Skip to main content

Omfattande kliniska data från MSD’s immunonkologiska utvecklingsprogram presenteras vid den europeiska onkologikongressen ESMO 2016

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 14:51 CEST

Omfattande kliniska data från MSD´s immunonkologiska utvecklingsprogram presenteras vid den europeiska onkologikongressen ESMO 2016 som arrangeras i Köpenhamn den 7-11 oktober. Totalt presenteras resultat från 30 studier inom 12 olika cancerdiagnoser varav två studier med MSD´s immunonkologiska läkemedel KEYTRUDA® (pembrolizumab) inom avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) presenteras under “Presidential Session” den 9 oktober. Studierna gäller första linjens behandling med pembrolizumab antingen som monoterapi eller i kombination med kemoterapi.

Data från flera andra studier med pembrolizumab presenteras vid ESMO 2016, både som monoterapi- och som kombinationsbehandling, nedan följer ett urval av de data som kommer att presenteras:

Avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

  • Uppdaterade totalöverlevnadsdata (OS) från fas 2/3-studien KEYNOTE-010 kommer att presenteras. KEYNOTE-010 studien inkluderade tidigare behandlade patienter vars tumörer uttryckte PD-L1,
  • Ytterligare kombinationsdata kommer att presenteras från fas 1B studien KEYNOTE-098, som är en utökad cohortstudie av pembrolizumab i kombination med VEGF receptor 2 antagonisten, ramucirumab (pågående samarbete mellan Eli Lilly och MSD).
  • (Abstract #LBA46_PR) Presidential Symposium: Randomized, phase 2 study of carboplatin and pemetrexed with or without pembrolizumab as first-line therapy for advanced NSCLC: KEYNOTE-021 cohort G. C. Langer.Sunday, October 9, 4:25 – 6:20 pm CEST. Location: Copenhagen.
  • (Abstract #LBA8_PR) Presidential Symposium: KEYNOTE-024: Pembrolizumab (pembro) vs platinum-based chemotherapy (chemo) as first-line therapy for advanced NSCLC with a PD-L1 tumor proportion score (TPS) ≥ 50%. M. Reck. Sunday, October 9, 4:25 – 6:20 pm CEST. Location: Copenhagen.
  • (Abstract #LBA48) Poster Discussion Session: Pembrolizumab (pembro) vs docetaxel (doce) for previously treated, PD-L1–expressing NSCLC: updated outcomes of KEYNOTE-010. R. Herbst.Sunday, October 9, 2:45 – 4:15 pm CEST. Location: Oslo.
  • (Abstract #LBA38) Poster Discussion Session: Interim safety and clinical activity in patients with advanced NSCLC from a multi-cohort phase 1 study of ramucirumab (R) plus pembrolizumab (P). R. Herbst. Monday, October 10, 9:30 – 10:30 am CEST. Location: Berlin.

Avancerad blåscancer

På ESMO presenteras även data från fas 2 KEYNOTE-052 studien av pembrolizumab som första linjens behandling vid inoperabel eller avancerad urotelial (blås) cancer. Det blir första gången som data från studier med pembrolizumab vid urotelial cancer presenteras.

  • (Abstract #LBA32_PR) Proffered Paper Session: Pembrolizumab (pembro) as first-line therapy for advanced/unresectable or advanced urothelial cancer: Preliminary results from the phase 2 KEYNOTE-052 study. A. Balar.Saturday, October 8, 9:15 – 10:30 am CEST. Location: Madrid.

Avancerat Melanom

Under ESMO kommer de slutliga totalöverlevnadsdata (OS) från fas 2 studien KEYNOTE-002 att presenteras. I den studien studerades pembrolizumab i monoterapi jämfört med kemoterapi hos patienter med ipilimumab-refraktärt avancerat melanom.

  • (Abstract #1107O) Proffered Paper Session: Final overall survival for KEYNOTE-002: pembrolizumab (pembro) versus investigator-choice chemotherapy (chemo) for ipilimumab (ipi)-refractory melanoma. O. Hamid. Saturday, October 8, 2:45 – 4:15 pm CEST. Location: Copenhagen.

Ytterligare data från MSD´s onkologiportfölj och pipeline:

Data presenteras även från studien av två preparat - EMEND® (fosaprepitant dimeglumine), en substans P/neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist, och MK-2206, en AKT inhibitor. Mer information, samt en komplett lista av abstrakttitlar finns på ESMO´s hemsida.

https://cslide.ctimeetingtech.com/library/esmo/browse/itinerary/5286.

Om KEYTRUDA® (pembrolizumab)

Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet.

Pembrolizumab är godkänt:

  • som monoterapi för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna.
  • som monoterapi för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad PD L1-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit godkänd behandling för dessa innan de behandlas med pembrolizumab.

Se www.fass.se för detaljerad information.

Vårt fokus på cancer

Vårt mål är att omvandla ny vetenskaplig kunskap och forskning till innovativa onkologiska läkemedel för att hjälpa människor med cancer världen över. Att hjälpa människor att bekämpa cancer är vår passion och att underlätta tillgängligheten till våra cancerläkemedel är ett något vi är engagerade i.

Som en del i vår cancerfokus studerar vi potentialen inom immunonkologi med ett av de snabbast växande utvecklingsprogrammen. Vi genomför ett expansivt forskningsprogram som inkluderar mer än 330 kliniska studier inom mer än 30 olika tumörtyper för att utvärdera möjligheterna med vår anti-PD-1 terapi. För att förbättra behandlingen av avancerade cancerdiagnoser fortsätter vi också att stärka vår portfölj inom immunonkologi genom strategiska uppköp och utvärdering av nya lovande immunterapikandidater.

För mer information om våra kliniska studier, besök www.merck.com/clinicaltrials.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Bifogade filer

PDF-dokument