Skip to main content

Tidig och intensiv behandling av högt blodsocker lyfts i nya diabetesriktlinjerna

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 07:46 CET

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården har presenterats i sin slutgiltiga form. I riktlinjerna får intensiv blodsockersänkande behandling hos patienter med nyupptäckt typ 2-diabetes högsta prioritet. De patienter som inte förbättrar sina blodsockernivåer tillräckligt med hjälp av ändrade kostvanor och mer motion ska behandlas med läkemedel.

I första hand bör patienten få metformin, ett väl beprövat läkemedel mot typ 2-diabetes, i andra hand dessutom sulfonureider eller insulin, eller båda. Om målvärdena fortfarande inte uppnås eller om patienten inte tål dessa läkemedel kan sjukvården enligt riktlinjerna individanpassa behandlingen och välja modernare preparat som DPP-4-hämmaren Januvia (sitagliptin).

Det viktiga långtidssockret

Enligt de nya riktlinjerna ska patienter med typ 2-diabetes själva mäta sitt blodsocker endast om de behandlas med insulin eller vid speciella tillfällen som vid byte av behandling, sjukdom, resa eller i pedagogiskt syfte. För övriga blir därmed mätningen av långtidssockret HbA1c två gånger om året ännu viktigare än tidigare. Enligt Nationella diabetesregistret NDR når endast lite drygt hälften av patienterna idag rekommenderade målvärden.

– Eftersom så många patienter har svårt att nå målvärdena är det viktigt att kunna skräddarsy behandlingen, till exempel med hjälp av inkretinläkemedel som Januvia, säger professor Åke Sjöholm, överläkare på Södersjukhuset i Stockholm. Komplikationerna vid diabetes är många och svåra. Ju bättre blodsockerkontroll, desto mindre risk för följdsjukdomar. Patienterna dör inte av högt blodsocker utan av hjärt-kärlsjukdom.

Om inkretin

Inkretin är ett tarmhormon som hos friska personer utsöndras när vi äter. Hormonet reglerar blodsockernivån på två sätt; dels genom att öka produktionen av insulin, dels genom att bromsa bildandet av socker i levern. Hos patienter med typ 2-diabetes är tarmhormonets funktion i obalans.

Om DPP-4-hämmare

DPP-4-hämmarna hämmar enzymet DPP-4 (dipeptidylpeptidas 4) som bryter ner inkretin vilket ger en ökad insulinproduktion samt en minskad produktion av glukos i levern, med lägre blodsockernivåer som resultat.

DPP-4-hämmarna är generellt vältolererade, de ger få biverkningar, till exempel få fall av hypoglykemier, samt låg risk för viktuppgång.

Om Januvia och Janumet

Det första preparatet i klassen DPP-4-hämmare, Januvia (sitagliptin), godkändes 2007. Kombinationsläkemedlet Janumet (sitagliptin + metformin) godkändes 2008. Januvia och Janumet har det bredaste användningsområdet av alla DPP-4-hämmare och ingår i högkostnadsskyddet. För mer information om läkemedlen se www.fass.se

Se vidare http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvarden

Januvia/Janumet är registrerade varumärken från Merck Sharp & Dohme Corp., ett dotterbolag till Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA