Hammarby Damfotboll

Årsmöte 5 mars

Nyhet   •   Feb 12, 2014 11:58 CET

Hammarby IF Damfotbollförenings ordinarie årsmöte äger rum den 5 mars kl. 18.00 i Gula Villan, Kanalplan. 

Dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare

6. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisorerna avser 

9. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

 10. Behandling av motioner som senaste två veckor före årsmötet skriftligen har inkommit till styrelsen

 11. Val av ordförande tillika styrelsens ordförande för ett år

 12. Val av styrelseledamöter för ett år

 13. Val av styrelseledamöter för två år

 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant för ett år

 15. Val av valberedning, tre personer, varav en sammankallande 

 16. Övriga frågor

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas anslagna i Gula Villan senast en vecka före årsmötet.

Nya medlemmar 2013 ska ha beviljats medlemskap och erlagt medlemsavgift senast tre veckor före årsmötet för att ha rösträtt.

Länk till Hammarby IF DFF stadgar

Varmt välkomna!

Styrelsen

Hammarby IF DFF