Media no image

Delårsrapport Januari – Juni 2011 MultiQ vänder till vinst i andra kvartalet

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2011 09:00 CEST

 • Intäkterna för första halvåret uppgick till 45,9 Mkr (61,1 Mkr)
 • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -2,2 Mkr (-2,4 Mkr)
 • Resultat per aktie för första halvåret blev -0,08 kr (-0,09 kr)
 • Orderingången för första halvåret uppgick till 51,1 Mkr (61,0 Mkr)
 • Orderstocken uppgick den 30 juni till 10,4 Mkr (42,5 Mkr)
 • Resultatet har belastats med engångskostnader på 1,3 Mkr
 • Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 26,3 Mkr (33,0 Mkr)
 • Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 0,5 Mkr (0,3 Mkr)
 • Resultat per aktie för andra kvartalet blev 0,02 kr (0,01 kr)

VD-kommentar
MultiQ förbättrar sitt resultat under årets andra kvartal och redovisar för första gången på länge vinst i kvartalet. Vi rör oss i positiv riktning, men den generella marknadsutvecklingen är fortfarande långsam. Det är därför positivt att vi hade en bra orderingång och en god bruttomarginal baserad på en gynnsam produktmix. Vi når lönsamhet trots en fortsatt något hög kostnadsnivå, som förväntas sjunka ytterligare något under kommande kvartal.

Marknaden präglas fortfarande av den försiktighet som rått under lång tid. Återhämtningen går långsamt. Samtidigt upplever vi att konkurrensen blir hårdare inom framför allt bildskärmar. För Digital Signage och kioskapplikationer börjar utvecklingen visa tecken på mognad och vi märker en större kunskap och förståelse bland kunderna. Generellt har antalet förfrågningar ökat och flera projekt håller ett tempo som indikerar att kunderna snart är redo att komma till beslut. Vi märker en större nyfikenhet från marknaden och har särskilt noterat ett ökat intresse för våra nya videoprodukter.

Under kvartalet har beslut tagits i flera nyckelprojekt, vilket inneburit att vi fått nya kunder och order inom framför allt spelbranschen. Vi har tecknat ramavtal med en ledande aktör inom den europeiska spelmarknaden och ett stort nordamerikanskt spelbolag valde MultiQ som leverantör efter en stor upphandling med omfattande tester och utvärderingar. Kvartalet har gett oss bekräftelse på att vårt utbud är rätt för branschen och att våra lösningar möter spelbolagens krav och önskemål.

Anders Laurin,
verkställande direktör

Intäkter
Intäkterna för perioden januari – juni uppgick till 45,9 Mkr (61,1 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 25% jämfört med samma period förra året. För andra kvartalet uppgick intäkterna till 26,3 Mkr (33,0 Mkr), en minskning med 20%.

Rörelseresultat
Under perioden januari - juni uppgick rörelseresultatet till -1,9 Mkr (-2,6 Mkr), vilket är bättre än motsvarande period föregående år. Periodens resultat är belastat med engångskostnader avseende besparingsplan och förlikning om sammanlagt 1,3 Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 41,7% (37,2%), vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för andra kvartalet blev 0,7 Mkr (0 Mkr).

Orderingång
Orderingången för perioden uppgick till 51,1 (61,0 Mkr) vilket är en minskning med 16%. Orderingången för andra kvartalet uppgick till 28,4 Mkr, jämfört med 19,8 Mkr för 2010, en ökning med 43%. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 10,4 Mkr (42,5 Mkr) vilket är 76% lägre än vid samma tidpunkt föregående år. I föregående års siffra ingår en stor order om 26 Mkr. Denna annulerades i oktober 2010 varvid orderstocken reducerades med motsvarande belopp. Av den utgående orderstocken kommer 10,4 Mkr att levereras under de närmaste 12 månaderna.

Väsentliga händelser under perioden april – juni 2011
MultiQ har via partnern Misco fått en order av Abu Garcia värd cirka 1 Mkr. Abu Garcia, som är en ny nordisk slutkund, har beställt interaktiva informationskiosker som under andra kvartalet installerades hos företagets återförsäljare i Danmark och Sverige.

MultiQ har tecknat ett ramavtal värt drygt 16 Mkr med ett stort europeiskt spelbolag. Avtalet avser Digital Signage-system till bolagets spelombud och omfattar skärmar, mediespelare och servermjukvara. Under perioden har MultiQ fått två avropsorder värda cirka 4 Mkr vardera, för leverans under andra respektive tredje kvartalet.

