Skip to main content

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab vid malignt melanom

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2015 07:58 CEST

Vid den onkologiska kongressen AACR (American Association of Cancer Research) i Philadelphia presenterades den 19:e april data för fas 3 studien KEYNOTE-006 där pembrolizumab jämförs med ipilimumab hos patienter med avancerat malignt melanom. Denna studie avbröts i förtid då studien nått sina båda primära endpoints, total överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS) och det därför redan känt att pembrolizumab var statistiskt överlägsen ipilimumab. Nu redovisades detaljerade data som också publicerades samma dag i tidsskriften new England Journal of Medicine. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standard-behandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Säkerhetsprofilen för pembrolizumab var likvärdig den i tidigare studier av pembrolizumab för behandling av malignt melanom.

”Detta är en viktig studie som visar att PD-1-hämning kommer att kunna förändra behandlingen av avancerat malignt melanom. För patienter med avancerat malignt melanom innebär detta en bättre livskvalitet med chans till längre överlevnad och längre tid utan sjukdom” säger Giuseppe Masucci, docent och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och huvudprövare för studien KEYNOTE-006 i Sverige.

KEYNOTE-006 Resultat

KEYNOTE-006 är en öppen, randomiserad, fas-3-studie (ClinicalTrials.gov, NCT01866319) med 834 patienter från 16 länder med inoperabelt avancerat malignt melanom i stadium 3 eller 4. Patienterna i de olika studiearmarna fick pembrolizumab 10 mg/kg varannan vecka (n=279), pembrolizumab 10 mg/kg var tredje vecka (n=277) eller fyra cykler med ipilimumab 3 mg/kg var tredje vecka (n=278). Den primära endpointen var PFS och OS; sekundär endpoint var responsfrekvens (ORR), duration av total respons och säkerhet. Tumörrespons utvärderades vecka 12 och därefter var sjätte vecka.

Pembrolizumab var statistiskt bättre än ipilimumab avseende progressionsfri överlevnad, total överlevnad samt total respons.

Uppskattad 6-månaders progressionsfri överlevnad var för pembrolizumab-armarna 47.3 respektive 46.4 % och för ipilimumab 26.5 %. Ettårsöverlevnad för pembrolizumab var 74.1 % (2-veckorsgruppen), 68.4 % (3-veckorsgruppen) jämfört med 58.2 % för ipilimumab. Vid tidpunkten för analysen hade median total överlevnad ännu inte uppnåtts för någon av studiearmarna.

Total responsfrekvens var 33.7 % (2-veckorsgruppen) och 32.9 % (3-veckors-gruppen) jämfört med 11.9% för ipilimumab (P=0.00013 för 2-veckorsgruppen; P=0.00002 för 3-veckorsgruppen);komplett respons var 5.0%, 6.1% respektive 1.4%. Behandlingssvaret höll i sig hos 89.4% (2-veckorsgruppen) respektive 96.7% (3-veckorsgruppen) hos de pembrolizumab-behandlade patienterna och hos 87.9% bland de ipilimumab-behandlade patienterna.

Effekt och säkerhetsdata var likvärdig mellan de två pembrolizumab-armarna i denna studie.

Säkerhetsdata KEYNOTE-006

Säkerhetsprofilen för pembrolizumab var i denna studie i överensstämmande med den i tidigare studier. De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna med pembrolizumab oavsett svårighetsgrad var trötthet, diarré, hudutslag och klåda. För ipilimumab var de vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna klåda, diarré, trötthet och klåda. Allvarliga biverkningar, grad 3 och 4 förekom hos 13.3% (2-veckorsgruppen) och 10.1% (3-veckorsgruppen) hos de patienter som behandlades med pembrolizumab och hos 19.9% hos de patienter som behandlades med ipilimumab.

Det var färre som avbröt sin behandling pga biverkningar bland de som behandlades med pembrolizumab jämfört med ipilimumab (4.0%, 6.9% i pembrolizumab-armarna och 9.4% i ipilimumab-armen).

Mer information finns i den amerikanska pressreleasen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Åleskog
Medicinsk rådgivare, MSD
Telefon: 076-885 00 15
E-post:anna.aleskog@merck.com

Om PD-1

Forskare har visat att flera typer av tumörer kan gömma sig genom att skapa ett “molekylärt kamouflage” som lurar kroppens immunsystem att tro att de är normala och därför låter dem växa okontrollerat. Interaktionen mellan ”strömbrytar”-receptorn PD-1 (Programmed Death receptor) och dess ligander utgör en potentiellt viktig tumörspecifik immunmodulerande mekanism. Genom att utnyttja PD-1-vägen kan en tumörcell stoppa aktiveringen av T-celler och därmed blockera ett viktigt steg som sätter fart på immunsystemet.

Om pembrolizumab

Pembrolizumab är ett läkemedel under utveckling.

Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Det är en mycket selektiv substans riktad mot PD-1 som syftar till att återställa immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller genom att selektivt blockera bindningen av två av PD-1-proteinets ligander (PD-L1 och PD-L2).

Genom att blockera PD-1 gör pembrolizumab det möjligt för kroppen att aktivera immunsystemets cancermålsökande T-celler, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet.

Pembrolizumab studeras för närvarande i flera kliniska prövningar som beräknas rekrytera över 3 000 patienter med olika former av cancer, däribland: malignt melanom, blåscancer, kolorektalcancer, magsäckscancer, cancer i huvud och hals, icke-småcellig lungcancer, trippelnegativ bröstcancer och blodcancer. Ytterligare prövningar av både monoterapi och kombinationsterapi med andra cancerbehandlingar planeras.

Mer information finns på http://clinicaltrials.gov.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag.

Bifogade filer

PDF-dokument