Media no image

Fler naturvetare behöver utbildas

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 08:00 CET

Fler naturvetare behöver utbildas för att Sverige ska klara att ställa om till ett hållbart samhälle. Det är slutsatsen av Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport för 2017.

Tendensen på naturvetares arbetsmarknad har varit densamma under en följd av år. Inom allt fler områden behövs naturvetare. Inom vissa naturvetenskapliga områden går utvecklingen till och med mot brist på kompetens.

Strategisk satsning på hållbart samhälle ökar efterfrågan. Efterfrågan kommer sannolikt att öka än mer inom många områden. Skälet är de strategiska satsningar på ett hållbart samhälle som har initierats. Det gäller områden där naturvetare redan idag är verksamma och har nyckelkompetenser – allt från miljö, klimat och hälsa till livsmedelsförsörjning, tillgång på naturresurser, säkerhet och infrastruktur.

- Arbetsmarknadsläget för naturvetare var bra redan för ett år sedan men har förbättrats ytterligare jämfört med prognosen 2016. Det är positivt att efterfrågan ökar, samtidigt som fler examineras inom framtidsområden som miljö, geovetenskap, statistik och IT, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör i Naturvetarna.

Fler naturvetare med bred akademisk utbildning behövs. Men även om fler naturvetare examineras, betyder inte detta att den direkta tillgången på arbetskraft stiger. Många naturvetarstudenter fortsätter gärna på en master- eller forskarutbildning och arbetsgivarna rekryterar helst naturvetare med yrkesexamen eller en kandidatexamen.

Det behövs med andra ord fler naturvetare med en bred akademisk utbildning, fler med yrkes- eller kandidatexamen.

Oförändrad arbetsmarknad. Arbetsmarknaden för naturvetare är i stort oförändrad sedan prognosen 2016. 40 procent av naturvetare arbetar inom privat sektor. De viktigaste arbetsområdena är miljö, life science, hälsa och sjukvård. De vanligaste arbetsuppgifterna är forskning och utveckling, handläggning/administration, tillsyn eller laborativa arbetsuppgifter.

För vidare information, v v kontakta:
Marita Teräs, utredare Naturvetarna, 08-466 24 81
Johan Ahlgren, chef Kommunikation och påverkan, Naturvetarna, 08-466 24 05

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.

Fler naturvetare behöver utbildas för att Sverige ska klara att ställa om till ett hållbart samhälle. Det är slutsatsen av Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport för 2017.

Läs vidare »
Xcnvren6dwl8bmjuiaho

Ny studentordförande i Naturvetarna vill förbättra den psykiska hälsan

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 08:30 CEST

Lovisa Wilhelmsson har valts till ordförande för Naturvetarnas studentråd. För att kunna skapa världens framtid behöver naturvetare må bra. Därför är psykisk hälsa en fokusfråga under det kommande året. Lika viktigt är att förbereda studenterna för arbetslivet och öka kontaktytorna med arbetsmarknaden.

Media no image

Bra att regeringen satsar på miljö

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 06:00 CEST

Naturvetarna välkomnar de gröna satsningarna i budgetpropositionen. Att lägga mer resurser på miljö, klimat och naturvård är steg i helt rätt riktning.

- Glädjande att regeringen vill minska tillflödet av plast i haven och i vår miljö. Här är det viktigt att utveckla biobaserade innovativa produkter som kan ersätta plast och som bryts ner i naturen, säger Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna.

Satsningen på renare hav för att bland annat motverka övergödning, få bort miljögifter och återställa våtmarker är Naturvetarna positiv till, liksom till satsningen på grönare städer.

- Många av de utmaningar som samhället står inför förutsätter naturvetenskaplig kompetens. Våra medlemmar, allt från forskare och produktutvecklare till chefer och projektledare, leder utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Naturvetarna är också positiv till att mer pengar tillskjuts miljö- och klimatforskningen. Det är precis vad som behövs för att hitta lösningar på många av samhällets utmaningar, som antibiotikaresistens, livsmedelsförsörjning, smarta energilösningar och effekter av klimatförändringar.

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.

Naturvetarna välkomnar de gröna satsningarna i budgetpropositionen. Att lägga mer resurser på miljö, klimat och naturvård är steg i helt rätt riktning. Naturvetenskaplig kompetens är avgörande för att klara samhällets utmaningar.

Läs vidare »
Media no image

Omlokalisering av myndigheter leder till sämre effektivitet och lägre kvalitet

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 15:40 CEST

Regeringens beslut i dag att flytta sju myndigheter till orter utanför Stockholm kan leda till kompetensförlust, försämrad effektivitet och lägre kvalitet i myndigheternas verksamheter. Risken är uppenbar att kompetens förloras när medarbetare lämnar och inte följer med till den nya lokaliseringsorten.

