Skip to main content

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:59 CEST


• Omsättningen uppgick till 61,7 Mkr (100,4 Mkr)

• Resultat efter skatt uppgick till 0,8 Mkr (5,2 Mkr)

• Resultat per aktie uppgick till 0,03 kr (0,22 kr)

• Ny skärmserie introducerad

• Utrullning av VLT-maskiner återupptas 2006

• Ny huvudägare med affärskoncept inom detaljhandeln

Verksamheten

Under perioden nådde bolaget en omsättning på 61,7 Mkr (100,4) och resultatet efter skatt blev 0,8 Mkr (5,2). Orderingången blev för niomånadersperioden 53,1 Mkr (148,5). Bruttomarginalen har fortsatt förstärkts och likaså har soliditeten ökat till 60,1 % (43,1). Den lägre omsättningen under tredje kvartalet följer den för bolaget normala säsongsvariationen med påverkan av semestersäsongen, vilket gav ett negativt kvartalsresultat.

Vid utgången av tredje kvartalet hade bolaget en orderstock på 73,2 Mkr (94,7).

Under de första nio månaderna har orderingången främst kännetecknats av många mindre order i den löpande verksamheten. Flera offerter för stora projekt ligger fortfarande för avgörande. Trots att inga större order har fakturerats ut under perioden, redovisar bolaget ett positivt resultat för de första nio månaderna. Den löpande verksamheten ökade med ca 10 % och ökningen skedde inom samtliga marknadssegment.

Utrullning av VLT-spelmaskiner återupptas 2006

Under sensommaren kom det förväntade beskedet från norska Kultur- och Kyrkodepartementet att utrullningen av s.k. VLT-spelmaskiner kommer att återupptas. Norsk Tipping planerar för start av utrullning från och med januari 2006. Detta kan påverka MultiQs omsättning redan fjärde kvartalet 2005. Bolaget förväntar sig att utrullningen i kombination med andra aktiviteter kommer att generera en betydande omsättningstillväxt under 2006 i jämförelse med 2005.

Ny huvudägare med fokus på detaljhandeln

I början av oktober bekräftade ZetaDisplay i ett flaggningsmeddelande att de förvärvat 10,15% av aktierna i MultiQ International AB. ZetaDisplay är därmed bolagets största enskilda ägare. ZetaDisplay, delvis finansierade av isländska investerare, är verksamma inom digitalt media, främst för detaljhandeln. Detta är ett av MultiQs strategiska marknadssegment, varför bolaget ser positivt på det samarbete som kan komma till stånd mellan bolagen. ZetaDisplays kontaktnät inom detaljhandeln i Skandinavien och även via sina isländska finansiärer i Storbritannien, förväntas leda till affärsmöjligheter för MultiQ.


Ny bildskärmsserie introducerad

Efter en introduktion vid mässan Retail Solutions i Birmingham våren 2005 har MultiQs nya skärmserie successivt presenterats för utvalda nyckelkunder inom prioriterade marknadssegment. Skärmserien har blivit mycket väl mottagen p.g.a. sin eleganta design i kombination med sin robusta uppbyggnad, samt möjlighet till inbyggda kortläsare, mediaspelare och olika touch-funktioner. En bredare lansering kommer att ske under hösten 2005.

MQ215

Marknadssegment

Bolaget har successivt under de senaste åren gått från att leverera standardprodukter via distributörer till att vara en projektdriven organisation med fokus på kundanpassade bildskärmslösningar, som säljs direkt till slutkund. Genom denna omstrukturering vänder sig bolaget framförallt till nedan beskrivna marknadssegment i Sverige, Norge, Tyskland, Benelux och UK. Framledes kommer därför vanligen information från bolaget att följa dessa marknadssegment, i stället för - som tidigare - en geografisk indelning.

MultiQ Gaming:
Under sensommaren kom domen från Borgarting lagmannsrett i Oslo, vilken tillkännagav att Norsk Tippings monopolställning inte är i strid med EES-avtalet. Domen är överklagad. Norsk Tipping planerar dock att återuppta utrullningen av VLT-spelmaskiner under januari 2006. MultiQs leveranser av skärmar för inbyggnad i VLT-maskinerna förväntas sträcka sig över hela 2006.
MultiQs kund, EssNet Interactive AB, har ett antal pilotinstallationer av VLT-maskiner ute hos andra kunder, vilket förväntas leda till större leveranser under 2006.
Även en mindre testleverans av fristående bildskärmar till en av EssNet ABs tyska kunder har skett under sommaren.
På den engelska marknaden har en större pilot levererats till s.k. ”betting shops” via SIS, Englands ledande leverantör av hårdvara och mjukvara samt realtidsinformation till spelbutiker. Denna inledande order förväntas generera fler och större order under kommande kvartal.

