Skip to main content

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2006

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 09:29 CEST

• Omsättningen uppgick till 19,2 Mkr (26,8 Mkr)

• Resultat efter skatt uppgick till - 4,9 Mkr (1,6 Mkr)

• Extraordinära kostnader belastar resultatet med 1,6 Mkr

• Resultat per aktie uppgick till - 0,2 kr (0,06 kr)

• Orderstocken uppgick inkl. EssNet/Norsk Tipping till 75,8 Mkr, (70,7 Mkr)

• Basverksamheten ökar med 15% mot Q1 2005

Verksamheten
Under perioden nådde bolaget en omsättning på 19,2 Mkr (26,8 Mkr) och resultatet efter skatt blev
-4,9 Mkr (1,6 Mkr). Bolaget redovisar under perioden en total orderingång på 16,0 Mkr och en utgående orderstock på 75,8 Mkr.
Trots ett negativt resultat är framtidsutsikterna positiva. Redovisad omsättning har genererats inom basverksamheten, definierad som löpande verksamhet exklusive större solitära projekt. Här noterar bolaget en ökning med 15 % jämfört med motsvarande period förra året. Orderstocken, som är högre än samma period förra året, inrymmer 63,3 Mkr hänförliga till EssNet/Norsk Tipping. MultiQ har här ett s.k. positivt kontraktsintresse. (För ytterligare information se Bokslutskommuniké 2005)
Det negativa resultatet för första kvartalet är delvis en följd av extraordinära utgifter, bl. a. uppsägningslön och medföljande kostnader avseende tidigare Vd samt omstruktureringskostnader för effektivisering av det norska dotterbolaget, där administrativa funktioner flyttas till huvudkontoret i Malmö och verksamheten koncentreras till försäljning.
Trots det negativa resultatet är de positiva signalerna i bolaget flera. Basverksamheten fortsätter att öka, ett antal seriösa och mycket lovande projekt är i gång och en ny verkställande direktör, Thomas Keifer, tillträder den 1 maj.


Affärsområden

MultiQ Retail
Retail – eller – detaljhandelssegmentet, fortsätter att visa positivt resultat. Här återfinns bolagets största kunder och ett antal mycket lovande projekt. Sverige är fortsatt den största marknaden med kunder som H&M, IKEA, Apoteket med flera. I Norge fortsätter leveranserna bl. a. till tidigare aviserad detaljhandelskedja i utökad omfattning genom en så kallad ”dual screen solution”, dvs. två skärmar monterade på en av bolaget utvecklad POS-pole.
Efter närmare ett år med eget försäljningskontor i Storbritannien kan MultiQ nu konstatera att den lokala närvaron börjat ge resultat i form av närmare samarbete med inhemska partners och ett antal intressanta projekt, utöver befintliga kunder. Av intresse är pilotinstallationen utförd på Harrods nyöppnade konceptbutik, Harrods 102, där samtliga kassaskärmar levererats av MultiQ. Ytterligare en pilotinstallation kommer att genomföras i Harrods taxfreebutiker på Londons flygplatser, dvs. Heathrow och Gatwick. Beslut i Harrods affären kommer troligtvis att tas i månadsskiftet maj/juni. Beslut angående ytterligare ett antal intressanta retailprojekt förväntas under våren i Storbritannien.
Fokuseringen på detaljhandeln har även börjat ge resultat på den tyska marknaden där bolaget under februari deltog i sin första retailmässa; EuroCIS i Düsseldorf. Ett antal förfrågningar har resulterat i leveranser till bl. a. en bokhandelskedja.

MultiQ Media
Inom segment Media noterar bolaget en fortsatt hög aktivitetsnivå. Genom samarbetet med t.ex. Teracom tar MultiQ ett seriöst grepp om marknaden för rörliga media och grundlägger en position som bygger på gedigen kunskap och produkter av hög kvalitet. Förutom piloten med Teracom/Svenska Spel, som under årets första månader utökats och förlängts, har bolaget dessutom liknande projekt i gång med ett antal aktörer i Skandinavien.
Eftersom det ofta är fråga om ett stort antal skärmar och komplicerade installationer inom detta segment förväntar sig bolaget inga konkreta besked förrän under sensommar eller tidig höst. Dock har MultiQ ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande avseende såväl produktegenskaper som ackumulerad kompetens.

