Skip to main content

Det ska bli lättare att jämföra olika länders utbildningar

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 13:30 CEST

Utbildningssystem och arbetsmarknader inom de europeiska länderna skiljer sig från varandra. Kunskaper och färdigheter som man tillägnat sig i ett europeiskt land bör kunna översättas för tillämpning i andra europeiska länder. På så sätt kan människors rörlighet mellan länder underlättas. Detta har 32 länder i Europa kommit överens om, bland annat Sverige. För detta ändamål har en europeisk referensram , EQF, tagits fram.

Myndigheten för yrkeshögskolan har idag lämnat ett förslag till regeringen på utformningen av en svensk nationell referensram för kvalifikationer, NQF. Förslaget utgör ett led i arbetet med att knyta Sverige till den gemensamma europeiska referensramen för kvalifikationer, EQF.

Myndigheten har efter samråd och dialog med arbetslivets organisationer, berörda myndigheter, utbildningsanordnare och andra intressenter gjort följande ställningstaganden när det gäller den svenska nationella referensramen för kvalifikationer:

  • Den bör ligga så nära den europeiska referensramen EQF som möjligt.
  • Den bör ges samma grundläggande struktur som den europeiska referensramen.
  • kategorier och bedömningsuttryck ska ges en generell utformning som tillåter inplacering av vunna erfarenheter och kunskaper och samtidigt vara ett verktyg i framtida förändringar.
  • Den ska ha öppenhet och beredskap att inkludera kvalifikationer från alla typer av lärande på samtliga nivåer.
  • Den ska utformas så att den underlättar den kompetensutveckling som hela tiden försiggår i ut
  • bildning och arbetsliv.
  • Den bör omprövas med jämna tidsintervall.

 http://www.yhmyndigheten.se/hem/sa-styrs-yh-myndigheten/regeringsuppdrag/

Ytterligare information kan lämnas av Stefan Skimutis, telefon 010-209 01 21

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera