Skip to main content

MultiQ Delårsrapport Januari-September 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 09:04 CEST

• Omsättningen ökade med 96% till 100,4 Mkr (51,3 Mkr)

• Resultat efter skatt för perioden uppgick till 4,1 Mkr (-7,1 Mkr)

• Resultat per aktie uppgick till 0,18 kr (-0,32 kr)

• Orderingång under perioden uppgick till 148,5 Mkr (109,8 Mkr)

• Utgående orderstock uppgick till 94,7 Mkr (66,2 Mkr)

Verksamheten

Under perioden ökade omsättningen med 96% till 100,4 Mkr (51,3 Mkr) och resultatet efter skatt blev
4,1 Mkr (-4,7 Mkr) Under perioden redovisar bolaget en total orderingång på 148,5 Mkr och en utgående orderstock om 94,7 Mkr (66,2 Mkr)

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 27,6 Mkr (13,0 Mkr) och resultatet efter skatt uppgick till 0,6 Mkr (-2,4 Mkr), det vill säga det fjärde kvartalet i rad som bolaget visar positivt resultat.

Under perioden har större leveranser skett till EssNet AB och deras kunder i Norge, Tyskland samt Australien. Vissa order har slutlevererats och resterande kommer att slutlevereras under fjärde kvartalet 2004.

Under tredje kvartalet levererades de första serieproducerade skärmarna till EssNet Interactive AB:s så kallade VLT-maskiner (Video Lottery Terminals). Dessa leveranser kommer att öka under fjärde kvartalet, för att sedan fortsätta under en 24-månaders period. Dessutom utökades den i mars 2004 annonserade VLT-ordern på ca 80 Mkr, med ca 11 Mkr avseende kringutrustning till VLT-maskinerna.

Bolagets aktiviteter på den tyska marknaden har intensifierats under perioden. Ett nytt försäljningskontor har öppnats och säljkåren har utökats med ytterligare en person. Aktiviteterna har givit resultat och ett tecken på detta är den order om ca 6 Mkr som aviserades direkt efter periodens slut. Ett annat tecken är en tydligt ökad offertutgång. Bolaget förväntar att de aktiviteter som är vidtagna kommer att leda till en fortsatt positiv utveckling avseende försäljningen i Tyskland

På den svenska marknaden har volymerna ökat något jämfört tidigare kvartal. Retailsegmentet har visat på en tydlig efterfrågeökning. Likaså har ett antal pilotorders levererats vilka bolaget förväntar leder till volymleveranser under 2005.

Under perioden har även det svenska bolaget aktivt positionerat produkter som ett ”high-end” alternativ vid hem-pc upphandlingar. Säljpersonal har anställts och dedikerats till detta segment varför bolaget förväntar att denna satsning skall generera en volymförsäljning av främst större bildskärmar under den kommande 12-månadersperioden.

På den norska marknaden har ett antal hem-pc projekt levererats. Likaså har viktiga leveranser skett till Lindbak Retail Systems som har fått i uppdrag att leverera ca 1.000 kassapunkter till norska Coop. MultiQs bildskärm ingår som en del i dessa leveranser. Ett mindre antal av dessa skärmar har levererats under perioden och beräknas slutlevereras under det första halvåret 2005. Ett antal större offerter ligger för beslut under fjärde kvartalet varför bolaget ser ljust på det norska dotterbolagets framtida utveckling.

I England har det strategiskt viktiga arbetet med att fördjupa relationerna med bolagets partners såsom Anker, Fujitsu services och Wincor Nixdorf intensifierats. Detta har under perioden lett till ett antal order inom det prioriterade retailsegmentet. Här kan nämnas leveranser till TG Huges, Aquascutum och The Perfume Shop. De senare två avser pilotinstallationer vilka bolaget förväntar ska leda till volymleveranser. För att öka bearbetning och service till marknaden och partners, överväger bolaget att inom kort öppna ett lokalkontor i England.

Den negativa utveckling som tidigare noterats avseende orderingång i BeNeLux har inte vänt. Fortfarande ligger dock ett antal projekt för avgörande men beslut om dessa drar ut på tiden. Aktiviteter för att vända denna trend har satts in och förväntas ge resultat under kommande kvartal. Aktiviteterna syftar till en mer direkt bearbetning av vissa kundsegment och en nedprioritering av segment vilka bedöms ligga utanför bolagets direkta fokusområden.

Under sensommaren har en serie med medicintekniskt godkända bildskärmar lanserats. Dessa kommer främst att användas inom klinikmiljöer men kan med fördel även användas av till exempel tandläkare. Likaså säljs dessa skärmar till tillverkare av medicinteknisk utrustning. Som ett led i lanseringen i Tyskland kommer bolaget att deltaga på Medicamässan under november.

Under perioden har ytterligare säljresurser satts in i Sverige, Tyskland samt England. Likaså har en senior marknads-och försäljningschef anställts. Säljkåren har organiserats om för att bättre motsvara den fokusering bolaget gör mot prioriterade marknadssegment. Bolaget avser att fortsätta utöka sina försäljningsresurser i främst England och Tyskland under det närmaste halvåret.


Framtidsutsikter

Marknad
MultiQs marknadsnisch fortsätter att växa i takt med marknaden som helhet. Vid halvårsskiftet utgjorde platta bildskärmar ca 80% av alla sålda bildskärmar i Sverige. På europeisk bas var motsvarande siffra 60%. MultiQs nisch utgörs av bildskärmar i krävande och ofta publika miljöer. Denna del av marknaden uppskattas till ett värde om ca 3-4 miljarder kronor per år i de länder där bolaget i dagsläget verkar. Därtill ska läggas de bildskärmar och moduler som används inom spel-och lotteribranschen samt av maskin-byggare, vilka inte ingår i någon officiell statistik.

Bolaget har under 2004 fokuserat marknadsaktiviteter och säljresurser till att primärt bearbeta prioriterade segment, det vill säga retail, spel-och lotteri samt industrisegmentet, däribland tillverkare av medicin-teknisk utrustning. Denna fokusering har även lett till att vissa marknadssegment har nedprioriterats. Mot bakgrund av den underliggande tillväxten i marknaden samt den fokusering som bolaget genomfört finns det ett avsevärt utrymme för MultiQ att fortsätta växa på både befintliga och nya marknader.

Bolaget
Mot bakgrund av bolagets intäktsmodell kan orderingång och fakturering fluktuera mellan kvartalen De senaste fyra kvartalen har bolaget visat på en god orderingång och en förbättrad lönsamhet. Styrelsen och bolagets ledning bedömer att denna utveckling kommer att fortsätta inom överskådlig framtid.


Koncernens resultat

MultiQs rörelseresultat för de första nio månaderna uppgick till 4,1 Mkr (-6,8 Mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,6 Mkr (-7,3 Mkr).


Finansiell ställning

Koncernens likvida medel och outnyttjade krediter uppgick totalt till 27,3 Mkr. Koncernens likvida medel uppgick till 10,5 Mkr (4,1 Mkr). Soliditeten uppgick till 42,3% (38,4%). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,5 Mkr (1,1 Mkr).


Teckningsoptioner

Under perioden 1 april till 31 juli 2004 har det optionsprogram som initierades under 2001 möjliggjort teckning av aktier. Utav de totalt ca 2,5 miljoner utgivna teckningsoptionerna hade vid optionspro-grammets utgång 99% konverterats till aktier. Koncernens egna kapital har därigenom ökat med totalt ca 10 Mkr. Flertalet av de anställda är efter konverteringen aktieägare i bolaget. I dagsläget har bolaget inget utestående optionsprogram.


Moderbolaget

Moderbolagets rörelseresultat uppgick till -4,1 Mkr (-2,7 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till
-4,6 Mkr (-3,2 Mkr). Investeringar i anläggningstillgångar i moderbolaget uppgick till 0 Mkr (0 Mkr). Likvida medel per den 30 september 2004 uppgick till 0 Mkr.


Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om Delårsrapportering (RR:20). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i kvartals-rapporten som i den senaste årsredovisningen. Från och med den 1 januari 2004 har Redovisningsrådets rekommendation om Ersättningar till anställda (RR:29) trätt ikraft. Tillämpningen av denna rekommendation har varken påverkat resultat eller finansiell ställning.

Enligt Redovisningsrådets rekommendation om Inkomstskatter (RR:9), ska bolaget redovisa en uppskjuten skattefordran som hänför sig till underskottsavdrag i den utsträckning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Bolagets underskottsavdrag uppgår till 151,1 Mkr. Det är styrelsens bedömning att bolaget kommer att vara vinstgivande framöver varför uppskjuten skatt på del av underskottsavdraget har beaktats. Av försiktighetsskäl har endast de närmaste årens bedömda överskott beaktats.

Eftersom MultiQ endast har en rörelsegren, platta bildskärmar, överensstämmer nettoomsättning och rörelseresultat för segmentet med motsvarande uppgifter i resultaträkningen.


Rapportering i enlighet med IFRS

I enlighet med de krav som kommer att ställas på börsnoterade bolag inom EU, kommer MultiQ att gå över till rapportering i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) från och med år 2005. Hittills publicerade regler kommer inte att ha någon väsentlig påverkan på MultiQs resultat och finansiella ställning med undantag av reglerna om redovisning av inbäddade derivat enligt IAS39 då MultiQ gör affärer i tredjepartsvaluta.

Notering

MultiQ-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 7 december 1999.


Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 4 februari 2005


Malmö 2004-10-29

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)


På styrelsens uppdrag


Jonas Wästberg
Verkställande direktör
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Jonas Wästberg, VD
Tfn: 040-14 35 38, 0709-74 35 00
E-mail: jonas.wastberg@multiQ.se

Peter Ahlgren, Styrelseordförande
Tfn: 0708-15 09 91
E-mail: peter.ahlgren@multiQ.se

För kontinuerlig informaiton om bolaget se: www.multiQ.se