Skip to main content

Kallelse till bolagsstämma i NetOnNet AB (publ)

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2005 10:43 CEST

Aktieägarna i NetOnNet AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 27 april 2005 klockan 14.00 i bolagets lokaler, Bockasjögatan 12, Borås (andra våningen, gymnastiksalen).

Deltagande
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 15 april, dels ha anmält sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 16.00 fredagen den 22 april hos bolaget under adress NetOnNet AB, att: Kjell O. Claesson, Bockasjögatan 12, 504 30 BORÅS, per e-post kjell.claesson@netonnet.com telefon 033-488 470 eller per fax 033-488 420.

I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas till bolaget i samband med anmälan. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller hos enskild fondhandlare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 15 april.

Ärenden
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens redogörelse
9. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkningar samt koncernresultat- och koncernbalansräkningar
b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12. Val av styrelse
13. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
14. Styrelsens förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om utgivande av skuldebrev förenade med optionsrätter
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen
16. Stämmans avslutande.

Fastställande av arvoden (punkt 11)
Arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget föreslås utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 75 000 kr till annan styrelseledamot. Arvode till revisorn föreslås utgå mot löpande räkning.

Förslag till val av styrelse (punkt 12)
Aktieägare representerande mer än 40 procent av det totala röstetalet i bolaget har förklarat sig stödja omval av Jan Friedman, Mattias Ledunger, Anders Halvarsson, Johan Röhss och Ebbe Pelle Jacobsen. Styrelseledamoten Risto Silander har undanbett sig omval. Nyval föreslås ske av ersättare för Risto Silander. Förslag till ersättare kommer att presenteras på bolagsstämman. Inga suppleanter föreslås.

Förslag till beslut om ändrad bolagsordning (punkt 13)
Bolagsordningen föreslås ändrad genom att bolagets räkenskapsår ändras till i första hand 1 april - 31 mars och i andra hand till 1 maj - 30 april, beroende av Skatteverkets ställningstagande.

Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta utgivande av skuldebrev förenade med optionsrätter (punkt 14)
Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier till anställda och externa styrelsemedlemmar i bolaget.
Styrelsens skäl för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att man önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom att bereda ett antal ledande befattningshavare inom koncernen ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i Bolaget.
Skuldebreven skall ha ett nominellt belopp om totalt högst femtontusen kronor och antalet optionsrätter för rätt att teckna aktier som utges skall totalt inte överstiga etthundrafemtiotusen. Utgivande av optionsrätter skall ske på marknadsmässiga villkor.

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovan angiven adress minst två veckor före bolagsstämman. Efter bolagsstämman kommer delårsbokslutet för kvartal ett 2005 att presenteras.

Borås i mars 2005
Styrelsen
NetOnNet AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Halvarsson, VD NetOnNet
Tfn: 033-488 400
Mobil: 0705-48 55 56
E-post: anders.halvarsson@netonnet.com

http://www.netonnet.se

NetOnNet (www.netonnet.se) är Europas första renodlade butik för hemelektronik på Internet. NetOnNet erbjuder TV, video, mobiltelefoner, dataprodukter mm till lägre priser än i vanliga butiker. Varorna levereras hem till privatpersoner och företag. Bolaget startade i mars 1999 och har sitt huvudkontor i handelsstaden Borås. Verksamhet bedrivs också i Tyskland sedan september 2000. Den rullande årsomsättningen uppgick i februari 2005 till 1,026 miljarder kronor. NetOnNet utsågs i september 2004 till bästa IT-butik på Internet av tidningen PC för Alla.

NetOnNet – Hemelektronik till lagerpris
Sedan 1999 säljer NetOnNet hemelektronik från både egna och välkända varumärken direkt från lagerhyllan och på lite mindre fina adresser än våra konkurrenter. Resultatet blir lagerpriser på bland annat TV, hemmabio, digitalkameror, datorer och mycket mer, varje dag, året runt. Istället för enstaka ”reafynd” och ”prischocker” bjuder vi på upptäcktsfärd bland ständigt röda prislappar på Internet i både Sverige och Norge eller någon av våra tolv Lagershopar. Vårt huvudkontor ligger i handelsstaden Borås. Vid ett besök hos oss förstår man hela innebörden i de vackraste ord vi vet ”Kolla alltid med oss först”.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.