Ett stort nordamerikanskt spelbolag, tillika ny slutkund, har efter en omfattande upphandling lagt en order hos MultiQ värd drygt 3 Mkr. Ordern, som lades via en av MultiQs större globala partners, avser kundanpassade bildskärmar och levererades under andra kvartalet.

MultiQ har fått en order värd drygt 6 Mkr från Svenska Spel. Ordern är en fortsättningsorder inom det projekt som syftar till att installera interaktiva bildskärmar hos Svenska Spels spelombud. Ordern är värd drygt 6 Mkr och levereras under andra och tredje kvartalet.

Framtid
Vår främsta målsättning är att snabbt uppnå en långsiktig och lönsam tillväxt i MultiQ. Vi ser fortfarande rimligt positivt på 2011, även om det råder en fortsatt osäkerhet. Vi är starkt närvarande på våra nyckelmarknader i kraft av våra över 100 partners, vi har flera ramavtal som löpande genererar nya order och ett antal relativt nyinkomna projekt där vi ser goda möjligheter till fortsättningsorder. Tendenserna till återhämtning på marknaden håller i sig och det går åt rätt håll, om än långsamt. Den starkt projektorienterade verksamheten gör dock att faktureringen kan fluktuera ordentligt mellan kvartalen.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde
Koncernen hade totalt 15,0 Mkr (14,7 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 30 juni 2011, varav 14,8 Mkr (14,5 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 56,2% (58,7%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,3 Mkr (1,1 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med -4,0 Mkr (1,6 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i 0 Mkr (-5,9 Mkr).

Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,7 Mkr (-1,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,7 Mkr (-1,9 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0 Mkr (0 Mkr) i likvida medel per den 30 juni 2011.

Risk- och osäkerhetsfaktorer
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2010, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2010 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för 2010, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2.3, Redovisning för juridiska personer.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2010 med följande undantag på grund av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som antagits av EU och som ska tillämpas från och med 1 januari 2011. Endast de förändringar som har haft en effekt på koncernen omfattas av redogörelsen.

Nya eller omarbetade standarder

Förbättringar av IFRS-standarder
I maj 2010 gav IASB ut sin tredje samling av tillägg till nuvarande standarder, huvudsakligen i syfte att ta bort inkonsekvenser samt klargöra formuleringar. Det finns separata övergångsregler för varje tillägg, men vanligen ska dessa tillämpas med början 1 januari 2011. Förbättringarna förväntas inte ha någon påverkan på koncernen.

Notering
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari-september          1 november 2011
Bokslutskommuniké 2011                    14 februari 2012

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö den 11 augusti 2011

Lennart Pihl                    Anders Laurin Styrelseordförande
Verkställande direktör  
  Charlotta Falvin
Mats Lindoff Styrelseledamot
Styrelseledamot  
  Lotta Lundén

Styrelseledamot

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdespappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2011 kl 8:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Anders Laurin, VD
Tel: 0730-80 25 15
E-mail: anders.laurin@multiq.com

Lennart Pihl, Styrelseordförande
Tel: 070-594 68 66
E-mail: lennart.pihl.ellpeco@tele2.se

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQs marknadserbjudande består av bildskärmslösningar inkluderat, hårdvara, mjukvara och tjänster för Digital Signage lösningar samt tillhörande kringutrustning. MultiQ är noterat på NASDAX OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge och Storbritannien. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

Läs vidare »
Media no image

Ändring av datum för MultiQs delårsrapporter för andra och tredje kvartalet 2011

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2011 16:08 CEST

MultiQ har beslutat att ändra datum för offentliggörandet av delårsrapporterna för andra och tredje kvartalet 2011.

Delårsrapporten för januari-juni kommer att offentliggöras den 11 augusti, istället för den 12 augusti som tidigare angetts. Vidare kommer delårsrapporten för januari-september offentliggöras den 1 november, istället för den 26 oktober som tidigare angetts.

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 augusti 2011, kl. 15:30.

