Skip to main content

Delårsrapport Januari – September 2010

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 09:23 CEST

Trög marknad, besparingsprogram implementeras

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 82,7 Mkr (107,5 Mkr)
- Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -7,0 Mkr (0,4 Mkr)
- Resultat per aktie för perioden blev -0,24 kr (0,02 kr)
- Orderstocken uppgick vid periodens utgång till 31,5 Mkr (44,1 Mkr)

- Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 21,6 Mkr (33,1 Mkr)
- Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -4,5 Mkr (0,1 Mkr)
- Resultat per aktie för tredje kvartalet blev -0,16 kr (0,00 kr)
- Åtgärder för kostnadssänkning om ca 10 Mkr på årsbasis beslutade


Väsentliga händelser efter periodens utgång:

- Orderstocken reducerad med 26 Mkr på grund av annullerad stororder
- MultiQ fick den 13 oktober en order om 10 Mkr av Svenska Spel


VD-kommentar
Vi har ett tufft kvartal bakom oss. Den generella marknadsutvecklingen har varit mycket trög och framför allt håller inte utvecklingen inom Digital Signage det tempo vi förväntat oss. Detta har lett till ett mycket svagt tredje kvartal med betydande förlust och en fortsatt vikande orderingång. Till detta kommer att vi i början av oktober fick en annullering på delar av en tidigare aviserad stororder, vilket får till följd att orderstocken kommer att reduceras med 26 Mkr.

Vi har många projekt och pågående testinstallationer, men kunderna avvaktar för närvarande. Vi har organiserat bolaget för en betydande tillväxt inom framförallt Digital Signage marknaden. När nu tillväxten försenats kommer vi därför att under det fjärde kvartalet genomföra ett besparingsprogram, som initialt bär med sig kostnader men som gör att vi går in i 2011 med en lägre kostnadsnivå. Vi kommer även att arbeta med fler säljdrivande aktiviteter för att förbättra orderingången.


Positivt för kvartalet är att MultiQ nu har totalt över 100 säljande och värdeskapande partners. Bland annat har vi under kvartalet knutit till oss två nyckelpartners i Storbritannien och Sverige. Box Technologies har ett välutvecklat kontaktnät inom brittisk detaljhandel, och svenska Visual Art är ledande med sina helhetslösningar för innehållsproduktion. Samarbetena kommer att leda till att vi når och attraherar fler kunder, vilket vi hoppas ska påverka det kommande året positivt.

Anders Laurin,
verkställande direktör

Omsättning
Omsättningen för perioden januari – september uppgick till 82,7 Mkr (107,5 Mkr), vilket motsvarar en minskning med 23% jämfört med samma period förra året. För tredje kvartalet blev omsättningen 21,6 Mkr (33,1 Mkr), en minskning med 35%.

Rörelseresultat
Under perioden januari – september uppgick rörelseresultatet till -6,8 Mkr (0,5 Mkr). Bruttomarginalen förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till uppgick till 36,3% (35,9%). Rörelseresultatet för tredje kvartalet blev -4,2 Mkr (0,5 Mkr).

Orderingång
Orderingången för perioden uppgick till 76,0 Mkr (90,6 Mkr), vilket är en minskning med 16% jämfört med föregående år. Orderingången för tredje kvartalet uppgick till 15,0 Mkr, jämfört med 25,8 Mkr för tredje kvartalet 2009, vilket är en minskning med 42%. Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 31,5 Mkr (44,1 Mkr) vilket är 29% lägre än vid samma tidpunkt föregående år. I de 31,5 Mkr inkluderas således de 26 Mkr som sedan annulleras per den 8 oktober 2010, och som avser tidigare aviserad stororder.

Väsentliga händelser under perioden juli-september 2010
MultiQ har fått en order värd drygt 1 Mkr från en norsk detaljhandelskedja, via norska samarbetspartnern Visma Retail AS. Ordern avser skärmlösningar för kassasystem och ska levereras främst under det fjärde kvartalet.

MultiQ har tecknat samarbetsavtal med Visual Art, som är Sveriges ledande aktör inom grafisk produktion, broadcast och medieförsäljning av digitala TV-kanaler. Samarbetet innebär ett gemensamt erbjudande kring Digital Signage, där MultiQ står för plattformen och Visual Art står för innehållet.

Box Technologies har blivit en av MultiQs säljande partners i Storbritannien. Box Technologies är ett väletablerat bolag med stort kontaktnät inom flera branscher som är intressanta för MultiQ. Syftet med partnerskapet är att bredda kundkretsen inom framför allt brittisk detaljhandel.

Som tidigare har kommunicerats påkallade MultiQ i slutet av 2009 ett skiljeförfarande mot det engelska företaget Torex Retail Solutions Ltd med ett krav på valutakompensation uppgående till GBP 242 597 jämte ränta. Skiljeförfarandet har sedermera återkallats av MultiQ som under våren 2010 istället väckte talan vid Malmö tingsrätt mot Torex Retail Solutions (UK) Ltd med samma yrkande som i skiljeförfarandet. Torex har i tidigare korrespondens indikerat att bolaget överväger att rikta skadeståndsanspråk mot MultiQ i anledning av påstådda fel i levererade produkter. Det eventuella skadeståndskravet har inte specificerats eller kvantifierats och är enligt MultiQs uppfattning grundlöst.