MultiQ Retail
Inom detaljhandelssegmentet har under perioden leveranser skett till bl.a. IKEA, H&M, Bauhaus samt till ett stort antal mindre butikskedjor. I England har testinstallationer för utvärdering skett på Harrods och Primark. Resultat förväntas under slutet av innevarande år. I Norge har en mycket viktig första testorder erhållits från en av de ledande dagligvarukedjorna. Kunden har ett behov av ca 1.600 touchskärmar, vilka kommer att levereras under 2006.

MultiQ Media
Inom detta relativt nya segment förväntas en stark tillväxt de närmaste åren. Ett stort antal bolag positionerar sina lösningar och applikationer för digitala media (reklambudskap) i butik. MultiQ samarbetar här med de
flesta större aktörerna och kundanpassar lösningar till deras kunder. Här kan nämnas ett antal installationer i Norge, t.ex. 7-elevenkedjan, som vill byta pappskyltar mot modernare och effektivare LCD-skärmar från MultiQ, samt Telehuset, som via Telenor har beställt ca 200 touchskärmar för interaktiva lösningar i butik.

MultiQ MedTech
Under perioden har leveranser skett till bl.a. Toul Meditech, ett företag som bygger operationsutrustning. I Tyskland har samarbetet med Tulip Computers och ComuDent lett till ökade leveranser av medicintekniskt godkända skärmar. Ökningen har dock skett från låga nivåer. Generellt ser vi ett ökat intresse för bolagets medicintekniskt godkända produkter. Säljcyklerna är mycket långa, men å andra sidan genererar affärerna ett väsentligt bättre bidrag än inom andra segment.

MultiQ Industry
Bolaget har ett stort antal kunder i allt från gruvindustrin till tillverkare av finmekanik. Leveranserna avser både fristående bildskärmar under MultiQs varumärke, men även OEM-produkter för inbyggnad i kunders slutprodukt. Under perioden har stora leveranser skett till kunder i Tyskland, främst inom tryckeriindustrin, samt även till leverantörer av servicesystem för bilverkstäder. Bolaget kommer att öka försäljningen till den industriella sektorn genom att produktportföljen har utökats med bl.a. mindre LCD-skärmar i storlekarna 6-8-10”.


Framtidsutsikter

Marknad
Under de första nio månaderna har MultiQs marknadsnisch fortsatt att växa i takt med den underliggande tillväxten för platta skärmar. Andelen platta skärmar utgör nu ca 80-90 % av totala antalet bildskärmar som säljs i Europa. MultiQs marknadssegment utvecklas i varierande takt. ”Media” förväntas växa mycket starkt under de närmaste åren. En tydlig trend mot fler och större bildskärmar för marknadsföring, så kallad ”in-store-communication” i butiksmiljö är tydlig. Samarbetet med de större aktörerna inom detta segment förväntar bolaget skall leda till försäljningsframgångar under 2006. Ett annat marknadssegment som är i tillväxt och som bolaget fokuserar på, är retail (detaljhandeln). Bolagets produkter och organisation är väl anpassade för detta segment. Gaming, d.v.s. spel- och lotteriverksamhet, utgör även ett segment som visar på mycket stark tillväxt, både för bolaget och marknaden som sådan. Här är bolaget väl positionerat för att tillvarata de möjligheter en expanderande marknad erbjuder.

Bolaget
Bolagets fakturering är lägre än motsvarande period 2004. Inga stora projekt har fakturerats ut under perioden, utan försäljningen har främst avsett mindre och löpande affärer. Mot bakgrund av bolagets affärsmodell, fluktuerar orderingång och fakturering mellan kvartal och även år. Detta är naturligt i en verksamhet med tyngdpunkt på projektförsäljning.
För att öka marknadsbearbetningen kommer bolaget att, under inledningen av 2006, markant öka säljresurserna med placering främst i Tyskland och Storbritannien. Bolaget överväger samtidigt möjligheten att gå in på andra europeiska marknader.