För ytterligare information kontakta:
Anders Laurin, VD MultiQ
Tel.: 46(0)730 80 25 15
E-post: anders.laurin@multiq.com

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQs marknadserbjudande består av bildskärmslösningar inkluderat, hårdvara, mjukvara och tjänster för Digital Signage lösningar samt tillhörande kringutrustning. MultiQ är noterat på NASDAX OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge och Storbritannien. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

Läs vidare »
Media no image

MultiQ får order värd 4 Mkr inom ramavtal med spelbolag

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2011 13:59 CEST

MultiQ har fått en avropsorder värd cirka 4 Mkr inom det ramavtal som bolaget tecknat med en stor europeisk spelaktör. Ordern avser bildskärmar, mediaspelare och mjukvara för Digital Signage och ska levereras under andra kvartalet.

Ramavtalet, som tecknades i april 2011 och är värt drygt 16 Mkr, innebär att spelbolaget kan avropa Digital Signage-system till sina drygt 2000 spelombud. Spelbolagets målsättning är att alla ombud ska ha installerat Digital Signage senast första kvartalet 2012.

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2011, kl. 13:30.

För ytterligare information kontakta:
Anders Laurin, VD MultiQ
Tel.: 46(0)730 80 25 15
E-post: anders.laurin@multiq.com

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQs marknadserbjudande består av bildskärmslösningar inkluderat, hårdvara, mjukvara och tjänster för Digital Signage lösningar samt tillhörande kringutrustning. MultiQ är noterat på NASDAX OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge och Storbritannien. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

Läs vidare »
Media no image

Bolagsstämmokommuniké från MultiQ International AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2011 09:15 CEST

Vid årsstämma i MultiQ International AB (publ) den 5 maj 2011 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för 2010.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Lennart Pihl samt valdes Charlotta Falvin, Mats Lindoff och Lotta Lundén till nya styrelseledamöter. Lennart Pihl omvaldes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Ernst & Young.

Styrelsearvodet fastställdes till 475.000 kronor att fördelas med 250.000 kronor till styrelsens ordförande samt med 75.000 kronor vardera till de övriga tre styrelseledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Bolagsstämman fastställde även riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med det i årsredovisningen intagna förslaget. Därutöver beslutades att utse en valberedning i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget därom.

Bolagsstämman beslutade att till dotterbolaget MultiQ Technologies AB emittera högst 750.000 teckningsoptioner 2011/2014, för vidareöverlåtelse till MultiQ-koncernens verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda. Sådan vidareöverlåtelse skall ske till marknadsvärde, beräknat i enlighet med Black & Scholes-modellen.

Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av högst 7.500.000 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra och ge flexibilitet för bolaget att anskaffa erforderligt kapital för att stärka bolagets kapitalbas, om så bedöms nödvändigt under tiden fram till nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att lämna bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av högst 3.000.000 aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2011, kl. 08:30.

Vid frågor, kontakta:
Lennart Pihl, Styrelseordförande
Tfn: 070-594 68 66
E-mail: lennart.pihl.ellpeco@tele2.se

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQs marknadserbjudande består av bildskärmslösningar inkluderat, hårdvara, mjukvara och tjänster för Digital Signage lösningar samt tillhörande kringutrustning. MultiQ är noterat på NASDAX OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge och Storbritannien. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.


Läs vidare »
Media no image

MultiQ levererar Digital Signage till europeisk spelaktör

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2011 09:36 CEST

MultiQ har tecknat ramavtal med ett stort europeiskt spelbolag gällande Digital Signage-system till bolagets spelombud. Ramavtalet är värt drygt 16 Mkr.

MultiQ har fått ännu ett erkännande från spelbranschen. En stor europeisk spelaktör har tecknat ett ramavtal till ett värde av drygt 16 Mkr, som innebär att bolaget kan avropa Digital Signage-system till samtliga sina spelombud. Avtalet omfattar skärmar, mediespelare och servermjukvara. Målsättningen är att bolaget ska ha installerat Digital Signage till sina samtliga ombud senast under första kvartalet 2012.

- Kunden är en av de ledande aktörerna inom spelbranschen och ramavtalet är en bekräftelse för oss på att våra lösningar håller högsta nivå och möter de krav som dagens spelbolag ställer, säger Anders Laurin, VD på MultiQ.

Detta är MultiQs tredje affär inom spelsegmentet i år. Tidigare har bolaget fått order från Svenska Spel och ett norskt spelbolag.

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2011-05-02, kl. 08:30.