När regeringen planerar flytta myndigheter eller delar av myndigheter från Stockholm till andra delar av landet, omfattar detta cirka 350 arbetstillfällen. I de berörda myndigheterna har Naturvetarna ett drygt 50-tal medlemmar bland de anställda.

Skillnad på nya och etablerade myndigheter. - När regeringen skapar nya myndigheter bör de överväga var de ska placeras i landet och Naturvetarna stödjer ambitionen att vi ska ha statlig verksamhet på fler orter än i Stockholm. Nya myndigheter behöver inte alls vara centrerade till Stockholm, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör i Naturvetarna.

För etablerade myndigheter har ett flertal utredningar genom åren, som till exempel från Riksrevisionen och Statskontoret, visat att utflyttningar är kostsamma, resulterar i förlust av kompetens och försämrad effektivitet och kvalitet.

- Det tar många år innan verksamheten är tillbaka på samma nivå. Därför är vi kritiska till regeringens beslut att flytta myndigheter som närmast är att betrakta som expertmyndigheter.

Expertmyndigheter med specialistkompetens. De myndigheter som omfattas av regeringens beslut bedriver också väsensskilda verksamheter, som kräver vitt skilda kompetenser hos medarbetarna.

- I expertmyndigheter är medarbetarnas kompetens ofta smal och av specialistkaraktär, svår att finna någon annanstans. Detta gäller exempelvis Strålsäkerhetsmyndigheten och Polarforskningssekretariatet. Därför är motivet att öka arbetstillfällena på orter utanför Stockholm inte hållbart i dessa fall.

De myndigheter som berörs av regeringens beslut är Strålsäkerhetsmyndigheten, Polarforskningssekretariatet, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Svenska ESF-rådet, Universitets- och högskolerådet samt Tillväxtverket.

För vidare information, v v kontakta:
Per Klingbjer, förbundsdirektör, 08-466 24 38 eller 073-366 24 38

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.

Regeringens beslut i dag att flytta sju myndigheter till orter utanför Stockholm kan leda till kompetensförlust, försämrad effektivitet och lägre kvalitet i myndigheternas verksamheter. Risken är uppenbar att kompetens förloras när medarbetare lämnar och inte följer med till den nya lokaliseringsorten.

Läs vidare »
Media no image
Pasfvnfhd3qzzi3bgktr P021ehwts72gxxg0otza

Kommentar till Universitetskanslersämbetets årsrapport: Tillsvidareanställning skulle ge bättre trygghet för forskare

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 16:27 CEST

Många universitet och högskolor har fortfarande en hög andel visstidsanställda lärare och forskare, något som framgår av Universitetskanslersämbetets årsrapport som presenterades den 1 juni.

Naturvetarna konstaterar att en förbättring totalt sett har skett, men att en förbättring om 2 procent är alltför liten och att takten är för långsam.

En person som har gått igenom alla möjligheter till tidsbegränsade anställningar som finns inom akademin (doktorand, postdok, meriteringsanställning, allmän visstid, vikariat) kan ha haft tidsbegränsade anställningar upp till 14 år. Många får en fast tjänst innan dess, men alltför många måste ta sig igenom hela systemet.

- Vi tycker inte att det är acceptabelt att stapla tidsbegränsade anställningar ovanpå varandra på det här sättet. Det är inte tillåtet på arbetsmarknaden i övrigt – och borde inte heller vara det inom den akademiska världen, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör för Naturvetarna.

Öka lärosätenas möjligheter att styra. Att lärosätena inte anställer sina forskare tillsvidare handlar knappast om illvilja, utan snarare om att de upplever att deras ekonomiska handlingsförmåga är kringskuren. Naturvetarna förespråkar i stället en förändrad fördelning mellan basresurser och extern forskningsfinansiering samt ökade möjligheter för lärosätena att styra sina egna verksamheter.

- Den som är forskare är kvalificerad för att söka en fast tjänst efter genomförd postdok. Det finns ingen konflikt mellan trygga anställningsvillkor och nyskapande och nytänkande forskning. Tillsvidareanställning är normen på svensk arbetsmarknad och skulle inom akademin ge bättre trygghet och förutsägbarhet för våra forskare.

- Vi är övertygade om att det dessutom skulle ge ännu bättre forskning i Sverige – forskning som ger möjlighet till höjd utbildningskvalitet, långsiktighet, nyfikenhet och nya upptäckter, säger Per Klingbjer.

För vidare information, v v kontakta:
Per Klingbjer, förbundsdirektör, 08-466 24 38
Andreas Nyström, teamchef och förhandlingschef offentlig sektor, 08-466 24 22

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.

Många universitet och högskolor har fortfarande en hög andel visstidsanställda lärare och forskare, något som framgår av Universitetskanslersämbetets årsrapport som presenterades den 1 juni. Naturvetarna konstaterar att en förbättring totalt sett har skett, men att en förbättring om 2 procent är alltför liten och att takten är för långsam.

