköpings universitet. 

Syftet med analysen var att jämföra dessa två behandlingsstrategier utifrån förekomst av allvarliga kardiovaskulära händelser som hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulärt relaterade dödsfall. Av 1226 studerade patienter som fått behandling med Januvia fanns inga rapporter om allvarlig kardiovaskulär händelse, medan i gruppen av 1225 patienter som fått SU fanns rapporter om 11 patienter som haft åtminstone en allvarlig kardiovaskulär händelse.   

Om JANUVIA

JANUVIA (sitagliptin) är en så kallad DPP-4-hämmare som är godkänd för behandling av vuxna med typ 2 diabetes. JANUVIA är indicerat:

som monoterapi

  • i de fall där enbart kost och motion inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.

som kombinationsterapi med

  • metformin i de fall där kost och motion tillsammans med metformin i monoterapi inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.
  • en sulfonureid i de fall där kost och motion tillsammans med maximal tolererbar dos av en sulfonureid i monoterapi inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll och för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans.
  • en PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor gamma)‑agonist (tiazolidindion) i de fall där en PPARγ‑agonist är lämplig och kost och motion tillsammans med en PPARγ‑agonist i monoterapi inte ger tillfredställande glykemisk kontroll.

som trippel kombinationsterapi med

  • en sulfonureid och metformin i de fall där kost och motion tillsammans med kombinationsbehandling med dessa två läkemedel inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.
  • en PPARγ‑agonist och metformin i de fall där en PPARγ‑agonist är lämplig och kost och motion tillsammans med kombinationsbehandling med dessa två läkemedel inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.

Januvia är också indicerat som tilläggsbehandling till insulin (med eller utan metformin) i de fall där kost och motion tillsammans med en stabil insulindos inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.

JANUVIA ska inte användas av patienter med typ 1-diabetes eller för behandling av diabetisk ketoacidos. När sitagliptin användes som tillägg till en sulfonureid eller till insulin ökade incidensen av hypoglykemi mer än vid behandling med placebo. För att minska risken för hypoglykemi kan en lägre dos sulfonureid eller insulin övervägas.  På grund av begränsad erfarenhet bör patienter med måttlig till svår njurinsufficiens inte behandlas med JANUVIA. JANUVIA rekommenderas inte för behandling av barn under 18 år eftersom data om säkerhet och effekt saknas. JANUVIA bör inte användas under graviditet eller amning.

Om MSD

MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet  Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi  marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se