Skip to main content

Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 05:00 CEST

Endast nio av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar årets uppföljning. Detta trots att det gått 13 år sedan regeringen slog fast i förordning 2001:526 att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den. 

Myndigheterna måste bland annat se till att det finns utrustning som gör det möjligt att kommunicera med personer som har en hörselskada, kunna erbjuda information på lättläst svenska och i punktskrift och göra det möjligt för personer med rörelsehinder att ta sig ut ur en byggnad och sätta sig i säkerhet vid brand eller annan nödsituation.

Men fyra av tio myndigheter, 119 stycken, har sedan ifjol backat i det grundläggande tillgänglighetsarbetet och 81 myndigheter uppfyller inte hälften av kriterierna. Ingen av landets domstolar, polismyndigheter, museer och högskolor lever upp till samtliga kriterier.

Enskilda myndigheter har dock gjort stora framsteg, till exempel Försäkringskassan, Länsstyrelsen i Södermanland, Transportstyrelsen och Statens konstråd.

En framgångsfaktor för tillgänglighetsarbetet är att man på ledningsnivå beslutar om att strukturera arbetet, det vill säga tar fram en handlingsplan, inventerar och ser till att någon eller några samordnar arbetet. Undersökning visar att nästan en av tre myndigheter saknar en handlingsplan för sitt tillgänglighetsarbete.
 
För mer information
Arvid Lindén, avdelningschef, telefon: 08-600 84 25 
Birgitta Mekibes, utredare, telefon: 08-600 84 45

Öppna Jämförelser

http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/publikationer/rapporter/rapporter-2014/sa-tillganglig-ar-staten-2014/
Du kan bland annat jämföra hur domstolar, högskolor, länsstyrelser, museer och polismyndigheter arbetar.

9 Myndigheter med full pott
Myndigheterna ska uppfylla 13 kriterier för att uppnå grundläggande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Dessa myndigheter har uppnått detta:
 
Länsstyrelsen i Västernorrland
Konsumentverket
Statskontoret
Post- och telestyrelsen
Strålsäkerhetsmyndigheten
Riksdagsförvaltningen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Handisam
Statens kulturråd

13 kriterier för grundläggande tillgänglighet
Har handlingsplan
Har utsett samordnare
Inventerat lokaler
Inventerat skriftlig information
Inventerat kommunikationen
Inventerat webbplatsen
Åtgärdat publika utrymmen
Åtgärdat personalutrymmen
Ingår i brandskyddsarbetet
Utbildat personer med personalansvar
Rutiner för alternativa format
Alternativa format går att beställa - anges i alla eller vissa publikationer
Utformat webbplatsen enligt internationell standard
 
Fakta undersökningen
Myndigheten för delaktighet är en sammanslagning av Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet. Myndigheten för delaktighets uppdrag är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. Det gör myndigheten bland annat genom att följa upp hur statliga myndigheter arbetar med tillgänglighet. Myndigheten för delaktighet skickar årligen ut en enkät till alla myndigheter och resultaten presenteras i Öppna jämförelser. Myndigheterna har ett särskilt ansvar att genomföra funktionshinderspolitiken, det har regeringen slagit fast i förordning 2001:526. Där står att myndigheterna särskilt ska verka för att verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.