För ytterligare information kontakta:
Anders Laurin, VD MultiQ
Tel.: 46(0)730 80 25 15
E-post: anders.laurin@multiq.com

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQ erbjuder bildskärmslösningar av hög kvalitet för publika miljöer. Under de senaste åren har MultiQ blivit en stor aktör inom den växande europeiska marknaden för Digital Signage där bolaget erbjuder hårdvara, mjukvara och tjänster. MultiQ har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.

Läs vidare »
Media no image

MultiQs årsredovisning 2010

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2011 15:08 CEST

MultiQs årsredovisning finns från och med idag tillgänglig på företagets hemsida, www.multiq.se. Tryckt årsredovisning kommer att börja distribueras fr.o.m. den 14 april 2011 till dem som har efterfrågat denna information.

MultiQs årsstämma hålls torsdagen den 5 maj 2011. 

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2011-04-05, kl. 15.00.


För ytterligare information kontakta:
Anders Laurin, VD MultiQ 
Tel.: 46(0)730 80 25 15 
E-post: anders.laurin@multiq.com

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQ erbjuder bildskärmslösningar av hög kvalitet för publika miljöer. Under de senaste åren har MultiQ blivit en stor aktör inom den växande europeiska marknaden för Digital Signage där bolaget erbjuder hårdvara, mjukvara och tillbehör. MultiQ har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.


Läs vidare »
Media no image

MultiQ får ny order från Svenska Spel

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2011 13:26 CET

MultiQ har fått en order värd drygt 6 miljoner kronor från Svenska Spel. Ordern är en fortsättningsorder och ska levereras under första och andra kvartalet 2011.

Svenska Spel fortsätter att installera digitala skärmar hos sina spelombud och har lagt ännu en order hos MultiQ. Ordern är värd drygt 6 miljoner kronor och är ett led i Svenska Spels skifte från tryckt material till digitaliserad spelinformation. Leverans sker under första och andra kvartalet 2011.

- Projektet är nu inne på det fjärde året och utrullningen kommer att fortsätta, eftersom Svenska Spel ser att det ger resultat, säger Anders Laurin, VD på MultiQ.

- Våra mätningar visar att Digital Signage höjer butikernas omsättning med 5-10 procent, säger Mathias Johansson, projektledare på Svenska Spel.

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2011-03-25, kl. 13.00.

 

För ytterligare information kontakta:
Anders Laurin, VD MultiQ 
Tel.: 46(0)730 80 25 15 
E-post: anders.laurin@multiq.com

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQ erbjuder bildskärmslösningar av hög kvalitet för publika miljöer. Under de senaste åren har MultiQ blivit en stor aktör inom den växande europeiska marknaden för Digital Signage där bolaget erbjuder hårdvara, mjukvara och tillbehör. MultiQ har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge och Storbritannien. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.se.


Läs vidare »
Media no image

MultiQ får order från Perten Instruments

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2011 13:05 CET

MultiQ har fått en order värd 1,2 miljoner kronor av Perten Instruments. Ordern avser kundanpassade pekskärmar till ett projekt i Turkiet och leverans sker första halvåret 2011.

Perten Instruments är specialister på kvalificerade analys- och kontrollinstrument för spannmål, foder, mjöl och livsmedel. Efter en upphandling har Turkish Grain Board beslutat att utrusta sina spannmåls­terminaler med helkornsanalysatorer från Pertens Instruments. MultiQ ska förse analysatorerna med kundanpassade 12” pekskärmar för avläsning av mätresultat.

Ordern är värd 1,2 miljoner kronor och ska levereras under första halvåret 2011.

- Kraven på kvalitetskontroll av spannmål och livsmedel ökar ständigt, vilket gör att vår marknad växer. För att fortsätta vara ledande i branschen behöver våra instrument och system hålla högsta kvalitet rakt igenom. MultiQ:s pekskärmar bidrar till att vi kan leverera till vår kund på bästa sätt, säger Sven Holmlund, CEO på Perten Instruments.

- Ordern från Perten, som är en globalt ledande aktör inom sitt område, visar att MultiQ står sig väl i konkurrensen. Med Pertens marknadsnärvaro kan det finnas potential för fortsatta gemensamma projekt, säger Anders Laurin, VD på MultiQ.

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2011-02-14, kl. 13.00.

