Skip to main content

Ny forskning visar att långvarig smärta inte får korrekt bedömning i primärvården

Pressmeddelande   •  Okt 11, 2011 15:13 CEST

Oktober 2011: Ny forskning som framlades idag i samband med European Week Against Pain visar att över hälften (52 %) av primärvårdsläkarna i Europa inte utnyttjar något mätverktyg för att uppskatta patientens smärtnivå (n=1309)1, trots att 1 av 5 vuxna i Europa lider av långvarig smärta.[1]

Undersökningen PROACT[2] in Pain omfattade 1 309 primärvårdsläkare (PVL) i 13 europeiska länder, och hade syftet att öka förståelsen för de utmaningar som möter PVL i Europa vid behandling av icke cancerrelaterad långvarig smärta. 1 Undersökningen hade påkallats av OPENMinds Primary Care (OMPC) och finansierades av Mundipharma International Limited. Den visar att 84 % av PVL (n=1309) delar uppfattningen att icke cancerrelaterad långvarig smärta tillhör de mest svårbehandlade tillstånden1. Dessutom delar 81 % av PVL (n=1 309) uppfattningen att långvarig smärta och dess inverkan på människors livskvalitet underskattas inom primärvården.1  Mätning av smärtnivån är det första steget vid korrekt behandling av långvarig smärta, och därför oroas gruppen allvarligt av dessa undersökningsresultat.

Resultaten får stöd av en nyligen publicerad undersökning av 4 000 europeiska vuxna som lider av långvarig smärta, där 71 % av patienterna uppgav att det vanligaste sättet för läkaren att informera sig om graden av smärta var att patienten berättade om sin smärta2. Det var bara 9 % av patienterna (n=4583) med långvarig smärta som uppgav att de någonsin fått sin smärta bedömd efter en smärtskala av en läkare eller någon annan inom sjukvården.2

Trots att smärta är det vanligaste skälet till att en person söker sig till primärvården utgör utbildning om hur man upptäcker, mäter och behandlar smärta bara 1 % av den undervisning som bedrivs på högskolor för läkare och annan vårdpersonal.3

Det finns betydande problem när det gäller behandling av långvarig smärta, både inom primärvård och sekundärvård.1, 2,[3]  Primärvårdsläkarna har en central diagnostisk roll, eftersom de avgör de tidiga vårdinsatserna vid smärta, och är ansvariga för att välja vårdalternativ för respektive patient. OMPC-gruppen anser att det krävs en mer proaktiv inställning till mätning av långvarig smärta, både hos patienter och PVL. En tätare och öppnare dialog mellan patienter och läkare är mycket önskvärd.

I en kommentar till dessa resultat säger dr Martin Johnson, som ingår i OMPC-gruppen och är RCGP Clinical Champion för långvarig smärta: "Avgörande är medvetenheten om smärtans effekter och vikten av mätning och övervakning. Primärvårdsläkarna, som står i frontlinjen vid behandling av smärta, måste inse att patienter som lever med långvarig smärta behöver få hela sin situation bedömd med jämna mellanrum. En korrekt mätning av graden av smärta i samband med ett besök kan åstadkommas med hjälp av rätt teknik. Om smärtan bedöms korrekt redan från början uppnår man bättre vårdresultat på lång sikt."


Professor Hans Kress, President of the European Federation of IASP Chapters (EFIC), tillägger: "Vår förståelse av smärtan bygger i hög grad på bedömning av dess intensitet. Med tanke på att primärvårdsläkarna så ofta kommer i kontakt med patienter som lider av långvarig smärta, så kan de spela en central roll för att lägga fast gemensamma behandlingsmål, genom att styra patienternas egna förväntningar på smärtbehandlingen. Det finns ett påtagligt behov av att fastställa om några märkbara framsteg har gjorts i fråga om graden av smärta under behandlingens gång. För detta krävs ordentlig mätning."

-slut-


 

Bakgrund för redaktörer:

Smärta är ett vanligt problem i Europa, där man uppskattar att en vuxen på fem lider av måttlig till svår långvarig smärta.2 International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som "en obehaglig sinnesupplevelse och känsla som sammanhänger med faktisk eller hotande vävnadsskada, eller som beskrivs med hänvisning till sådan skada". [4]

 

Under European Week Against Pain, som initierats av EFIC, har en ny videosekvens lanserats, som visar betydelse av smärtan för patientens livskvalitet, och som understryker vikten av en tätare och öppnare dialog mellan patienten och primärvårdsläkaren.

 

Om undersökningen

Undersökningen PROACT in Pain omfattade 1 309 primärvårdsläkare i 13 europeiska länder (Belgien, Danmark, Irland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien). Deltagarna besvarade ett frågeformulär online, där det fanns fyra avsnitt: mätning, riktlinjer/utbildning, användning av opioider, samt regler, attityder och svårigheter. Vid ifyllandet av formuläret uppmanades deltagarna hålla följande definition i förgrunden: "Långvarig smärta definieras som smärta som patienten haft i minst 3 månader, under flera dagar per månad, och under den senaste månaden. Undersökningen inleddes i maj 2011 och avslutades i juli 2011. Undersökningen genomfördes av Ipsos MORI och hade beställts av Mundipharma International Limited.

 

Om EWAP

I oktober varje år genomför EFIC ett centralt samordnat arrangemang som kallas "The European Week against Pain" (EWAP). EWAP genomfördes första gången vid Europaparlamentet 1991, och sedan dess har olika europeiska avdelningar genomfört nationella arrangemang årligen denna vecka, för att väcka intresset inom vården, hos allmänheten och i lokala media. Varje EWAP har ett fastställt tema, och utöver att genomföra presskonferenser tillhandahåller EFIC informationsmaterial kring detta tema, så att ett enhetligt budskap kan spridas inom Europa.

 

 

Om Mundipharma International Limited

Mundipharma/Napp/Norpharma independent associated companies är privatägda företag och joint ventures verksamma på alla världens marknader. Företagen arbetar för att erbjuda patienter med allvarliga och nedbrytande sjukdomar nya behandlingsalternativ inom områden som allvarlig smärta, hematoonkologi och andningssjukdomar. Mer information:

www.mundipharma.co.uk

 

 

För ytterligare information kontakta gärna:

Camilla Mo Haavik

Camilla.mo.haavik@mundipharma.co.uk
Tel: +44 (0) 1223 424444 (ext 3262)
Mobile: +44 (0) 7587659731

 

Melanie Strutt

Melanie.Strutt@redconsultancy.com

Tel: +44 207 025 6519

Mob: +44 773 940 5295

 

 

[1] Breivik H, Collett B, Ventafridda V, et al. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006;10(4):287-333.

[2] PROACT (Primary care Resources, Objectives And Challenges in Treatment) in Pain

[3] British Pain Society’s Pain Education Special Interest Group. Survey of undergraduate pain curricula for healthcare professionals in the UK. British Pain Society, 2009.

[4] International Association for the Study of Pain (IASP). IASP pain terminology. Kan hämtas från: http://www.iasp-pain.org/AM/Template.cfm?Section=Pain_Definitions&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=1728. Denna version från 2011-09-14.

  11-TAR-45-SL

Mundipharma AB är ett forskande läkemedelsföretag som ingår i en internationell grupp associerade företag som alla arbetar främst med fokus på smärtbehandling och onkologi. Vi är alla privatägda entreprenörsinriktade företag med ett gemensamt engagemang inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning, utbildning, distribution och licensiering av receptbelagda och receptfria läkemedel samt andra sjukvårdsprodukter.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.