Läs vidare »
Media no image

Naturvetarna stärker medlemsnyttan i ny organisation

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 16:17 CEST

Naturvetarna, fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap, inför en ny organisation från och med den 18 april. Verksamheten vid kansliet delas in i tre avdelningar för det gemensamma syftet att stärka medlemsnyttan.

De tre avdelningarna som skapas är

  • Avdelningen för Förhandling och medlemsrådgivning
  • Avdelningen för Kommunikation och påverkan
  • Avdelningen för Administration

Avdelningen för Förhandling och medlemsrådgivning svarar för att stödja och företräda medlemmar och förtroendevalda, för förhandling och individuellt stöd, avtalsförhandling och förbundsjuridik samt medlemsrådgivning och karriärservice.

Avdelningen för Kommunikation och påverkan svarar för varumärke, strategisk kommunikation, intern kommunikation, medlemsinformation, marknadskommunikation, marknadsföring och medlemsrekrytering, mediekontakter och omvärldsbevakning, grafisk formgivning, analys och utredning, undersökningar samt påverkan och opinion.

Avdelningen för Administration svarar för ekonomi-, löne- och personaladministration, HR-stöd och IT-stöd, organisationsutveckling samt administration av professionsföreningar och utbildningsadministration för fackligt förtroendevalda.

Ny förbundsdirektör och ny ledningsgrupp.Den 1 maj tillträder Per Klingbjer – idag FoU-strateg vid SGU, Sveriges Geologiska Undersökning – som förbundsdirektör.

Ledningsgruppen för Naturvetarna ombildas och består av:

Per Klingbjer, förbundsdirektör (Ulf Bergius t.o.m. den 1 maj)
Johan Ahlgren, marknads- och kommunikationschef och chef Kommunikation och påverkan
Erik Palmqvist, administrativ chef
Klara Rapp, chef Förhandling och medlemsrådgivning

För mer information, v v kontakta:
Ulf Bergius, tf förbundsdirektör, 08-466 24 10 eller 073-366 24 10 

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.

Naturvetarna, fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap, inför en ny organisation från och med den 18 april. Verksamheten vid kansliet delas in i tre avdelningar för det gemensamma syftet att stärka medlemsnyttan.

Läs vidare »
Media no image

Få lärosäten förbereder studenterna för arbetslivet

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 09:44 CEST

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är bäst och Uppsala universitet förhållandevis bra på arbetslivsanknytning. Men få lärosäten ger tillräckligt stöd till naturvetarstudenter för att de ska känna sig förberedda för arbetslivet när de tar examen, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört.

Även om flera lärosäten enligt Naturvetarnas studentmedlemmar har blivit bättre på att informera om vilka arbeten den utbildning de går kan leda till, finns stora brister och variationen mellan olika utbildningar och lärosäten är stor. Många naturvetarstudenter upplever fortfarande att de inte får det stöd som de behöver för att känna sig förberedda för arbetslivet när de tar examen.

Bara SLU får fler godkänt än underkänt. Bäst på att informera är SLU, men även Uppsala universitet ger förhållandevis bra stöd till studenterna.

  • -På frågan om lärosäten har underlättat kontakterna med arbetslivet, är det bara SLU som fler studentmedlemmar ger godkänt än underkänt. Sannolikt beror detta på att SLU har många yrkesprogram och att dessa har en tradition att samverka med näringslivet. En framgångsrik strategi som ökar studenternas möjligheter att få kvalificerade och relevanta arbeten efter examen, säger Marita Teräs, strateg naturvetenskaplig kompetens och arbetsmarknad hos Naturvetarna.

Ovanligt med information om att starta företag. I rapporten ”Analys av arbetslivsanknytningen på naturvetenskapliga utbildningar 2016” slås vidare fast att det är ovanligt att studenter på naturvetenskapliga utbildningar får information om möjligheterna att starta företag. I ljuset av hur arbetsmarknaden utvecklas finns det stor risk för att detta kan begränsa naturvetares möjligheter, vilket i förlängningen gör det svårare för naturvetenskaplig kunskap att komma samhället till del.

Något förvånande anser Naturvetarnas studentmedlemmar även att lärosätena brister när det gäller att informera om möjligheterna inom forskning. Uppsala, Lunds och Stockholms universitet är de lärosäten som är bäst.

Arbetslivsanknytning viktig för val av utbildning. Mot bakgrund av undersökningens resultat uppmanar Naturvetarna blivande naturvetare att ta reda på mer om utbildningens kvalitet.

  • -Ställ frågor om hur arbetslivsanknytning fungerar innan du väljer utbildning, rekommenderar Theres Lundahl, ordförande för Naturvetarnas studentråd.