För ytterligare information kontakta:
Anders Laurin, VD MultiQ
Tel.: 46(0)730 80 25 15
E-post: anders.laurin@multiq.com


MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQ erbjuder bildskärmslösningar av hög kvalitet för publika miljöer. Under de senaste åren har MultiQ blivit en stor aktör inom den växande europeiska marknaden för Digital Signage där bolaget erbjuder hårdvara, mjukvara och tillbehör. MultiQ har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Nordic i kategorin Small Cap.

Läs vidare »
Media no image

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2011 09:24 CET

Besparingsprogram genomfört - västentligt lägre kostnadsmassa

Helår
-  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 105,7 Mkr (143,9 Mkr)
-  Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -11,0 Mkr (2,5 Mkr)
-  Resultat per aktie för perioden blev -0,39 kr (0,09 kr)
-  Orderstocken uppgick till 4,8 Mkr (40,0 Mkr)
-  Resultatet har belastats med engångskostnader på 1,6 Mkr

Fjärde kvartalet
-  Nettoomsättningen uppgick till 23,0 Mkr (36,4 Mkr)
-  Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -4,1 Mkr (2,1 Mkr)
-  Resultat per aktie blev -0,14 kr (0,07 kr)
-  Resultatet har belastats med engångskostnader på 1,6 Mkr

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- MultiQ fick en order om 1,2 Mkr till en ledande apotekskedja

VD-kommentar
2010 blev en resultatmässig besvikelse. Även om året inleddes lovande med en stark orderingång, gjorde en hastigt vikande marknad att året som helhet blev svagt. Vi kan konstatera att marknaden var betydligt trögare än vi förutspått. Under året drabbades vi av förskjutningar i ett antal större projekt och kunderna har varit restriktiva med sina investeringar. Som en följd av detta blev årets orderingång mycket svag, speciellt under andra halvåret. Dessutom annullerades delar av en stororder, vilket reducerade vår orderstock väsentligt.

Med en starkt positiv tro på marknaden, var vi vid ingången av året organiserade för tillväxt. När våra försäljningsprognoser visade sig vara för optimistiska genomfördes ett större besparingsprogram i slutet av 2010. Vi har framförallt reducerat bemanningen och har därmed kunnat minska personalkostnaderna väsentligt. Vi stänger vårt kontor i Tyskland, men behåller vår närvaro på den tyska marknaden genom fortsatt försäljning via vårt redan etablerade agentnätverk.

Med en väsentligt lägre kostnadsmassa är vår målsättning nu att snarast uppnå en hållbar och lönsam tillväxt. Vi märker en ökning i antalet förfrågningar, vilket ger en positiv känsla även om vägen från förfrågan till faktisk order ännu är lång. Positivt är också nya spännande samarbeten, goda omdömen från våra kunder och partners och ett fortsatt stort intresse för vårt erbjudande. Vår grundsyn på en snabbt växande Digital Signage-marknad är fortsatt mycket positiv. Det, i kombination med en revanschsugen organisation, gör att vi har goda förutsättningar att ta en stark position och åter nå lönsamhet.

Anders Laurin, verkställande direktör

Omsättning
Omsättningen för året uppgick till 105,7 Mkr (143,9 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 27% jämfört med samma period förra året. Under fjärde kvartalet nådde bolaget en omsättning på 23,0 Mkr (36,4 Mkr), vilket är en minskning med 37%.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för året uppgick till -10,6 Mkr (2,7 Mkr). Bruttomarginalen har förbättrats och uppgick till 37,2% (36,1%), en följd av förändrad produktmix. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev -3,9 Mkr (2,2 Mkr), och bruttomarginalen uppgick till 40,5% (36,9%). Rörelseresultatet har i fjärde kvartalet belastats med engångskostnader på 1,6 Mkr i enlighet med tidigare beslutat besparingsprogram.

Orderingång
Orderingången för året uppgick till 99,0 Mkr (121,0 Mkr), vilket är en minskning med 18% jämfört med föregående år. Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 23,0 Mkr, jämfört med 30,9 Mkr för fjärde kvartalet 2009 vilket är en minskning med 26%. Vid utgången av året uppgick orderstocken till 4,8 Mkr (40,0 Mkr) vilket är 88% lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Orderstocken reducerades med 26 Mkr på grund den annullerad stororder den 8 oktober 2010 Av den utgående orderstocken kommer 4,8 Mkr att levereras under de närmaste 12 månaderna.