Den 29 september 2009 informerades marknaden via en pressrelease om att MultiQ genom skiljedom tillerkänts skadestånd med ett kapitalbelopp om cirka 2,1 Mkr jämte ränta på beloppet och full ersättning för sina kostnader i det skiljeförfarande som MultiQ tidigare under 2009 drivit mot en kund, DigiPoS Store Solutions Inc, Kanada. Som tidigare har kommunicerats klandrade DigiPoS skiljedomen inför Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hovrätten har sedermera avvisat DigiPoS klandertalan. Eftersom DigiPoS har vägrat att efterkomma skiljedomen pågår för närvarande verkställighetsåtgärder mot dem i Kanada.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Under 2008 tog MultiQ en stororder med ett ordervärde på cirka 45 Mkr. Delar av ordern har levererats, men då kunden, som är en av våra största samarbetspartners, nu förlorat projektet har vi den 8 oktober 2010 accepterat en annullering av återstående volymer. Detta resulterar i att orderstocken reduceras med 26 Mkr från och med detta datum.

MultiQ fick i oktober en order från Svenska Spel värd 10 Mkr. Ordern är en fortsättningsorder anseende MultiQs Digital Signage-system och ska till största del levereras under 2010.

Framtid
MultiQs verksamhet är delvis projektorienterad varför faktureringen kan variera kraftigt mellan olika kvartal. Den svaga orderingången under senare tid kommer att få negativa effekter på faktureringen i kvartal fyra, som dock normalt är ett av de starkaste under året.

Den tröga marknadsutveckling vi sett det senaste året samtidigt som vi organiserat bolaget för en stark tillväxt har lett till svaga resultat. MultiQ har därför beslutat om åtgärder för att sänka kostnaderna i bolaget med ca 10 Mkr på årsbasis. De totala engångskostnaderna beräknas uppgå till ca 4 Mkr, varav huvuddelen förväntas belasta det fjärde kvartalet 2010.

Styrelsens och bolagsledningen anser att den närmaste framtiden är osäker och svårbedömd. Osäkerheten kommer att prägla återstoden av året och 2010 blir ett svagt resultatmässigt år. Långsiktigt är dock styrelsen och bolagets ledning försiktigt positiva i sin bedömning av bolagets möjligheter att skapa en lönsam tillväxt. Tron på Digital Signage som en spännande tillväxtmarknad är intakt.


Formuleringen beträffande framtid ovan avviker från den som gjordes i samband med rapporten för perioden januari-juni och utgör sammantaget en mer pessimistisk syn på bolagets utveckling den närmaste tiden.


Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde
Koncernen hade totalt 11,0 Mkr (19,1 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 30 september 2010, varav 10,9 Mkr (17,9 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 63,1% (57,5%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 1,7 Mkr (2,7 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med 0,5 Mkr (4,5 Mkr) och det totala kassaflödet uppgick till -9,4 Mkr (6,1 Mkr).

Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -2,6 Mkr (-2,7 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,6 Mkr

(-2,7 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0 Mkr (O Mkr) i likvida medel per den 30 september 2010.

Risk- och osäkerhetsfaktorer
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2009, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2009 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen i denna delårsrapport har, i likhet med årsbokslutet för 2009, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings RFR 2.2, Redovisning för juridiska personer.

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen ”IFRS” i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS tolkningar som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2009 med följande undantag på grund av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som antagits av EU och som ska tillämpas från och med 1 januari 2010. Endast de förändringar som har haft en effekt på koncernen omfattas av redogörelsen.

Nya eller omarbetade standarder

IFRS 3R Rörelseförvärv och IAS 27R Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
IFRS 3R inför ett antal förändringar i redovisningen av rörelseförvärv vilket kommer att påverka storleken på redovisad goodwill och rapporterat resultat i den period som förvärvet genomförs samt framtida rapporterade resultat. IAS 27R kräver att förändringar i ägarandelar i ett dotterbolag, där majoritetsägaren inte förlorar bestämmande inflytande, redovisas som eget kapital-transaktioner. Detta innebär att dessa transaktioner inte längre ger upphov till goodwill, eller leder till några vinster eller förluster. Vidare förändrar IAS 27R redovisningen för förluster som uppstår i dotterbolag och redovisningen när det bestämmande inflytandet över ett dotterbolag upphör. Förändringarna i IFRS 3R och IAS 27R kommer att påverka redovisningen av framtida förvärv och avyttringar och transaktioner med minoritetsägare.

Förbättringar av IFRS-standarder
I april 2009 gav IASB ut sin andra samling av tillägg till nuvarande standarder, huvudsakligen i syfte att ta bort inkonsekvenser samt klargöra formuleringar. Det finns separata övergångsregler för varje tillägg, men vanligen ska dessa tillämpas med början den 1 januari 2010. Förbättringarna kommer inte att få någon påverkan på koncernen.

Valberedning
Till valberedningen inför årsstämman 2010 har utsetts Hans Skeppner (ordf), Lennart Pihl och Lars Pålsson.

Notering
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

Kommande rapporttillfällen


Bokslutskommuniké 2010                    10 februari 2011
Delårsrapport januari-mars, 2011         5 maj 2011
Årsstämma                                              5 maj 2011

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Malmö den 22 oktober 2010

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2010 kl 8:30

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Anders Laurin, VD
Tfn: 0730-80 25 15
E-mail: anders.laurin@multiq.com

Lennart Pihl, Styrelseordförande
Tfn: 070-594 68 66
E-mail: lennart.pihl.ellpeco@tele2.se

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB bildades 1988 i Malmö. MultiQ erbjuder bildskärmslösningar av hög kvalitet för publika miljöer. Under de senaste åren har MultiQ blivit en stor aktör inom den växande europeiska marknaden för Digital Signage där bolaget erbjuder hårdvara, mjukvara och tillbehör. MultiQ har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige samt försäljningskontor i Stockholm, Norge, Storbritannien och Tyskland. MultiQ är noterat på NASDAQ OMX Nordic i kategorin Small Cap.