Saco har tagit fram ett verktyg som gör det lättare att ställa frågor om utbildningen. http://www.saco.se/studieval--karriar/studieval/framat---vad-vill-jag/jamfor-utbildningar/.


För mer information, v v kontakta:
Marita Teräs, strateg naturvetenskaplig kompetens och arbetsmarknad, 073-366 24 81 eller marita.teras@naturvetarna.se

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är bäst och Uppsala universitet förhållandevis bra på arbetslivsanknytning. Men få lärosäten ger tillräckligt stöd till naturvetarstudenter för att de ska känna sig förberedda för arbetslivet när de tar examen, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört.

Läs vidare »
Ohhmthqtyui2fhdw5mq3

Naturvetarna stödjer March for Science

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 13:16 CEST

Naturvetarna är en av de organisationer som är engagerade i och stödjer March for Science. Lördagen den 22 april samlas människor runt om i världen till manifestationer till stöd för vetenskapen – i Sverige i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Bleghppadtqbkv3x1ncv

Per Klingbjer ny förbundsdirektör vid Naturvetarna

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 11:00 CET

Per Klingbjer, idag FoU-strateg vid Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), har utsetts till förbundsdirektör vid Naturvetarna. Per Klingbjer tillträder sin nya befattning den 2 maj.

Media no image

Tuff arbetssituation för miljöchefer: Majoriteten upplever låg status, otillräckliga resurser och tidsbrist

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 10:00 CET

Låg status, otillräckliga resurser och för lite tid till strategiskt arbete. Detta är vardag för många av Sveriges miljöchefer. I en enkät om arbetssituationen för miljöchefer som Naturvetarna genomfört framkommer också att hälften arbetat mindre än tre år på sin nuvarande tjänst och många av cheferna uttrycker att det är svårt att rekrytera och behålla kompetent personal.

Naturvetarna har gjort en enkät om arbetssituationen för chefer inom miljö- och hälsoskydd och/eller livsmedelskontroll. Enkäten nådde en svarsfrekvens på 50 procent och gav en mycket god representativitet för chefer som arbetar i direkt kommunal regi.

Bättre kommunikation kan öka statusen. De viktigaste observationerna i studien är att två tredjedelar av miljöcheferna anser att resurserna är otillräckliga, att mer än 80 procent upplever att rollen har en låg status samt att majoriteten av cheferna lägger mindre än en fjärdedel av sin arbetstid på strategiskt arbete.

- Resultatet är problematiskt på många sätt. Att många av verksamheterna har dåligt med resurser är tillräckligt oroande, men eftersom flertalet chefer upplever att de inte har tid att arbeta strategiskt är det svårt att åstadkomma en förändring. När det gäller statusen har cheferna en central roll i att kommunicera att tillsynsverksamheten är viktig, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Kommunens storlek avgör. Kommunens storlek präglar alla variabler i enkäten. Ju större kommun, desto fler miljöchefer har gått en ledarskapsutbildning under de senaste fem åren. Ju större kommun, desto mer resurser för tillsyn.

- Det pågår många diskussioner om samverkan mellan kommuner och många samarbeten pågår redan. Att samverka kan vara en väg för att lyfta de allra minsta kommunernas tillsynsverksamhet, inte minst eftersom dessa är i majoritet. Av de miljöchefer som besvarade enkäten uppgav hela tre fjärdedelar att de har mindre än nio underställda.

Mer resurser behövs. Det avgörande är att få tillräckliga resurser till tillsynsverksamheten. Mer resurser gör det enklare att rekrytera och behålla kompetent personal.

Miljöchefer måste prioritera och försöka hitta tid till att arbeta mer strategiskt. Därför kommer kommunikation, internt mot politiker och externt mot medborgare, med stor sannolikhet att vara en viktig fråga för många miljöchefer framöver.

- Chefer fyller alltid en viktig funktion i att försöka öka statusen internt i sin organisation genom att kommunicera vikten av den verksamhet som de leder, säger Kristofer Jervinge.

För ytterligare information, v v kontakta:

Kristofer Jervinge, utredare, 08-466 24 25

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.

Låg status, otillräckliga resurser och för lite tid till strategiskt arbete. Detta är vardag för många av Sveriges miljöchefer. I en enkät om arbetssituationen för miljöchefer som Naturvetarna genomfört framkommer också att hälften arbetat mindre än tre år på sin nuvarande tjänst och många av cheferna uttrycker att det är svårt att rekrytera och behålla kompetent personal.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • marknads- och kommunikationschef, chef Kommunikation och påverkan
  • johan.ahlgren@naturvetarna.se
  • 08-466 24 05
  • 073-366 24 05

Om Naturvetarna

Det självklara valet för naturvetare

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data.

Som experter på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service kring karriär, lön och arbetsvillkor. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Vi erbjuder även mötesplatser för nätverkande och kompetensutveckling.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi avtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

www.naturvetarna.se