Väsentliga händelser under året
MultiQs program för säljande och värdeskapande partners har utvecklats positivt under 2010. Allt fler intressenter i MultiQs omgivning ser möjligheterna som finns i ett partnerskap. Flera nya partnersamarbeten har inletts, däribland med brittiska Box Technologies och svenska Visual Art. Box Technologies har ett starkt kontaktnät inom bland annat bank och detaljhandel och Visual Art är ledande inom helhetslösningar för innehållsproduktion. Vid årets slut hade MultiQ knutit till sig över 100 partners, vilket innebär gynnsamma förutsättningar för en mer effektiv marknadsbearbetning.

Detaljhandeln är en betydelsefull marknad för MultiQ. I Sverige har avregleringen av apoteksmarknaden och öppnandet av nya apotek inneburit order från flera olika aktörer inom branschen. Order har också, via samarbetspartners, kommit från Storbritannien, Tyskland och Norge.

 • Apoteksgruppen installerar bildskärmar, mediaspelare och applikationsmjukvara för Digital Signage i merparten av sina 150 apotek. Orden var värd 2 Mkr på och lades via samarbetspartnern Atea. Lösningen levererades under första halvåret.
 • Apoteket Hjärtat lade en order på kundanpassade skärmlösningar till kassasystem. Ordern mottogs genom Visma Retail AB, var värd 4 Mkr och levererades under tredje kvartalet.
 • En tredje apotekskedja lade, också genom Visma Retail AB, en order på kundanpassade skärmlösningar till kassasystem. Ordern var värd 1 Mkr och levererades under andra och tredje kvartalet.
 • Heminredningskedjan Depot i Tyskland utrustar samtliga butiker och shop-in-shops med Digital Signage lösningar. MultiQ mottog en order på 42" skärmar till projektet, via tyska samarbetspartnern Nexgen. Ordern var värd drygt 1 Mkr och leverans skedde under första halvåret.
 • En stor norsk detaljhandelskedja installerar MultiQs pekskärmar i sina butiker. Ordern, som mottogs via Lindbak Retail Systems AS, uppgick till 3,4 Mkr och levererades under första kvartalet.
 • En annan norsk detaljhandelskedja lade, genom Visma Retail AS, två order på 2 Mkr respektive 1 Mkr. Båda order avser tvåskärmslösningar för kassasystem. Leverans skedde under tredje och fjärde kvartalet.

Även andra branscher efterfrågar MultiQs lösningar. På den svenska spelmarknaden fortsätter Svenska Spel att digitalisera spelinformationen hos sina spelombud, vilket innebär att tryckt material ersätts med pekskärmar och MultiQs Digital Signage-system. Under året har MultiQ fått två stora order värda 11 Mkr resp 10 Mkr, varav den senare kom under fjärde kvartalet. Båda order är till största del levererade. Även ett europeiskt spelbolag lade en order värd 1,5 Mkr, och denna levererades under första halvåret. En stor statlig aktör i Storbritannien lade, via samarbetspartnern ASM Technologies Ltd, en order på informationsskärmar för offentliga miljöer. Ordervärdet var 1,4 Mkr och skärmarna levererades under andra kvartalet.

Under året har ett antal helt nya Digital Signage-system levererats och därutöver har många aktörer visat intresse för och en vilja att utvärdera MultiQs system. Ett tjugotal pilotinstallationer är i drift ute hos kund och responsen är positiv. MultiQ har under året även fortsatt att leverera till befintliga kunder som utökar sina satsningar på Digital Signage. Bland annat förser MultiQ Clas Ohlson-kedjan med hård- och mjukvara till informationskioskerna ute i butik.

Ett antal nya produkter har lanserats under året. I februari lanserades en 42" monitor med full HD och möjlighet till montering i både landskaps- och porträttläge. Under våren lanserades Public View Monitor (PVM) och Touch Security Monitor (TSM), två produkter riktade till säkerhetsmarknaden. PVM kombinerar övervakningsvideo med digital skyltning i en och samma skärm. Kommersiella budskap tillsammans med information om att besökaren befinner sig inom videoövervakat område kan reducera möjliga olustkänslor av att vara övervakad. TSM är en kompakt och effektiv övervakningskamera som monteras vid kassa- eller receptionsdisk och levererar realtidsvideo från publik miljö. I produktutvecklingen av befintliga produkter har bland annat ett nytt gränssnitt, som gör produkterna mer användarvänliga, implementerats. Fokus i arbetet har varit på förenkling och paketering av MultiQs erbjudanden, vilket har mottagits väl av marknaden.