MultiQ Industry
Industrisegmentet domineras i princip av verksamheten i Tyskland som utvecklas mycket positivt. Denna trend skall förstärkas genom förstärkning av närvaron på marknaden. Ett antal befintliga kunder som Lexcom och BDT, utökar kontinuerligt sina beställningar samtidigt som bolaget befinner sig i ett antal pågående förhandlingar. Sedan länge finns bolaget representerat hos ett antal industrikunder även i Sverige. Även här har fokuseringen på segment skapat synergieffekter och resulterat i ett antal förfrågningar och en del leveranser, bl. a. till Pergo och ABB. Ett löpande samarbete med M2 Engineering har etablerats och dialog har öppnats med ett flertal intressanta industriellt tillverkande företag.
MultiQs produktportfölj är med sin hållbarhet och flexibilitet mycket väl lämpat för industrins specialiserade och ofta påfrestande miljöer.

MultiQ Medical
Även detta segment domineras än så länge av Tyskland där bolaget har ett antal upparbetade kontakter. Efter en förhöjd aktivitet på övriga marknader kan dock noteras ett antal påbörjade diskussioner och nya kontakter.
I Sverige har bolaget levererat MDD-godkända bildskärmar till Olympus och Storz samt en större order till ett sjukhus i norra Sverige. MultiQ är också med på ett antal stora dental-projekt/upphandlingar inom icke MDD-godkända skärmar inför hösten.
Här framstår MultiQ som en leverantör av högpresterande bildskärmar till, i sammanhanget, relativt låga priser.
Framtidsutsikter
Bolaget befinner sig i början av en tillväxtfas. Befintlig produktportfölj erbjuder ett högkvalitativt alternativ på marknaden och är mycket konkurrenskraftigt inom främst detaljhandelssegmentet. Dock finns stora relativt obearbetade områden där MultiQ kan expandera, såväl geografiskt som vad avser kunderbjudandet. Med detta menas ökad närvaro på utomskandinaviska marknader samt breddning av produktportfölj med t.ex. medialösningar, tillbehör i kassamiljö, ytterligare produktlinjer etc.


Koncernens resultat

MultiQs rörelseresultat för första kvartalet uppgick till -4,8 Mkr (1,6 Mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,8 Mkr (1,6 Mkr).


Finansiell ställning

Koncernens likvida medel och outnyttjade krediter uppgick totalt till 11,6 Mkr. Koncernens likvida medel uppgick till 10,4 Mkr (12,2 Mkr). Soliditeten uppgick till 49,6% (49,4%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,1 Mkr (0,5 Mkr).


Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -1,8 Mkr (-1,3 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till
-1,8 Mkr (-1,4 Mkr). Investeringar i anläggningstillgångar i moderbolaget uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Likvida medel per den 31 mars 2006 uppgick till 0 Mkr.


Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapporter för koncerner.

Tillämpning av International Financial Reporting Standards (IFRS) har skett från och med 1 januari 2005. Redovisningsprinciperna överensstämmer med principerna i 2005 års Årsredovisning.

Eftersom MultiQ endast har en rörelsegren, platta bildskärmar, överensstämmer nettoomsättning och rörelseresultat för segmentet med motsvarande uppgifter i resultaträkningen.

Moderbolaget, MultiQ International AB, tillämpar redovisningsprinciperna enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer.Notering

MultiQ-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 december 1999.


Årsstämma

Årsstämma hålls onsdagen 7 juni 2006 kl. 17.00 på Advokatfirman Vinge, Östergatan 30 i Malmö. Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas.
Kommande rapporttillfällen

Årsstämma 7 juni 2006
Rapport kvartal 2 21 juli 2006
Rapport kvartal 3 27 oktober 2006
Bokslutskommuniké 9 februari 2007

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos MultiQ senast den 4 maj och kommer att sändas ut till de aktieägare som har begärt den. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på MultiQs hemsida www.multiQ.se.
För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiQ.se


Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:
Jan-Erik Bengtsson, Tf Vd
Tfn: 040 - 14 35 19, 0709 - 74 35 19
E-mail: jan-erik.bengtsson@multiQ.se

Peter Ahlgren, Styrelseordförande
Tfn: 0708 - 15 09 91
E-mail: peter.ahlgren@multiQ.se