Skip to main content

Sverige första land i världen att inkludera patient i en global fas 2-studie med PD-1 -hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 09:00 CEST

I juli inkluderades den första patienten i världen i en fas 2-studie med PD-1-hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom. Studien bedrivs bland annat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och riktar sig till patienter med avancerat Hodgkins lymfom som inte svarar på behandling, fått återfall efter autolog stamcellstransplantation eller inte är aktuella för sådan. I Sverige är det en liten grupp patienter men för dem är prognosen mycket dålig. Rekrytering av patienter till studien pågår och patienter tas in från hela Sverige.

-Det här är en speciell patientgrupp. De flesta med Hodgkins lymfom blir friska redan av primärbehandlingen, men de som får återfall är svårbehandlade. Tidigare behandlingar kan ha gjort det svårare för dessa patienter att tåla behandling. Därför är det mycket glädjande att kunna ge dem tillgång till vad som enligt fas 1-studien förefaller vara en effektiv behandling som även har lindriga biverkningar, säger Daniel Molin, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt studiens huvudprövare.

-Studien ingår i MSDs forskningsprogram med det immunonkologiska läkemedlet pembrolizumab som täcker mer än 30 olika tumörstyper inklusive hematologiska maligniteter som Hodgkins lymfom, säger Anna Åleskog, docent och medicinsk rådgivare på MSD. Flera studier har påvisat PD-1 mekanismens roll vid hematologiska maligniteter.

Om studien

KEYNOTE-087 (NCT02453594) är en multicenter, icke randomiserad, fas II-studie med pembrolizumab hos patienter med Hodgkins lymfom. Patienterna som ingår i studien är de som inte har svarat på alternativt fått återfall efter autolog stamcellstransplantation (auto-SCT) och brentuximab vedotin (BV) (kohort 1), eller patienter där inte auto-SCT kan genomföras och som fått återfall efter BV (kohort 2) eller patienter som inte svarat på alternativt fått återfall efter auto-SCT och inte erhållit BV (kohort 3). Behandling med pembrolizumab ges intravenöst var 3:e vecka som monoterapi upp till två år. Det primära effektmåttet är objektiv svarsfrekvens. Cirka 180 patienter planeras delta i studien.

Om PD-1

Forskare har visat att flera typer av tumörer kan gömma sig genom att skapa ett “molekylärt kamouflage” som lurar kroppens immunsystem att tro att de är normala och därför låter dem växa okontrollerat. Interaktionen mellan ”strömbrytar”-receptorn PD-1 (Programmed Death receptor) och dess ligander utgör en potentiellt viktig tumörspecifik immunmodulerande mekanism. Genom att utnyttja PD-1-vägen kan en tumörcell stoppa aktiveringen av T-celler och därmed blockera ett viktigt steg som sätter fart på immunsystemet.

Om pembrolizumab

Läkemedelskandidaten pembrolizumab är en antikroppsbehandling som stoppar aktiviteten hos immunsystemets ”strömbrytar”-protein PD-1 och därmed hämmar vissa cancerformers förmåga att undkomma kroppens immunsystem. Pembrolizumab studeras som behandling för flera cancerformer, däribland melanom, Hodgkins lymfom och icke småcellig lungcancer. Mer information finns påhttp://clinicaltrials.gov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Åleskog, Medicinsk rådgivare, MSD
Telefon: 076-885 00 15
E-post: anna.aleskog@merck.com

Jenny Wahren. Kommunikationschef, MSD
Telefon: 073-642 42 75
E-post: jenny.wahren@merck.com

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Bifogade filer

PDF-dokument