Den 29 september 2009 informerades marknaden via en pressrelease om att MultiQ genom skiljedom tillerkänts skadestånd med ett kapitalbelopp om cirka 2,1 Mkr jämte ränta på beloppet och full ersättning för sina kostnader i det skiljeförfarande som MultiQ tidigare under 2009 drivit mot en kund, DigiPoS Store Solutions Inc, Kanada. Som tidigare har kommunicerats klandrade DigiPoS skiljedomen inför Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hovrätten har sedermera avvisat DigiPoS klandertalan. Eftersom DigiPoS har vägrat att efterkomma skiljedomen pågår för närvarande verkställighetsåtgärder mot dem i Kanada.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
MultiQ mottog en annullering på delar av en stororder från 2008, vilket innebar att orderstocken minskade med 26 Mkr. Annulleringen avsåg den order om ca 45 Mkr som marknaden informerades om via en pressrelease den 14 april 2008. Delar av ordern levererades under 2008 och 2009. MultiQ har accepterat annulleringen.

MultiQ fick en fortsättningsorder order värd 10 Mkr av Svenska Spel. Ordern levererades till största del 2010.

En brittisk myndighet lade, via en samarbetspartner, en order värd 2 Mkr på 12-tums LED-skärmar. Leverans sker under första kvartalet 2011 och möjligheterna till uppföljningsorder är goda. Myndigheten valde MultiQ som leverantör på grund av bildskärmarnas höga upplösning.

MultiQ väckte under våren 2010 talan vid Malmö tingsrätt mot Torex Retail Solutions (UK) Ltd med ett krav på valutakompensation. Efter diskussioner mellan parterna träffades en överenskommelse som innebar att Torex ersätter MultiQ med ett belopp om GBP 125.000 som slutlig reglering av MultiQ:s krav. Torex har erlagt betalning i enlighet med parternas överenskommelse.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I början av januari fick MultiQ, via Visma Retail AB, en fortsättningsorder värd 1,2 Mkr från en apotekskedja. Ordern avser skärmlösningar till kassasystem och ska levereras under första kvartalet 2011.

Framtid
Marknadsutvecklingen har visat sig vara betydligt trögare än vad vi räknat med, även om utvecklingen under slutet av 2010 har visat tendenser på viss återhämtning. Vi tror på en positiv utveckling och ett ökat intresse för våra bildskärmslösningar under 2011, och tron på Digital Signage som en tillväxtmarknad är intakt, om än med ett lägre tempo än vad marknadsundersökningar tidigare har prognostiserat.

Vi går in i det nya året med en kraftigt reducerad kostnadsmassa och med starkt fokus på lönsamhet. Det kostnadsbesparingsprogram som vi genomfört under 2010 kommer vi att kunna se full effekt av efter första kvartalet 2011. Detta i kombination med en stark närvaro på våra nyckelmarknader, med över 100 partners, ger goda förutsättningar för framtida försäljning. Till detta ska adderas en väsentlig befintlig kundstock med löpande ramavtal, vilka regelbundet genererar nya order i projekt som ständigt utvecklas. Den förväntade utvecklingen inom befintliga affärer är positiv, då flertalet nyinkomna projekt under 2010 har goda möjligheter att utvecklas med fortsättningsorder.

Den närmaste framtiden är fortsatt svårbedömd. MultiQs verksamhet är delvis projektorienterad varför faktureringen kan variera kraftigt mellan olika kvartal. Osäkerheten kommer därför även att prägla inledningen av 2011 och bedömningen är att första kvartalet kommer att bli svagt. Målsättningen är att snarast skapa en lönsam tillväxt.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde
Koncernen hade totalt 14,9 Mkr (20,5 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 december 2010, varav 14,8 Mkr (20,4 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 61,8% (55,0%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 2,3 Mkr (3,4 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med 4,7 Mkr (3,4 Mkr) och det totala kassaflödet uppgick till -5,5 Mkr (8,7 Mkr).

Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -3,2 Mkr (-3,4 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,2 Mkr

(4,9 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0,1 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0 Mkr (0 Mkr) i likvida medel per den 31 december 2010.