Under perioden har fortsatta diskussioner förts med potentiella förvärvskandidater. Bolagets tillväxtstrategi, d.v.s. en tillväxt på 25 % per år sett över en femårsperiod, inkluderar även möjligheten till att förvärva bolag som utgör ett produktkomplement, alternativt är väl positionerade inom marknad och distribution.

Styrelsen och bolagets ledning förväntar att bolaget uppnår ett positivt resultat för helåret.


Koncernens resultat

MultiQs rörelseresultat för de första nio månaderna uppgick till 0,5 Mkr (5,4 Mkr) och resultatet efter finansiella poster till 0,5 Mkr (4,9 Mkr).
Finansiell ställning

Koncernens likvida medel och outnyttjade krediter uppgick totalt till 19,0 Mkr. Koncernens likvida medel uppgick till 18,2 Mkr (10,5 Mkr). Soliditeten uppgick till 60,1% (43,1%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 2,0 Mkr (0,5 Mkr).


Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -2,4 Mkr (-4,1 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,5 Mkr (-4,6 Mkr). Investeringar i anläggningstillgångar i moderbolaget uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Likvida medel per den 30 september 2005 uppgick till 0 Mkr.


Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapporter för koncerner.

Redovisningsprinciperna jämfört med senaste årsredovisningen har förändrats i och med övergången till International Financial Reporting Standards (IFRS). Effekterna av övergången till IFRS och de nya principerna som tillämpas beskrivs nedan i rapporten och nothänvisningar finns i resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. I övrigt överensstämmer redovisningsprinciperna med principerna i 2004 års årsredovisning.

Tillämpning av IFRS har skett från och med 1 januari 2005 och jämförelseåret 2004 har omräknats i enlighet med de nya principerna med undantag för de som gäller för finansiella instrument. I enlighet med reglerna för övergång till IFRS, tillämpas de nya principerna för finansiella instrument enbart i de delar av redovisningarna som avser 2005.

Eftersom MultiQ endast har en rörelsegren, platta bildskärmar, överensstämmer nettoomsättning och rörelseresultat för segmentet med motsvarande uppgifter i resultaträkningen.

Moderbolaget, MultiQ International AB, tillämpar redovisningsprinciperna enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer.


Övergång till IFRS 2005

På sidan 8 i rapporten redovisas effekterna på resultatet och koncernens egna kapital, förändringar i redovisningsprinciperna samt kommentarer till dessa förändringar. Effekterna som redovisas är preliminära och baseras på nu gällande standarder, och eftersom IFRS fortlöpande är föremål för översyn och godkännande av EU kan de komma att ändras fram till den 31 december 2005.


Notering

MultiQ-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 december 1999.
Valberedning utsedd för bolagsstämman 2006

Valberedningen har bildats i enlighet med bolagsstämmans beslut 2 juni 2005. Valberedningen har bildats i samråd med de större aktieägarna och består av tre ledamöter, varav styrelsens ordförande är en.
Ledamöterna är Martin-Baaz Lindquist Baazius Holding AB, Ulf Svensson Intensive Holding AB och Peter Ahlgren, Styrelsens ordförande.


Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 3 februari 2006
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Jonas Wästberg, VD
Tfn: 040-14 35 38, 0709-74 35 00
E-mail: jonas.wastberg@multiQ.se

Peter Ahlgren, Styrelseordförande
Tfn: 0708-15 09 91
E-mail: peter.ahlgren@multiQ.se

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiQ.seFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Wästberg, VD MultiQ International AB, tel: 040-14 35 38, mobil: 0709-74 35 00,
e-post: jonas.wastberg@multiQ.se

Peter Ahlgren, styrelseordförande i MultiQ International AB, mobil: 0708-15 09 91,
e-post: peter.ahlgren@multiQ.se

Se även www.multiQ.se, där bilder finns för nedladdning.

Fakta om MultiQ:
MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför kundanpassade platta bildskärms- och modullösningar för publika och krävande miljöer. Skärmarna kan integreras i inredningen och monteras på en mängd olika sätt. De lyfter effektivt fram kundens varumärkesprofil med t ex företagets färg och logotyp.
MultiQ är noterat på O-listan. År 2004 omsatte bolaget ca 135 MSEK, var lönsamt, och hade 28 anställda. Företaget har erhållit ett flertal utmärkelser för sina produkter, bland annat CeBIT Highlight Award för bästa innovativa hårdvara och Utmärkt Svensk Form för design.