Risk- och osäkerhetsfaktorer
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2009, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2009 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för 2009, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2.3, Redovisning för juridiska personer.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2009 med följande undantag på grund av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som antagits av EU och som ska tillämpas från och med 1 januari 2010. Endast de förändringar som har haft en effekt på koncernen omfattas av redogörelsen.

Nya eller omarbetade standarder

IFRS 3R Rörelseförvärv och IAS 27R Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
IFRS 3R inför ett antal förändringar i redovisningen av rörelseförvärv vilket kommer att påverka storleken på redovisad goodwill och rapporterat resultat i den period som förvärvet genomförs samt framtida rapporterade resultat. IAS 27R kräver att förändringar i ägarandelar i ett dotterbolag, där majoritetsägaren inte förlorar bestämmande inflytande, redovisas som eget kapital-transaktioner. Detta innebär att dessa transaktioner inte längre ger upphov till goodwill, eller leder till några vinster eller förluster. Vidare förändrar IAS 27R redovisningen för förluster som uppstår i dotterbolag och redovisningen när det bestämmande inflytandet över ett dotterbolag upphör. Förändringarna i IFRS 3R och IAS 27R kommer att påverka redovisningen av framtida förvärv och avyttringar och transaktioner med minoritetsägare.

Förbättringar av IFRS-standarder
I april 2009 gav IASB ut sin andra samling av tillägg till nuvarande standarder, huvudsakligen i syfte att ta bort inkonsekvenser samt klargöra formuleringar. Det finns separata övergångsregler för varje tillägg, men vanligen ska dessa tillämpas med början den 1 januari 2010. Förbättringarna kommer inte att få någon påverkan på koncernen.

Årsredovisning
Årsredovisningen för 2010 kommer att finnas tillgänglig hos MultiQ senast den 21 april 2011 och kommer att sändas ut till de aktieägare som har begärt den. Årsredovisningen kommer också att finnas tillgänglig på MultiQs hemsida.

Notering
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

Årsstämma och utdelning
Årsstämma hålls onsdagen den 5 maj 2011 kl 16.00 i Malmö. Plats meddelas senare. Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport januari-mars                  5 maj 2011
Årsstämma                                       5 maj 2011
Delårsrapport januari-juni                  12 augusti 2011
Delårsrapport januari-september        26 oktober 2011
Bokslutskommuniké 2011                     februari 2012

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Malmö den 10 februari 2011

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011 kl 8:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Anders Laurin, VD                                                       Lennart Pihl, Styrelseordförande
Tfn: 0730-80 25 15                                                       Tfn: 070-594 68 66
E-mail: anders.laurin@multiq.com E-mail: lennart.pihl.ellpeco@tele2.se

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQ erbjuder bildskärmslösningar av hög kvalitet för publika miljöer. Under de senaste åren har MultiQ blivit en stor aktör inom den växande europeiska marknaden för Digital Signage där bolaget erbjuder hårdvara, mjukvara och tillbehör. MultiQ har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Nordic i kategorin Small Cap.


Läs vidare »
Media no image

Apotekskedja beställer fler MultiQ-skärmar

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2011 11:10 CET

MultiQ har fått en fortsättningsorder värd 1,2 miljoner kronor från en apotekskedja. Ordern avser skärmlösningar till kassasystem.

MultiQ fortsätter utrusta apotekskedjans butiker med kundanpassade skärmar för kassasystem. Ordern, via MultiQs samarbetspartner Visma Retail AB, är värd 1,2 miljoner kronor och leverans sker under första kvartalet 2011.

- Det är alltid positivt när en befintlig kund gör stora tilläggsbeställningar. Det bekräftar att MultiQs bildskärmslösningar för publika miljöer håller högsta kvalitet, säger Anders Laurin, VD på MultiQ.

MultiQ är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2011-01-04, kl. 11.00.

För ytterligare information kontakta:
Anders Laurin, VD MultiQ
Tel.: 46(0)730 80 25 15
E-post: anders.laurin@multiq.com

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQ erbjuder bildskärmslösningar av hög kvalitet för publika miljöer. Under de senaste åren har MultiQ blivit en stor aktör inom den växande europeiska marknaden för Digital Signage där bolaget erbjuder hårdvara, mjukvara och tillbehör. MultiQ har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Nordic i kategorin Small Cap.

Läs vidare »

Om MultiQ International Aktiebolag